Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 10, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 06-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀégÀ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ PÉÆoÀrAiÀÄ°è EnÖzÀÝ 2 vÀÄA©zÀ UÁå¸ï ¹°AqÀgï C.Q 5500/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DlPÁÌV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ 2 qÀæªÀiï ¸Émï C.Q 5000/- »UÉà MlÄÖ 10500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà gÁZÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ DzÀ£ÀUËqÀ, 46 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄgÀÄ, ¸Á: PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA PÀ®A 176/2013 PÀ®A: 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 09-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÁ¤ºÁ¼À UËqÀgÀ J/¹ UÉÆÃzÁªÀÄÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ CªÀÄgÀtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ SÁzÀgï¨ÁµÁ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/ªÀAiÀiï-0887 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ HgÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ SÁzÀgï¨ÁµÁ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ J®Ä§Ä ¹Ã½zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ CAvÁ §AzɸÁ¨ï vÀAzÉ £À£ÀÄ߸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:45ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ºÀnÖ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.177/2013 , PÀ®A.279 , 304(J) L¦¹ & 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:10.08.2013 gÀAzÀÄ 113 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-08-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-08-2013

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ²ªÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: PÀtf EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ vÀ£Àß vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀÄAvÀÄgÀ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÀÄÝ vÀÄAvÀÄgÀ ºÀ¤AiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉAiÉÆA¢UÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸ÀÄvÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå gÀªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆj¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀjUÉ ºÉaÑ£À aÀQvÉìUÁV ¢£ÁAPÀ  02-08-2013 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è £ÁgÁAiÀÄt ºÀÈzÀAiÀįÁAiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-08-2013 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É,   ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÆVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAoÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¤gÀAd£ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: PÀtf gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-08-2013 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2013, PÀ®A 379 L¦¹ eÉÆvÉ 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-08-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ®PÀÌ¥Áà.©.CVß ¦J¸ïL (C«) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ oÁPÀÆgÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ MAzÀÄ C±ÉÆÃPÀ °Ã¯ÁåAqÀ mÉA¥ÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼ÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ¤°è¹ ºÉÆÃVzÁÝgÉ, EzÀĪÀgÉUÀÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV®è, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ¤°è¹zÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É oÁPÀÆgÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÀ½AzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1) C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ EAfÃ£ï £ÀA. 542552972200523J¥sï7J¸ï03414DgïJZïn002JZïAiÀÄÄJ¯ïPÉJ¥sï7302514, ZÉ¹Ã¸ï £ÀA. L¦J¯ï¹J£ïJZï¹341226, 2) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï £ÀA. PÉJ-04/JZï-4106, EAfÃ£ï £ÀA. 02¹21JªÀiï29496, ZÉ¹Ã¸ï £ÀA. 02¹21¹36529, 3) §eÁd 180 ¹.