Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 28, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 28-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-01-2009

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À : 26 ¸Á«gÀPÀÄÌ ºÉaÑ£À ºÀt 4 ªÉƨÉʯï d¦Û
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2009 PÀ®A: 87 PÉ.¦ JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 27/01/09 gÀAzÀÄ 0930 WÀAmÉUÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¹gÁeÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ vÀmÉÆÃzÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ VqÀUÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¹gÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¥ÀmÉî ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 26,080 /- , 52 E¸ÉàÃlUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÉƨÁ¬Ä®UÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥Éưøï C¢üÃPÁjAiÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ «ZÁgÀuÁ¢üãÀ dÆdÄPÉÆÃgÀ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/09 PÀ®A: 353 L¦¹

¢£ÁAPÀ 27/01/09 gÀAzÀÄ 0930 WÀAmÉUÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¹gÁeÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ VqÀUÀ¼À°è ¹gÁeÉÆâݣÀ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ PÉÆr CAzÁgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¹gÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ EªÀ£ÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀjUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀæöÛzÀ PÁ®gÀ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqɪÀAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
D¹Û dUÀ¼À : ¥ÁnzÁgÀjAzÀ zÀÆgÀÄ : ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA10/09 PÀ®A143,147,148,323,324,504,354 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:27/01/2009 gÀAzÀÄ 0010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ zÀvÁÛwæà ¹PÉ£À¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 30, eÁ:ºÀjd£À, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÉå ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À »vÀÛ® eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À EzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À zÀÄ®UÀÄAqÉ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á./ ºÀÄ¥À¼Á. ¸ÉÃj ©qÀzÉà UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÁUÀ vÀPÀgÁgÁVzÀÄÝ, gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ KPÉ §AiÀÄÄåwÛgÀÄ«j CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA11/09 PÀ®A324,504,354 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:27/01/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ CA¨ÁzÁ¸À zÀÄ®UÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ: 40, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á./ ºÀÄ¥À¼Á. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÉå ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À »vÀÛ® eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À EzÀÄÝ, UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÁUÀ vÀPÀgÁgÁVzÀÄÝ, gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ µÀqÀPÀëj vÀAzÉ zÀvÁÛwæà ¹PÉãÀ¥ÀÄgÉ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÉÆèÃeï ºÀjzÀÄ ªÀÄ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw¹, ºÉÆgÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrlÖ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉUÉ C¥ÀjavÀjAzÀ ¨ÉAQ : ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ¨É¼É ºÁ¤
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA12/09 PÀ®A 435 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:27/01/2009 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA:109, 115, 116 £ÉÃzÀÝgÀ°è MlÄÖ 4 JPÀÌgÉ 3 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉAiÀÄÄ MtVzÀÝjAzÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß R¼À ªÀiÁr MAzÉà PÀqÉUÉ MnÖ EnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:26/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 ¦.JªÀiï. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ £ÉîªÁqÀ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉAQ ºÀwÛzÉ CAvÁ HgÀ d£ÀgÀÄ agÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°èzÀÝ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV MnÖzÀ PÀqÀ¯ÉAiÀÄ UÀÆrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ CAzÁdÄ 40 aîUÀ¼ÀµÀÄÖ PÀqÀ¯É CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÀ¸Á£À DVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ AiÀÄgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀ jÃw ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ UÉÆÃwÛ¯Áè. F §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C»vÀPÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV CqÁØqÀÄwÛzÀÝ 10 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 31/09 , PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 109 ¹Dg惡

