Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 28, 2009

Bidar District : Daily Crime Update 28-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-05-2009
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/5/09 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ-27 ªÀµÀð G-¯Áj ªÀiÁ°PÀ eÁ-¸Áé«Ä ¸Á-ºÀÄtĸÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á§Ä ¸Áé«Ä vÀAzÉ ²ªÀAiÉÆÃUÀ¸Áé«Ä ZÁ®PÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/5/09 gÀAzÀÄ UÀÄdgÁvÀ¢AzÀ PÁå«ÄPÀ¯ï ¨ÁågÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ «dAiÀĪÁqsÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27/5/09 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É £ÁUÀtÚ PÀmÉÖ JzÀÄgÀUÀqÉ §A¢zÁUÀ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁVà ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÉå EgÀĪÀ gÉÆÃqÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¯ÁjAiÀÄ JzÀÄj£À ±ÉÆà ¥ÀÆwðAiÀiÁV ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ EAf£À eÁªÀiï DV ¯ÁjAiÀÄÄ §AzÁV ¤AwgÀÄvÀÛzÉ. CAzÁdÄ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝÝ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/09 PÀ®A 323, 353, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/05/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËgÀvÀªÀÄ §ÄzÀÝ ªÉÆÃgÀA¨É ¸Á: ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÀ.¸À.£ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÀbÉÃj ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆÃd EªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÀbÉÃjAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Á ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸À.£Ë.¸ÀA.¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ [¦üAiÀiÁð¢] PÀvÀðªÀåzÀ°è CrØAiÀÄÄAlĪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:27/05/09 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà PÀªÀÄoÁuÉ ¸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀgÁd gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÉå ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ DUÁUÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢:26/05/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ¤UÉ DgÉÆæ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÁªÀÄuÁÚ ºÁ¸ÀUÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ºÁ¸ÀUÉÆAqÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ K ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É dUÀ¼À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄAwÃj ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ §¤ßj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ E§âgÀÆ ¨ÉÊAiÀÄÆåwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀiÁvÀ£ÁqÉÆt FUÀ ºÉÆÃVj CAvÁ CAzÁUÀ zsÀ£ÀgÁd£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAV »rzÁUÀ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ ©rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà¤UÉ zsÀ£ÀgÁd£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-05-2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄzÀÆÝgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð ¸Á; £À£Áð¼À vÁ: aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-05-2009 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ®UÀßzÀ ¥ÀwæPÉ PÉÆqÀ®Ä £À£Áð¼À¢AzÀ ºÀ®¹(J¯ï) UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄÄAeÁ£É §AzÀÄ £ÉAljUÉ ®UÀß ¥ÀwæPÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ ªÁAiÀÄ ; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ «ÄvÀæ£ÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ G¥ÁàgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-13/3131 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1430 UÀAlUÉ ¨ÉîÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ EzÉà ªÉüÉUÉ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÀiÁåQìPÁå§ PÉJ-25/ 4186 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ MªÀgÀmÉPÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §® ºÉÊr®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £Á«§âgÀÆ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ EzÀÝ vÉÆÃlzÀ ¨É°AiÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À §qÉ¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß »AzÉ PÀĽvÀ C¤Ã®UÉ JqÀvÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß JqÀ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀiÁåQìPÁå§ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀÄ vÀAzÉ gÀWÀ PÁgÀVgÀ ¸Á; ºÀ®¹(J¯ï) CAvÀ w½¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 27/5/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀÄgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ-38 ªÀµÀð G- ¯Áj £ÀA J¦-16/nn-5928 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ & ªÀiÁ°ÃPÀ eÁ-PÁ§Æ® ¸Á-gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¨ÉAf ¸ÀPÀð® «dAiÀĪÁqÁ [J¦] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/05/2009 gÀAzÀÄ ¨ÁA¨É vÀĨÁð¢AzÀ £É®ÄègÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è EAf£À D¬Ä® qÀ©âUÀ¼ÀÄ ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¢£ÁAPÀ 27/05/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯Áj £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ°è è ¥ÀÆtðZÀAzÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä Qè£ÀgÀ EzÀÄÝ ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄzÀ DZÉUÉ alUÀÄ¥Áà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ alUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ ªÀĺÉÃAzÁæ mÁæ° £ÀA JªÀiïJZï-43/J¥sï-2610 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£Àß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ wgÀÄ«£À°è §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉ ±ÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ±ÉÆà M¼ÀzÀnÖ, ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À mÉÊj£À ªÉÄãÀ JPÀë¯ï ªÀÄÄjzÀÄ mÉÊgÀ QwÛ ¯Áj ¤AwzÀÄÝ ªÀĺÉÃAzÁæ fÃ¥À£À ¥ÀÆwð ±ÉÆà ®ÄPÀ¸Á£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj fÃ¥À£Àß £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ PɼÀUÉ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj fæ£À ZÁ®PÀ£À JgÉqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ CA§Æå¯ÉãÀì£À®UÀ° ¸ÉÆïÁè¥ÀÄgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀNUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ DzÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/09 PÀ®A 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ :-

¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉÛ ¸Á: GZÁÑ gÀªÀgÀ ¥Àwß ¨Á°PÁ ªÉÄÃvÉæ EªÀ¼ÀÄ UÀæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÁVzÀÄÝ GzsÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è PÉÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ SÁvÉAiÀÄ°è ºÀt dªÀiÁ CVzÉAiÉÆà CxÀªÁ E¯Áè CAvÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥Àwß E§âgÀÄ PÉÆr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25/05/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÁåAQ£À JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ GªÀiÁPÁAvÀ §¸ÀªÀt¥Áà ©gÁzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ GzÉÆåÃUÀ SÁwæAiÀÄ ©®è PÉÆqÀÄwÛAiÉÆà E¯Áè CAvÀ CAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É £Á£ÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¢: 27-05-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zsÁPÀ® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA. 09/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26/05/2009 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÀ®èUÉÆAqÀ FvÀ£ÀÄ fUÁð [PÉ] UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è DqÀÄUÀ½UÉ vÀ¥Àà®Ä PÀrAiÀÄ®Ä ªÀÄgÀ KjzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvï vÀAw vÀUÀÄ° ªÀÄgÀ¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥ÀgÉUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-05-2009 gÀAzÀÄ 1140 UÀAmÉUÀ ¦ügÁå¢ ²æÃ. zÉêÉÃAzÀæAiÀiÁå vÀAzÉ ¥sÀQgÀAiÀiÁå UÀÄvÉÛÃzÁgÀ,41 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄA¥À½î vÁ:aAZÉÆýî f:UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ªÀÄ.£ÀA8-10-78/1 CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 22-05-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ªÀiÁd®UÁA vÁ®ÆPÁ f¯Éè:À ©ÃqÀPÉÌ vÀ£Àß ¥Àwß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æà dUÀ£ÁßxÀ ¥sÀQgÀAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 23-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄ AiÀÄA¥À½îUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 26-05-09 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzgÀÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,000/- gÀÆ¥Á¬Ä 2) §AUÁgÀ 2 vÉÆ¯É ¯ÁPÉÃl C.Q: 18,000/- 3) §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀiÁÌ 1 vÉÆ¯É C.Q: 10,000/- 4) §AUÁgÀzÀ jAUÀ CzsÀð vÉÆ¯É C.Q: 5,000/- gÀÆ¥Á¬Ä 5) §AUÁgÀzÀ 2 UÁææA£À 3 ¨ÁzÁªÀÄ C.Q: 5,000/- 6) vÁ½AiÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ 10 C.Q: 2,000/- gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 70,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 23-05-09 jAzÀ 26-05-09 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/09 PÀ®A 279,337,338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 27/05/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦ügÁå¢ ¸ÀĤî vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀgÁªÀ ªÉÆúÀjgï ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð G/ mÁmÁ ªÉÆÃmÁgïì r®gïìzÀ°è ¸Éïïì ªÀiÁå£ï PÉ®¸À eÁåw ¨ÁæºÀät ¸Á; d£ÀªÁqÁ vÁ;f; ©ÃzÀgÀªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ¸ÀA¢Ã¥ï vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CtÚ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄPÉÌ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉ.J.38/eÉ8322 £ÉßÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CtÚ ¸ÀA¢Ã¥ï gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA. PÉ.J.39/E6554. £ÉßÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀ ©lÄÖ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.©. ¥ÀªÀgÀ ºË¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ CtÚ ¸ÀA¢Ã¥ï gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ CªÀgÀ »AzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ.E.©. ¥ÀªÀgÀ ºË¸ï ºÀwÛgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîzÉ ¥ÁQðAUï ¯ÉêmïUÀ¼ÀÄ ºÁPÀ¯ÁgÀzÉà ºÁUÀÆ ¯Áj ¤°è¹zÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À£Éß EgÀ¯ÁgÀzÉ gÉÆÃr ªÉÄÃ¯É ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À ºÁUÀÆ CeÁUÀgÉÆÃPÀvɬÄAzÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ¢AzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀjAzÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌAiÀiÁV ¸ÀA¢Ã¥ï gÀªÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

