Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 28, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಕೋರಿ ಸಾಃ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ತಾಯಿ ಕಾಂತುಬಾಯಿ ರವರು  ದಿಃ 25/05/2012 ರಂದು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕಮಲಾಪೂರ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ರಾಜನಾಳದಿಂದ ಕಮಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಜನಾಳ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಿನಿಂದ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ-20 ಎಮ್-7865 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮಹ್ಮದ ಮೋಹಿನ ತಂದೆ ಸರದಾರಸಾಬ ಸಾಃ ಮರಗುತ್ತಿ ಈತನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಬಲಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಾಂತಾಬಾಯಿ ಇವಳಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ ನೋಡಿದವರು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಮಹ್ಮದ ಮೋಹಿನ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.62/2012 ಕಲಂ.279,337 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ

Raichur District Reported Crimes


 

¢£ÁAPÀ: 27.05.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉ ¹zÁæªÀÄ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀÄ. ®Qëöäà vÀAzÉ §¸À¥Àà FPÉAiÀÄÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ËÖªï ªÉÄÃ¯É CrUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀ¼ÀÄ vÉÆlÖ ®AUÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV E¯Áeï PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁzÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-27/05/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:-28-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï£À ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ¨ÁV°£À PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtªÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁUÀ° PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ²æà ©.FgÀtÚ ¥Àæ¨sÁj ªÀiÁå£ÉÃdgï ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï zÉêÀzÀÄUÀÀð.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2012 PÀ®A:457,380,511 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 27.05.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 6 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ¸ÀtÚ §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á: PÉÆgÀ« FvÀ£ÀÄ ¨É¹UÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÀgÀAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ AiÀÄgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AUÁgÀ ¨É½î ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ J®è ¸ÉÃj C.Q. 20.500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2012 PÀ®A: 380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w;-

¢£ÁAPÀ:-28/05/2012 gÀ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ
gÁUÀ®¥À«ð PÁæ¸À ¥ÀÄ®¢¤ß UÁæªÀÄzÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ zÁjAiÀÄ°è AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà aAZÀgÀQ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð, eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-¥ÀÄ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÉÆÃvÁß¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥ÀÄ®¢¤ß UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2082/-gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 48-Njf£À¯ï ZÉÆÃAiÀÄì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2012.PÀ®A.32,34 PÀ£ÁðlPÀ JPÉìöÊeï PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2012 gÀAzÀÄ - 169 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,400 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 

 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-05-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-05-2012


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2012 PÀ®A 504, 506, 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/05/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ vÉdªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀgÀ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À £ÁzÀ¤ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÀgÀ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 66 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¸ÀAqÁ¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÄ CªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄvÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀgÀ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ EvÀ¤UÉ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀzÀ PÁgÀt CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0800 UÀAmɬÄAzÀ 0900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À £ÁzÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è eÉÆgÁV ºÉÆqÉzÀÄ CxÀªÁ JwÛ ºÁQ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ºÀƼÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ AiÉÆÃa¹ AiÀiÁjUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ §gÀzÀAvÉ ªÀiÁr ±ÀªÀzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¢£ÁAPÀ 27-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ªÀģɬÄAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠻vÉñÀ vÀAzÉ ¢£ÉñÀ¨sÁ¬Ä ¸ÀªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ¯ÉÆúÁ, ¸Á: JPÀvÁ£ÀUÀgÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ C«ÄÃvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ ¥ÀÄtÂAiÀiÁ𠩺ÁgÀ gÁdå EvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ CPÀâgï mÁæªÉÃ®ì £ÀA PÉJ-51/J-8239 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C§Äݯï gɺÀªÀiÁ£ï vÀAzÉ ±ÉÃPï CºÀäzï ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: ¥sÀ®PÀ£ÁªÀiÁ ZÀAzÀgÁAiÀÄ£ÀUÀÄqÁØ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ°è EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÉÆA¢UÉ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁgÀÄw SÁAqÀ¸Áj ±ÀÆUÀgÀ ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ PÁ£ÀðgÀ EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-18/JJ-1913 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ĪÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ gÀmÉÖUÉ vÀgÀavÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ C®è°è vÀgÀavÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ®PàëjAiÀÄ°è ¹èÃ¥Àgï PÉÆÃZï qÀ©âAiÀÄ°èzÀÝ gÉÆûvÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¥ÀgÀzÉò ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃ¥Àär QgÀQ ¥ÀÆ£Á gÀªÀgÀ ºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄÃzÀļÀÄ ºÉÆÃgÀ §AzÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/27-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ¬Ä°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ²æà ¸ÀAvÀ¸ÉêÁ¯Á® ±Á¯ÉAiÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÉ EzÀÝ C®ªÀiÁgÁ C.Q 5500/- ºÁUÀÆ n.¹ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ 2011-12 £ÉÃzÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1100/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀævÁ¥À vÀAzÉ £ÁªÀäzÉêÀ eÁzsÀªÀ G: ²PÀëPÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2012 PÀ®A 498(J), 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ C£À¥ÀÆtð UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÁgÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, G: QjAiÀÄ DgÉÆUÀå ¸ÀºÁAiÀÄQ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 10-2-159 ¥ÀPÀÌ®ªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À QjQj ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉüÀĪÀzÀÄ, ºÀt PÉÆqÀzÉ EzÀÝgÉ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉzÀj¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À aPÀÌ¥Áà §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® w½ªÀ½PÉ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À QjQj ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ©nÖgÀĪÀ¢®è, ¢£ÁAPÀ 27-05-2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀQãÀ 0200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¥ÀPÀÌ®ªÁqÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ EµÀÄÖ gÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁPÉà ºÀt ¨ÉÃPÉ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ, ºÀt AiÀiÁPÉà CAvÀ PÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛ ¹ÃvÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ gÁºÀÄ® §AzÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ J£ï. PÁA§¼É ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ feÁ ªÀiÁvÁ PÁ¯ÉÃd ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É feÁ ªÀiÁvÁ PÁ¯ÉÃd ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀUÀgÉuÉÚ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ dÆeÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10300/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
6-7 wAUÀ¼À »AzÉ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÉÄÃvÉæ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ºÀ¼ÀzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®è¢gÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀqÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¹ M¼ÀUÉ E½zÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ CAzÁdÄ (1) vÉÆÃ¯É C.Q 15,000=00, MAzÀÄ UÉÆâüªÀÄt ¸ÀgÁ 5 UÁæA vÀÆPÀªÀżÀîzÀÄ C.Q 7500=00 »ÃUÉ MlÄÖ 22,500=00 gÀÆ £ÉÃzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27-05-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  


