Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 4, 2009

Bidar District Daily Crime Update 04/07/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-07-2009
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/09 PÀ®A 279 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ 02-06-09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄUÀzÀĪÀiï vÀAzÉ d°Ã®«ÄAiÀiÁå ±ÉÃSï ¯Áj £ÀA PÉJ 39-4720 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁeÉñÀégÀ-gÁeÉÆüÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆèÉʯï mÁªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¯Áj KqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁjUÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 03-07-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/09 PÀ®A 78(3) Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 03/03/09 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ §£À±ÀAPÀj ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃl §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV D¥Á¢vÀ£ÁzÀ ZËqÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà PÀ£ÀPÀ ¸Á: §£À±ÀAPÀgÀ UÀ°è EvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À D¢üãÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 885/- gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀߣÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 3/3/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃl §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âAzsÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj D¥Á¢v£ÁzÀÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ:65 ªÀµÀð ¸Á:PÉÆgÀ½î ¸ÀzÀåPÉÌ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À D¢üãÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 950/- gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀߣÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 3/07/09 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ZÉÊvÀ£Àå ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃl §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuɬÄAzÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV D¥Á¢vÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÁgÁA ºÁgÀPÀÆqÉ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À D¢üãÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4010/- gÀÆ, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/09 PÀ®A 78(3) Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04/07/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°èAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃl §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀÄÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV D¥Á¢vÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät ªÁqÉPÀgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À D¢üãÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 700/- gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn PÁ§ð£À ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀߣÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A 448, 504, 506, 326 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/07/09 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ ºÁ¸ÀUÉÆAqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02/07/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ZÁªÀ¼É EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ K¼É¢¢Ý CAvÁ CAzÀÄ PÉÆqÀ¯É¬ÄAzÀ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 03/07/09 SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd RAqÉæ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉßÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¨ÁUÀ¢AzÀ PÁgï £ÀA. JA.JZï.06/JA. 3718 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £À£ÀUÉ PÉÊUÉ, vÀ¯ÉUÉ, UÀmÁ¬ÄUÉ ¥ÉmÁÖV vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/09 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149L.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ 03-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Q±À£ï vÀAzÉ ®PÀëöät zÉêÀPÀvÉ ¸Á: dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÀÄ(DgÉÆævÀ£ÀÄ) ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆrAiÀÄÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ ºÉÆV CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä vÀqÉzÁUÀ DvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±ÀâzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆrAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆævÀ gÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ §½gÁªÀÄ, ©üªÀÄgÁªÀ, ¢£ÀPÀgï, ¨Á°PÁ, ¸ÉêÀAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÀªÀÄäPÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 106/09 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 03-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀiÁgÀÆw ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-25/Dgï 12 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¤ÃqÉÆzÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÄ CªÀgÀ E£ÉÆߧ ¸ÉßûvÀ EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÁÌV ¨ÉüÀPÀÄt¬ÄAzÀ OgÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Raichur District Reported Crimes

