Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 10, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-11-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-11-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢:09/11/2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn¤Ãr C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:09/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ ¨ÉÆjAUÀ ¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J¹ mÉA¥ÉÆ £ÀA PÉ.J. 39 4245 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®ÄªÀiÁr ªÁºÁ£ÀªÀÅ vÀ£Àß »rvÀzÀ°è EnÖPÉƼÀîzÉ, AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀzÉ »AzÀPÉÌ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆüÀî®Ä PÉÊ vÉÆÃj¸ÀzÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß mÉA¥ÉÆ MªÀÄä¯É »AzÀPÉÌ vÉÃUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ CzÀgÀ »A¢¤AzÀ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀgÀazÀ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/11 PÀ®A 507 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 66 (J) L.n.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 9-11-2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ J£ï.Cgï., ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ £ÀUÀgÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀZÀgÀAr ªÀÄAqÀ½ G¥À «¨sÁUÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀA¥ÉÆåljPÀgÀt ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-10-2011 jAzÀ 31-10-2011 gÀ ªÀgÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 1) 9886799235 2) 9538547443 ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 3) 9663128666 £ÉÃzÀªÀÅUÀ½AzÀ ¥sÉÆãÀ £ÀA.9480813193 £ÉÃzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ 9448568110 £ÉÃzÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¨É¼ÀUÁAªÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ r.J¸ï.¦ EzÀÄÝ ¹¤AiÀÄgï ªÀPÀð E£ïì¥ÉPÀÖgÀ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánïï gÀªÀgÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ®Ä ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ E£Àì¥ÉPÀÖgÀ ¥Àæ¸À£ÀßPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ. ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÉÆÃjUÉ 4 KgÀ nPÉl ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ §zÀ¯ÁV ºÀt ¤ÃqÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 196/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 09/11/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀvÁÛwæ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ a¢æ gÀ¸ÉÛAiÀÄ d¨ÁâgÀ ¥ÉmÉÆæ® §APÀ ºÀwÛgÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉƤAiÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/5320 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁtÂPÀ FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ CmÉÆÃjPÁë ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÆ CmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀArvÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/11 PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-11-2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦æÃw £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ°è M§â£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÀAmÉÆæïï gÀÆA ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ J.J¸À.L PÀ®è¥Àà PÀÆqÀ¯É ¦æÃw £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ 57 gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¦rN ¨Á宺À½î EªÀ¤UÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ² ¨Á宺À½î, G¥ÁzsÀåPÀëPÀgÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄ ©ÃzÀgÀ, ©üêÀÄuÁÚ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå ¨Á®åºÀ½î, ¨Á宺À½î UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²ªÁf ºÁUÀÆ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÄPÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÉÆÃUÀ¸À ©®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁqÀÄ CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ PÉÆlÖ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÀìUÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¹Ã°AUï ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄgÀtzÀ ªÀÄÄAavÀªÁV vÀ£Àß ªÀÄgÀtzÀ PÁgÀt §UÉÎ qÉvï £ÉÆÃl §gÉ¢nÖzÀÝ£ÀÄß ¹QÌzÀ DzsÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:-09-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3;45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è PÀÄ.¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ;6 eÁ;ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á;UËqÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀlÖàqÀzÀ°ègÀĪÀ PÀƼÀªÉ ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä vÀ£Àß CPÀ̼ÀÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌAzÀÄ D¼ÀªÁzÀ UÀÄArAiÀÄ£ÀÄß vÀÆrzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¤ÃgÀÄ ±ÉÃRgÀuÉAiÀiÁV ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸Àé®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¤ÃgÀÄ EzÉ JAzÀÄ ¨Á«¹ CzÀgÀ°è eÁj ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æñÁAvÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2011 PÀ®A 304(J)¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 09.11.2011 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 09-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁeÉñÀéj vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå PÀ®AUÉÃj 19 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉUÉ®¸À PÀ¨ÉâÃgÀÄ ¸Á|| ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ FPÉAiÉÆA¢UÉ ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²ªÀPÀĪÀiÁgï UÉÆãÁ¼À FvÀ£À ©°ØAUï ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ MAzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-36/J-1280 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ¹Ì §¸ÁÖAqÀ PÀqÉÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ gÁeÉñÀéj CPÀÌ£À ªÀÄUÀ½UÉ oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ DPÉAiÀÄ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ¨ÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆPÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÀ½UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ gÁeÉñÀéj gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 219/11 PÀ®A.279,337,338 L,¦,¹. 187 L.JA.«, PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.11.2011 gÀAzÀÄ 177 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 38,800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

§®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2011 PÀ®A. 376, 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 08-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ¼ÀPÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ vÀA¢ §¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀ:36 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÁ¼ÀPÉÃj EªÀ£ÀÄ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀÄAwæ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀé vÀA¢ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ §¼Áîj ªÀ:26 eÁ:UÁtÂUÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:ªÀÄPÀðmï EªÀ½UÉ §®ªÀAvÀªÁV JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦ÃPï eÁ° ªÀÄgÉUÉ £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÁQ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ DPÉUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.
