Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 9, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀUÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿ.07-01-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ: MH-14 /CZ-1441 ಹಿಂದುಗಡೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ zsÀªÉÄð±À vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ZÀªÁít,ªÀAiÀĸÀÄì-20ªÀµÀð eÁw-®A¨Át   G:UËArPÉ®¸À ¸Á:¸ÀÆ®zÀUÀÄqÀØvÁAqÁ,vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð.gÀªÀgÀನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿರವಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾರಬಂಡಾ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನವಲಕಲ ಮೇನ್ ಕಾಲುವೆಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ವೇಗದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಆರೋಪಿತನ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಪಕ್ಕಡಿಗೆ ತೀರ್ವ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ  ಆರೋಪಿತನು ಮಾತನಾಡದಂತಾಗಿದ್ದು ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಭೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2014 PÀ®A: 279.337.338.L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ : 08-01-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 06:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಷ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತನು ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ಸಾರಾಯಿಯು ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ ವಗೈರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ 10 ರೂ.ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನಂತೆ ಮಾರಾಟಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನ ತಾಬಾದಲ್ಲಿದ್ದ 1) ಅಂದಾಜು 04 ಲೀಟರ್ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ಸಾರಾಯಿ  .ಕಿ. 300/-               2) ನಗದು ಹಣ 240/- ಇವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಆರೋಪಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೇಮಾಲನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: .ಸಂ. 05/2014 ಕಲಂ: 328,273 IPC & 32,34 K.E. ACT    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

      ¢£ÁAPÀ:08-01-2014 gÀAzÀÄ 18-15  UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ SÁgÀPÀÄlÄÖªÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸À§Ó¯ï¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§, 35ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:DmÉÆÃZÁ®PÀªÀÄ ¸Á:§¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý zÀÄqÀÄØPÉÆlÖªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ aÃn PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ  1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 8,400/-2)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À qÉÊj .C.Q.gÀÆ E¯Áè 3)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q E¯Áè 4)MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè .d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , zÁ½¬ÄAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2014 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                  ದಿನಾಂಕ 8/01/14 ರಂದು 1815 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. (ಕಾ.ಸು) ರವರು ಇಸ್ಪಿಟ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ವಾಪಾಸ ಬಂದು ಆರೋಪಿತರು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಪಂಚನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 1600 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನೀರಮಾನವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಪನಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] ²ªÀ°AUÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UÀqÀV,41ªÀµÀð,ªÀiÁ¢UÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À¸Á:¤ÃgÀªÀiÁ£À« 2] ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÀÆeÁj vÀAzÉ §¸ÀtÚ, , 52 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À«3] ²ªÀ¥ÀààUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ,52 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À¸Á:¤gÀªÀiÁ£À«4]d»ÃgÀC¨Áâ¸ïvÀAzÉC¯Áè¨sÀPÀë,38ªÀµÀð,ªÀÄĹèA,MPÀÌ®ÄvÀ£À¸Á:¤ÃgÀªÀiÁ£À« 5] C§Æ§PÀgï vÀAzÉ UÀ¤¸Á¨ï, 31 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À«6] zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ, 51 ªÀµÀð, ªÀqÀØgï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À«
7] ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ zÉãÀ¥Àà 32 ªÀµÀð. ®ªÀiÁtÂ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ
ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. (ಕಾ.ಸು) ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಮಾನವಿ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 9740/- ರೂ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 13/14 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                       ದಿನಾಂಕ:08.01.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ  ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ²æà dA¹Ãgï vÀAzÉ SÁeÁ ºÀĸÉÃ£ï ªÀ: 28 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ  ತಾನು ಚಿಕ್ಕಸ್ಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1] ಸೂಗಪ್ಪ ಈತನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ್ಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದ ಕೂಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದೆ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 08.01.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದರಿ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ಮತ್ತು ಈತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ: 2 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗೆ ರವರೂಗಳೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ EzÀÝ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2014 PÀ®A: 323, 341, 504 ¸À»vÀ 34  L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.                                                            

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:09.01.2014 gÀAzÀÄ     31 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5,000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-01-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-01-2014