¢£ÁAPÀ 27-5-2009gÀAzÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ gÀƽ ªÀÄAzÉêÁ® ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà dªÀiÁzÁgÀªÀgÀÄ ºÉÆ® ¢AzÀ JwÛ£À §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HjUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ §AzÀ mÁåAPÀgÀ JwÛ£À §ArUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ, mÁåAPÀgÀ ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C¥sÀWÁvÀzÀ°è ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà dªÀiÁzÁgÀªÀgÀjUÉ mÉÆAPÀPÉÌ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉwÛzÁÝgÉ. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ ºÉÆqɧqÉ ¥ÀæPÀgÀt :

¢£ÁAPÀ 26-05-2009gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀAPÀtÚ£ÀªÀgÀ PÀ®ÆègÀ(©)gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀAPÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÀ®ÆègÀ (©) J®ègÀÆ PÀÆr gÁr¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ JqÀUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁåZÀÒªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ: 01/03/2008 jAzÀ 04/10/2008 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀºÁgÁ EArAiÀiÁ ¥sÉÊ£Á¤ìAiÀįï PÁ¥ÉÆÃðgÉÃ£ï °«ÄmÉqï £ËPÀgÀ «dAiÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ d£ÁzsÀð£À ªÀ¤AiÀiÁ¯ï, C¹¸ÉÖAmï dƤAiÀÄgï PÁå²AiÀÄgïgÀªÀgÀÄ ««zsÀ SÁvÉzÁgÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è £ÀPÀ° zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ gÀÆ.19,88,331/- ºÀt ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27-05-2009 gÀAzÀÄ ²æÃ.¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¥Ánïï vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸ÉPÀÖgï ºÉqï ¸ÀºÁgÁ EArAiÀiÁ ¥sÉÊ£Á¤ìAiÀįï PÁ¥ÉÆÃðgÉÃ£ï °«ÄmÉqï ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt


 

¢£ÁAPÀ: 27/05/09 gÀAzÀÄ ¸ÀAVÃvÁ vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §AzÀÄ, ¸ÀAVÃvÁ¼À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß WÀmÁ¸À¯ÉAzÀÄ ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß WÀmÁ¹PÉÆAqÀÄ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ aPÀÌ ¥À¸ÀðzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï ¹n §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ £ÁUÀgÀPÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ½zÀÝ ¥À¸Àð£ÀÄß ElÄÖ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¥À¸Àð£À°èzÀÝ MlÄÖ gÀÆ.37200/- MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:

¢£ÁAPÀ 27/05/09 gÀAzÀÄ £ÁUÁ« ZËPÀzÀ°è AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£À vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ SÁ£ï ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀzÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

«±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 26-05-09 gÀAzÀÄ ²æà zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ gÀÄPÀªÀÄuÁÚ £Á¬ÄPÉÆÃr ¸ÀtÄÚgÀ UÁæªÀÄ jmÁqÀð JJ¸ïL EªÀgÀÄ ¸ÀtÆÚgÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ »gÉƺÉÆAqÁ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ zÉëAzÀæ¥ÀàgÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ. «±Àé«zÁ央AiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ ºÉtĪÀÄPÀ̼ÀÄ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt :    

¢£ÁAPÀ 27-05-09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ü ²æà ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ §¸Àì°AUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á|| ElPÀ¯ï ¸Á|| ¸ÉÃqÀA EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-05-09 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ, ¥À«vÀæ, ºÁUÀÆ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀ²ä F ªÀÄƪÀgÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï zÀ°èAiÀÄ «zÉå£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ElPÀ¯ï PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è.     

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄPÀ̼À «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAwzÉ.

1

ºÉ¸ÀgÀÄ

¥ÀÆeÁ

¥À«vÀæ

gÀ²ä

2

vÀAzÉ ºÉ¸ÀgÀÄ

¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ

¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ

zÉêÀAiÀÄå ¸Áé«Ä

3

ªÀAiÀĸÀÄì

12 ªÀµÀð

10 ªÀµÀð

8 ªÀµÀð

4

JvÀÛgÀ

4 ¦üÃmï

3 ¦üÃmï 6 EAZÀÄ

3 ¦üÃmï

5

ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ

UÉÆâü ªÉÄʧtÚ zÀÄAqÀĪÀÄÄR

UÉÆâü ªÉÄʧtÚ zÀÄAqÀĪÀÄÄR

UÉÆâü ªÉÄʧtÚ zÀÄAqÀĪÀÄÄR

6

zsÀj¹zÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ

©½AiÀÄ ¥ÁæPï ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚ ZÀÆrzÁgÀ

ZÁPÀ¯ÉÃmï §tÚzÀ ¥ÁæPï

©½ ºÀ¼À¢ «Ä²ævÀ ¥ÁæPï

7

ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ


 

ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖªÀżÀî ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À §UÉÎ J£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ°è UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ CxÀªÁ UÀÄ®§UÀð PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä «£ÀAw. ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï UÀÄ®§UÁð 08472-263608 UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ 08473- 225054