: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ±ÁgÀzÁ ªÀÄ»¼Á PÁ¯ÉÃeï ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀ C¥ÀºÀgÀt: PÀëuÁzsÀðzÀ°è C¥ÀºÀgÀtPÁgÀgÀ §AzsÀ£À :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±ÁgÀzÁ ªÀÄ»¼Á PÁ¯ÉÃeï£À°è ¥ÁæZÁAiÀÄðgÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ §¸ÀªÀgÁd ¨ÁzÀ°ð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.07.2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÁ¯ÉÃeï¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄgÀhÄÄQ C¯ÉÆÖçà ªÉÄgÀÆ£ï PÀ®gï PÁgÀĸÀA:PÉJ.33, JA.1323 £ÉÃzÀÝgÀ°è §A¢zÀÝ CAzÁdÄ 45 ªÀµÀðzÀ ªÀåQÛ zsÉÆÃvÀæ, dħâ zsÀj¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 35, 20 ªÀÄvÀÄÛ 19 ªÀµÀðzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¥ÁåAmï ±Àlð zsÀj¹zÀÝ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd ¨ÁzÀ°ð ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ §¯ÁvÁÌgÀ¢AzÀ JwÛPÉÆAqÀÄ PÁj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ªÀÄÄ¢AiÀÄ JA§ ªÀåQÛ §AzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ w½¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥Àwß ²æêÀÄw ¦.CPÀÌ£ÁUÀªÀÄä ²PÀëQ D£ÀAzÀ ¥À©èPï ±Á¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀASÉå: 140/2009 PÀ®A: 365, 504,323,355,506 ¸À»vÀ 34 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀ ¦J¸ïL ²æà PÀgÀÄuÉñÀ UËqÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ C¥ÀºÀgÀtPÁgÀgÀ ¸À»vÀ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁVzÀÝ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁVzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV, gÀ« D£ÉUÀÄA¢ EªÀ£ÀÄ ªÉÊd£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄuÁ gÀªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹¢Ý CAvÁ ¹nÖ£À zsÉéõÀ¢AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ºÁUÀÆ SÁ¹ÃªÀÄ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄgÀhÄQ D¯ÉÆÖçà PÁgï¸ÀA:PÉJ.33,JA.1323 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A: 364, 109 C¼ÀªÀr¹, vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ C¥ÀWÁvÀ, NªÀð£À ¸ÁªÀÅ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 03.07.2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36,J¯ï.1440 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÉÆ®ègÀzÉÆrØ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ¨ÉÊPïGgÀĽ©zÀÄÝ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ¤UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:04.07.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 0500 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ±ÀgÀuÉÆÃf PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 70/2009 PÀ®A:279,337 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 03.07.2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà 40 ªÀµÀð, ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß dªÀ¼ÀUÉÃgÁ-¥ÉÆÃvÁß¼ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ¨ÉÊPïGgÀĽ©zÀÄÝ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ ¹zÀÝ¥Àà¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ DzÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 108/2009 PÀ®A:279,337 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 03.07.2009 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA§gÀ J¦-25/n-6977 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀQÃgÀºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÀĸÉãÀ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ZÀAzÀæ§AqÁ gÀ¸ÉÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ CgÀ§ªÁqÁ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀAeï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝjAzÀ, £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÁzÀ ²æà «.J¸ï. »gÉêÀÄoÀ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA 69/2009 PÀ®A 279,336 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 03.07.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0950 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ ¸Á: J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ:36/2727 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝjAzÀ, £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ ²æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ £ÀUÀgÀÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA 70/09 PÀ®A:279,336 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

: ªÀÄlPÁ dÆeÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À : gÀÆ: 1625/- £ÀUÀzÀĺÀt d¦Û :

²æà ¦.r.UÀdPÉÆñÀ rJ¸ï¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà AiÀıÀªÀAvÀ.ºÉZï ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 03.07.2009gÀAzÀÄ 2020 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÁPÁ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 1625/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁtÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀASÉå: 69/2009 PÀ®A: 78(3) Pɦ CåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, E§âgÀ §AzsÀ£À : 60 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦Û :

²æà n.FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 03.07.2009 gÀAzÀÄ 1340 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉgɧÆzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢üªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ zÉÆqÀØ ®PÀëöät vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ V¯ÉøÀÆÎgÀÄ PÁåA¥ï£À°è ¸ÉÃA¢üªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¸ÀtÚ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁtÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀASÉå: 89/2009 & 90/2009 PÀ®A: 273,284 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ¸À»vÀ 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ, ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉæøÀÛªÁgÀ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, Dgï.«±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36,Dgï.3112 C.Q.gÀÆ:40,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 02.07.2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤°è¹, ¯Áå¨ï£À°è PÉ®¸ÀªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 1545 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ Dgï.«±Àé£ÁxÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 145/2009 PÀ®A:379 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 


 


