Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 30, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30/06/2009
CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄzsÀå ªÀ±À
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 29/06/09 gÀAzÀÄ 1050 WÀAmÉUÉ ¸Á¬Ä ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï JzÀÄjUÉ gÁºÉ £ÀA 9gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄgÀPÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á: ªÀÄÄAqÉ¥Á° §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA PÉJ 32 PÉ 3233 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 45 ¨ÉƤ «¹Ì 180 JA.J¯ïAiÀÄļÀî ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ E®èzÉà ªÀiÁgÁlPÉÌAzÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁ½ £Àqɹ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2009 gÀAzÀÄ 1420 UÀAmÉUÉ C¥ÀgÁ¢vÀ£ÁzÀ J1 ªÉƺÀ£À vÀAzÉ d£ÁzsÀð£À ¸Á:PÀ®èªÁr ¸ÀzÀå §¼ÀvÀ [PÉ] FvÀ£ÀÄ §¼ÀvÀ [PÉ] UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál® ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 34 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C;Q: 1530 gÀÆ. d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÆß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A 409 L¦¹:-
DgÉÆæ gÁªÀıÉÃnÖ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ªÀiÁf ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀgÀÄ ¥Áæ.PÀÈ.¥À.¸À ¨ÁåAPÀ(¤) QmÁÖ EªÀgÀÄ 2006-2007£Éà ¸Á°£À° PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¨ÁåAQ£À°è 4,39,010/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 29/06/09 gÀAzÀÄ 1600 WÀAmÉUÉ ²æà PÀAp ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ RAqÉ¥Áà ¸ÀºÀPÁgÀ C©üªÀÈ¢ü C¢üPÁj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) gÀªÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A 409 L¦¹ :-
DgÉÆæ ²ªÀ¯ÁPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Á ªÀÄÄAUÀ¯É ªÀiÁf ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀgÀÄ ¥Áæ.PÀÈ.¥À.¸À ¨ÁåAPÀ(¤) ºÀ½î EªÀgÀÄ 2005-2006 jAzÀ 2006-2007£Éà ¸Á°£À°è ¸ÀzÀj PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¨ÁåAQ£À°è 9,84,878/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 29/06/09 gÀAzÀÄ 1630 WÀAmÉUÉ ²æà PÀAp ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ RAqÉ¥Áà ¸ÀºÀPÁgÀ C©üªÀÈ¢ü C¢üPÁj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) gÀªÀgÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-06-09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ D±ÁgÁt vÀAzÉ PÁ±À¥Áà «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð G ; ²PÀëQ ¸Á ; ¨ÉmïÖ ¨Á®PÀÄAzÁ vÁ ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ JA¢£ÀAvÉ vÀ£Àß zÉÊ£ÀA¢£À ²PÀëQ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÀÆAqÀÄ vÀ£Àß HjUÉ ºÀÆUÀ®Ä §¸ïì zÁjPÁAiÀÄÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÀAvÀgÀ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.39/3991 gÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, C¦à DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt -¸À¸ÁÛ¥ÀÄgï §AUÁè gÀ¸ÉÛAiÀÄ wæ¥ÁæAvÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¥À°ÖªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 4:45 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ½UÉ §®UÉÊ ,PÁ°UÉ ºÀwÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.
ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ:-
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/06/09 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ×®gÁªÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ PÁA§¼É ¸Á; ªÀÄÄQð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ±ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/06/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ²ªÀgÁd vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á gÀªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ PÀ½PÉ ºÉÆgÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÀ½PÉAiÀÄ°è EzÀÝ ºÁªÀÅ JqÀ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É OgÁzÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ PÁ®PÉÌ 0915 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-
1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/6/09 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¢UÀA§gÀ EªÀgÀ QgÁt CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀq DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, «µÀÄÚ vÀAzÉ PÉñÀªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄt vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ºÀ§gÉ J®ègÀÆ ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj UÀÄAqÀªÀiÁä vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¥sÀÆ¯É ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð, ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ eÁÕ£ÀzÉêÀ£À «gÀÄzÀÞ PÉÆlÖ PÉøÀ ªÀÄgÀ½ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆ JA¢zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/6/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü C£ÀÄߨÁ¬Ä UÀAqÀ F±ÀégÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ:70 ªÀµÀð, ¸Á:¥ÀævÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 341/J ¥ÀævÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ £ÉÃzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð, ¸Á:¥ÀævÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 29/06/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÉtUÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä eÉʲæ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAV ¸ÀAVÃvÁ CªÀ¼ÀÄ CAUÀ «PÀ® EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁd¸ÁÛ£ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸Àì ¸ÁÖAqÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ ªÀiÁvÀqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨Á§Ä @ ¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ¤UÉ J£ÀÄ PÀ°¸ÀÄwÛ¢ £ÁªÀÅ CªÀ£À eÁUÉ Rj¢ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ PÀ°è¸ÀÄwÛ¢ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ZÀAzÀæUÉÆAqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®UÉÆAqÀ ¸Á; ¨ÉÆÃVð [eÉ] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 29/06/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÉÃdªÀiÁä, ¸ÉÆ¸É ªÀÄ®èªÀiÁä J®ègÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀgÁzÀ DgÉÆæ ±ÁªÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw UÀÄuɪÁé EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆ®zÀ ªÀÄzsÀå EzÀÝ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £À«ÄäçâgÀ ªÀÄzsÀå EzÀÝ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ ¦üAiÀÄð¢ PÉýzÀPÉÌ ±ÁªÀÄuÁÚ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ F PÀmÉÖ £À£ÀßzÀÄ E°è ¤£Àß PÀmÉÖ E¯Áè CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ F PÀmÉÖ £À£ÀßzÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ±ÁªÀÄuÁÚ EvÀ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÊ ªÀÄÄ¼É ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ: 29/06/07 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀj¨Á ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, G: PÁAiÀÄðzÀ²ð ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPï ºÀÄ¥À¼Á ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 29/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É JA¢£ÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁåAPï vÉgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁåAQ£À ±ÉÃlgï Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÁ ªÀÄvÀÄÛ mÉç¯ï qÁæ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr UÉÆÃzÁ«Ä£À Qð ªÀÄÄjAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ §gÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ«UÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/06/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀĨÁµÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Áà ¨É£ÀaAZÉƽ ªÀAiÀÄ-60ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄ vÁ-ºÀĨÁzÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29/06/09 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ d®¹AV UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÆeÁ²æà PÁ¯ÉƤAiÀÄ (1) CªÀÄÈvÀ¥Áà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ, (2) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ wªÀÄAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÄ 3) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ J®ègÀÄ ¸Á-eÉ®¹AV ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ CªÀÄÈvÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ `` K ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÉzÉ PÀ¼ÉzÀ ºÀt PÉÆqÀwAiÀiÁ E¯Áè '' JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ PÀÆ°ªÀiÁqÀzÀ ¢£ÀªÉ £Á£ÀÄ PÀÆ° ºÀt PÉÆnÖzÉ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CA¢zÀPÉÌ CªÀÄÈvÀ¥Áà ¹nÖUÉ §AzÀÄ C®èAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CµÀ×gÀ°è CªÀ£À vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà ºÁUÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ E§âgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆr CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ CªÀÄgÀvÀ¥Áà gÉÆaÑUÉzÀÄÝ CzÉ §rUɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÁUÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/06/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ºÀtªÀĪÀiÁä UÀAqÀ wªÀÄAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ-60ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ-ªÀqÀØgÀ ¸Á-d®¹AV UÁæªÀÄ vÁ- ºÀĨÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁªÉãÉAzÀgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉzÉ PÀ½¢zÀÄÝ 2-3 ¸À® ¸ÉzÉ PÀ¼ÉzÀ ºÀt PÉýzÀgÉ DgÉÆæ ¸ÀĨÁµÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Áà ¨É£ÀaAZÉƽ ªÀAiÀÄ-60ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄ vÁ- ºÀĨÁzÀ EªÀgÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 29/06/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ §A¢zÁÝgÉAzÀÄ w¼ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ¥ÀÆeÁ²æà PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ NtÂAiÀÄ ±ÁAvÀªÀiÁä ºÁUÀÄ G®ªÀiÁä ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ºÀt PɽzÁUÀ ``K gÀAr ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè'' JAzÀÄ CªÁZÀå ±À¨sÀÞUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À¯Á ºÀt PɽzÀgÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/06/2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁZÀ¥Áà vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ¨ÉÆA§¼ÀV 24 ªÀµÀð G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ªÀÄÄvÀÛAV gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÀnÖzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±À²PÀĪÀiÁgÀ J®ègÀÆ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¸ÀAUÀtÚ£ÀªÀgÀ 30 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹.ºÀjd£À ¸Á// ªÀÄÄvÀÛAV EvÀ£À mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À PÀÆ° ºÀt £Á®ÄÌ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀÄÝ ¤£Éß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÀÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: PÁuÉAiÀiÁVzÀÝ AiÀÄĪÀwAiÀÄ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ, PÉÆ¯É ±ÀAPÉ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÀĪÀiÁgÀSÉÃqï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä-bÀvÀæ¥Àà zÀA¥ÀwUÀ¼À ¥ÀÄwæ ºÀÄ°UɪÀÄä 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.02.2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV, PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÁ¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀvÉÛÃPÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ, PÁuÉAiÀiÁVzÀÝ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä½UÉ ±ÀªÀzÀ ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸À¯ÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹, ²ªÀgÁd vÀAzÉ FgÀ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ §AzÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸À®ÄUɬÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ DUÁUÉÎ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃnAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÁuÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÀgÁd£ÉÆA¢UÉ EzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß UÁæªÀĸÀÜgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. ²ªÀgÁd£É vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉƯɪÀiÁr, PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ªÀĹÌoÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀA:93/2009 PÀ®A:302 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