¢::27/01/09 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ eÁvÉæAiÀÄ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CVßPÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV NqÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆr ¸ÀjAiÀiÁV «Që¸À®Ä CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ 10 d£À DgÉÆævÀjUÉ »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ F PÉüÀV£ÀAvÉ ºÉýzÀgÀÄ 1) CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ zÀvÀÄÛ 28ªÀµÀð ¸Á-ºÀĨÁ¸À (2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà 22ªÀµÀð ¸Á-gÀlÖPÀ® (3) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À 19ªÀµÀð ¸Á-¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ (4) ªÀÄƩãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ 20ªÀµÀð ¸Á-UÀÄ®âUÁð (5) ªÉÊd£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 65ªÀµÀð ¸Á-¨sÁ°Ì (6) ²ªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ 20ªÀµÀð ¸Á-¨sÁ°Ì (7) ±ÉÃPÀ ªÀĺɧħ vÀAzÉ C°¸Á§ 28ªÀµÀð ¸Á-¯ÁvÀÆgÀ (8) «ÄúÀ£À vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ 19ªÀµÀð ¸Á-zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ (9) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ 22ªÀµÀð ¸Á-ºÀA¢PÉÃgÁ (10) ªÀÄ.gÁeÁªÉÄÊ£ÉƢݣï vÀAzÉ C§ÄݯÁè 22ªÀµÀð ¸Á-UÀÄ®âUÁð JAzÀÄ w½zÀÄ §AvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÇzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ/ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »ÃrzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj 10 d£ÀgÀ «gÀÄzsÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/09 PÀ®A 109 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

vÉÆlzÀ°è PÀnÖzÀ gÀÆ. 17 ¸Á«gÀPÀÆÌ ªÉÄîàlÖ ªÀiË®åzÀ DPÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA: 17/09 PÀ®A: 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 27/01/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR ªÀÄÄTªÀiï vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ 35 ªÀµÀð G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ¨sÁ°Ì oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ°è vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 303,304 gÀ°è EzÀÝ vÉÆÃlzÀ°è PÀnÖzÀ vÀ£Àß MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÁÝVzÀÄÝ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 17,000/- gÀÆ G¼ÀîzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.vÀ£Àß DPÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ MªÀð£À §AzsÀ£À
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2009 PÀ®A. 78 (111) PÉ.¦. JPÀÖ.

¢£ÁAPÀ 27/01/2009 gÀAzÀÄ ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À PÀmÉÖÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ EzÀÄ MAzÀÄ £À¹Ã©£À dÆeÁl EzÉ, 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É EAzÀÄ ¢; 27/01/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ 48 ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. DgÉÆæ ºÁUÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 280/- gÀÆ , MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä®, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1630 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


: gÁµÀÖç zsÀédPÉÌ CªÀªÀiÁ£À, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ:26,01.2009 gÀAzÀÄ 60£Éà UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ ¤«ÄvÀå J¯Áè ¸ÀPÁðj ±Á¯Á, PÁ¯ÉÃeïUÀ¼ÀÄ, PÀbÉÃjUÀ¼À°è gÁµÀÖç zsÀÓeÁgÉÆúÀt ªÀiÁrzÀAvÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ C¨ÁÌj E¯ÁSÉAiÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉAiÀÄÄ gÁµÀÖç zsÀéeÁgÉÆúÀt ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¤UÀ¢üvÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ CªÀgÉÆúÀt ªÀiÁqÀzÉà 2115 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ zsÀéd E½¸ÀzÉà ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ªÀ»¹ ºÁUÉAiÉÄà ©lÄÖ gÁµÀÖçzsÀédPÉÌ CUËgÀªÀ ¸À°è¹gÀĪÀ C¨ÁÌj E¯ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ GzÀAiÀiï¹AUï PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀët ªÉâPÉAiÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ C.¸ÀA:16/2009 PÀ®A: 2 gÁµÀÖç UËgÀªÀPÉÌ C¥ÀªÀiÁ£À vÀqÉUÀlÄÖªÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1971 CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À rQÌ, ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ:27.01.2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ gÀvÀ£ï gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ »A§¢AiÀÄ D¸À£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ zÀAiÀiÁ¯ï ©¸Áé¸ï vÀAzÉ ¤ªÀiÁ¬Ä ©¸Áé¸ï, ¨ÉAUÁ° 14 ªÀµÀð ¸Á: Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï¸ÀA:3 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ PÉÆêÀįÉñÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ UË¸ï ©¸Áé¸ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀoÁuÉ C¸ÀA:10/2009 PÀ®A:279,337,338 304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, 3 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 2800/- d¦Û :

²æà JA.C¯ÁÛ¥sï ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.01.2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆÃ¥Á®¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ E¸Áä¬Ä¯ï @ SÁ£ï¸Á¨ï vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£ï¸Á§ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà E§âgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 2800/- gÀÆ¥Á¬Ä, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðoÁuÉ C.¸ÀÀA.13/2009 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁl, ªÀÄƪÀgÀÀ §AzsÀ£À : 250 UÁæªÀiï ¹ºÉZï¥ËqÀgï,
60 °Ãlgï ºÉAqÀ d¦Û :

