Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 1, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 01-10-2010
¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2010 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 30-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1545 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¢. gÁd¥Áà FvÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/ºÉZï-5963gÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è vÀ£Àß §¼ÀUÀzÀ ®UÀß ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ qÁ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï wgÀÄ«£À°è £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA:PÉJ-38/442 gÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀUÉÎ JA¨ÁvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß JqÀ¢AzÀ §®PÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀzÉà MªÉÄä¯É wgÀÄ«£À°è §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ CªÀÄgÀ FvÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀ vÀ¯É ¨sÁUÀzÀ°è wêÀæ vÀgÀºÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹ §½PÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀÄgï FvÀ¤UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ N.ªÉÊ.¹.Dgï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 01-07-2010 jAzÀ 19-07-2010 gÀªÀgÉUÀÆ C°èAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ aQvÉì PÉÆr¹ vÁvÁÌ°PÀ ºÉÆgÀ gÉÆÃVAiÀiÁV ©ÃzÀgÀ£À°èAiÉÄà aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ£À°è qÁ¥Àæ¨sÀıÉnÖ a¢æ EªÀjAzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÉPïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. N.ªÉÊ.¹.Dgï. D¸ÀàvÉæAiÀÄ r¸ÀZÁdð C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ©ÃzÀgÀ ªÉÊzÀågÀ°è ¸À°è¹, CªÀjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgï FvÀ£À UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F PÉù£À°è vÀ¤SÉ ¥ÀÆwðUÉƽ¹ ¢£ÁAPÀ:28-07-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀUÉÎ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÉ ¥ÀvÀæ vÀAiÀiÁj¹ ¥Àj²Ã®£É §½PÀ WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:26-11-2010 gÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉUÁV ¤UÀ¢¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ CªÀÄgÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà FvÀ ©ÃzÀgÀ£À°è ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:01-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀVΣÀ eÁªÀ 6:00 UÀAmÉUÉ CªÀ¤UÉ DzÀ ¨ÁzsÉAiÀÄ UÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà C¥ÉPïì D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ£À°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®A 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 274/10 PÀ®A PÀ®A 188 IPC & Sec. 6 [Karnataka High Speed Diesel Oil ] [ Maintainence Supply and Distrubution Order 1989 ] R/w 3 & 7 E.C. Act :-
¢£ÁAPÀ 30/09/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ©üªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀgÉrØ ªÀiÁåPÀ¯ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G// gÉrØ .zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á// §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ vÁ// ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2]. gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ ªÀiÁåPÀ¯ï ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð G//.zsÁ¨Á PÉ®¸À ¸Á// §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ vÁ// ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ gÉrØ zsÁ¨ÁzÀ°è r¸ÉÊ¯ï ¥ÉmÉÆæ® zÁR¯Áw E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ DzÉñÀ ¤Ãr ¤§ðA¢¹zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß zÁ¨sÁzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è MAzÀÄ PÁå£ÀzÀ°è 20 °Ã. r¸Éïï CA.Q. 900/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ,ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÁå£ÀzÀ°è 10 °Ã. ¹ÃªÉÄ JuÉÚ CA. Q. 250/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ MlÄÖ C: Q: 1150 gÀÆ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV EnÖzÀÝjAzÀ MAzÀÄ ¯Á¼ÀPÉ, MAzÀÄ ¥ÉÊ¥ï, MAzÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÀ 5 °Ãlj£À ªÀiÁ¥ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®Ä ¸À»vÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/10 PÀ®A 32. 35 PÉ.E.JPïÖ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/09/2010 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è ¥ÉmÉÆæðèAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ªÀĺÁgÁµÀÖç ¨ÁqÀðgï PÀqÀqɬÄAzÀ ZÀArPÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ J£ï.JZï. 9 gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÀAiÀÄPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ZÀArPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ zÁn gÁªÀÄwÃxÀð PÉ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ fAzÁ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁåw ¨ÉÃqÀgï ¸Á PÉÆgÀ½î ªÁr vÁ ¤®AUÁ (ªÀĺÁgÁµÀÖç ) FvÀ£ÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÀAiÀÄPÀ¯ï £ÀA-JªÀiï.JZï 24 © 6542 