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2014, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 08-01-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶರಣಪಾ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಬೌದೆ ವಯ : 56 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ : ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯಾ, ಸಾ : ಎಣಕೂರ EªÀgÀ ಮಗನಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಯ : 22 ವರ್ಷ, ಈತನು ಭಾಲ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೊ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂಟ್ಟು ಗಾಯಗೊಂಡು ಭಾಲ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರ್ಪಡೆ ಆಗಿ ಆತನಿಗೆ ಬೀದರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, DvÀ£À ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿAiÀĪÀgÀ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖ°¹ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2014, PÀ®A 366, 504, 376(2) (1) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3, 4 ¥ÉÆæÃmÉPÀë£ï D¥sï a®Øð£ï ¥sÁæA ¸ÉPÀÄìªÀ¯ï D¥sÉ£Éì¸ï DåPïÖ 2012(¥ÉƸÉÆÌÃ) :-
PÀÄ.ªÀȵÁgÁt vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹AUÉ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, eÁw J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: §£ÀÆßgÀ, vÁ & f: UÀÄ®§UÁð, ¸ÀzÀå: RlPÀaAZÉÆý EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ dƤÃAiÀÄgÀ PÁ¯ÉÃd£À°è 9 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zsÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CzÉà PÁ¯ÉÃf£À ªÀ¸Àw ¤Ã®AiÀÄzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd qÀ¨Éâ J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ ªÀ¸Àw ¤Ã®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆüÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄ ªÁqÀð£ï £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬ÄUÉ PÀgɬĹ ªÀ¸Àw ¤Ã®AiÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ RlPÀaAZÉÆý¬ÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÀÆV §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ²PÀëPÀgÀÄ 9 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë PÉÆqÀ®Ä ºÉýzÁUÀ zÀ¸ÀgÁ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀiÁd «µÀAiÀÄzÀ ¥ÉÃ¥ÀgÀ §gÉzÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-12-2013 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÉüÀwAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨É½î PÁ® ZÉÊ£À PÉÆqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ RlPÀaAZÉÆý¬ÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄ zÁj PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ RlPÀaAZÉÆýUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ-zÀÄA§®UÀÄAr ªÀgÉUÉ §A¢zÀÄÝ, PÀvÀÛ¯ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ zÀÄA§®UÀÄAr¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀ PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ UÉÆvÁÛUÀ°®è, ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ Hj£À°è MAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ gÀÄA«Ä£À°èlÄÖ CA¢¤AzÀ ¢£ÁAPÀ   06-01-2014 gÀ ªÀgÉUÉ ¥Àæw ¢ªÀ¸À ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁ𢠨ÉÃqÀ CAzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ºÉÃzÀj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 07-01-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAAiÀÄPÁ® DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ°è vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¥ÀÄuÁåªÀAw EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ©nÖgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 08-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉÆð¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
26-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¸ÁR¥ÀmÉî vÀAzÉ ©¹ä¯Áè¸Á§ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ OgÁzÀ, ¸Á: ¨sÀAqÁgÀPÀĪÀÄmÁ gÀªÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 4 gÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 150-200 ¯Áj ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå ¸ÁºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 02-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¯ÉÃSÁ¢üPÁj §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ£ÀPÀÄgÉ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀĪÀÅ¢¯Áè AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj d¦Û ªÀÄgÀ½£À C.Q 22,50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-01-2014 gÀAzÀÄ °TvÀªÀV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉÆð¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
26-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¸ÁR¥ÀmÉî vÀAzÉ ©¹ä¯Áè¸Á§ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ OgÁzÀ, ¸Á: ¨sÀAqÁgÀPÀĪÀÄmÁ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É §¸ÀªÀ£ÀUÀ°è OgÁzÀ(©) »AzÀÄUÀqÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 ¯Áj ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå ¸ÁºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ OgÁzÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ¯ÉÃSÁ¢üPÁj ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀĪÀÅ¢¯Áè AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj d¦Û ªÀÄgÀ½£À C.Q 3,00,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-01-2014 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2014, PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 08-01-2014 ರಂದು  ಭಾಲ್ಕಿಯ .ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಶಂಕರ ಈತನ ಹೊಟೇಲ ಹತ್ತಿರ ಇಬ್ಬರು ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆವೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಫುಸಲಾಯಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆAzÀÄ ಎಸ್.ಎಂ.ಯಾಳಗಿ ಪಿ.ಎಸ. (C«) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ªÉÄÃರೆಗೆ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚgÀ£ÀÄß §gÀಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಬ್ಬಂದಿAiÀĪÀgÉÆqÀ£É ಭಾಲ್ಕಿಯ  .ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ  ಹೊಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೊಡಲು ಅಲ್ಲಿ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ನಿತೀನ ತಂದೆ ಶೇಚಾರಾವ ವಜರೆ ವಯ: 24 ªÀµÀð, ಜಾw: ಎಸ ಸಿ ಹೊಲಿಯಾ,  ಸಾ : ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ2) ಶಬ್ಬೀರಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಅಹ್ಮದಸಾಬ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ : ಚವಡಿ ¨sÁ°Ì EªÀj§âgÀÄ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆವೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಫುಸಲಾಯಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಚಿಟಿ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂqÀÄ CªÀgÀ  ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂqÀÄ CªÀjUÉ «ZÁgÀ¹¯ÁV CªÀj§âgÀÄ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß DgÉÆæ ಪ್ರೇಮ ಹಿರಗೆ ¸Á : ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ EvÀ¤UÉ PÉÆqÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಅಂಗ ಜಡ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ  CªÀjAzÀ 365/- gÀÆ, ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಚೀಟ,  ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ ಮೊಬೈಲ , ಒಂದು ನೊಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲಗಳನ್ನು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2014, PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ : 08-01-2014 ರಂದು  ಭಾಲ್ಕಿ ಲೇಕ್ಚರರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆನೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಫುಸಲಾಯಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಬಾತ್ಮಿ §¸ÀªÀgÁd JJ¸ïL ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ಬಂದ ªÉÄÃರೆಗೆ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚgÀ£ÀÄß ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É  ಲೇಕ್ಚರರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೊಡಲು ಅಲ್ಲಿ DgÉÆæ ಅಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಹಾಂತಪ್ಪಾ ಗೊರನಾಳೆ ವಯ: 48 ವರ್,  ಜಾw : ಲಿಂಗಾಯತ,  ಸಾ : ಹಾರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆವೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಫುಸಲಾಯಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಚಿಟಿ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂqÀÄ ಆತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು, ಸದರಿಯವರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆತ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನಂದರೆ ನಾನು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆನೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಫುಸಲಾಯಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಂಬರ ಹತ್ತಿದರು ಕೂಡಾ ಜನರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡದೆ ಮೊಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಜನರಿಗೆ  ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಹಣ ಬುಕ್ಕಿDgÉÆæ ವೇಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಗೊವಿಂದ ಸಿಂದೆ ¸Á: ಪಾಪವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಈತನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾ£ÉÃ,  ನಂತರ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಅಂಗ ಜಡ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಆತನ ಹತ್ತಿರ 160/- ರೂ  ನಗದು ಹಣ ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಒಂದು ನೊಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ  ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ¦Û ಮಾಡಿಕೊAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08-01-2014 gÀAzÀÄ dUÀ£ÁßxÀ aªÀÄPÉÆÃqÉ ¦.J¸ï.L. ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÉÆAUÀ½ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¨sÁªÀÅgÁªÀ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÆAUÀ½ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆAUÀ½ EªÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ZÉPï ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 6,250/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ ¸ÀzÀj 6 d£À DgÉÆævÀjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÝ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ £ÁAiÀÄPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: §¹®¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÁzÀ zÀvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ vÀAV FgÀªÀÄä¼À ºÉjUÉ CVzÀÝjAzÀ zÀvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀ©ÃgÀ¨ÁzÀªÁr¬ÄAzÀ HjUÉ vÀ£Àß n.«.J¸ï JPÀì.J¯ï £ÀA. PÉJ-02/8856 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ Hj£À ¸ÀPÁðj ±Á¯É ¸À«ÄÃ¥À «oÀ®¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀ£À n.«.J¸ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ zÀvÀÄÛ EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ªÀÄÄVUÉ, JgÀqÀÄ UÀ®èUÀ½UÉ ºÁUÀÆ §®PÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-01-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqsÀj vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, G: gÀhÄqï.¦. EAf¤AiÀÄjAUÀ «¨sÁUÀzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA PÉJ-38/JªÀiï-2701 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ®Qëöä £ÁgÁAiÀÄt UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ gÀhÄqï.¦. EAf¤AiÀÄjAUÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÉÆÃgÉ eÉ.E. ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ ªÉÆÃgÉ eÉ.E E§âgÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ ¨ÉîÆgÀ gÉÆÃr£À PÁªÀÄUÁj PÉ®¸À ¤jÃPÀëuÉ ªÀiÁr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ zÁn zÀvÀÛ ªÀÄA¢gÀzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄÄAzÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-56/n-0218 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA.  EgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À vÀÄA¨Á CqÁØ wrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæPÀÖgÀ mÁæ° PÀqÉzÀÄ ©zÀÄÝ mÁæ° »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃUÉ ºÀwÛ qÁåªÉÄÃd DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà M¼ÀUÀqÉ EzÀݪÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DV®è, mÁæPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀ ¯É§gÀUÀ¼ÁzÀ 1) ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀÄeÁ ªÀÄvÀÄÛ 2)  eÁQgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥sÀvÀÄæ«ÄAiÀiÁå E§âgÀÆ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ ªÀÄÄRPÉÌ PÁ°UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.