¹. £ÀA. J¦-12/f-4199, EAfÃ£ï £ÀA. reÉeÉ©JªÀiïJªÀiï181161, ZÉ¹Ã¸ï £ÀA. JªÀiï©2rºÉZï©eÉgÀhÄqïgÀhÄqïJªÀiï¹JªÀiï20508, 4) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï £ÀA. J¦-09/JPÀÆå-8485, EAfÃ£ï £ÀA. 03¹21JªÀiï14821, ZÉ¹Ã¸ï £ÀA. 03¹21¹11105, 5) »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA. PÉJ-36/JªÀiï-4818, EAfÃ£ï £ÀA. 07f05JªÀiï12743, ZÉ¹Ã¸ï £ÀA. 07fN5¹31647, 6) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï £ÀA. PÉJ-39/eÉ-6187, EAfÃ£ï £ÀA. ºÉZïJ10E©8feÉ39139, ZÉ¹Ã¸ï £ÀA. JªÀiï©J¯ïºÀZïJ10E686eÉ04388, 7) §eÁeï ¹n-100 £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ EAfÃ£ï £ÀA. rAiÀÄÄJªÀiïJ¯ïºÉZï04093, ZÉ¹Ã¸ï £ÀA. rAiÀÄÄJ¥sï©J¯ïºÉZï02372, 8) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgï ¥Àè¸ï   £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ  EAfÃ£ï £ÀA. ºÉZïJ10J89J11770, ZÉ¹Ã¸ï £ÀA. JªÀiï©J¯ïJZïJ10EE89J00602, 9) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï £ÀA. JªÀiïºÉZï-26/¦-1904, EAfÃ£ï £ÀA. 04ºÉZï08JªÀiï44731, ZÉ¹Ã¸ï £ÀA. 04ºÉZï09¹44554, 10) ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï £ÀA. nJ£ï-05/JJªÀiï-0465, EAfÃ£ï £ÀA. eɹ36E2590429, ZÉ¹Ã¸ï £ÀA. JªÀiïE4eɹ36rJªÀiï8209618 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 09-08-2013 ರಂದು PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd J¸ï EAUÀ¼É ¦.J¸ï.L ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ಕಲ್ಲಖೋರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಿತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೊಗುªÀ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಟೆಲ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ  ಅ£Àಧೀಕೃತವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ¹QÌzÀ ಮೇರೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರ£ÀÄß ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, oÁuÉAiÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿAiÀĪÀgÉÆqÀ£É ಕಲ್ಲಖೊರ  ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ  ಗಂಜಗೀರಿ ಎಂಬುವರ ಹೊಟೆಲ್ಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ  ಮರೆಯಾರಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಕಲ್ಲಖೋರ ದೇವಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತೀರ ಮುಡಬಿ ಕಮಲಾಪೂರ ರೋಡಿನ ಬದಿಗೆ DgÉÆæ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಜಗದೀಶ ಗಂಜಗೀರಿ ವಯ: 21 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಲಿಂಗಾಯತ, ¸Á: PÀ®èSÉÆÃgÀ EvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಹರ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳನು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು, ಅವನ ಹತ್ತಿರವಿಂದ  M.n ವಿಸ್ಕಿ-180 JªÀiï.J¯ï 33 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ .ಕಿ 1980/- ರೂಪಾಯಿ, ಅವುಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಪ್ರಕಾರ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆರೋಪಿದಸ್ತಗೀರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ¸ÀzÀj d¦Û ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2013, PÀ®A 143, 147, 341, 323, 504, 354 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà UÀAzÀUÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-08-2013 gÀAzÀÄ UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà UÀAzÀUÉ EªÀjUÉ ºÉÆÃqÉzÀ £ÀUÉÎ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉà PÁgÀtPÁÌV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁºÀÄ® vÀAzÉ UÀÄAqÉÃgÁªÀ ¥Ánî EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ DgÉÆæ 2) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¥Àæ±ÀÄgÁªÀÄ ¸ÁUÁªÉ, 3) zÀvÁÛ vÀAzÉ PÉñÀªÀ ©gÁzÁgÀ, 4) UÀÄAqÉÃgÁªÀ ¥Ánî, 5) ©©Ã±ÉãÀ vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, 6) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, 7) eÁÕ£ÉÆèÁ vÀAzÉ ªÉÃAPÀl ¸ÁUÁªÉ, 8) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, 9) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ QñÀ£À ¹AzsÉ, 10) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¨Á¯Áf ºÀgÀ¸À£Á¼É, 11) ¸ÀzÁ²ªÀ vÀAzÉ QñÀ£À ¹AzsÉ, 12) ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ ¹AzsÉ, 13) eÁÕ£ÉÆèÁ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ PÉÆÃlªÀiÁ¼É J®ègÀÆ ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä EªÀgÉ®ègÀÆ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢, dAiÀIJæà UÀAqÀ ®PÀëöät ºÁUÀÆ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ UÀAzÀUÉ EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 09-08-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ »rzÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À ¹ÃgÉ §mÉÖ ºÀjzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤ªÀÄä UÀAqÀ¸ÀgÀ£ÀÄß »ÃrzÀÄ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛªÉ CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 324, 323, 504, 506, 354 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-08-2013 gÀAzÀÄ C¼ÀªÁ¬Ä UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÉÃgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÃAPÀlgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ Hj£À ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)  zsÉÆÃAqÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà UÀAzÀUÉ, 2) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zsÉÆÃAqÀ¥Áà UÀAzÀUÉ, 3) ±ÀgÀzÀÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ UÀAzÀUÉ, 