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÁgÁµÀÖç ¨ÁqÀðgï PÀqÀqɬÄAzÀ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ J£ï.JZï. 9 gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ zÁ½ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À vÁ¨ÉAiÀÄ°èzÀÝ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ MlÄÖ 10 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ï C,Q 20,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÀAiÀÄPÀ¯ï £ÀA-JªÀiï.JZï 24 © 6542 C.Q 10,000/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwzÀÝ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ PÀÄrzÀgÉ ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ CAvÀ CªÀ¤UÉ UÉÆÃwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ zÀÈqsÀ¥ÀnÖzÀjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/10 PÀ®A 325, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ ¹ºÉZï.¹ 565 C°èUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊduÁÚ vÀAzÉ ±ÀªÀÄðuÁÚ eÁAw EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉÆýî EªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÁݼÉ. CªÀ½UÉ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÉÄà PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/10 PÀ®A 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀiÁzÉë UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà ªÁUÀ®UÁAªÀ ¸Á:: ¸ÀPÀÌgÀUÀAªÁr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä E§âgÀÆ ¨ÉãÀaAZÉƽ ²ªÁgÀzÀ PÀqÉUÉ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JªÉÄä ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀ½UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀAvÉ ¨ÉãÀaAZÉƽAiÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ dlUÉÆAqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨ÉÆgÀªÉ¯ïUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ£ÀÄ. 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¼ÀÄvÁÛ §AzÀ¼ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉýzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄÆägÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀÄgÀ¥À½î EªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÁUÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÀÄ ªÉÊd¥Áà EªÀgÀ vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è MAiÀÄÄÝ £É®PÉÌ ºÁQ £Àß ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ aÃgÀzÀAvÉ ªÀiÁr ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ DVzÀÄÝ K£ÀÄ w½AiÀÄzÉ UÁ§jAiÀÄ°è C¼ÀÄvÁÛ PÀĽvɪÀÅ. gÁwæ §AzÀÄ «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Áà vÀAzÉ ¨sÀzsÀæ¥Áà ¨ÁªÀV zÀ¼À¥Àw EªÀjUÉ w½¹zÉ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ Hj£À »jAiÀÄgÀÄ C±ÉÆÃPÀ EvÀ¤UÉ PÀgɬĹ PÉýzÀgÀÄ. DUÀ EªÀ£ÀÄ vÀ¥ÁàVzÉ CAvÁ M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ªÀiÁ£À ºÉÆÃVzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ M¦àzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ wgÀÄV ©zÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt vÀqÀªÁV ¥Éưøï oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛªÉ. DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/10 PÀ®A 498 (J). 323. 504. 506 L¦¹ eÉÆvÉ 3, 4 r.¦ DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 28-03-2010 gÀAzÀÄ a®èVð UÁæªÀÄzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð r.J.Dgï PÁ£ÀìmÉç¯ï EªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 1.5 ®PÀë gÀÆ, 2 1/2 §AUÁgÀ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖUÁV ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ £ÀUÀzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ 2 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ, ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÆ ¤Ã£ÀÄ §ºÀ¼À PÀrªÉÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄwÛ E£ÀÆß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ E£ÀÆß 50 ¸Á«gÀ gÀÆ CUÀ¸ÀÖ wAUÀ¼À°è PÉÆlÄÖ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃr CAvÁ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ 10-15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ gÁªÀĹAUÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¹AUÀ ¸Á: a®èVð, CvÉÛ, £ÁzÀ¤UÁ¼ÁzÀ AiÀĪÀÄÄ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀĹAUÀ ¸Á: a®èVð, «ÄãÁPÀĪÀiÁj UÀAqÀ ZÀgÀt¹AUÀ ºÀeÁj ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß 50 ¸Á«gÀ gÀÆ ¨ÉÃPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt EvÀ¤UÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀgÀt¹AUÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À¹AUÀ ºÀeÁj ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ E£ÀÆß EªÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ElÄÖPÉÆArj CAvÁ ºÉýzÁUÀ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÉÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrzÀÄÝ CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤ E§âgÀÆ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ZÀgÀt¹AUÀ EvÀ£ÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄð£À §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÉÄÊ ªÉÄð£À §AUÁgÀ MqÀªÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ a®èVð UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/09/2010 gÀAzÀÄ 0235 UÀAmÉUÉ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ¨Á¥ÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ £ÁªÀAzÉ ¸Á// ¥ÀgÀvÀ¥ÀÄgÀ (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀÄ ªÀÄgÁpAiÀÄ°è CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀÛ ªÉÆÃwgÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ £ÁªÀAzÉ EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ ¥ÀAZÀ«Ä ºÀ§âPÉÌ ºÉAqÀwÛAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ E°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀÛ ªÉÆÃwgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è EzÁÝ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ C¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÀ ªÀÄU¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ,2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ 3) «ªÀįÁ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ 4) PÀªÀįÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ 5) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥sÀæ¨sÀÄ 6) gÁdÄ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ 7) UÁAiÀÄwæ UÀAqÀ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ºÁUÀÆ 8) gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀÄ PÀÆr §®ªÀAvÀ¢AzÀ «µÀ PÀÄr¹ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £ÁåAiÀiÁ MzÀV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 275/10 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 25/09/10 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÉåQÛ ²æà ªÀĺÀäzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ «ÄÃgÁ£À ¸Á§ aPÀ¯É ªÀ-29 ªÀµÀð G-ºÁgÀÆ£À dĪɮgÀì CAUÀr ªÀiÁ°PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ n.JªÀiï.¹ UÁqÀð£À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉgÀ¼ÀzÀ PÉÆAiÀĪÀÄvÀÄÛgÀ ¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃV vÀªÀÄä §AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §AUÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ, MqÀªÉ Rj¢ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀÅzÁV wð¹ ºÉÆzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ºÁgÀÆ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ «ÄÃgÁ£À aPÀ¯É ªÀ-27 ªÀµÀð G-ºÁgÀÆ£À dĪɮgÀì CAUÀr ªÀiÁ°PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ n.JªÀiï.¹ UÁqÀð£À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 01-10-2010
¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2010 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 30-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1545 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¢. gÁd¥Áà FvÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/ºÉZï-5963gÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è vÀ£Àß §¼ÀUÀzÀ ®UÀß ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ qÁ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï wgÀÄ«£À°è £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA:PÉJ-38/442 gÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀUÉÎ JA¨ÁvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß JqÀ¢AzÀ §®PÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀzÉà MªÉÄä¯É wgÀÄ«£À°è §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ CªÀÄgÀ FvÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀ vÀ¯É ¨sÁUÀzÀ°è wêÀæ vÀgÀºÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹ §½PÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀÄgï FvÀ¤UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ N.ªÉÊ.¹.Dgï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 01-07-2010 jAzÀ 19-07-2010 gÀªÀgÉUÀÆ C°èAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ aQvÉì PÉÆr¹ vÁvÁÌ°PÀ ºÉÆgÀ gÉÆÃVAiÀiÁV ©ÃzÀgÀ£À°èAiÉÄà aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ£À°è qÁ¥Àæ¨sÀıÉnÖ a¢æ EªÀjAzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÉPïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. N.ªÉÊ.¹.Dgï. D¸ÀàvÉæAiÀÄ r¸ÀZÁdð C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ©ÃzÀgÀ ªÉÊzÀågÀ°è ¸À°è¹, CªÀjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgï FvÀ£À UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F PÉù£À°è vÀ¤SÉ ¥ÀÆwðUÉƽ¹ ¢£ÁAPÀ:28-07-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀUÉÎ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÉ ¥ÀvÀæ vÀAiÀiÁj¹ ¥Àj²Ã®£É §½PÀ WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:26-11-2010 gÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉUÁV ¤UÀ¢¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ CªÀÄgÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà FvÀ ©ÃzÀgÀ£À°è ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:01-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀVΣÀ eÁªÀ 6:00 UÀAmÉUÉ CªÀ¤UÉ DzÀ ¨ÁzsÉAiÀÄ UÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà C¥ÉPïì D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ£À°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®A 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 274/10 PÀ®A PÀ®A 188 IPC & Sec. 6 [Karnataka High Speed Diesel Oil ] [ Maintainence Supply and Distrubution Order 1989 ] R/w 3 & 7 E.C. Act :-
