Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 21, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-02-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-02-2014

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2014, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À gÀªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ ¸Àa£À vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀÄ zsÀ£Áf ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£À vÉÆnÖ®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §mÉÖ Rj¢¸À®Ä ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtPÉÌ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r r®PÀì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-763 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆlUÁå¼ÀªÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²ÃªÀªÀÄoÀ PÀÄnÃgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸Àà®à zÀÆgÀzÀ°è ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸Àa£À EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨ÁfgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀägÁoÁ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À gÀgÀ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀjzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ¦AræUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ J®Ä§Ä ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, §® PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊAiÀÄ vÉÆgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀå ¨ÉgÀ½£À £ÀqÀÄªÉ ºÀjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àa£À ªÉÄÃvÉæ EvÀ¤UÉ vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR dfÓ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2014, PÀ®A ºÀÄqÀÄV (¨Á®Q) PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 19-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁt UÀAqÀ ªÉÆúÀ£À ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²Ñ£ï, ¸Á: ¨É£ÀPÀ£À½î, ¸ÀzsÀå: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±Á°¤ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, JvÀÛgÀ 5’1’’ ¦üÃl zÀÈqÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, DgÉAeï PÀ®gï ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ ¤° §tÚ ¥ÁåAl zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, PÀ£ÀßqÀ, »A¢, EAVèõÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É ¸Á: ¨É£ÀPÀ£À½î ¸ÀzsÀå ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è «ZÁj¹zÀÄÝ DPÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-01-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-02-2014 gÀAzÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ §PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ JªÀiï ¨sÁ«ªÀĤ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀgÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¤AvÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæUÉ »rzÀÄ DvÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄß CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À JqÀPÉÊAiÀÄ°è 3 ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼ÀÄ, ªÀÄmÁÌPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 3425/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ £ÉÆÃQAiÀiÁ ¥sÉÆÃ£ï ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄ  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÀ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉƦvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2014, PÀ®ªÀÄ 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-2-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà zÀÄUÀðzÀ ¸Á: ¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉæmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉzï-6158 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ vÀªÀÄÆäj£À gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà ¸Á: ¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ gÁdVÃgÁ ²ªÁgÀzÀ UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® PÉJ-29/PÉ-7620 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 1) ªÉƺÀäzÀ ¸À¯ÁªÀŢݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ «ÄAiÀiÁå ¸Á: ¹AzÉÆî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ DgÉÆæ 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ JqÀUÀqÉAiÀÄ £Á®ÄÌ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ ºÀ®Äè ¸Àr¯ÁVzÀÄÝ, JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, §® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ §®¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÉ, JqÀ PÀ¥Á½UÉ & §®UÉÊ vÉÆÃgÀĨÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæ £ÀA. 1 EvÀ¤UÉ vÀ¯É »AzÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ 65 ªÀµÀð ¸Á: qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ  EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd ªÀĺÁvÁäUÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀzÀ ²æêÀiÁtÂPÀ ¥Àæ¨sÀÄ CqÀvÀ CAUÀrAiÀÄ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¸À¥Áß avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-8/3560 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉæqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÉÆAlzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CmÉÆÃjPÁë ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-02-2014 gÀAzÀÄ ¥ÀÆeÁ mÁæªÉïïì£À ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-51/5279 £ÉÃzÀÄÝ Qè£ï ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁð¢ CA©æ±ï ©gÁzÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¥sÁåPÀÖjUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, Qè£ï DzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ E¸ÁªÉƢݣï vÀAzÉ gÀĸÀÄÛªÀiï ¸Á§ ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ jªÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ EzÀÝ CzÉà ¥ÀÆeÁ mÁæªÉïïì ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-51/5279 £ÉÃzÀgÀ Qè£Àgï gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÁAiÀÄ¥Áà C°AiÀiÁ¸ï ªÀÄ®è¥Áà ¸Á: ºÉÆ£ÀßrPÉ f: vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, ¸ÀzÀå £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ gÀªÉÄñÀ FvÀ£À §®UÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Raichur District Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ:20-02-2014 gÀAzÀÄ 16-00  UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä UÉÆÃzÁªÀÄÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ºÀĸÉãï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzïC° eÁ®ºÀ½î, 50ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèt, G:PÀÆ°, ¸Á:d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ  FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý zÀÄqÀÄØPÉÆlÖªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ aÃn PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ  1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 1010/-2)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q E¯Áè 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè .EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  zÁ½¬ÄAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2014 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
             ¢£ÁAPÀ:20-02-2014 gÀAzÀÄ 18-30  UÀAmÉUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À NtÂAiÀÄ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è   ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1)ªÀiË®¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, 45ªÀµÀð, eÁ:ºÀjd£À ,G:PÀÆ°, ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï 2)CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, 42ªÀµÀð, eÁ:§tfUÉÃgï, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:D£Àéj EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý zÀÄqÀÄØPÉÆlÖªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ aÃn PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 720/-2)MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C.Q 500/-3)JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q E¯Áè 4) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè .d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2014 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                     ದಿನಾಂಕ:20.02.2014 ರಂದು 18.40 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ರವರು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಿಕೆ ಸೇಂಧಿ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಜರುಗಿಸಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ JA ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁ§° ªÀ:40 ªÀµÀð eÁ:CUÀ¸ÀgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÉƸÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಡದಲ್ಲಿ 15 ಲೀಟರ್ ಸೇಂಧಿ .ಕಿ 150/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟೀಕ್ ಕೊಡ, ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟೀಕ್ ತೆಂಬಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೇಂದಿ ತುಂಬಿದ ಕ್ವಾಟ್ರ ಬಾಟಲ್ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು  ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವರವಾದ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು , ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ 20.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:  49/2014 PÀ®A: 308, 273, 284 L.¦.¹ & 32 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ 20-02-2014 gÀAzÀÄ  ¦ügÁ墠 qÁ|| ¢UÀA§gÀvÀAzÉ ¨sÀAUÀªÀAvÀ¥Àà ºÉgÀÆgÀ ªÉÊzÀå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ    gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1) eÁÕ£ÀAiÀÄå vÀAzÉ eÁÕ¥À£ÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ-32 eÁw-PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á|| ªÀiÁåUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï 2) UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà UÀrØ ªÀAiÀiÁ -23 eÁw-PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á|| ¸ÀÄtPÀ¯ï 3) ªÀiÁ£À¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå eÁÕ¥À£ÀAiÀÄåªÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ-30 eÁw-PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á|\ ¸ÀÄtPÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ  £ÀªÀÄUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ ªÀiÁrj CAvÁ PÀÄrzÀ DªÀÄ°£À°è eÉÆÃgÁV MzÀgÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ  ±ÁAvÀjÃw¬ÄAzÀ Ejæ  E¯ÁdÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÁ ¨ÉÃUÀ£Éà E¯ÁdÄ ªÀiÁrj CAvÁ ªÉÊzÀå¢üPÁjUÀ½UÉ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ  DUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÀA¥ËAqÀgÀÄ  ¸ÀºÁ ±ÁAvÀ jÃw¬ÄAzÀ Ejæ    JAzÀÄ ºÉýzÁUÀÆå  ¤ªÁå  ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À¯Éà CAvÁ PÉʬÄAzÀ  PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀ¸ÀÄwÛzÀÝ PÀA¥ËAqÀjUÉ  §rzÀgÀÄ C®èzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¨ÁV°UÉ  D¼ÀªÀr¹zÀ  UÁè¸À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁr C®èzÉà ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¹ªÉÄÃAiÀÄ qÁPÀÖgÀ¯Éà CAvÁ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁPÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÁgÀzÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/14 PÀ®A. 341, 353, 323, 504, 506, 427  ¸À»vÀ 34  L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.