: ¨Á®PÀ PÁuÉ, ¥ÀvÉÛÃUÁV wêÀæ±ÉÆÃzsÀ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ Dgï.Dgï.PÁ¯ÉÆ䤪Á¹, ¨Á§Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸À¨ï ¥ÉÆõÀÖªÀiÁ¸ÀÖgï EªÀgÀ 15 ªÀµÀðzÀ¥ÀÄvÀæ J¸ï.©.«£ÀAiÀiï PÉÃA¢æÃAiÀÄ «zsÁå®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. C¨sÁå¸À ªÀiÁr, ªÀiÁZÀð.2009 gÀ°è £ÀqÉzÀ ªÁ¶ÃðPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è UÀtÂvÀ «µÀAiÀÄzÀ°è C£ÀÄwÛÃtð£ÁVzÀÄÝ DV¤AzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ zsÉÊAiÀÄðºÉý, ¸À¦èªÉÄAlj ¥ÀjÃPÉë §gɬĹzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ ¨Á®PÀ ¢£ÁAPÀ:20.06.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤Ã° §tÚzÀ fãïì ¥ÁåAmï, vÀÄA§Ä vÉÆý£À ¤Ã° §tÚzÀ ¯ÉʤAUï ±Àlð zsÀj¹zÀÄÝ, vɼÀî£ÉAiÀÄ zÉúÀ, ¸ÁzsÁUÉA¥ÀÄ §tÚ, PÉÆîĪÀÄÄR, GzÀݪÀÄÆUÀÄ EgÀĪÀ ¨Á®PÀ£ÀÄ PÀ£ÀßqÀ, EAVèõÀ, »A¢ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®UÀÄ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É ¨Á®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ J¸ï.©.«£ÀAiÀiï£À vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸À¨ï ¥ÉÆõÀÖ ªÀiÁ¸ÀÖgï ¢£ÁAPÀ:29.06.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²éªÀÄ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå:116/2009 PÀ®A: ¨Á®PÀPÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ¨Á®PÀ£À ¥ÀvÉÛÃUÁV wêÀæ ±ÉÆÃzsÀ £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, NªÀð£À ¸ÁªÀÅ, 29 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:29.06.09gÀAzÀÄ 2115 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà PÀgɪÀÄä£ÀªÀgï PÀæµÀgïfÃ¥ÀĸÀASÉå: PÉJ.36, JA.2534 £ÉÃzÀÝgÀ°è 30 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄUÀÄqÀØ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¤²évÁxÀð (JAUÉÃeïªÉÄAmï) PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ SÉÊgÀªÁqÀV vÁAqÁzÀ°è MAzÀÄ £Á¬ÄUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁAqÁzÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à 2 ¸À® ¥À°ÖAiÀiÁV vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ fæ£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ 30 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ 28 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉAPÀtÚ£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:138/2009 PÀ®A:279,337,338,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29.06.09gÀAzÀÄ 1305 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ¸Á: PÀĮĸÀÄA© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ DmÉÆÃjPÁë¸ÀASÉå: JªÀiï.E.gÀhÄqï.7026 £ÉÃzÀÝgÀ°è 5 «zsÁåyð¤AiÀÄgÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÁ£ÉéAmï ±Á¯É ºÀwÛgÀ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ qÁår PÁ¯ÉÆäUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ JqÀPÉÌ ªÉÃUÀªÁV wgÀÄV¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV, DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 5 «zsÁåyð¤AiÀÄgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ vÉʹ£ï¥sÁwêÀiÁ vÀAzÉ C§Äݯï C°ÃªÀiï C£Áìj 14 ªÀµÀð, 9£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð¤, ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĵÁ 6 ªÀµÀðzÀ «zsÁåyð¤AiÀÄjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ©AzÀÄ 13 ªÀµÀð, ¢Ã¥Á 11 ªÀµÀð & C¥ÀµÁ 13 ªÀµÀð EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. DmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹, Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj vÉÊ¹Ã£ï ¥sÁwêÀiÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 67/2009 PÀ®A 279, 337 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

: ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ:29.06.2009gÀAzÀÄ 1730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ£À« PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀæµÀgïfÃ¥ÀĸÀASÉå: PÉJ.36,8970 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀæªÀiÁtQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹zÀÝ®èzÉ fæ£À ¥sÀÄmïgɸïÖ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà ¸ÀwñÀ PÁA¨Éî ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ fÃ¥ÀÄ ¤°è¹, fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ zÉêÉÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ 27 ªÀµÀð ¸Á: ¹gÀªÁgÀ EªÀ£À «gÀÄzÀÝ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀASÉå: 152/2009 PÀ®A 279, 336 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA, CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, 5 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ:1830/- d¦Û :

²æà JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¦J¸ïL ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.06.09gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà GªÀĽºÉƸÀÆgÀÄ, 2) ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ 3)¸ÀtÚ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚAiÀÄå 4) ZÁAzï¥ÁµÁ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á¨ï ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: ¥ÉÆÃvÁß¼ï ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå ¸Á: §¤ßUÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:1830/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀASÉå: 180/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, 3 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, 110 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üd¦Û :

²æà FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.06.09gÀAzÀÄ 1445 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ£ÀSÁ£ï zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢üªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÉÃA¢ü PÀÄrAiÀÄ®Ä PÀĽwzÀÝ 5-6 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÉÃA¢üªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, §Ä¯Émï £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ §qÉøÁ§ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: °AUÀ£ÀSÁ£ï zÉÆrØUÁæªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, .Q.gÀÆ:1100/- ¨É¯ÉAiÀÄ 110 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, 3 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀASÉå: 86/2009 PÀ®A 273,284 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ¸À»vÀ 32,34 C¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄzsÀå JAzÀÄ ¨sÁ«¹, «µÀ ¸Éë¹ ªÀÈzÀÝ£À ¸ÁªÀÅ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ »ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀĤªÁ¹, ªÀiÁzÀ¥Àà vÀAzÉ UÉÆÃjAlè¥Àà 55 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¥Àæw¢£À ªÀÄzsÀå PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:28.06.2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál° JAzÀÄ w½zÀÄ ¦ü£Á¬Ä¯ï PÀÄrzÀÄ ¸ÀAPÀl¥ÀqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄlªÀiÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 29.06.2009 gÀAzÀÄ 0345 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÁ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt¸ÀASÉå: 10/2009 PÀ®A 174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: PÁj£À°ènÖzÀÝ PÁåµï¨ÁåUï ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÀUÀzÀĺÀt: MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ, ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, CgÀ¼À¥Àà£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¤ªÀÈvÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀĸÀASÉå PÉJ.03,gÀhÄqï.797 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÁåµï ¨ÁåUï£À°è MAzÀÄ ®PÀëgÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.06.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ PÉÆäPÁ¯Áå¨ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ UÉÆÃ¥Á®£ÁAiÀÄPÀ£À ¥sÉÆÃmÉÆà vÉUɸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÁgÀÄ ¤°è¹, ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃV 5 ¤«ÄµÀzÀ°è ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ PÁj£À°èlÖzÀÝ PÁåµï¨ÁåUï EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CgÀ¼À¥Àà£ÁAiÀÄPÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå:142/2009 PÀ®A: 379 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

