Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 19, 2012

Raichur District Reported Crimes


 


 

¢£ÁAPÀ:-22.11.2009 gÀAzÀÄ zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ°è dAiÀÄAwAiÀÄ£ÀÄß PÉñÀªÀ ªÀÄÆwð vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà ¸Á: aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ 1 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ CªÀ½ dªÀ½ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ dAiÀÄAw FPÉAiÀÄÄ J£ï. Dgï, ©,¹, AiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁj £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DPÉUÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ: 14.03.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÁÝgÉ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.03.2012 gÀAzÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2012 PÀ®A: 498 (J), 323,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦¹ªÀÄvÀÄÛ 3&4 r.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ: 19.03.2012 gÀAzÀÄ ºÉƸÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ®¨ÉgÀQ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÀ§â® ©ÃªÀÄAiÀÄå ,AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà qÀ§â® ¸Á: ºÉƸÀªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ C.Q.gÀÆ: 150/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2012 PÀ®A: 273,284, L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 32,34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.03.2012 gÀAzÀÄ 95 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 

Gulbarga Dist Reported Crimes


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಮದುಸೂಧನ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸಾ: ದೇವಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 17.03.2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ದ್ವಿ ಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಂ ಕೆ ಎ 39 ಇ 100 ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸಿಡಿ 100 ಅಕಿ 15,000/- ರೂ ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬೇಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿ-ಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ 32/12 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರೇವೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಬಿಲ್ಕರ ಸಾ ನೀಲೂರ ಗ್ರಾಮ ರವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಕೃಷ್ಣಾ ಇತನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:18-03-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಳೆಯ ವೈಷ್ಯಮದಿಂದ ಪ್ರಭುರಾವ ತಂದೆ ಪರಶುರಾಮ ತೋಳೆ ಸಂಗಡ 18 ಜನರು ಮತ್ತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹೀರಾಪೂರ ಏರಿಯಾದ 2-3 ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 30/2012 ಕಲಂ 143,147, 148, 341, 323, 324, 504, 506, 307 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 19-03-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-03-2012