²æà f.Dgï.£ÀlgÁeï ¦J¸ïL ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:27.01.2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄʯÁgÀ°AUÀ £ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä @ §Ææ¹è vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà @ ªÀiÁgÉ¥Àà 28 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 250 UÁæA ¹ºÉZï ¥ËqÀgï, 60 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü, 1 ªÉƨÉʯï¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:2081/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉ C.¸ÀÀA.06/2009 PÀ®A:273, 284 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA.¸À»vÀ 32, 34 C¨ÁÌjPÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, ªÀåQÛAiÉÆêÀð «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ gÀAUÀzÁ¼ÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ¥sÀQÃgÀAiÀÄå 30 ªÀµÀð EªÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£Éß®è ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¥ÀwßAiÀÄÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÆ PÀÄrvÀzÀ ZÀl ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÝjAzÀ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ vÁ¥ÀvÀæAiÀÄ¢AzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÄ®¢¤ß PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«¥ÉưøÀ oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt.¸ÀA:01/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ..¸ÀA CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÁªÀÅPÀaÑ NªÀð£À ¸ÁªÀÅ:

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ gÁªÀÄvÁß¼ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà PÁUÉ 24 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄvÁß¼ÀUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÀÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt.¸ÀA:03/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ..¸ÀA CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: «ªÉqÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, 3 UÀÄr¸À®Ä ¨sÀµÀä : gÀÆ. 1,42,000/- £ÀµÀÖ :

¢£ÁAPÀ: 26.01.2009 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ¨Á¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ CUÀ¸ÀgÀ & ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ §Ä¸À¥Àà EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À® ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ «zsÀÄåvï vÀAwUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ vÀUÀÄ°, ¨ÉAQAiÀÄ QrUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ 2 UÀÄr¸À®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt, MAzÀÄ vÉÆ° §AUÁgÀ, DºÁgÀzsÁ£Àå ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ,C.Q.gÀÆ:42000/-£ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ FgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄoÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQC¥ÀWÁvÀ¸ÀA:03/2009 CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ UÀ®UÀUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ PÀÄgÀħzÉÆrØ ¤ªÁ¹, zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ¥Àà EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQvÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt, §AUÁgÀ, DºÁgÀzsÁ£Àå ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ,C.Q.gÀÆ MAzÀÄ ®PÀë £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQC¥ÀWÁvÀ¸ÀA:03/2009 CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 1897 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 27-01-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ±ÉnÖ EªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ¤AzÀ PÁgÀlVUÉ §gÀĪÁUÀ PÁgÀlV-¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zsÀ£À®Qëöä gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§â C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 38-40 ªÀµÀð EªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄØ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2009 PÀ®A 420, 465, 471 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-01-2009 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉUÉ ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ:ªÀqÀØgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-12-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ CfðUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ ªÀĺÉÃAzÀæ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.36/n.J - 3973 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 06 wAUÀ¼À »AzÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©mÁÖUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±À©âÃgÀ ºÀĸÉãÀ. ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 2) £ÁUÀ¥Àà ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 3) JA.r.UË¸ï ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 4) ªÀȵÀ¨ÉÃAzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ SÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 5) ªÀiÁzÉ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ¸Á: ¥ÀÄ£ÀªÀð¸Àw PÁå¥ï - 3. vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 6) ²æêÀÄw ¸ÁgÀy UÀAqÀ PÀȵÀÚ ¸Á: ¥ÀÄ£ÀªÀð¸Àw PÁå¥ï - 3. vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2009 PÀ®A 110(J) ¹.Cgï.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 26-01-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.29, ¹¦¹ 355, 228, 56 EªÀgÉÆA¢UÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-01-2009 gÀAzÀÄ 05-00 UÀAmÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ JA.N.©. D¸Á«ÄAiÀiÁzÀ ¸À°A vÀAzÉ £ÀÆgÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉlÖzÀ¥ÀÄgÀ, vÁ: ¦jAiÀiÁ¥ÀlÖt, f: ªÉÄʸÀÆgÀÄ FvÀ£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/04, PÀ®A. 41(1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ²PÉë ºÉÆA¢zÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀħºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.