UÀÄr¸À®ÄUÀ½UÉ ¨ÉAQ ®PÁëªÀÄvÀgÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢ 29-06-09 gÀAzÀÄ ¸ÉÆãÀß UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ²æà ¸ÀĨÁâgÉrØ, C±ÉÆÃPÀ gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ªÀįÁègÉrØAiÀĪÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ UÀÄr¸À°UÀ½UÉ DPÀ¹äPÀ ªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ UÀÄr¸À®Ä¼À°è ElÖ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÉƧâgÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü D¬Ä® EAd£À ªÀÄvÀÄÛ zÀªÀ¸ÀzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ®PÀë gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉïÉÆÃV oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

£ÀA©¹ UÀ©üðt ªÀiÁrzÀ PÁªÀÄÄPÀ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ : ¢:29-11-08 gÀAzÀÄ ªÀĺÁzÉë vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ¸Á:PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀįÁè°AUÀ vÀA. PÀgÉÃ¥Àà ºÀ½ªÀĤ EvÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ £É¥À ªÀiÁr M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ MwÛ »rzÀÄ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁr ªÀĺÁzÉëUÉ vÁ£É ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÉÆ ºÉýzgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ºÉÃzÀj¹ DUÁUÀ vÀ£ÉÆßA¢UÉ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzÀ ¨É¼É¹zÀÄÝ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ £ÀA©¹ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁr UÀ©üðt ªÀiÁrzÀªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉïÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢ 29-06-09 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀAPÀgÀ ¹AUÀ vÀAzÉ ®PÀëöät¹AUÀ wªÁj ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §A¢zÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt §AUÁgÀzÀ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀt »ÃUÉ MlÄÖ 20,100/- QªÀÄäwÛªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ :¢ 27-06-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà gÀÆ¥À¹AUÀ vÀAzÉ ¥ÀÄ£Á £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: UÀÄAqÀ½î vÁAqÁ EªÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ CªÀgÀ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ 1.¸ÀĨÁµÀ vÀAzÉ ¥ÀÄ£Á£ÁAiÀÄPÀ UÀÄAqÀUÀÄvÉðgÀ
2. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀÄ£Á£ÁAiÀÄPÀ UÀÄAqÀUÀÄvÉðgÀ 3. gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ
.¸ÀĨÁµÀ
UÀÄAqÀUÀÄvÉðgÀ
¸Á||
J®ègÀÄ UÀÄAqÀ½î vÀAqÁ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ 38 eÁ/ ºÀjd£À ¸Á// §ÄzÀUÀÆA¥À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, DgÉÆæ zÀAiÀiÁ®£ï ¯Áj £ÀA. J¦-16/AiÀÄÄ.5472 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÁAUï ¸ÉÊr£À°è ¯Áj ¤°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ E£ÉÆߧâ ZÁ®PÀ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃRgÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ UÁ°UÀ¼À UÁ½AiÀÄ£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ ZÉPï ªÀiÁrwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉà »AzÀPÉÌ M«ÄäAzÀªÉÄä¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß jªÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ EzÀÝ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃRgÀ£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ »A¢£À ¯ÁjAiÀÄ ¨Ár §rzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ 37 eÁ// ºÀjd£À ¯Áj £ÀA.PÀ.J.01/J-9599 ¯ÁjAiÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ZÁ®PÀ ¸Á// PÉ.±ÉnÖºÀ°è vÁ..²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt f// ªÀÄAqÀå ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ ±ÁQÃgï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á// zË®vÀ¥ÀÄgÀ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ ¯Áj ZÉ¹ì £ÀA. ECOMET
1112723 1 £Éà ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ墣ÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ Dgï.n.M. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ¸À®ÄªÁV DgÀ.n.N. ºÀwÛgÀ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-2009 gÀAzÀÄ 4-45 ¦.JA.PÉÌ ²gÀÆgÀ-PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ F±À¥Àà PÉAZÀgÀrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA.PÉJ-23/PÀÆå-4203 »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éè÷àAqÀgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ²gÀÆgÀ¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/¹-576 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ZÀÄAZÀ£ÀÆgÀ ¸Á: £É®ªÀr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃ/¸ÉÊ: UÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉÃSïªÀĺÀäzï ¦Ãgï vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, G: §rUÀvÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ §rUÀvÀ£À PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÃPÁUÀĪÀAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £À£Àß n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆ¥ÉÊqï £ÀA: PÉ.J-37/ PÉ-8246 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÉÝ£ÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ïUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀmÉ£ÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï£À°è PÀȵÀÚªÉÆúÀ£ÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£À £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁzÀ n.«. ¸ÀħâgÁªï vÀAzÉ «ÃgÀgÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-723 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ vÉVΣÀ°è ©zÀÄÝ, £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DvÀäºÀvÉåUÉ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2009 PÀ®A 309 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀààvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ zÉøÁ¬Ä qÁPÀÖgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄ®¸ÀÜgÁzÀ µÀtÄäR¥Àà zÉÆqÀتÀĤ 38 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ EjzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ µÀtÄäR¥Àà£À ºÉAqÀw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ PÀĹzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ £ÉÆÃr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ µÀtÄäR¥Àà EªÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ¨ÁdÄ ¤AvÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ K£ÉÆà D£ÁºÀÄvÀ DVzÉ DPÉAiÀÄ UÁAiÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É §zÀÄQ ¥ÀæAiÉÆÃd£À K£ÀÄ ? CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ EjzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ EjzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2009 PÀ®A 307 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀààvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: EA¢gÁ PÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ CPÀ̼ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä 34 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀĨÁå¼À UÁæªÀÄzÀ µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà zÉÆqÀتÀĤ 38 ªÀµÀð EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁUÉ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÀA¨sÀA¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤£Àß CPÀ̤UÉ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ »j¢zÀÄÝ CAvÁ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr «ZÁj¸À¯ÁV ¦ügÁå¢ CPÀ̼ÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ zÉøÁ¬Ä qÁPÀÖgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆgÀmÁUÀ ¦ügÁå¢ ªÀiÁªÀ£ÀÄ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä½UÉ AiÀiÁPÉ ¤Ã£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ºÉÆUÀÄwÛà ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ UÀAqÀ¸ÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ C°è E°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀwÛà CAvÁ «£ÁPÁgÀt DPÉAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ EAzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®¸ÀÜ£ÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/09 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦. CPïÖ:

¢£ÁAPÀ: 29-6-09 gÀAzÀÄ 7-00 ¦JAPÉÌ £ÀUÀgÀzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà GªÀÄZÀV, ªÀAiÀiÁ:24ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¢ªÀlgï NtÂ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÉÎ ²æà JA.J¸ï. §Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1145-00 gÀÆ. ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/09 PÀ®A: 87 PÉ.¦. CPïÖ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-06-2009 gÀAzÀÄ 00-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀzÀ FzÁÎ ªÀĹâ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) ¥ÉÆæÃ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĤ¯ïPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ wªÀÄätÚ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð,eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄA¢, 2) gÀAUÀtÚ vÀA¢ CAiÀÄå¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð,eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ, 3) PÀjAiÀÄtÚ vÀA¢ gÀAUÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄA¢. 4) gÁeÁºÀĸÉä vÀA¢ D®A¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA,G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: gËqÀPÀÄA¢, 5) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀØgÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: gËqÀPÀÄA¢, 6) gÀAUÀtÚ vÀA¢ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ, G: PÉ.E.©/ ¯ÉÊ£ï ªÉÄ£ï ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ (01) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ. (02) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1300-00. zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ.