©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/03/12 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ EªÀiÁæ£À SÁ£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CAiÀÄå§ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ C±ÀÆÖgÀ zÀUÁðzÀ eÁvÉæ PÀÄjvÀÄ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ C±ÀÆÖgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ §eÁd ¹n 100 £ÀA PÉJ-38/E-9566 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-03-2012 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ²ªÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA mÁmÁ mÉA¥ÉÆ £ÀA JªÀiï.JZï-13/Dgï-4638 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ GvÀÛªÀÄ ªÀiÁ½ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÁlUÁAªÀÅ, vÁ: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ, f¯Áè: G¸Áä£Á¨ÁzÀ (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëößt vÀAzÉ ²ªÁf ªÉÄÃlPÉÃj ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, vÁ: ¸ÁAUÉÆïÁ: f¯Áè: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£À mÉæîgÀ ¯Áj £ÀA J¦-26/ªÉÊ-3012 £ÉÃzÀPÉÌ §® ¨sÁUÀzÀ°è rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ DgÉÆæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀ, §®UÀqÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£À mÉæîgÀzÀ §®UÀqÉ ªÀÄUÀή°è ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: ¨ÉÆgÁªÀÄuÉ EªÀ£À §®UÁ® ªÉƼÀPÁ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ªÀiÁUÀªÁr ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CAPÀıÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ dqÀUÉ EªÀj§âgÀÄ n«J¸ï ZÁåA¥ï ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-03/J¸ï-708 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £É®ªÁqÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ £ÁUÀuÁÚ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É NªÀÄ¥ÀæPÁ±À ¨sÀgÀ±ÉÃnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-38/4936 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «¯Á¸À vÀAzÉ ©üêÀıÁ ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ CAPÀıÀ ºÁUÀÆ ¨Á§Ä EªÀj§âjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2012 PÀ®A 498(J), 341, 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁeÉòæà UÀAqÀ «±ÀéfÃvÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¤Ã®PÀAoÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, EPÉUÉ 9 wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ «±ÀéfÃvÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¤Ã®PÀAoÀ UÁæªÀÄ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÉÆA¢UÉ «¢ü «zsÁ£ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ ZÀ£ÁßV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV E¯Áè, ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ DgÉÆæ UÀAqÀ PÀĽwzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆæAiÀÄÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ KPÉ §gÀÄwÛ¢Ý CAvÁ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ CAzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ KPÉ §gÀÄwÛ CAvÁ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ £ÀÆQ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀÄä¤gÀzÉ ¤Ã£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQPÀj¹zÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/03/2012 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĸÁÛ£À EªÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¦ügÉÆÃeï EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±ÀÑPÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄtÂÚ£À UÀÄqÉØUÉ rüQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18-03-2012 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÀªÀÄ UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ ¥ÉÆZÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ : 40 ªÀóµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÉÆPÀgÁuÁ (©) EªÀgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥ÉÆZÀ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÆPÀgÁuÁ (©) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀlÖ®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ CªÀgÀ vÀAzÉ M¥ÀàzÉà EzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«Ä £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2012 PÀ®A 279 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 17/03/2012 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ ªÀÄÄUÀ¼É ªÀAiÀÄ : 18ªÀµÀð, G:PÀÆ° ªÀÄgÁoÀ, ¸Á PÀÄtf GªÀÄUÁð G¸Àä£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀzÀ §½ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ §AqÀÄ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À RqÀPÀÄA§gÀUÉ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï- 04, ¹.f-6793 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á CA§®ÄUÁ vÁ:¤®AUÁ ¯ÁvÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨Á¬ÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÀÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 18/03/2012 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ²ÃªÀ£ÁAzÀ AiÀÄ®ªÀÄqÀUÉ ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á gÁeÉñÀégÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÉÆÃqÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Àì £ÀA PÉJ 38 J¥sï-577 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÀ ²ªÁ£ÀAzÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²ªÁ£ÀAzÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2012 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-03-2012 gÀAzÀÄ 0540 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮°ÃvÁ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ zÉêÀPÀnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ Qæ²ÑAiÀÄ£ï G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ PÉJ 38 E 7112 £ÉzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ªÀÄfÓzÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉJ-39/7776 mÁmÁ J¸Àì ªÀiÁåfPÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §® vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÁUÀÆ ªÀȵÀÚUÀ¼À PɼÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 18-03-2012 ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄzÀjªÉÆÃw- ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà §Ar ªÀAiÀiÁ: 23 eÁ: ªÉÆÃa ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ D¥É ¥Áå¸ÉAfgï CmÉÆà £ÀA PÉ.J-37/9269 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÀÆ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÝjAzÀ DmÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ CAf£ÀªÀÄä ZËPÁ¬Ä ªÁAiÀiÁ:23 EªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 18-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©.ºÉƸÀ½î-ºÁån gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 407 mÉA¥ÉÆ £ÀA.PÉ.J-25/J-5043 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÃvÁæªÀw vÀAzÉ «ÃgÀtÚ UÉ¢ÝPÉÃj ªÀAiÀiÁ:21 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ºÁån vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ Cw eÉÆÃgÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è JqÀªÀÄUÀÄίÁV ¥À°ÖªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ºÉÆ£ÀߥÀà JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ G½zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÃj 15 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.
²æà ªÉÆãÀAiÀÄå ¹.ºÉZï.¹.-12 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 18-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ a®PÀªÀÄÄT-PÉÆqÀzÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁmÁ J.¹.£ÀA.PÉ.J-37/ 8149 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á:PÉÆqÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: a®PÀªÀÄÄT vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ a®PÀªÀÄÄT¬ÄAzÀ Cw eÉÆÃgÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è JqÀªÀÄUÀÄίÁV ¥À°ÖªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀ ¸ÉÃj 17 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÉÆãÀAiÀÄå ¹.ºÉZï.¹.-12 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ. ಬೇನಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸೂಸೈಟಿ ಸಾ: ಸರಸಂಬಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 17/03/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಕಿಯವರಾದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ರೇವಪ್ಪ ಸೂಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಸೂಸೈಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಸೂಸೈಟಿ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದವರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹೊಲದ ಬಾಂದಾರಿಯ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂದವಾಗಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪಾರ್ವತಿಗೂ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 8/2012 ಕಲಂ 323, 448, 504, 506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮುದೋಳ ಠಾಣೆ:
ನರಸಿಂಹಲು ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಮಡಿವಾಳ ಸಾ ಪಾಕಾಲ ಗ್ರಾಮ ಈತನು ಮೇದಕ ಬಸ್ಟಾಂಡ ಎದುರುಗಡೆ ಕೋಡಂಗಲ ಯಾದಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ. ಎಪಿ-07 ವೈ-2173/ಎಪಿ-29 ಜಿ 8950 ನೇದ್ದರಿಂದ ಇಳಿದು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾನಾಗುಂದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಬುಲೆರೋ ನಂಬರ. ಎಪಿ-22-ಎಎ 8900 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ನರಸಿಂಹಲು ಈತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಲುಗೆ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿ ಕೋಡಂಗಲ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡ ಸಾಯಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಮಡಿವಾಳ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 27/2012 ಕಲಂ: 279,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.