¢£ÁAPÀ 30/09/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ©üªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀgÉrØ ªÀiÁåPÀ¯ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G// gÉrØ .zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á// §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ vÁ// ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2]. gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ ªÀiÁåPÀ¯ï ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð G//.zsÁ¨Á PÉ®¸À ¸Á// §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ vÁ// ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ gÉrØ zsÁ¨ÁzÀ°è r¸ÉÊ¯ï ¥ÉmÉÆæ® zÁR¯Áw E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ DzÉñÀ ¤Ãr ¤§ðA¢¹zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß zÁ¨sÁzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è MAzÀÄ PÁå£ÀzÀ°è 20 °Ã. r¸Éïï CA.Q. 900/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ,ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÁå£ÀzÀ°è 10 °Ã. ¹ÃªÉÄ JuÉÚ CA. Q. 250/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ MlÄÖ C: Q: 1150 gÀÆ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV EnÖzÀÝjAzÀ MAzÀÄ ¯Á¼ÀPÉ, MAzÀÄ ¥ÉÊ¥ï, MAzÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÀ 5 °Ãlj£À ªÀiÁ¥ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®Ä ¸À»vÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/10 PÀ®A 32. 35 PÉ.E.JPïÖ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/09/2010 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è ¥ÉmÉÆæðèAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ªÀĺÁgÁµÀÖç ¨ÁqÀðgï PÀqÀqɬÄAzÀ ZÀArPÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ J£ï.JZï. 9 gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÀAiÀÄPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ZÀArPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ zÁn gÁªÀÄwÃxÀð PÉ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ fAzÁ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁåw ¨ÉÃqÀgï ¸Á PÉÆgÀ½î ªÁr vÁ ¤®AUÁ (ªÀĺÁgÁµÀÖç ) FvÀ£ÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÀAiÀÄPÀ¯ï £ÀA-JªÀiï.JZï 24 © 6542 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÁgÁµÀÖç ¨ÁqÀðgï PÀqÀqɬÄAzÀ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ J£ï.JZï. 9 gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ zÁ½ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À vÁ¨ÉAiÀÄ°èzÀÝ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ MlÄÖ 10 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ï C,Q 20,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÀAiÀÄPÀ¯ï £ÀA-JªÀiï.JZï 24 © 6542 C.Q 10,000/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwzÀÝ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ PÀÄrzÀgÉ ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ CAvÀ CªÀ¤UÉ UÉÆÃwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ zÀÈqsÀ¥ÀnÖzÀjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/10 PÀ®A 325, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ ¹ºÉZï.¹ 565 C°èUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊduÁÚ vÀAzÉ ±ÀªÀÄðuÁÚ eÁAw EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉÆýî EªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÁݼÉ. CªÀ½UÉ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÉÄà PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/10 PÀ®A 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀiÁzÉë UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà ªÁUÀ®UÁAªÀ ¸Á:: ¸ÀPÀÌgÀUÀAªÁr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä E§âgÀÆ ¨ÉãÀaAZÉƽ ²ªÁgÀzÀ PÀqÉUÉ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JªÉÄä ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀ½UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀAvÉ ¨ÉãÀaAZÉƽAiÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ dlUÉÆAqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨ÉÆgÀªÉ¯ïUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ£ÀÄ. 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¼ÀÄvÁÛ §AzÀ¼ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉýzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄÆägÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀÄgÀ¥À½î EªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÁUÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÀÄ ªÉÊd¥Áà EªÀgÀ vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è MAiÀÄÄÝ £É®PÉÌ ºÁQ £Àß ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ aÃgÀzÀAvÉ ªÀiÁr ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ DVzÀÄÝ K£ÀÄ w½AiÀÄzÉ UÁ§jAiÀÄ°è C¼ÀÄvÁÛ PÀĽvɪÀÅ. gÁwæ §AzÀÄ «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Áà vÀAzÉ ¨sÀzsÀæ¥Áà ¨ÁªÀV zÀ¼À¥Àw EªÀjUÉ w½¹zÉ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ Hj£À »jAiÀÄgÀÄ C±ÉÆÃPÀ EvÀ¤UÉ PÀgɬĹ PÉýzÀgÀÄ. DUÀ EªÀ£ÀÄ vÀ¥ÁàVzÉ CAvÁ M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ªÀiÁ£À ºÉÆÃVzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ M¦àzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ wgÀÄV ©zÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt vÀqÀªÁV ¥Éưøï oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛªÉ. DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/10 PÀ®A 498 (J). 