 

Monday, June 29, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29/06/2009
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/09 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺɧƧ ¸Á§ vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ zÁqÀÎ ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð G- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-¤uÁð UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¤uÁð UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV gÀªÀgÀ CAvÀå QæAiÉÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¤uÁð¢AzÀ §¹ìUÉ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀÄqÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ DmÉÆà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d£ÀvÁ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÀÄqÀV §¸ï ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ gÉÆÃqÀ zÁn DmÉÆà PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¯Áj £ÀA DgïeÉ-19/fJ-4664 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ VjzsÁgÀ¯Á® vÀAzÉ ¥ÀÆ£ÁgÁªÀÄ ¸Á- zÀzÀ¤AiÀiÁ ¨sÀAiÀįÁ ¸ÉÃgÀUÀæºÀ eÉÆÃzsÀ¥ÀÄgÀ gÁd¸ÁÜ£À gÁdå EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ JqÀ vÀ¯ÉUÉ, §®PÀtÄÚ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ:-¢£ÁAPÀ 28/06/2009 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ vÀªÀÄä PÁé°¸À £ÀA J.¦-12/f.E-9666 £ÉzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå 38 ªÀµÀð ¸Á// zÉêÀÄ®UÀÆqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²æäªÁ¸À 3) ¨Á® ¸ÀA¢Ã¥À 4) «dAiÀÄ ®Qëöä 5) ªÀÄÄgÀĽ J®ègÀÆ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ zÉêÀgÀ zÀgÀıÀ£À PÀÄjvÀÄ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀļÀÄeÁgÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ©æÃeï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁé°Ã¸ÀUÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ £ÀA§gÀ UÉÆwÛgÀªÀÅ¢¯Áè. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄzsÀå ªÀ±À
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ : -
¢£ÁAPÀ; 26-06-09 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L C°Ã¸Á§ (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀjUÉ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj n.r.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è M§â ªÉÊQÛ zÀÄUÁð zsÁ¨sÁ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É w½zÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr zÀÄUÁð zsÁ¨Á ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ CdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀiÁ ªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ- 60 ªÀµÀð ¸Á; «oÀ®£ÀUÀgÀ ¨ÉüÀUÁAªÀ ¸ÀzÀå zÀÄUÁð zsÁ¨sÁ n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 650 JªÀÄ.J®. QAUÀ¦ü±ÀgÀ ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 8 C.Q-640 ªÀÄvÀÄÛ 650 JªÀÄ.J® zÀ £ÁPÀ Ol MlÄÖ 15 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q-1200, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 220=00 d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 27/06/2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà G¥ÁàgÀ 28 ªÀµÀð ¥Á£À qÀ¨Áâ CAUÀr ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F ªÉÆzÀ®Ä DgÉÆæ ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸Á®zÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ dlUÉÆAqÁ 35 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ 38 ªÀµÀð ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/06/09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ºÀĨÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ §UÉÎ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ºÉÆV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢ü ²æà gÁd PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀdªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ vÁ-ºÀĨÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âjUÀÆ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ , ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÁAiÀĪÀiÁä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ `` K ¨sÉƸÀrPÉ EzÀÄ gÉÆÃqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆV dUÀ¼ÀªÁqÀÄ'' JAzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EzÀÄ UÀAqÀ-ºÉAqÀwAiÀÄ dUÀ¼À ¤ÃªÀÅ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃV JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ `` KzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ gÀArªÀÄUÀ£É'' JAzÀªÀ£É C°è ©¢ÝzÀ MAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É F PÁ®PÉÌ £ÀgÀ¸À¥Áà£À ºÉAqÀw ¸ÁAiÀĪÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »ÃrzÀÄ ºÉÆÃqɬÄj CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ CAUÉÊ ªÉÄïÉ, JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ UÀt¥ÀwUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A 427, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-6-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 2030 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ C¥ÀàuÉ ¸Á:vÉÆUÀ®ÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ºÉÆÃl®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ 1730 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánî EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀzÀÄ EzÉ UÁè¸À PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä UÁè¸À PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃl®zÀ°èzÀÝ ZÁPÀ¯ÉÃl qÀ¨Áâ ©¸Ár J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ UÁè¸À PÉÆnÖ¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ E°è ºÉÆÃl® ºÉÃUÉ £ÀqɸÀÄwÛ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÉÃPÉ ªÀÄzsÀå §gÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/09 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-6-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 2330 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ±ÉnÖ ¸Á;gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28-06-2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄÆäj£À gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¥Ánî EªÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ J°è EzÁÝ£É CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ£À «gÀÄzÀÝ GZÁÑ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÉëëAiÀiÁzÀ ¨Á°PÀ EªÀ¼À UÀAqÀ£À eÉÆvÉUÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤÃvÁ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ gÀtf ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ DmÁæ¹n PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÁÝgÉ CªÀj§âgÀÆ J°è EzÁÝgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà ©gÁzÁgÀ 3) §¸ÀªÀgÁd ªÉÊfãÁxÀ ¥Ánî 4) GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ 5) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀAd£Á¼É PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤«Ää§gÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÉÝêÉ. ¤ªÀÄUÉ ºÁUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ. ¤«Ää§âgÀ UÀAqÀzÉÃjUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀºÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ¥sÁà, «zÁåªÀiÁ£À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà gÀªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¸À¢jAiÀĪÀjUÉ w½ ºÉý PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 504, 324, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28-06-09 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À E§âgÀÆ vÀAzÉ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ D¹Û ºÀAaPÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÁWÀªÀiÁgÉ eÁ:UÉÆAzÀ½ ¸Á: ªÀÄÄzÀ© vÁ: §ªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁ ªÁWÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 70 eÁ: UÉÆAzÀ½ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© vÁ: ¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

E¹àÃmï zÁ½ 03 d£ÀgÀ §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:28.06.09gÀAzÀÄ 1630UÀAmÉUÉ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆæ FgÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÉ 5d£ÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà f. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄƪÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ G½zÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.3,520/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.190/09 PÀ®A 87Pɦ CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

