Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 1, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-02-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-02-2016

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-01-2016 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.J.£À¬ÄêÀÄ vÀAzÉ JA.J.gÀ»ÃªÀÄ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£À ªÀÄzÀĪÉUÉ £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄzÀ ªÀĪÀÄvÁd ¥sÀAPÀë£À ºÁ®UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-9276, EAf£À £ÀA. eɹ36E2169438, Zɹ¸ï £ÀA. JAE4eɹ36¹PÉJ8116072, ªÀiÁzÀj 2010 £Éà ¸Á°£ÀzÀÄÝ £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹ ¥sÀAPÀë£À ºÁ¯ï M¼ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹ 2330 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À EgÀ°®è, ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è, ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ºÀ½îUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè, CAzÁdÄ 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-01-2016 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2016, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 31-01-2016 gÀAzÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqɬÄAzÀ §ÄzÉÃgÁ PÀqÉUÉ M§â ªÀåQÛ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ²æÃPÁAvÀ C¯Áè¥ÀÄgÀ ¦.J¸À.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É §ÄzÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀUÉ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤UÁ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqɬÄAzÀ §ÄzÉÃgÁ PÀqÉUÉ DgÉÆæ CdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: §ÄzÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ aî vÀ£Àß ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ ¤°è¹ aîzÀ°è K¤zÉ? CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ aîzÀ°è SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¥Áè¹ÖÃPÀ aî ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ AiÀÄÄ.J¸À «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À ¸ÁUÁlzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁgÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÀiÁ? CAvÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj aîzÀ°èzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ vÉUÀzÀÄ ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV aîzÀ°è 180 JªÀÄ.J® ªÀżÀî 25 AiÀÄÄ.J¸À «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ C.Q 1252=25 gÀÆ. DUÀÄvÀÛzÉ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2016, PÀ®A 143 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 31-01-2016 ರಂದು ಸೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದ ಧೋಳೆ ಎಂಬುವವರ ಹೊಲದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಇದ್ದ ತಗಡದ ಶೆಡ್ಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಸೋನಾಳ-ಸೋಮಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಅಕ್ರಮಕೋಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಸಿಬಿನ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟಿ ಈರಣ್ಣಾ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಕಮಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಸೋನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ವಿನೋದ ಧೋಳೆ ಇವರ ಹೊಲದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ತಗಡದ ಶೇಡ್ಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ತಗಡದ ಶೆಡ್ಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಸೋನಾಳ-ಸೋಮಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ ಜೈಶಂಕರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 11 ಜನರು ಸಾ: ಸೋನಾಳ ಮತ್ತು ಅತನೂರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮಕೋಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಗೊಲಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಸಿಬಿನ ಇಸ್ಪೀಟ್  ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಸುತ್ತು ವರಿದು ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವರ ವಶದಿಂದ 1) ನಗದು ಹಣ 31,530/- ರೂ., 2) 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.