323. 504. 506 L¦¹ eÉÆvÉ 3, 4 r.¦ DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 28-03-2010 gÀAzÀÄ a®èVð UÁæªÀÄzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð r.J.Dgï PÁ£ÀìmÉç¯ï EªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 1.5 ®PÀë gÀÆ, 2 1/2 §AUÁgÀ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖUÁV ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ £ÀUÀzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ 2 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ, ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÆ ¤Ã£ÀÄ §ºÀ¼À PÀrªÉÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄwÛ E£ÀÆß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ E£ÀÆß 50 ¸Á«gÀ gÀÆ CUÀ¸ÀÖ wAUÀ¼À°è PÉÆlÄÖ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃr CAvÁ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ 10-15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ gÁªÀĹAUÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¹AUÀ ¸Á: a®èVð, CvÉÛ, £ÁzÀ¤UÁ¼ÁzÀ AiÀĪÀÄÄ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀĹAUÀ ¸Á: a®èVð, «ÄãÁPÀĪÀiÁj UÀAqÀ ZÀgÀt¹AUÀ ºÀeÁj ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß 50 ¸Á«gÀ gÀÆ ¨ÉÃPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt EvÀ¤UÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀgÀt¹AUÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À¹AUÀ ºÀeÁj ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ E£ÀÆß EªÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ElÄÖPÉÆArj CAvÁ ºÉýzÁUÀ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÉÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrzÀÄÝ CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤ E§âgÀÆ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ZÀgÀt¹AUÀ EvÀ£ÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄð£À §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÉÄÊ ªÉÄð£À §AUÁgÀ MqÀªÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ a®èVð UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/09/2010 gÀAzÀÄ 0235 UÀAmÉUÉ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ¨Á¥ÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ £ÁªÀAzÉ ¸Á// ¥ÀgÀvÀ¥ÀÄgÀ (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀÄ ªÀÄgÁpAiÀÄ°è CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀÛ ªÉÆÃwgÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ £ÁªÀAzÉ EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ ¥ÀAZÀ«Ä ºÀ§âPÉÌ ºÉAqÀwÛAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ E°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀÛ ªÉÆÃwgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è EzÁÝ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ C¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÀ ªÀÄU¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ,2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ 3) «ªÀįÁ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ 4) PÀªÀįÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ 5) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥sÀæ¨sÀÄ 6) gÁdÄ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ 7) UÁAiÀÄwæ UÀAqÀ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ºÁUÀÆ 8) gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀÄ PÀÆr §®ªÀAvÀ¢AzÀ «µÀ PÀÄr¹ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £ÁåAiÀiÁ MzÀV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 275/10 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 25/09/10 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÉåQÛ ²æà ªÀĺÀäzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ «ÄÃgÁ£À ¸Á§ aPÀ¯É ªÀ-29 ªÀµÀð G-ºÁgÀÆ£À dĪɮgÀì CAUÀr ªÀiÁ°PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ n.JªÀiï.¹ UÁqÀð£À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉgÀ¼ÀzÀ PÉÆAiÀĪÀÄvÀÄÛgÀ ¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃV vÀªÀÄä §AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §AUÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ, MqÀªÉ Rj¢ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀÅzÁV wð¹ ºÉÆzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ºÁgÀÆ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ «ÄÃgÁ£À aPÀ¯É ªÀ-27 ªÀµÀð G-ºÁgÀÆ£À dĪɮgÀì CAUÀr ªÀiÁ°PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ n.JªÀiï.