J¹J¸ïCgï ªÉÊAiÀÄgïUÀ¼ÉÆA¢UÉ 3 ¥ÀA¥ï¸Émï ªÉÆÃmÁgÀÄUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:25.06.09gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À UÀuÉñÀ N§¼ÀgÉrØgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è C¼ÀªÀr¹zÀÝ ¥ÀA¥À¸Émï Cgï Cgï 1)ºÉZï PÉ L ¦-34, 2)ºÉZï PÉ L ¦-37, 1)ºÉZï PÉ L ¦-48UÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 PÀA§UÀ¼ÀªÀgÉUÉ J¼ÉzÀ J¯ïn 3 ¥sÉøï-4 J¹J¸ïCgï ªÉÊAiÀÄgïUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀA¥ï¸Émï ªÉÆÃmÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ C.Q.gÀÆ.48,300/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ºÀĸÉãÀ ¨ÁµÁ ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®£Á ±ÁSÉ UÁæ«ÄÃt-2 eɸÁÌA ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.06.09gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.178/09 PÀ®A 379L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ:27/06/98 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æÃ.ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà AiÀÄqÁæ«ÄgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÀzÀ°è EnÖzÀÝ 1)§AUÁgÀzÀ Q« ¨ÉAqÉÆð 5 UÁæA C.Q. gÀÆ. 7000/-, 2)§AUÁgÀzÀ Q« ªÀÄnè, 4 UÁæA C.Q.gÀÆ. 7000/-, 3)§AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀgÀ 10 UÁæA C.Q. gÀÆ. 14000/-, 4) MAzÀÄ ¨É½î PÀ¼À¸À, 5) JgÀqÀÄ ¨É½î ¸ÀªÉÄà 6) JgÀqÀÄ ¨É½î ¥ÉèÃmï, 7) JgÀqÀÄ ¨É½î UÁè¸À, 8) JgÀqÀÄ ¨É½î PÀÄAPÀĪÀÄ ¨ÉrØ, 9) MAzÀÄ ¨É½î vÀA©UÉ, J¯Áè ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 2 PÉ.f C.Q. gÀÆ. 40,000/- 10) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3500/- »ÃUÉ MlÄÖ 71,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 28-06-09 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ :²æÃ. ±ÀAPÀgÀ vÀA/ xÁªÀgÀÄ£ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ZÁªÀÄ£Á¼À ªÀÄrØ vÁAqÁ ºÁUÀÆ gÉÃRÄ vÀA/ ±ÁAvÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ZÁªÀÄ£Á¼À ªÀÄrØ vÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÆ®zÀ°è ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ «ZÁgÀzÀ°è F ªÉÆÃzÀ®Ä dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-09 gÀAzÀÄ gÉÃRÄ vÀA/ ±ÁAvÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ£À PÉÆý ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ£À ºÉÆ®zÀ°è §AzÁUÀ PÉÆýUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝPÉÌ gÉÃPÀÄ vÀA. ±ÁAvÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ E£ÀÄß 25 d£ÀgÀÄ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §rUÉ, dA¨É, PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÁÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2009, PÀ®A 498 [J], 304 [©] ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-06-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉà qÀAPÀtPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw CAiÀÄåªÀÄä ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄ£ÀÄß CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀ£Ár gÀÆ. 10 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ CzsÀð vÉÆ° §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV PÉÆlÄÖ 2008 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2-3 wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄRªÁV EzÀݼÀÄ, D£ÀAvÀgÀzÀ°è CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ QjQjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ w½¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ, DUÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ©ÃUÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ KPÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄ«j, £ÁªÀÅ FUÁUÀ¯Éà ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÉÝêÉ. £ÁªÀÅ E£ÀÆß ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QjQjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀzÉà EzÀÝgÉ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀĪÀÅzÁV ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÁV ºÁUÀÆ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV E£ÀÆß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ QjQj ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QjQjAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-06-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ UÀzÉÝUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀA¢nÖzÀÝ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ, ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ §A¢zÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ QjQj ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QjQjAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÉÝãÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÉÄà CªÀ¼ÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÁæAgÀA©¹zÀÄÝ, ªÁAw ªÀiÁrPÉÆAqÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀzÀ PÉlÖ ªÁ¸À£ÉAiÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÁ £Á£ÀÄ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ zÉÆqÀØ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¹Ã£À¥Àà£À fæ£À°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ qÁPÀÖgï ¨Á§ÄgÁªï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, C°è qÁPÀÖgï E®èzÀ PÁgÀt ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÀºÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ qÁPÀÖgï E®èzÀÝjAzÁV ¥ÀÄ£ÀB UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2009, PÀ®A. 87 PÉ.¦.DåPÀÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-06-2009 gÀAzÀÄ 22-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ E¯Á» PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÀnÖUÉ CqÉØ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) ¥ÉÆæÃ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĤ¯ï PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄ.eÉ. ±À²zsÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ 1) ¸ÀåAiÀÄzï ªÀÄvÀÄðeÁ vÀA¢ ¸ÀåAiÀÄzï ªÀĺÀªÀÄzï ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: JgÉÖ¯ï ©¯ï PÀ¯ÉPÀÖgï ¸Á; E¯Á» PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw. 2) ¸ÉÊAiÀÄzï ±Á«ÄÃzï vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð,eÁ: ªÀÄĹèA, G: mÁ.mÁ. EArPÁªÀÄzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ. 3) zÁzÁ¦ÃgÀ vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA,G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ. 4) ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ eÁ¥Àgï ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð,eÁ: ªÀÄĹèA,G: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥sÀ¤ðZÀgÀìzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: GvÀÆÛgÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw. 5) eÁQÃgï vÀAzÉ C£ÀégÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: E¯Á»PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ (01) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ. (02) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1620-00. (03) MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ mÁªÉ¯ï zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, June 28, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28/06/2009
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27/06/09 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ²æà PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð G-¯Áj £ÀA PÉJ-39/4256 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ eÁ-PÉÆý ¸Á-zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÉƺÀ¯Áè ºÀ½îSÉÃqÀ[©] vÁ-ºÀĨÁzÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀªÉãÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 26/05/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ËqÀgÀ ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄĨÉÊ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ HgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ DzÀÄzÀjAzÀ C°èUÉ ºÉÆV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁ°PÀjUÉ ªÀiÁvÀ£Ár ºÉÆUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĨÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ KzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ PÀÄ¥ÉAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ DAiÀÄð r¹JªÀiï ¯Áj £ÀA PÉJ-38/1021 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É §®UÀqÉ PÀmï ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä QvÀÄÛ ºÉÆVzÉ ºÁUÀÄ r¹JªÀiï JqÀUÀqÉ PÀĽwzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/09 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà ¸Á; PËqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 27/06/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀzÉÆA¢UÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ PÀgÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£Àß ¨sÁªÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄ®è¥Àà£ÉÆgÀ EvÀ¤UÉ ¤£Éß E®è¸À®èzÀÄ ºÉý CªÀ£À ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ºÀZÀÄÑwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/09 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-6-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0745 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ºÉ¼ÀA¨É ¸Á: «ÄgÀR¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀgÁzÀ zsÀ£Áf vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉAiÀÄ°è Cfð PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ zsÀ£Áf vÀAzÉ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ CAPÀıÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ® «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è PÁæ¸À §½AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ ªÀiÁr¢Ý CAvÀ zsÀ£Áf EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹¢£ÀÄ. CAPÀıÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÀqÉ ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä NuÉAiÀÄ UÀÄtªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ RAqÁ¼É gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 27-06-09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ- 25 ªÀµÀð ¸Á; ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 27/06/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ PÀ°ÃvÁ EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ C£ÀAvÀgÁªÀÄ EªÀgÀ ªÉÄ£ÀAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÀ UÀAUÁgÁªÀÄ ¥Ánî ¸Á; ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Éß ®UÀßPÉÌ AiÀiÁPÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß°èzÀÝ ZÁPÀÄ¢AzÀ §® PÉÊ ªÉÆüÀ PÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ: 27/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÀ UÀAUÁgÁªÀÄ ¥Ánî ¸Á; ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ EAzÀæfÃvÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¨ÉÃdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Éß ®UÀßPÉÌ GlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ AiÀiÁPÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉÃdÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ JªÉÄä ¨ÉÆý¸ÀĪÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀ PÉÊAiÀÄ ªÉÆüÀPÉÊ PÉüÀUÀqÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/09 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UÉÆgÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á/d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ »AzÀUÀqÉ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] §¸À¥Áà vÀAzÉ ±ÀA§Ä°AUÀ PÀ®§ÄVð ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð 2] PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸À¥Áà PÀ®§ÄVð 3] PÀÄ.ªÀÄÄzÁÝ vÀAzÉ §¸À¥Áà PÀ®§ÄVð 4] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà PÀ®§ÄVð J®ègÀ ¸Á/d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è Cfð ¸À°è¹zÀgÀÆ PÉÆqÁ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀzÀÄ ¤°è¸ÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£Àß PÀlÖqÀ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÉ ¤£ÀßUÉ E°èAiÉÄà RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/09 PÀ®A 447, 504, 324, 341, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27-06-09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÀÄß vÀAzÉ ©ÃªÀįÁ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ vÁAqÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ vÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀÆßgÁ(Dgï) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ® CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÄÝ ºÉÆ®¸À ¤«ÄvÀå vÀPÀgÁgÀÄ «zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 27-06-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÆÃr DgÉÆæüvÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀà¥Á ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ E£ÀÆß M§â E§âgÀÆ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ(Dgï) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¥ÀævÉåÃPÀ 4 PÀqÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ: zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ªÉÄʸÀÆj¤AzÀ §AzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ, 7 ªÀÄA¢UÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:27.06.09gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À«- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀĪÉÄÃ¯É PÀ¥ÀUÀ¯ï ºÀ¼ÀîzÀ ©æqïÓ£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÊ®ªÀÄZÀðqï d®¸ÀA¥À£ÀÆä® E¯ÁSÉAiÀÄ KvÀ¤ÃgÁªÀj ¥ÀA¥À¸Émï gÀƪÀiï ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀ¸ÀAvÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉÆAiÉÆÃmÁ E£ÉÆßêÁ ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ34/3490 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ vÁ»ÃgÀ ºÀĸÉãÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ CzÉà mÉÆÃAiÉÆÃmÁ ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¨ÉÃUïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.175/09 PÀ®A 279, 337L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÉÄʸÀÆj£À «zÁågÀtå ¥ÀÄgÀA ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà PÉ.J£ï UÉÆÃ¥Á® PÀȵÀÚgÀªÀgÀÄ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÖÃgï QÃ¥ÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ gÉÊ°£À°è 26£Éà vÁjÃT£ÀAzÀÄ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄÝ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ ¸Áé«ÄUÀ¼À zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄ C°èAzÀ ¢£ÁAPÀ:27.06.09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ CmÉÆà £ÀA.J¦21/ªÉÊ0875£ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁ£À« vÁ®Æ°£À PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀĺÁ®Qëöä zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÁÌV §AzÀÄ CzÉà CmÉÆÃzÀ°è ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ ªÁ¥Á¸ÀÄì ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1800 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀÄrð PÁæ¸ï¢AzÀ PÀÄrð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «zÁ夢ü ±Á¯ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À JªÉÄä CqÀØ §gÀ®Ä M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ªÉÄʸÀÆj£ÀªÀgÁzÀ ²PÀëQ 47ªÀµÀðzÀ J¸ï «ÄÃgÁ UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ªÀÄÆwð n Cgï EªÀgÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÄ 1)¦AiÀiÁð¢ü, 2)¹ÃvÁ®Qëöäà UÀAqÀ PÉ f £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð, 3)¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀAqÀ JA J£ï PÀȵÀÚªÀÄÆwð, 4) ¥ÀÆtÂðªÀiÁ UÀAqÀ J¸ï ªÉÆúÀ£À EªÀgÉ®ègÀÆ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ¥Éưøï oÁuÉUÀÆ w½¸ÀzÉÃ, C¸ÀàvÉæUÀÆ ¸ÉÃj¸ÀzÉà NrºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.177/09 PÀ®A 279, 337, 304(J)L¦¹ ºÁUÀÄ 187 JA.«. CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.06.09gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è dPÀÌ®¢¤ß PÁåA¥ï ¸À«ÄÃ¥À CgÉÆæ CAiÀÄåtÚ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA. PÉJ 36 J¸ï 4764£ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ ¨ÁAqÀUÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆqɹ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ CgÉÆæUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄågÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.150/09 PÀ®A 279, 337L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.06.09gÀAzÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ Cgï UË¸ï ¥ÁµÀ ªÀQîgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥ÀàgÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸À»vÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.66/09 PÀ®A 279, 337L¦¹ ºÁUÀÄ 187 JA.«. CåPïÖ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

CvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt:

¢£ÁAPÀ:27.06.09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ ¤Ã®UÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 30 ªÀµÀðzÀ JPÁâ¯ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ¸À§Ó° ¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ªÀiÁgÀĪÀÅzÁV ºÉý CgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgï FvÀ¤AzÀ MAzÀĪÀgÉ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸Á® ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgï£ÀÄ D ºÉÆ®zÀ°è n®ègï ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÉzÀj¹zÀÝjAzÀ ºÉzÀj Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ CvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ²æêÀÄw ¸À§Ó®ªÀÄä ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.66/2009 PÀ®A 306 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÆúÀ£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CªÀgÀ ªÀiÁªÀ ®PÀëöät, UÀAqÀ ªÉÆúÀ£À, CvÉÛ ¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä, ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀAdÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¥Àæw ¢ªÀ¸À ¤Ã£ÀÄ zÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÉÆÃUÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ C®èzÉà §mÉÖ ¸ÀjAiÀiÁV MUÉAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè. ¤Ã£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ EAzÀÄ ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ. ¸Á«UÉ PÁgÀtgÁzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ¸ÀAdÄ vÀAzÉ CdÄð£À eÁzsÀªÀ ¸ÁB vÀqÉÆüÁ vÁAqÁ vÁB §¸ÀªÀPÀ¯Áåt fB ©ÃzÀgÀ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 27/06/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ ²æÃ.²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «zÁåzsÀgÀ zÀħ®UÀÄAqÉ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ J¸ï.¦ gÁdå UÀÄ¥ÀÛ ªÁvÉð ¸Á|| ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ £ÉÃPÉèøï, C.Q. gÀÆ. 24,000/- , 3 UÁæA£À aPÀÌ ªÀÄPÀ̼À 2 ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ C.Q. gÀÆ.7000/-, 2 vÉÆïÉAiÀÄ 5 eÉÆvÉ ¨É½î ZÉÊ£ÀÄ MlÄÖ 10 vÉÆ¯É C.Q. gÀÆ 2000/- 3 vÉƯÉAiÀÄ 2 mÉÆAPÀzÀ ¨É½î GqÀzÁgÀ MlÄÖ 6 vÉÆ¯É C.Q. gÀÆ1200/-, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3500/- MlÄÖ gÀÆ. 37,700/- §¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/09 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢:27-6-09 gÀAzÀÄ 11-00 JJAPÉÌ oÁuÁ ¦¹-171gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï dqïÓ (dÆå.r) & eÉ.JA.J¥sï.¹. PÉÆÃlð, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA:646/09 ¢:24-6-09 £ÉÃzÀÝPÉÌ ®UÀvÀÄÛ EzÀÝ SÁ¸ÀVà ¦AiÀiÁ𢠸ÀA:79/09 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ²æà «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¨ÁUÀ®ªÁqÀ, ªÀ:28ªÀµÀð, G:ªÉÄPÁå¤Pï ¸Á:QÃwðPÁ¯ÉÆä, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢:16-6-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀgÀºÀj PÁA¥ÉèPïìzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß UÁågÉÃeï£ÀÄß §Azï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀgÁd EªÀgÉÆA¢UÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß CtÚ «gÉñÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ;36 ºÉZï;8452 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀA¢zÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ d£À EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ïªÀgÉUÉ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ £ÁªÀÅ CmÉÆÃzÀ°è §gÀÄvÉÛÃªÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ «gÉñÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 11-00 ¦JAPÉÌ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ ªÉÄ®èUÉ J.¦.JA.¹. ªÉà ©æeï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Éưøï¥Án¯ï, ¸Á:PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ;37 PÉ;1399 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ¼Éà r.¹. PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ M¯ÁqÀÄvÁÛ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «gÉñÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ «gÉñÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆævÀ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ¤UÉ QªÀiïì ºÀħâ½îUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. PÀAmÉ¥Àà ¦.J¸ï.L. (C.«.) £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀUÀ®Ä PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ. ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á: 1£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ PÉ. ²æäªÁ¸À ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ d®ªÀÄAiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢: 27-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æäªÁ¸À CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, C°è ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÁr ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀÝ QðAiÀÄ£ÀÄß a®PÀzÀ ¨ÉÆïïÖ ¸ÀªÉÄÃvÀ QwÛzÀÄÝ ¨ÁV®Ä N¥À£ï DVzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £À£Àß vÀªÀÄä ²æäªÁ¸À £À£ÀUÉ PÀgÉ¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV Qð ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨ÁV°£À PÉÆAr QwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ©ÃgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ©ÃgÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨ÉAqÉÆïÉ, MAzÀÄ GAUÀÄgÀÄ CA.Q. gÀÆ. 10,000-00, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï CA.Q. gÀÆ. 2,000-00, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 5,000/- F ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ CA.Q. gÀH. 17,000-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è Qð ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨ÁV°£À PÉÆAr QwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, June 27, 2009

Raichur District Reported Crimes

: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ±Á¸ÀPÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ DgÉÆæ §AzsÀ£À :

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ±Á¸ÀPÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁ£À¥Àà r ªÀdÓ¯ïgÀªÀgÀ ªÉƨÉʯï£ÀÄß ±Á¸ÀPÀgÀ C¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ±ÀgÀt¥ÀàgÀªÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÄÝ F ªÉƨÉʯïUÉ ¢£ÁAPÀ:13.06.09gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÀgÉ ªÀiÁr JAJ¯ïJ ªÀiÁ£À¥Àà ªÀdÓ¯ï EzÀÝgÁ? CvÀ£À£ÀÄß J£ïPËAlgï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉzÀjPÉ MrØgÀĪÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ:20.06.09gÀAzÀÄ ªÉƨÉÊ®£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ ±Á¸ÀPÀgÀ C¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/09 PÀ®A 504, 506, 507 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊUÉÆAqÀ ¦J¸ïL. ²æà ¢Ã¥ÀPï ¨sÀƸÀÀgÉrØgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀ ²æà ¦.r.UÀdPÉÆñÀ rJ¸ï¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è CgÉÆævÀ£À §UÉÎ ¤RgÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 CgÉÆæ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ©Ãqï f¯ÉèAiÀÄ zÀªÀÄ£ïUÁAªïUÉ ºÉÆÃV zÀÆgÀªÁt¬ÄAzÀ ¨ÉzÀjPÉ MrØzÀ ªÀåQÛ ¨sÁUÀåZÀAzÀæ F±ÀégÀ PËr ¸Á: ªÀiÁgÀªÀÄä£ÀºÀ½î vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄvÀAzÀÄ wêÀæªÁV «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸ÀÀ¯ÁV vÁ£ÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ºÀ½îUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀUÀΪÀ£ÀÄß £ÉÃAiÀÄÄåªÀ PÉ®¸À ªÀiÁr fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÁ£ÀÄ ElÄÖ PÉÆArzÀÝ JAJ¯ïJ gÀªÀgÀ zÀÆgÀªÁt £ÀA§gïUÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è CPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉ ªÀiÁr ¨ÉʬÄÝzÀÄÝ ¤dªÉAzÀÄ M¦àPÉÆArzÀÝÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À vÀAqÀzÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ±ÁèX¹gÀÄvÁÛgÉ.