¸ÀÆAiÀÄð¨Á¸ÀÌgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªÀ PÉÆqÀÆj 35ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB §Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¥À  vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ¨sÁgÀw FPÉAiÀÄÄ §Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß eÉÆÃ¥ÀrUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁdªÀÄAræAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ,  ¢£ÁAPÀ 19-02-2014 gÀAzÀÄ 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ, ¸À¢æ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ «zÀÄåvï ±Ál ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 2 EArAiÀÄ£ï UÁå¸À ¹¯ÉAqÀgÀ, D¯ÁägÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°ègÀĪÀ §mÉÖ §gÉ , PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, DºÁgÀ zÁ£Àå,    1 ºÉZï.¦.AiÀÄ ¤gÉvÀÄÛªÀ ªÉÆÃmÁgÀ, PÀnÖUÉ ªÀÄAZÀUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ GµÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæ J¯Áè ¸ÉÃj gÀÆ. 45,000-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ Ý ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA.03/2014 £ÉzÀÄÝ zÁR¯ÁärPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ:20-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 05-40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà PÉÃqÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ qÁ|| CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀĪÀgÀ C²é¤ £À¹ðAUï ºÉÆêÀiï£À°è qÁ|| dUÀ¢Ã±ï EªÀgÀ PÀ£Àì¯ÉÖAmï gÀƪÀiï£À°è QlQ¬ÄAzÀ ¥ÉmÉÆæïï MUÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ UÉÃmï ºÀwÛgÀ Nr ºÉÆÃV D¸ÀàvÉæAiÀÄ UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ , ¸ÀzÀj PÀ£Àì¯ÉÖAmï gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ J.¹AiÀÄƤmï , ZÉÃgïUÀ¼ÀÄ , ¨ÉAZï , ¦.N.¦ bÀvï ºÁUÀÆ «zÀÄåvï ¹éZï ¨ÉÆÃqïðUÀ¼ÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛzÉ , F PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ±ÀgÀuÉÃUËqÀ ®PÀÌA¥ÀÄgÀ ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.57/2014 , PÀ®A. 436 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

                 ¦üAiÀiÁð¢ f.¨ÉÆøï¨Á§Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªï UÀÄwÛPÉÆAqÀ , ªÀAiÀÄ:54ªÀ, eÁ:PÀªÀiÁä , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀ¼À§¼Áîj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ vÉÆAvÀ£Á¼ï ¥ÀA¥ÀtÚ EªÀgÀ ºÉÆ® °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ , ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è 4 JPÉgÉAiÀĵÀÄÖ ªÀtPÀqÀ¯É ¨É¼É ºÁQzÀÄÝ , ªÀtPÀqÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉƬÄå¹ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄA¥É ºÁQ¹zÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 21-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 02-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀ¼À§¼Áîj gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ2) UËqÀ£À¨Á« ±ÀAPÀgÀUËqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀµÀÖªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À EgÀÄvÀÛzÉ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 50 PÀéAl¯ï ªÀtPÀqÀ¯É ¨É¼É ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ.150000/- gÀÆ £ÀµÀÖªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . £Á®ÄÌ wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzsÉå ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉÊóµÀªÀÄå«zÀÄÝ , EzÀjAzÀ¯Éà F PÀÈvÀå DgÉÆævÀgÉ J¸ÀVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ C£ÀĪÀiÁ£À«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.58/2014 , PÀ®A. 435 , 427 ¸À»vÀ 34 L¦¹ gÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-   
                ¢£ÁAPÀ 20-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 12.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÁgÀĨÁj AiÀiÁ-23 eÁw-®ªÀiÁt G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UËqÀÆgÀ vÁAqÁ  FvÀ£ÀÄ ¥ÀºÀt vÀgÀ®Ä °AUÀ¸ÀÆUÀÆjUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ J¯Áè PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ D¦ü¸ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á|| UËqÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£Àß ¨ÁåAQ£À DPËAmï ¥sÁgÀA vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ w½¹zÁUÀ J¸ï.J¯ï.« ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ DUÀ 1)zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀªÀÄzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ £ÁAiÀÄPÀ 2) ¸ÉÃvÀÄgÁªÀÄ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÁAiÀÄPÀ  E§âgÀÄ ¸Á|| UËqÀÆgÀ  3) CªÀÄgÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ dqÉgÁd £ÁAiÀÄPÀ ¸Á|| UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ  4) «WÉßñÀ   ¸Á|| ºÀnÖ gÀªÀgÉ®ègÀÆ K£À¯Éà ¤ªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹ªÉ£À¯Éà £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÉÃUÉ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹¢ ¤£ÀßzÉãÀÄ wAqÀ CAvÁ J¯ÁègÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB vÀºÀ¹¯ï D¦ü¸ÀUÉ ºÉÆVzÀÄÝ DUÀ C°è DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ §AzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À PÉʬÄAzÀ §qÉzÀgÀÄ «UÉßñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß £ÀqÀÄ«£À ¨É®Ö¤AzÀ §qÉzÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£À£ÀÄß  ªÀÄÄV¹©rj CAvÁ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  ©qÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 73/14 PÀ®A. 504, 323, 324, 506 ¸À»vÀ 34  L.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
     zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                          ದಿನಾಂಕ 20-02-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ:40 PÀÆ°PÉ®¸ï ¸Á:vÀÄgÀqÀV ಮತ್ತು ಆತನ ಆಳಿಯ ಹನುಮೇಶ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ಈಗ್ಗೆ 2 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೀರು ಹೋಗುವ ಸಂಬಂಧ ಆದ ಜಗಳದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: vÀÄgÀqÀV 2) ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ಸಾ: ತುರಡಗಿ 3) CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ.¥Á ¸Á: vÀÄgÀqÀV ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮ  ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಳಿಯನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಳಿಯ ಹನುಮೇಶನಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹನುಮೇಶನಿಗೆ ವೀರನಗೌಡ ಈತನು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚೈನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಮರಮ್ಮ ಈಕೆಯೂ ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/14 PÀ®A,143,147,323,324,355,504,506, ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                      ದಿನಾಂಕ 20.02.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ದೇಸಾಯಿಬೋಗಾಪೂರು ತಾಂಡದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1)ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗಂಡ ತುಳಜಪ್ಪ (2)ತುಳಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ  (3)ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಪಾಪಣ್ಣ (4) ಪಾಂಡು ತಂದೆ ಹನುಮಂತ  (5) ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಾಪಣ್ಣ ಸಾಃ ಎಲ್ಲರೂ ದೇಸಾಯಿ ಬೋಗಾಪೂರು ತಾಂಡEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಆಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಡಾಕಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಜಪ್ಪ ಚವ್ಹಾಣ 55 ವರ್ಷ ಲಂಬಾಣಿ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾಃ ದೇಸಾಯಿಬೋಗಪೂರು ತಾಂಡ FvÀ£Àನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ  ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಏನು ನ್ಯಾಯಾ ಕೇಳುತೀಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 25/14 ಕಲಂ 143,147,341,323,504,506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿ.20-02-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ  ಮೈಲ್ ನಂ.99 ಉಪ ಕಾಲುವೆ ನಂ.87ರ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಯ ನೀರಲ್ಲಿ [ ನವಲಕಲ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ] ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷ  ವಯಸ್ಸಿನ ಅಪರಿಚಿತ ಪುರುಷನ ಶವ ತೇಲಿಬಂದಿದ್ದು ಶವದ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಶರ್ಟು,ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಬನಿಯನ್, ಒಂದು ಚಾಕಲೇಟ್ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡರ ವೇರ್ ಇದ್ದು ಶವವು ಸಂಫೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದ ರಿಂದ ಶವವು ಗುರುತು ಸಿಗದಂತಿದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ  ಸಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಜೆ.ಇ.ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿರವಾರ -9591698776 gÀªÀgÀÄ  ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2014 ಕಲಂ:174 CRPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

              ದಿನಾಂಕ:19.02.2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.10 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಮುನಿಯಪ್ಪ :60 ವರ್ಷ ಜಾ:ಹರಿಜನ :ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಮರ್ಚೇಡ FPÉAiÀÄÄ  ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ  ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಹೊಲೆಯನ್ನು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅಚ್ಚಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸದರಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಮೃತಳ ಮೈಗೆ ಸಿಡಿದು ಹೊಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಂಕಿಯು ಮೃತಳ ಮೈಗೆ ಅತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ತಾಯಪ್ಪ ಈತನು ನೋಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀದೊಡ್ಡಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ :28 ವರ್ಷ ಜಾ:ಹರಿಜನ :ಬೇಲ್ದಾರ್ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಮರ್ಚೇಡ   ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು FvÀನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಮೃತಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಾಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ:20.02.2014 ರಂದು 22.20 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ  ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಈಕೆಯ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಈಗ್ಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೃತಳು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಳು ಅಂತಾ ಮೃತಳ ಮಗನ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 03/2014 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ :16-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1600 UÀAmÉUÉ  ¨ÁUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA 11 gÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ §Ar gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà CAUÀrAiÀĪÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:¨ÁUÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ §ÄqÀÄUÀÄArAiÀĪÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:¨ÁUÀÆgÀÄFvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 wAUÀ¼À »AzÉ ¹.¹ gÉÆÃqï ºÁPÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀĨÉÃrj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥Ánð ªÀ»¹ ¢£ÁAPÀ 16-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 16-00 UÀAmÉUÉ C¥ÀºÀgÀtPÉÌ M¼ÀUÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä 23 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀÄ 11 ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ©r¸ÀĪÁUÀ CzÉà ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ §Ar zÁjAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßç⠪ÀåQÛ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ±ÁAvÀªÀÄä¼À£ÀÄß ªÉÆøÀ ªÀiÁr MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀºÀgÀtPÉÌ M¼ÀUÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁr ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ  eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA. 22/14 PÀ®A 366 R/W 34 I.P.C CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.02.2014 gÀAzÀÄ  114 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    24,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.