¹ UÁqÀð£À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §AVPÀÄAmÁ §qÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀĵÀÌgï¯ÁqÀÓ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ £ÀgÉñÀ PÉÆgÉPÀ¯ï vÀAzÉ PÀȵÁÚfgÁªï PÉÆgÉPÀgï ¸ÉÊPÀ¯ï±Á¥ïUÉ §AzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀħæºÀätåA 52 ªÀµÀð, ¸Á. vÉÆgÉÊ UÁæªÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ vÁªÀÅ N¥ÉPï ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¹«¯ï PÀAmÁæöåPïÖ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ²æà gÀAUÁ ©®Ø¸Àð & JeɤìÃeï £ÀA.1-5-123 L© gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ zÀÆgÀªÁt ¸ÀA.08532-250226 CAvÁ EgÀĪÀ vÀªÀÄä «¹nAUï PÁqÀð vÉÆÃj¹, vÀªÀÄUÉ 5 ¯ÉÃrÃeï 5 eÉÃAmïì ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ Qqïì ¸ÉÊPÀ¯ï MlÄÖ 11 ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁVªÉ CzÀgÀ J¹ÖªÉÄmï JµÁÖUÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉýzÀÝjAzÀ gÀÆ:36,750/- gÀÆ¥Á¬Ä DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ CAUÀrUÉ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß RjâªÀiÁr ZÉPï£ÀA. 108422 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ «¹nAUï PÁrð£À «¼Á¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ F Hj£ÀªÀgÀÄ C®è CAvÁUÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ ¥ÉÆãï PÀgÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Ë£ïì ZÉPï PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÀgÉñÀ PÉÆgÉPÀ¯ï vÀAzÉ PÀȵÁÚfgÁªï PÉÆgÉPÀgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, vÀ¤SÁ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ:30.09.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ïUÁV PÁAiÀÄÄÝ ¤AwzÀÝ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ UÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ 1) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀħæªÀÄtåA 52 ªÀµÀð, G:PÀAmÁæPÀÖgï PÉ®¸À, ¸Á:ªÀģɸÀA:18, ªÉÄʯÁqÀÄ vÉÆÃgÉÊUÁæªÀÄ vÀAeÁªÀÇgÀÄ f¯Éè vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ, 2)J.PÉ.ªÀÄÆwð AiÀiÁzÀªï vÀAzÉ ºÀjPÉñÀªÀ 35 ªÀµÀð, ¸Á:ªÉÄ£À¸ÀA:3, ºÀ¼Éà eÉ樀 gÀ¸ÉÛ ZÀ£ÉßöÊ, 3) PÀªÀįï vÀAzÉ ªÀÄAV¯Á¯ï eÉÊ£ï ¸Á:zÉñÀ£ÉÃPÀ, f¯Áè:©PÁ£ÉÃj gÁd¸ÁÜ£À & 4) gÁeÉÃAzÀæ£ï vÀAzÉ ¥ÉgÀªÀiÁ¼ï 38 ªÀµÀð ¸Á:ZÀ¤ßÃgÀUÀÄ¥Áà, vÁ:PÉÆAzÀªÀĽî, f¯Áè: ZÀ£ÉßöÊ (vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ) CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀjAzÀ 8 ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ CAUÀrUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜjUÉ £ÀA©PÉ §gÀĪÀAvÉ £Àn¹, ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À ¢£ÁAPÀzÀ SÉÆnÖ ZÀPï ¤Ãr ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜjUÉ ªÉÆøÀUÉƽ¹zÀ §UÉÎ M¦à PÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ ««zsÀ CAUÀrUÀ¼À°è Rjâ¹zÀÝ C.Q.gÀÆ:5,50,000/- ªÀiË®åzÀ J¯ÉPÁÖç¤Pïì ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉÊgïUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:30.09.2010 gÀAzÀÄ 13.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï E®èzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ PÉ.E.©.gÀ¸ÉÛPÀqɬÄAzÀ d»ÃgÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ vÀ½îPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄÄ d»ÃgÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀÈvÀÛzÀ°è ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ªÀÄgɪÀiÁaPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ JJ¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉgÀªÀgÀÄ D ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨sÁµÁ @ gÁeÁ vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ¨ï¸Á§ 28 ªÀµÀð, ªÉÄPÁ¤Pï PÉ®¸À, ¸Á:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ, ºÁ:ªÀ: §eÁeï ±ÉÆÃgÀƪÀiï ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV 15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¹gÀªÁgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è EnÖzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV M¦à PÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝZɹì£ÀA:MBLHA10EJ9HD11507EAf£ï¸ÀASÉå:51097CMGBG CQgÀÆ:25,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀUÀqÀ¢¤ßPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, zÀÄUÁð ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ gÀAUÁgÁªï 35 ªÀµÀð, ¸Á:zÀÄUÁðPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ FUÉÎ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 30 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ 7 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ zÀA¥ÀwUÀ½UÉ ZÉÊvÁæ 7 ªÀµÀð & «±Àé£ÁxÀ 6 ªÀµÀðzÀ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV «£Á:PÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ EvÀgÉ 8 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ MvÁ۬ĸÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:20.09.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀȺÀtÂUÉ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ºÁPÀĪÀÅzÁV fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀt £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:30.09.2010 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:30.09.