§¸ï rQÌ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:26.06.09gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ-£ÁUÀgÁ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨Á¼ÉÃUËqÀgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ PÉJ¸ïCgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ 36 J¥sï 448£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ¸ÀAUÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/09 PÀ®A 279, 304(J)L¦¹ ºÁUÀÄ 187LJA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

mÁæöåPÀÖgï-PÁjUÉ rQÌ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£À dRA:

¢£ÁAPÀ:26.06.09gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «dAiÀÄ®Qëöäà mÁæöåPÀÖgï ±ÉÆà gÀÆA ªÀÄÄAzÉ CgÉÆæ ªÉÊ gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ PÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgï £ÀA.PÉJ17/J7087 ºÁUÀÄ mÁæöåPÀÖgï dRAUÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ªÀĺÀäzï ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝãïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.173/09 PÀ®A 279L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Bidar District Daily Crime Update 27-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-06-2009


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 26/06/2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á/ ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀݸÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁVzÀÄÝ, ¯Áj £ÀqɬĹzÀ ºÀt PÉüÀ®Ä DgÉÆæ ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ eÉÊ£ÉÆâݣÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÀt PÉýzÁÝUÀ ¤£ÀUÉ ºÀt £Á£ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 100/09 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 26/06/2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁTÃgÁ ¨ÉÃUÀA ¸Á/ ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 26/06/2009 gÀAzÀÄ DgÉÆæ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ £Á£ÀÄ KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄw¢Ý CAvÀ PÉüÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 99/09 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 26/06/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉAPÉæ¥Áà ¸Á; ¸ÉÆÃgÀ½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 26/06/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀAqÀj£ÁxÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸Éâ PÀ½AiÀÄ®Ä §A¢zÀÝ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ ¥sÀgÀeÁ£À UÀAqÀ ªÀi˯Á£Á EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀÄ®Äè PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CA¢zÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¸Éâ PÀ¼ÉzÀÄ ºÀÄ®Äè £ÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CzÀð ºÀ®Äè PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ ¥sÀgÀeÁ£À EªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ £Á£ÀÄ ºÀÄ®Äè PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆUÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀÄgÀĦ¬ÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A. 324 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 105/09 PÀ®A: 279.337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ: 26-06-09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ±ÁgÀzsÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÀ PÀÄlÄA§zÀ eÉÆÃvÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 39 - 1895 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ eÁPÀì£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀtÚ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ §®UÀqÉAiÀÄ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV M¼ÀUÉ PÀĽwÛzÀÝ ¦AlÆ EvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀ ¨ÉÆÃPÀ½AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÉÆÃ«Ä EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤TvÁ vÀAzÉ ¸ÀÄAzÀgÀ EªÀ½UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£É £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 101/09 PÀ®A: 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 26-06-09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw. ªÀÄÄ¢æPÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄ¢æPÁ¨Á¬Ä EªÀgÀ PÀgÀAf UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®«zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¯ÁªÀtÂUÉ CAvÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ alUÉgÉ EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ FUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ® vÀªÀÄUÉ Rjâ PÉÆnÖzÁgÉAzÀÄ C£ÀÄßvÀÛ §A¢zÁÝgÉ. EAzÀÄ vÀªÀÄä CfÓUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt vÀªÀÄä Hj¤AzÀ OgÁzÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ OgÁzÀ §¸ï ¤®èzÁtzÀ°è ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÁf alUÉgÉ, CªÀ£À ¥Àwß eÉʲæà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÀªÀÄä ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj D ºÉÆî £ÀªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀÄwÛj CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆzÀÄ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ²Ö ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 111/09 PÀ®A: 454, 380 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 26/06/2009 gÀAzÀÄ 1230 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ªÁªÀÄ£À gÁªÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁV°£À PÉð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C®ªÀiÁgÀzÀ°è EnÖzÀÝÀ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7,000/- »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ. 22,000/- ¨É¼É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 141/09 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
EAzÀÄ ¢:26/05/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CºÀäzÀ C£Àégï ¸Á/ ¨Á宺À½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆæ gɺÀªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUɼÀÄ MAzÉà PÀqÉ EzÀÄÝ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DlªÁqÀĪÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzsÉå ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/09 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 171/09 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 26/06/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀiÁtÂPÀ¨Á¬Ä ¸Á/ PÀ®ªÁr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀt¥Àw PÉÆ£Áß¯É ¸Á/ PÀ®ªÁr EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£Àß JªÉÄä £À£Àß PÀ©â£À ºÉÆîzÀ°è §AzÀÄ ¨É¼É wAzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ°è £Á±À ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 86/09 PÀ®A: 341, 324, 504, 506 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 27-6-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0745 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl ºÉ¼ÀA¨É ¸Á/ «ÄgÀR¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆæ zsÀ£Áf vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è Cfð PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ zsÀ£Áf ºÁUÀÄ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ CAPÀıÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-06-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §ÄgÀªÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ `J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ ªÀiÁr¢Ý CAvÀ zsÀ£Áf EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¬Ä¹ CAPÀıÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 86/09 PÀ®A: 341, 324, 504, 506 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 199/09 PÀ®A: AiÀÄ zÉÊ£ÀA¢£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 27/06/2009 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL ±ÀgÀt¥Áà JZï¹-528 §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÉàõÀ¯ï J£ïDgï¹ qÀÆån PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ L© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 0300 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. DUÀ L© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÁAiÀĸÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è D¸ÀàvÉæ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n«íJ¸ï ZÁA¥À »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ PÀAqÀÄ DvÀ£À£ÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀ PÁgÀt ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §§®Ä @ §§¯Áå vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀd£ÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ-18ªÀµÀð ¸Á/ eÉÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DvÀ£À£ÀÄß n«íJ¸ï J°èAzÀ vÀgÀÄwÛ¢Ý CAvÁ «ZÁj¹ PÉýzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀgÀAqÁ¢AzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉÝ£É CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DvÀ£À£ÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀtÚ n«íJ¸ï ZÁA¥À £ÀA PÉJ-38/E-1539 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 172/09 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 27/05/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀtAiÀiÁå vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå ¸Áé«Ä 38 ªÀµÀð G. QgÁt CAUÀr ¸Á/ RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 26/06/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ CA©PÁ ¯ÁqÀÓ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr CAUÀr ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 27/05/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁè ¦°èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-27/06/09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°è EzÀÝ 1] UÉÆîإsÁèöåPÀ ¹UÀgÉÃl 18 ¥ÀÄr CA.Q. 25,027 , 2] ©¸ÁÖ® ¹UÀgÉÃl 32 ¥ÀÄr CA.Q. 28,160.gÀÆ, 3] QAUÀ¸ÉÊd ¹UÀgÉÃl 14 ¥ÀÄr CA.Q 11,700 gÀÆ ,4] «®ì ¹UÀgÉÃl 1 ¥ÀÄr CA.Q. 800 gÀÆ, 5] UÀuÉñÀ ©Ãr 75 ¥ÀÄr CA.Q. 8400 gÀÆ, 6] ªÀÄÄ¤ì ©Ãr 75 ¥ÀÄr CA.Q 6,000 gÀÆ , 7] ¸ÀÆgÀd vÀA¨ÁPÀÄ 25 ¥ÀÄr CA.Q. 3750/- gÀÆ , 8] PÁdÄ 7 PÉ.f CA.Q. 2800 gÀÆ , 9] UÉÆêÁ 40 ¥ÀÄr CA.Q. 2400/- gÀÆ 10] ¸ÁUÀgÀ 60 ¥ÀÄr CA.Q. 5400 gÀÆ, 11] VÃvÁAd° 40 ¥ÀÄr CA.Q. 2400, »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 96,330/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ:²æà zsÀ£À¹AUÀ vÀAzÉ ZÀAzÀÄ ZÀªÁt ¸Á:CAPÀ®UÁ vÁAqÁ vÁ: eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ HlªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ «oÀ® @«mÁå vÀAzÉ TÃgÀÄ ZÀªÁt ¸Á: CAPÀ®UÁ vÁAqÁ C°èUÉ §AzÀÄ ¤¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ VqÀ PÀrAiÀÄ®Ä ºÉýzÀgÉÆ PÀr¢®è PÀqÀ¢®è ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ zsÀ£À¹AUï£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÝ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÉÛzÉ.

