Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 13, 2009

Bidar District Daily Crime Update 13-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 13-01-2009

ªÀÄlPÁzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÝ DgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/09 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦, PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 12/01/09 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ  ºÀÄ||¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ £ÀA §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä   JJ¸ï¦ ºÀÄ||¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  ¥ÉÆæÃ. ¦J¸ïL ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÉUËqÁ JJ¸ïL ¥ÀæºÁèzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦¹-1164, ¦¹-885 ªÀiÁtÂPÀ, ºÁUÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÁÌqÀ£À ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß dvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â£ÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ 01=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ, E£ÉÆßç⠪ÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ aÃn PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DUÁ J®ègÀÄ ¸ÉÃj zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä  1) ªÀĺÀ§Æ§ @ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd ¥À讪ÀiÁr ¸Á-¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ 2) gÀ« vÀAzÉ ±ÀtÆäRAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ ¸Á-ºÀÄ||¨ÁzÀ (3) ¥sÀQÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ¥sÀvÀgÀĸÁ§ ªÀÄįÁè ¸Á-¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ¦qÀÆâ÷èr ªÀ¸Àw UÀȺÀ ºÀÄ||¨ÁzÀ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ .ºÁUÀÄ C°è EzÀÝ )£ÀUÀzÀÄ ºÀA 11,000=00gÀÆ 2) ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï 3) JgÀqÀÄ ªÉÆçƮUÀ¼ÀÄ UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÆzÉݪÀiÁ°£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

PÁªÀ®ÄUÁgÀ¤UÉ PÀnÖ ºÁQ C¥ÁgÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉ PÀ¼ÀªÀÅ

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/09 PÀ®A 395 L¦¹ :-

¢: 11-12/01/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è AiÀÄ®èzÀUÀÄAr UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À gÀªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 7-8 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁªÀ®Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¥Àæ±ÁAvÀ ªÀqÀØgÀ EªÀ¤UÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É §mÉÖ ºÁQ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉƸÉzÀÄ ¸Àé®àzÀÆgÀ MAiÀÄÄÝ PÀnÖºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 80,000/- 34 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 30 vÉÆ¯É ¨É½î MlÄÖ »ÃUÉ C.Q  4,23,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉÆÃgÀªÉ®UÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ Pɧ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ 

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-01-09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¢¥À vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ vÀ¼ÀWÀlgÀªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢. 11,12-01-2009 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀ½îSÉÃqÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ   ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À EvÀgÉ ºÉÆ®UÀ¼À°è ¨ÉÆÃgÀªÉ®UÀ½UÉ ºÁQzÀ PÉç® C.Q ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 20,000=00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄzÀå d¦Û

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ:12/01/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ UÁæªÀÄzÀ°è M§â£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ®PÀëöät ¹.¦.¹:1282 ¥ÀæPÁ±À ¹.¦.¹:1186 gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæà §AzsÀÄ ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð, ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ 45 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì UÀ¼À£ÀÄß J®èªÀÇ 180 JªÀiï.J¯ï. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ.1,755/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

UÁAeÁ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À §AzsÀ£À

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/09 PÀ®A 20[©] [11] [©] J£ï.r.¦.J¸ï JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 12-01-2009 gÀAzÀÄ eÉÆÃd£Á §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ eÁzÀªÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ   ¨ÁåUÀ£À°è 8 PÉ.f CgÉ ºÀ¹ UÁAeÁªÀ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr  UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß  £ÀA 06/09  PÀ®A 295 L.¦.¹.:- 

¢:12/01/09 gÀAzÀÄ  eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ PÉæöʸÀÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ ²®Ä¨ÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ¸ÉUÀt §½zÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸Á/ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/01/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ J¸ï.ºÉZï.N. JA.©. £ÀUÀgÀ ºÉÆgÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ E-ªÉÄ¯ï ¸ÀAzÉñÀzÀAvÉ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÀàgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÀ£ÀߥÀUÉÆüÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/01/09 gÀAzÀÄ vÀqÀPÀ® UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆZÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ CmÉÆ jPÁë £ÀA PÉJ-32/9631 £ÉzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

CmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°UÀ¼À ªÀÄzsÉå rQÌ                                       

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 12/01/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÉüÀªÁ EvÀ£ÀÄ CmÉÆ jPÁë £ÀA PÉJ-39/2936 £ÉzÀÝgÀ°è ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ gÉÃPÀļÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÃPÀļÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CmÉÆ mÁæ° £ÀA PÉJ-38/3867 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ. EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 12/01/2009 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 12 d£ÀgÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÄÝ C°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/01/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ-gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ ¹ªÁgÀzÀ°è ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA.PÉJ-38/928 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ  ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÉ 11 ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä                       

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 309 L¦¹ :-

¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ£À°è ¦üAiÀiÁð¢ eÉʲæ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀ¸ÀAvÀ EªÀ£ÀÄ PÉ.E.© avÁ¥ÀÄgÀzÀ°è PÉ®¸À (PÀvÀðªÀåPÉÌ) ºÉÆUÀzÀAvÉ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£À ¤vÉå ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄPÉÆAqÀÄ CqÁØqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV   ¦.&f PÀA¥À¤AiÀÄ JjAiÀÄ¯ï ¥ËqÀgÀ, ±ÁåA¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ«ÄµÀ£À ªÉÄïɠ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwægÀĪÀ¼ÀÄ  MAzÉÆAzÀÄ ¸À® PÉ®¸À¢AzÀ «¼ÀA§ªÁVzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ  ªÀ¸ÀAvÀ EªÀ£ÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JPÉ »ÃUÉ  ªÀiÁqÀÄwÛ¢j CAvÁ PÉýzÀPÉÌ  £Á£ÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ   ¢£ÁAPÀ; 12-01-09 gÀAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß  UÀAqÀ¤UÉ ¤ªÀÅ F ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ ¤ªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®VPÉÆ CAvÁ CAzÀÄ   vÀPÀgÁgÀÄ  ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ  CµÀÖgÀ°èAiÉÄ PÀgÉAl ºÉÆVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹ÃªÉÄ  JuÉÚ qÀ©â vÉUÉzÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ aêÀÄtÂAiÀÄ°è ºÁQ ¢Ã¥À ºÀaÑzÁUÀ   UÀAqÀ ªÀ¸ÀAvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀªÀ£É ªÉÄʪÉÄïɠ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀrØ ¥ÉnUÉ vÉUÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀߺÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀ®Äè ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 504, 506, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/1/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ   ²æêÀÄw D¹AiÀiÁvÀgÀ£ÀÄß  UÀAqÀ ±ÉÃR PÀjA CgÀ§ ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á:gÉuÁ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ PÀ¼ÉzÀ K¦æ¯ï wAUÀ¼À°è CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ  3-4-08 gÀAzÀÄ   gÉÃuÁUÀ°è ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà ±ÉÃR PÀjêÀÄ vÀAzÉ RÄgÀ¶ÃzÀ«ÄAiÀiÁå CgÀ§ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ   ªÀgÀzÀPÀëuÉ JAzÀÄ 2.5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11000/- gÀÆ ºÁUÀÆ 80,000/- gÀÆ QªÀÄäw£À ªÀÄ£É §½PÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ,  PÉÆnÖzÀÄÝ  ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁªÀ J®ègÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉÆArzÀÝgÀÄ. DzÁzÀ £ÀAvÀgÀ  ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ  ªÀģɬÄAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ £À£ÀUÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áèl PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ ºÉüÀÄ JAzÀÄ ¥Àæw¢£À ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ §qÀªÀgÁVzÁÝgÉ CªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÉÆnÖzïzÁgÉ FUÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ K£ÀÄ E¯Áè JA¢zÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁSÁ°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÁðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ.