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉB²æêÀÄw ±À²PÀ¯Á UÀA. ªÀiÁtÂPÀgÉrØ UÉƧâgÀqÀV ¸Á: ©gÁ¼À(PÉ) gÀªÀjUÉ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ eÉêÀVð vÁ®ÆQ£À ©gÁ¼À(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØAiÉÆA¢UÉ «ªÁºÀªÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ªÀgÀ¤UÉ gÀÆ.50,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖzÀÄÝ. PÀ¼ÉzÀ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ±À²PÀ¯Á¼À CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÀrØ E§âgÉÆ AiÀiÁzÀVg £ÀUÀgÀÀzÀ C«ÄãÀgÉrØgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ±À²PÀ¯Á¼À UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ w¥ÁàgÉrØ EªÀgÀÄ ±À²PÀ¯Á½UÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ F §UÉÎ ±À²PÀ¯Á ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀ¼À vÀAzÉUÉ w½¹zÀÄÝ. ¢:03-07-09 gÀAzÀÄ ±À²PÀ¯Á CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ ªÀgÀzÀQëÃ£É PÀÄjvÀļÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ vÁ£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ±À²PÀ¯Á½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ ¤Ãr CªÀ¼À ¸Á«UÉ PÁgÀtgÁzÀ ±À²PÀ¯Á¼À UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀÀ w¥ÁàgÉrØgÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄÈvÀ ±À²PÀ¯Á¼À vÀAzÉ ²æà ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA. ¹zÀÝtÚ UÀPÀð ¸Á: aPÀ̸ÀÄUÀÆgÀgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ AiÀiÁzÀVÃg £ÀªÀÄUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉBPÀ¼ÉzÀ 30 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀlUÁgÀ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀjAzÀ ²æà ²æÃPÁAvÀ ¨ÉuÉÚ¸ÀÆgÀgÀªÀjUÉ zÉêÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄAdÆgÁzÀ ¥Áèl £ÀA 175 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ²æêÀÄw «ÄãÁQëAiÀĪÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 03-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ f¯Á£Á¨ÁzÀ£À ±ÉÃR¨Á¨Á ºÁvÀÆ E£ÀÆß 78 d£ÀgÀÄ zÉêÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ²æêÀÄw «ÄãÁQë UÀA ²æÃPÁAvÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ «ÄãÁQëAiÀĪÀjUÉ ¤£Àß UÀAqÀ ²æÃPÁAvÀ J°è CAvÀ PÉýzÀgÀÄ. DUÀ «ÄãÁQëAiÀĪÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝ£É JAzÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ «ÄãÁQëAiÀĪÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ F ¥Áèl £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ E°è ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä AiÀiÁgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ J£ÀÄßvÁÛ ±ÉÃR ¨Á¨Á ºÁUÀÄ C®ªÀiÁj SÁgÀSÁ£ÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj «ÄãÁQëAiÀĪÀjUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ. G½zÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂAiÀÄ ¥ÀvÁæ¸À QvÀÄÛ ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ« ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉB¢:28/06/09gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà ²æÃzsÀgÀ UÀrتÀÄoÀzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á:±ÀºÁ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAr£À M¼ÀUÀqÉ ¤°è¹zÀÝ CªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J33/eÉ2078 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¢:-03-07-09 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §UÉÎ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA
128/09 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉßÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁV vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£ÀB

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉB¢£ÁAPÀ 01-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ¢£ÀPÀgÀ ¨sÀlÖ ¥ÀÆeÁj ¸Á|| ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢:03-07-09 gÀAzÀÄ ²æà gÀ«ÃAzÀæ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ §UÉÎ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¢: 03-07-09 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Éqï gÀƪÀÄ£À°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ ¯ÁPÀgÀ vÉgÉzÀÄ ¯ÁPÀgÀ£À°èzÀÝ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄB- 1) 800 UÁæA£À ¨É½î vÁlÄ, 2) 500 UÁæA£À ¥ÀvÉÆæ½î, 3) 700 UÁæA£À vÀA©UÉ, 4) 500 UÁæA£À vÀA©UÉ, 5) 60 UÁæA£À 12 §lÖ®Ä, 6) 50 UÁæA£À 15 UÁè¸ï, 7) 400 UÁæA£À MAzÀÄ ¥ÉèÃmï, 8) 300UÁæA£À MAzÀÄ ¥ÉèÃmï, 9) 25 UÁæA£À 2wÃxÀð ¸ËlÄ, 10) 300 UÁæA£À 2 ¸ÀªÉÄ, 11) 60 UÁæA£À 10 ¤¯ÁAd£À, ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÁzÀ1)11UÁæA£À 1GAUÀÄgÀ, 2) 5 UÁæA£À 3 ¯ÁQÃlUÀ¼ÀÄ, 3)5 UÁæA£À 4 GAUÀÄgÀ, 4)15 UÁæA£À 2 eÉÆvÉ Q«AiÉÆÃ¯É ºÁUÀÄ ªÀiÁn, 5)1 UÁæA£À 6 §AUÁgÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ, 6)3 UÁæA£À 2 vÁ½ §lÖ®Ä, »ÃUÉ §AUÁgÀ ºÁUÀÄ ¨É½îAiÀÄ C¨sÀgÀtzÀ ¥ÀÄgÁvÀ£À QªÀÄävÀÄÛ MlÄÖ 24,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