C§PÁj zÁ½:    

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 27/06/09 gÀAzÀÄ ²æà VjñÀ gÉÆÃqÀPÀgÀ ¦.J¸ï.L avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ©üêÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ oÁuÉ ¹§âªÀÄ¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1) ®PÀëöät vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á|| aAvÀPÀÄAn vÁ|| AiÀiÁzÀVj 2) vÁj¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÉºÀgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ©üªÀÄ£À½î vÁAqÁ vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 13 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q gÀÆ 130/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ200/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£À, ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál°, UÁf£À UÁè¸UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀA¢Ã¥ï ¥Ánïï vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ gÉÃtÄPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ.¥Á. ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ¢: 26-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-01/ E.©-9612 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¼ÁîjAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. C°è ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §¼Áîj¬ÄAzÀ DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ dįÉÊ£ÀUÀgÀ¢AzÀ gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ dįÉÊ £ÀUÀgÀzÀ°è EzÉÝãÉ, E£ÀÆß CzsÀð UÀAmÉAiÀÄ°è §gÀÄvÉÛãÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸À®Ä ºÉüÀ¥Àà CAvÁ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¸ÀzsÀå §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è £À£Àß ¸ÉßûvÀgÀ ¤²ÑvÀ PÁAiÀÄðPÉÌ §A¢zÉÝÃ£É £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ vÀqÀªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ §¸Á¥ÀlÖtzÀ°è Hl ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10:20 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ ªÁ¥À¸ï DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, £À£Àß eÉÆvÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØtÚ ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ UÀAUÁªÀw zÁn DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï zÁn vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄÄ.©. gÁdÄ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PɼÀUÉ M§â ªÀåQÛ ©¢ÝzÀÄÝ, £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà gÉÃtÄPÀ£ÀUËqÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï DVvÀÄÛ. PÀÆqÀ¯Éà E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÉÃtÄPÀ£ÀUËqÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ wêÀæ vÀgÀªÁzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¸Á§, ªÀÄĹèÃA ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, G: ElÖAV ¨sÀnÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw, £À£Àß QjAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÁªÀ®¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ElÖAV ¨sÀnÖAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢: 26-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ E§âgÀÆ PÀÆr ElÖAV ¨sÀnÖUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÉݪÀÅ. Hl ªÀÄÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: ElÖAV ¨sÀnÖUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §¸Á¥ÀlÖt zÁn zÁ¸À£Á¼À PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß ªÀÄUÀ zÁªÀ¯ï¸Á§ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ zÀ¼À¥Àw EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® ZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, §® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-31/ 129 EzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è 10 ®PÀë gÀÆ ªÀiË®åzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2009 PÀ®A. 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 26-06-2009 gÀAzÀÄ 16-10 UÀAmÉUÉ ²æà ²æÃ¥ÁzÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀgÁªï ¨sÀmï 50 ªÀµÀð G:¨É½î-§AUÁgÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜgÀÄ £ÁUÉñÀgÁªï dÆåªÉîj ¸Á:UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-06-2009 gÀAzÀÄ 15-13 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ £ÁUÉñÀgÁªï dÆåªÉîj CAUÀrAiÀÄ°è CA. 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À 04 d£À ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ M§â UÀAqÀ¸ÀÄ, CA. 38 UÁæA ¢AzÀ 50 UÁæA vÀÆPÀzÀ MlÄÖ 22 §AUÁgÀzÀ ºÁgÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 10 ®PÀë ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ½zÀÝ ¨ÁPïì PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«.) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Friday, June 26, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-06-2009
ºÀ®ªÀqÉ ¥ÀævÉåÃPÀ C¥ÀWÁvÀ : JgÀqÀÄ ¸ÁªÀÅ
1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 79/09 PÀ®A: 279, 304 (J) L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀiï,«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 25/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á/ ²ªÀt EªÀgÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 25/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ GªÀÄPÁAvÀ ºÁUÀÆ ¹zÁæªÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹zÁæªÀÄ EªÀgÀ n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ºÀvÉÆÛÃnÖ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ GªÀÄPÁAvÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 79/09 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ(.)

2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 100/09 PÀ®A: 279. 338. 304 (J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 12/06/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ EAzÀĪÀÄw ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ EªÀgÀÄ rVÎ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆøÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ RlPÀ aAZÉÆý-zÀħ®UÀÄAr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ M«Ää¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ EAzÀĪÀÄw EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ AiÀıÉÆÃzÀgÁ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/09 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ ¥ÀæPÁgÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ(.) ¢£ÁAPÀ: 16/06/2009 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. EAzÀĪÀÄw EªÀgÀÄ ZÀQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆlÖ ¥ÀÄ£Àgï ºÉýPɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 340(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉÆÃjPÉƼÀî¯ÁVzÉ (.)

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ: -
¢£ÁAPÀ: 25/06/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä¯ï EªÀgÀÄ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÁUÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: J.¦-10 PÉ-8489 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÄPÀvÀ¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ¥ÀæPÀgÀt PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ :- 75/2009 PÀ®A- 279 ,337, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 12/06/2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ GzÉÝñÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á/ KtPÀÆgÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ GzÉÝñÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/ JZï-8488 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ KtPÀÄgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GzÉÝñÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÁqÀV ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ EvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 448. 504. 506. eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ 24/06/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ zÉÆÃAr¨Á EªÀ¤UÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á; ªÉÆÃgÀRAr EªÀgÀÄ £À£Àß ¥Áèl£À°è DPÀæªÀĪÁV KPÉ UÉÆÃqÉPÀnÖ¢ CAvÁ PÉýzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ zÉÆÃAr¨Á vÀAzÉ AiÀĸÀéAvÀ E£ÉÆß 2 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á; ªÉÆÃgÀRAr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 117/09 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 25/06/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ §¸À¥Áà £Á±É ªÀ 19 EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ ¨Áj ºÀtÂÚ£À VqÀªÀ£ÀÄß PÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ºÀÆ®zÀ ¨sÁUÀ¢ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà £Á±É ªÀ 36 PÀÄgÀħ ¸Á/ UÁzÀV EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ F VqÀ AiÀiÁPÉà PÀqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ(.)

3) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 118/09 PÀ®A: 323, 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 25/06/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà £Á±É ªÀ 36 PÀÄgÀħ G PÀÆ° PÉ®¸À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀÆ®PÉÌ ºÉÆV ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EvÀ£À ºÀÆ®zÀ ¨ÁdÄ ºÀÆ® EzÀÝ §¸À¥Áà £Á±É EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°èzÁÝUÀ, EªÀj§âgÀ ºÉÆîzÀ ªÀÄzsÉå«zÀÝ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ºÀuÉÚ£À VqÀªÀ£ÀÄß §¸À¥Áà EvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) C¤Ã® vÀAzÉ §¸À¥Áà £Á±É ªÀ 19 ºÁUÀÄ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ 2) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ £Á±É ªÀ 21 EªÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁj ºÀtÂÚ£À VqÀªÀ£ÀÄß PÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠧PÀÌ¥Áà EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ " VqÀ AiÀiÁPÉà PÀqÉAiÀÄÄwÛ¢ÝgÁ CAvÀ " ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÉÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, UÀ®zÀ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ(.)

4) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 119/09 PÀ®A: 504, 323, 324, 353, 109, 506 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 25/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà vÀqÀ¥À°èPÀgÀ ªÀ 20 ¸Á PÀªÀÄoÁuÁ EvÀ£ÀÄ ¥Àæw¤vÉåAiÀÄAvÉ £ÉªÀÄä¢ PÉAzÀæ PÀªÀÄoÁuÁzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ EeÁd vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤ C®ÄègÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è EvÀgÉ E§âgÀ£ÀÄß d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁå£À 13-00 UÀAmÉUÉ £ÉªÀÄä¢ PÉAzÀæPÉÌ §AzÀÄ "£À£Àß CzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ PÀÆqÀÄ CAvÀ PɽzÀPÉÌ" ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ gÀ¹¢ vÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ CzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ PÉÆÃqÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ w½¸ÀzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÀ¹Ã¢ E¯Áè CzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ PÀÆqÀwAiÀiÁå CxÀªÁ E¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ £ÉªÀÄä¢ PÉÃAzÀæ¢AzÀ CAV »rzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ vÀAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀi°èzÀÝ §qÉUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ(.)