 

Raichur District Reported Crimes:: ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛUÁV wêÀæ ±ÉÆÃzsÀ ::

¢£ÁAPÀ 12.01.2009 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ gɺÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á: CAzÀÆæ£À T¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36/eÉ 9737 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J¯ï.«.r PÁ¯ÉÃf£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸À£ï PÀA¥ÀÆålgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ PÀA¥ÀÆålgÀ PÀ°vÀÄ £ÀAvÀgÀ 1230 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆßÃPÀgÀUÉ ºÉÆÃV Dl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 13.30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà ªÀĺÀäzÀ gɺÁ£À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ C.¸ÀA 06/2009 PÀ®A 379 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛUÁV wêÀæ ±ÉÆÃzsÀ PÁAiÀÄðPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

:: CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ 2 QéAmÁ¯ï ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ ®ÆPÁì£À ::

¢£ÁAPÀ 12.01.2009 gÀAzÀÄ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ²æà gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà ºÀjd£À FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ 2 QéAmÁ¯ï ºÀwÛUÉ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ C.Q.gÀÆ 6000/- gÀÆ ªÀiË®åzÀ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ ®ÆPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà gÁªÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀ ¥ÉưøïAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:
ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:
¢£ÁAPÀ:11-01-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà mÉAUÀ½ ¸Á||¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ PÀıÁ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, wªÉÄäñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ, ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà gÀªÀgÉ®ègÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ ¹zÀÄÝ mÉAUÀ½ gÀªÀjUÉ ºÉÆgÀUÉ K¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Ál°¬ÄAzÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ:
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ:
¢:11-01-09 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA.PÉÌ ²æà ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ ZÀAzÁ¸Á§ PÀA¨ÁgÀ ¸Á|| Q®è£ÀPÉÃgÁ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ lA.lA CmÉÆ £ÀA PÉJ-33-4697 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆAPÀ® UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁzÀVgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ªÀÄgÉ¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á||PÉÆ°ªÁqÀ AiÀiÁzÀVgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß 5 wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ §½ZÀPÀæ UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁzÀVgÀPÉÌ §gÀ®Ä CzÉà CmÉÆzÀ°è PÀļÀvÀ¼ÀÄ CmÉÆà ZÁ®PÀ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ lA.lA CmÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ²æêÀÄw ®Qëöä gÀªÀgÀ 5 wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ PÀÄ|| zÉëAzÀæªÀiÁä½UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ AiÀiÁzÀVÃgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è lAlA ZÁ®PÀ £ÀgÀ¸À¥Àà£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2009 PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï vÀAzÉ ªÀÄzÀgï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ-UÀAUÁªÀw, £À£Àß ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 37/ 5161 L±Àgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 11-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉçUÀ£Á½UÉ ºÉÆÃV C°è §Æ¢ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï zÁn PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À JgÀqÀÆ mÉÊgïUÀ¼ÀÄ §gïì÷Ö DVzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹ EArPÉÃlgï ºÁQPÉÆAqÀÄ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÀÄ®VPÉÆAqÉ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 12-01-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ JZÀÑgÀªÁVzÀÄÝ £Á£ÀÄ UÁr¬ÄAzÀ PɼÀV½zÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ UÁr Kj PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¹UÀgÉÃmï ºÀaÑ ¸ÉÃzÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÉ£ÀÄ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ UÁ°UÀ¼ÀÄ ªÉÄîPÉÌüÀÄwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ §®¨sÁUÀzÀ UÁ°UÀ¼ÀÄ ªÉÄîPÉÌüÀÄwÛzÀݪÀÅ. »ÃVzÁÝUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À ¯ÉÆÃqï DZÉ EZÉ ªÁ°zÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-11 ¨ÁAqï PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ VÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JqÀªÀÄUÀίÁV ©¢ÝzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, EzÀÝ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. UÁrAiÀÄ°èzÀݪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß PɼÀUÉ ºÁQzÀgÀÄ. ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖªÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄtÂ, 26 ªÀµÀð CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. E£ÉÆߧâ£À ºÉ¸ÀgÀÄ JA. gÀ« vÀAzÉ ªÀÄj¸Áé«Ä, 44 ªÀµÀð, ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: avÀÆÛgÀÄ(J.¦) CAvÁ EzÀÄÝ «ZÁj¸À¯ÁV £ÁªÀÅ ²gÀqÉÆÃt¢AzÀ zÁæQëAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ avÀÆÛjUÉ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV L±Àgï UÀÆqïì ªÁºÀ£À £ÀA. J.¦. 02/ qÀ§Æè 4683 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-05-2008 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ZÀAzÁ°AUÉñÀégÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ZÀAzÁ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ZÀAzÁ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ eÁvÉæUÉ ºÉÆgÀnzÉÝÃ£É ¨Á CAvÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-26/PÉ.