                                   

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:26/05/2012 ರಂದು  ಕೆಎ-32-5963 ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ   ಉಸುಕು (ರೇತಿ) ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರಲು ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬೋಜು ರಾಠೋಡ ಸಾ:ಜಾಫೂರ ತಾಂಡಾನಂದೂರ (ಬಿ) ಬಾಪುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ಹೊನಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಇವನು ನನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಶಹಾಬಾದದ ಭೀಮಶಪ್ಪಾ ನಗರ ಬ್ರೀಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಬಲಬಾಜು ಕಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇವನು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ಶಹಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ನೋಡಲು ಲಾರಿ ನಂ.ಕೆಎ-32-5963 ನೇದ್ದು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇವನು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಈ ಘಟನೆಯು ದಿನಾಂಕ:26/05/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  10-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಘಟನೆ ಜರೂಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾನಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ ಉ:ಲಾರಿ.ನಂ.ಕೆಎ-32-5963 ನೇದ್ದರ ಮಾಲಿಕ ಸಾ:ಶಕ್ತಿನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 76/2012 ಕಲಂ:279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ   ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಗುರಣ್ಣ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಹಾಗರಗಿ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ 1920/31/ 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ ರಾಮನಗರ ರವರು ನಾವು ದಿನಾಂಕ 23-05-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದು ಕೀಲಿ ಕೈ ತಲೆ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೆನು. ದಿನಾಂಕ 24-05-2012 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ನನ್ನ ತಲೆ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗಿದ್ದ ಬೀಗದ ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ  5 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳು ಮತ್ತು 15 ತೊಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ನಗದು 20,000/- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,58,700/- ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಯ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 78/12 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಗೃಹಿಣೆಗೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬು ಗಂಡ ಪಾಂಡು ಗೌಳಿ ಸಾ:ಸೈಯ್ಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಹಾ:ವ:ಪಟ್ಟಣ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಪಾಂಡು ಇತನು ದಿನಾಂಕ:-23/05/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಗಾಯಾಳುವಿನಿಂದ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು, ಗಾಯಾಳು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಂದ ಗುಣಮುಖ ವಾಗದೇ ದಿನಾಂಕ:27/05/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ನಾಮದೇವ ರವರು ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 169/2012 ಕಲಂ 498 (ಎ) 307 , 504 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಲಂ 302 ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ:
ಮಾಡಬೂಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ದಿನಾಂಕ:7/05/12 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:27-05-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಗುರಮಿಟಕಲ್ ದಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಟೆಂಗಳಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ತಾನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಿನಿ ಲಾರಿ ಕೆಎ 32 ಎ-6783 ನೇದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರು ಹಳೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಬೆಂಕಿ ತಗಲು ಸುಮಾರು 80,000/- ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದು, ಲಾರಿಯು ಸಹ ಸುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ   ಸುಮಾರು 6,50,000/- ಮೌಲ್ಯದು ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 7,30,000/- ರಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಹನೀಪ್ ತಂದೆ ದಾವೂದ್ ಸುನಖೇವಾಲೆ ಸಾ:ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾ ನಂಬರ:01/2012 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.