©üà UÀÄr ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 03-07-09gÀAzÀÄ ²æà ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ ltPÉzÁgÀ ¸Á: ºÀÄ®PÀ¯ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¸ÁAiÀħtÚ vÀAzÉ dUÀzÉêÀ¥Àà E£ÀÆß ¸ÀAUÀqÀ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° §rUÉ , PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹zÁæªÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåvÁÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆÃlð£À°è vÀPÀgÁjvÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA 59 ºÉÆ® ¤ £ÀªÀÄUÉ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßvÁÛ J®ègÀÆ ¸ÉÃj §rUÉ, PÉÆqÀ°, PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£À UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

©üà UÀÄr ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 03-07-09gÀAzÀÄ ²æà ¸ÁAiÀħtÚ vÀAzÉ dUÀzÉêÀ¥Àà ltPÉzÁgÀ ¸Á:ºÀÄ®PÀ¯ïgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆÃlð£À°è vÀPÀgÁjgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §UÉÎ ¹zÁݪÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV D ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß §ºÀ¼À PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ D ºÉƯªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄäUÉ ©qÀ®Ä PÉýzÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà , E£ÀÆß ¸ÀA: 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°, §rUÉ , PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåvÁÛ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ£À UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2009, PÀ®A 302 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 03-07-2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ UÉÆÃgɨÁ¼ÀÄ 65 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, ¢£ÁAPÀ 01-07-2009 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 03-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ E¸ÁèA¥ÀÆgÀzÀ°è ²æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¢:ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà ±ÀlÖgï 83 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁgÉ. ²æà f.J¸ï. GqÀV ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CvÁåZÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2009, PÀ®A 376 L.¦.¹ & 3(10) J¸ï.¹. J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 3-7-09 gÀAzÀÄ 4-30 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ©½ JvÀÄÛ, ªÀ:50ªÀµÀð, eÁ:ªÀqÀØgÀ, G:PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á:ªÀqÀØgÀ NtÂ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß £ÀÄr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß vÁ£ÀÄ DqÀÄ PÁAiÀįÉAzÀÄ UÀ«ªÀÄoÀ »A¢£À UÀÄqÀØzÀ°è ºÉÆÃzÁUÉÎ 3-15 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ, ªÀ:23ªÀµÀð, eÁ:¨ÁgÀPÉÃgÀ, G:¨ÉïÁÝgÀ, ¸Á:¹gÀ¸À¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀÄoÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÉýzÀÄÝ, ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É §¯ÁvÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2009, PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-07-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï vÀªÀÄÆäjUÉ (UÀÄAd½îUÉ) ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉ vÀªÀÄä ºÉƸÀ PÁgï £ÀA§gï E®èzÀÄÝ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ªÀiÁ¤é EvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ dÆgÀlV ¥ÀÇ¯ï ºÀwÛgÀ JqÀ wgÀÄ«£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉÎ PÁgï ZÁ®PÀ£À »rvÀ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ wgÀÄV PÀ®ÄèUÀ½UÉ §rzÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÉVΣÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉêÉAzÀæ¤UÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV £ÀAvÀgÀ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ E°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÉAzÀæ£ÀÄ vÀ£ÀUÁzÀ ¨sÁzsÀUÀ½AzÀ E¯Ád ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2009, PÀ®A 279, 338, L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA: J.¦-03/qÀ§Æè÷å-6066 gÀ°è £É®Äè vËqï aîUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï¤AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgï ¯Áj ZÁ®PÀ ¨Á§Ä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NgïmÉPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¯Áj §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß JqÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ QlQAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÀÝ QèãÀgï (¦üAiÀiÁð¢) ¥ÀÅnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ ¸ÀA¢UÉ ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀqÀQ ¸Á.ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ EzÀÄÝ C®èzÉà FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð ¢AzÀ ªÀÄÆZÉð gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÉüvÉAiÀÄ UÀÄAV£À°è fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É fUÀÄ¥Éì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J°èAiÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ GgÀļÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ E¯Ád PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¨É½UÉÎ 10-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯Ád ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.