-1912 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦AiÀÄð¢zÁgÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ-ZÀAzÁ°AUÉñÀégÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è ¨ÉÊPÀ£ÀÄß §® ªÀÄUÀή°è PÉqÀ«, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2009 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ QæµÉÚÃUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî, 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄzÀ®UÀnÖ FvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£À 03 UÁ° ¸ÉÊPÀ¯ï jPÁë £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/01/2009 gÀAzÀÄ 7:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÀUËqÀ, 55 ªÀµÀð, FvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï jPÁëPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ¤UÉ 2 PÁ®ÄUÀ½UÉ, vÀ¯ÉUÉ vÀgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.: J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÁZÀ¯Á gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁmÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2009 PÀ®A 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-01-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÀÄt¹ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹-288, 19 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fæ£À°è UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV zÁ½ªÀiÁr±ÉÃRgÀ¥Àà vÀA¢ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà UÁtzÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð eÁ: UÁtUÉÃgÀ G: ZÀºÀzÀ CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÀÄt¹ºÁ¼À vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ°è gÁd «¹Ì 180 JA.J¯ï 50 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CA.Q. 2100=00 ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 180=00 gÀÆ/- d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2009 PÀ®A 273, 284, 308 L.¦.¹. gÉ.« 33 & 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/01/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ªÉÆúÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ, ¦.L, C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzÀ zÀ¼À EªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ §tUÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ PÀĵÀÖV oÁuÉAiÀÄ ¥ÉÆæÃ, ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ d£À ¸ÉÃjzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀvÀÛ®°è Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV 35 °Ãlgï ¥Áè¹ÖPï PÁ夣À°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ºÁUÀÆ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¥ÁåPÉlUÀ½zÀÄÝ CzÀ£Éß®è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J¥sï.J¸ï.J¯ï. ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀ½¹zÀÄÝ [180 JA.J¯ï.] EgÀÄvÀÛzÉ. CA.Q. 7600=00 QªÀÄäwÛ£À PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ¥ÀqɹPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/09 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504, 506, 307, 114 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ §¸À¥Àà ZɮĪÁ¢ ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ NtÂAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀ®Ä gÀ¸ÉÛ EzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ §Azï ªÀiÁr wgÀÄUÁqÀzÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀUÀgÀ ¸À¨sɬÄAzÀ C¼ÀvÉ ªÀiÁr¸À®Ä Cfð PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÉÆgÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¤zÁðgÀªÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀĪÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÉA§ zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼É, ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀå ªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr ¸À°PÉ PÁ«¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ºÉZï.¹ 12 PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/09 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504, 354, 506, 307 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ, 27 ªÀµÀð, «zsÁåyð, ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ NtÂAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÀA§AzÀªÁV ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀ¢Ã±À EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀmÁgÀzÀ ºÉÆ®¸À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£É PÀqÉ ºÁQzÀÝPÉÌ vÁ£ÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄ KPÉ ºÁPÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ [MlÄÖ 10 d£À ] J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ºÉZï.¹. 94 PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2009 PÀ®A 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 12/01/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ vɪÀgÉ¥Àà ©fPÀ¯ï, 40 ªÀµÀð ¸Á: PÉøÀÆgÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw ºÁ¬ÄÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ vɪÀgÉ¥Àà ©fPÀ¯ï EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ D¹Û ¸ÀA¨sÀAzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ JqÀUÉÊ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀÄÝ F §UÉÎ ¥Éưøï PÀA¥ÉèAmï PÉÆlÖgÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÁZÀ¯Á gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

9] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2009 PÀ®A 107, 151 ¹Dg惡:.

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ D¥Á¢vÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CAzÁ£À¥Àà ZÀPÀæ¸Á° ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ, G: qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á: zÁåªÀĪÀé£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ, »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ »gÉÃdAvÀPÀ¯ïzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀAvÀºÀ PÉ.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¤AUÀ¥Àà ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zsÀªÀÄQ ºÁQ ¨sÀAiÀĪÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÀÜvÉUÉ zsÀPÉÌAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-01-2009 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.