4) gÁªÀÄ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ UÀAzÀUÉ, 5) gÁdÄ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀ¥Áà UÀAzÀUÉ, 6) UÀÄtªÀAvÀ¥Áà  vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Áà  UÀAzÀUÉ, 7) ¥ÉæêÀÄ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À UÀAzÀUÉ, 8) zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, 9) ¥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ UÀAzÀUÉ, 10) ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ UÀAzÀUÉ, 11) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zsÉÆÃArgÁªÀÄ UÀAzÀUÉ, 12) §§ÄæªÁ£À vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ UÀAzÀUÉ J®ègÀÆ ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ gÁºÀÄ® EvÀ¤UÉ zÉéñÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¨ÉãÀÄß ºÀwÛzÁÝUÀ ±ÀgÀzÀ UÀAzÀUÉ EvÀ£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ eÉÊ°£À UÁ½ w£Àß®Ä PÀ½¹zÉÝÃªÉ DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ HgÀ°è PÁtÄwÛzÁÝ£É, ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ, F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥À¥ÀƯÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw E§âgÀÆ PÀÆr PÀëªÉÄ AiÀiÁa¸À®Ä zsÉÆÃAqÀ¥Àà UÀAzÀUÉ EªÀgÀ PÁ°V ©zÀÄÝ PÀëªÉÄ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, £ÀªÀÄä PÀqÉ ¨ÉÃgÀ¼ÀÄ ªÀiÁr AiÀiÁgÀÆ vÉÆÃj¹¯ÁèªÀÄ, DzÀgÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ UÀÄAqÀ¥Àà UÀAzÀUÉ EªÀgÀ ±Àlð »r¢zÁÝ£É, CzÀjAzÀ ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ZÀ ªÉÊgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀjvÀªÁzÀ ±À¸ÀÛç¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ §mÉÖ «ªÀ±ÀÛç UÉÆý¹, ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄgÁpAiÀÄ°è §gÉzÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
   

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:      
ದಿನಾಂಕ 08-08-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಜಿಂಗಾಡೆ ಸಾಃ ರೋಜಾ (ಕೆ) ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಸನಾ ಹೋಟೆಲ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಇ.ಡಿ 2568 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಮಹೇಬೂಬ ನಗರ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಭಾರವರಿಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋ. ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೇ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧನ:
ದಿನಾಂಕ: 08/08/2013 ರಂದು ಮದಗುಣಕಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಮೂರು ಜನರು ಅಪರಿಚಿತರು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ತುಕಡಿಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ.ಕನೀರಾಮ ಹೆಚ್.ಸಿ. 183 ಮತ್ತು ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಶ್ರೀ.ಶಾಂತಪ್ಪ ಪಿ.ಸಿ.115 ಮತ್ತು ಪಂಚರಾದ 1) ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದರಾಮ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಹಡಲಗಿ 2) ಶ್ರೀ.ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣಾ ಗಡ್ಡದ ಸಾ: ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ರವರೊಂದಿಗೆ ಮದಗುಣಕಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ 3 ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈಚೀಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರ ಹೆಸರು 1) ಜೀವು ತಂದೆ ಮೋಹನ ಕಾಳೆ ಸಾ:ಶಕಾಪೂರ 2) ವಾಲ್ಕು ತಂದೆ ಸಕರಾಮ ಪವಾರ 3) ಸಕರಾಮ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪವಾರ ಸಾ:ಇಬ್ಬರೂ ಝಳಕಿ(ಬಿ)  ತಾ: ಆಳಂದ. ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ಚೀಲದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಸಿಕ್ಕ 8 ಕೆ.ಜಿ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ತುಕಡಿ ಅ.ಕಿ. 16,000/- ನೇದ್ದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಳಿಸಿದರು. ಸದರಿಯವರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ತುಕಡಿಗಳು ಕಳ್ಳತನದೇ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಪಟ್ಟಾಗ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಮೇಲ್ಕಂಡ 3 ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು 8 ಕೆ.ಜಿ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಮೇತ ಪರತ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:08/08/2013 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗಂಡ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಶಟ್ಟಿ ಸಾ:ಶಹಾಬಾದ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:28/05/2010 ರಂದು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಶ್ರೀ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ರವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲು ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಾವ ಬಸವರಾಜ ಕೂಡಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆ ಮಾರಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಹಣ ತರದಿದ್ದರೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.