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2£Éà WÀlPÀzÀ §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¥sï.514 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà EªÀ£ÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ-AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ §¹ì£À §®UÀqÉ ¨sÁUÀzÀ ªÉÄãï PÀmï DV gÉÆÃr£À §®UÀqÉ ¨ÁdÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è ¤AwzÀÄÝ DUÀ §¸ï£À ¸ÉÖÃjAUï §¸ï ZÁ®PÀ£À ªÀĪÀiÁðAUÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀUÀÄ° ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §¸ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¸Á:ªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ PÀĽwzÀÝ ªÀÄÄA¢£À ¹Ãn£À PÀA§ §rzÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ±ÉÃR ªÀĺÀ§Æ§ §¸ï£À ¤ªÁðºÀPÀ ¨ÁåqïÓ¸ÀASÉå:1704 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:30.09.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á:PÉÆüÀ¨Á¼ï EªÀ£ÀÄ ªÀÄ»ÃAzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï EgÀ¯ÁgÀzÀ ºÉƸÀ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ºÀ¼É §¸ï¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ PÀvÀðªÀå¤gÀvÀ ¥Éưøï PÁ£ï¸ÉÖç¯ï ºÀÄ°UÉ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÁUÀÆå ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð £ÁVzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÀÄ°UÉ¥Àà ¥Éưøï PÁ£ï¸ÉÖç¯ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á:AiÀÄgÀAUÀ½, vÁ:f¯Áè:§¼Áîj EªÀ¼ÀÄ ºÁ:ªÀ:PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï EªÀ½UÉ PÉ.ºÀAa£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CzÉ PÁåA¥ï£À ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÉªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ¼À ¥ÀÄwæ gÀvÀߪÀÄä½UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ wgÀÄ«, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä ¢£ÁAPÀ:30.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ£ÀUËqÀ ¸Á:ªÀiÁ°UËqÀgÀ zÉÆrØ PÀgÀrUÀÄqÀØ EªÀ£ÀÄ PÀgÀrUÀÄqÀØUÁæªÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¨Á®£ÀUËqÀ & ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ gÀAUÀAiÀÄå¸Áé«Ä E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÉªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà¤UÉ F zÁ¢AiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:30.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ eÁ°ºÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼ï ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ 15.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ«vÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ wªÀÄätÚ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà UÉÆ®ègÀ 23 ªÀµÀð ¸Á: PÀ«vÁ¼À EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:1580/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÁ PÁ®PÉÌ £ÁUÀ¥Àà ºÀnÖ EªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/10 PÀ®A: 188 L¦¹ & 32,34 PÉF PÁAiÉÄÝ

¢:30-9-2010 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ PÉÃA¢æÃAiÀÄ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆqÀVzÀÝ E§âgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA§gÀÄ 2 £ÉzÀݪÀ£ÀÄ MrºÉÆVzÀÄÝ DgÉÆæ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EvÀ¤AzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 510=00 gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨ÁPÀìzÀ°è Njf£À¯ï ZÁAiÀÄì 180 JA.J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ MlÄÖ 42 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ 1614,48 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ¨ÁPÀì «AqÀìgï rîPÀì «¹Ì 48 PÁélgï ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ [180 JA.J¯ï] UÀ½zÀÄÝ CzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 1845,12 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀÆgÉʹzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: PÀAzÁAiÀÄ/JA.J.f/¹.Dgï/13/2010-11 ¢£ÁAPÀ: 29-9-2010 gÀ DzÉñÀzÀAvÉ ªÀÄzsÀå¥Á£À ¤µÉÃzÁeÉÕ EzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 53/10 PÀ®A: 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ 8 £Éà vÀgÀUÀw ¥Éî ±DVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ±Á¯É ©nÖzÀÄÝ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »AzÉ §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä FUÀ zÉÆqÁØQ DV¢ £ÀªÀÄä »AzÉ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ §gÀ¨ÉÃqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EgÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉä£À ¥ÀÄr vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ aQÃvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQÃvÉìUÁV §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è aQÃvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ. ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/10 PÀ®A: 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 30-09-2010 gÀAzÀÄ ¥ÁåmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¦.J¸ï ºÀÄ°V, ²ªÀ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÁåmÉÆæðAUï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀÄzÁå£Àí 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ°V ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ¤AUÁ¥ÀÄgÀ PÉqɬÄAzÀ MAzÀÄ n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J 35 J-1771 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥Ààgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀÄ°V ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀÄA¨Á Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ. ªÀqÀØgÀ G. n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J 35 J-1771 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á. PÀ®èºÀ½î vÁ. ºÉƸÀ¥ÉÃn CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J 35 J-1771 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §A¢ÝzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj n¥Ààgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæöªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/10 PÀ®A: 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀqÀØgÀ NtÂAiÀÄ KjAiÀiÁzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£ÁzÀ CºÀäzï ¥Á±Á EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C¯ÁägÀzÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.24,500/-UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/10 PÀ®A: 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ 07-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ G¥ÁàgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C¯ÁägÀzÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 15,500-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/10 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¦£À°ègÀĪÀ «±Àé¨sÁgÀw ±Á¯ÉUÉ CzsÀð ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ±Á¯ÉAiÀÄ°è nÃZÀgïUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EgÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À.: PÀÄ: ©.JA. eÉÆåÃw²æà vÀAzÉ ©.JA. PÉÆmÉæñÀ 15 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ, ¸Á: ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¸Áé«Ä SÁ£ÁªÀ½ PÉ.J¯ï.E. PÁ¯ÉÃeï JzÀÄgÀÄUÀqÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛ, UÀAUÁªÀw.PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀlÖ. :- JvÀÛgÀ 4" 5'', ¸ÁzÁ UÉÆâü §tÚ, GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR, GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆUÀÄ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ UÉÆïïØ PÀ®gï ¸ÀÌlð, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ®AUÁ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É, 10 £Éà vÀgÀUÀw «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁݼÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/10 PÀ®A: 188 L¦¹ & 32,34 PÉF PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ F¼ÀUÉÃgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÀwÛgÀ MlÄÖ 4 gÀnÖ£À ¨ÁPïìUÀ¼À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPïì£À°è 48 ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀAvÉ MlÄÖ 192 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj J¯Áè ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄxÀðzÀªÀÅ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É «Aqï¸Àgï r®Pïì «¹Ì JAzÀÄ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ ¸ÀzÀj J¯Áè ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À CA.Q. 7,380=48 gÀÆ. UÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀzÉà ¯Éʸɣïì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ C®ºÀ¨Ázï ºÉÊPÉÆÃlð wæð£À »£É߯ÉAiÀÄ°è f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¤µÉÃzsÀ EzÁÝUÀÆå CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà ¯Éʸɣïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/10 PÀ®A: 454,457,380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 30-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °ÃTvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 25-09-2010 gÀAzÀÄ 01:00 ¦.JA.¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27-09-2010 gÀ 09:00 J.JA. ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è QqÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¼ÉAiÀÄ°è ±Á® ªÀÄPÀ̽UÉ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ©¹AiÀÄÆlzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 2 ¹®égï ¨ÉÆÃUÀÄtÂUÀ¼ÀÄ, 2 ªÀÄÄZÀѼÀ, 1 UÀÄAr, 1 §ÄnÖ, 2 ¤Ãj£À dUÀÄÎ ºÁUÀÆ ZÀªÀÄZÀ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 8,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/10 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 30-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁj ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ dÆ®PÀnÖ PÁæ¸ï£À°è wgÀÄV AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ §Ar PÀqÉUÉ lAlA UÁr £ÀA. PÉJ-37/6131 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2010 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥ÁµÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ UÁ®¥Àà ºÉÊAiÀiÁ½ ¸Á|| ¸ÁUÀ£ÀÆgÀ vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ UÁ®¥Àà ZÀªÀqÁ¥ÀÆgÀzÀ°è lAlA £ÀA§gÀ PÉ.J 32 J 7670 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ HjUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄ UÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ¸ÀASÉå PÉ.J. 32 7800-n 7801 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà dªÀÄ¢ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lAlAUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ UÁ®¥Àà¤UÉ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ ¢:30-9-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®WÁtUÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.