²æà °AUÀ¥Àà J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2011 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 09-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ PÉ.n. vÀA/ vÀAUÀgÁd PÉ.Dgï. ªÀAiÀiÁ 27, eÁ. ªÀqÀØgÀ G. PÀÆ° ¸Á. ºÉƸÀ§ArºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ. 08-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ gÀAUÀ£ÁxÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è ²ªÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ºÉƸÀ §ArºÀ¯Áð¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ. ¸ÀĨÁâgÉrØ EªÀgÀ UÀ¢Ý ºÀwÛgÀ «dAiÀÄPÀĪÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35/Dgï.5524 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ NªÀgÀmÉÃPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ PÀ°èUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï oÀPÀÌgÀ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï ªÀiÁr ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05:00 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÀzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ aQvÉì £ÀqÉ¢zÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ²æà ¸ÀĨsÁ¸ï vÀAzÉ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¤qÀ¸À£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ PÀªÀ®¨ÉÆÃzÀÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÁªÀÅ EAzÀÄ ¢:09-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 04:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ £À£ÀUÉ zÀÆgÀªÁt PÀgɪÀiÁr PÀĵÀÖV-zÉÆÃnºÁ¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄuïPÀ®PÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÁÛªÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀ£À߸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀÄ:59 G:PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæzsÀ«ÄPÀ ¨Á®PÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ±ÁjÃjPÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á:PÀĵÀÖV gÀªÀjzÀÄÝ CªÀjUÉ JqÀºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ JgÀqÀÄ PÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°®è. «ZÁj¸À®Ä ªÀÄzÁåºÀß 04:25 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj §¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝUÀ ¹Ìqï DV DAiÀÄ vÀ¦à ©zÀÝ §UÉÎ w½¬ÄvÀÄ. ²æà ¥ÀÄAqÀ¥Àà ºÉZï.¹-32 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾಜಿ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ವಯ|| 35 ವರ್ಷ ಸಾಃ ಭಾರತನಗರ ಗಂಜ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಕೋರ್ಟಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಗಂಜ್ ರೋಡಿನ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಹತ್ತುವ ಕುರಿತು ಎಡಬದಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ಗಂಜ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಯಾವ್ 1182 ಸವಾರನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 69/2011 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಮವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಬಾನು ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಸೈಯದ ಅಮೀರ ವ; 40 ವರ್ಷ ಉ; ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ; ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ಯತೀಮಖಾನ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಧಿಶಾ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ನಂ::ಕೆಎ 32 ಬಿ 3962 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಪಲ್ಟಿಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗು ಭಾರಿಗಾಯ ಅಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 143/11 ಕಲಂ: 279 .338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ:187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಡೊಂಡಿಬಾ ಭೋಯಿ ಸಾ: ಬಂದರವಾಡ ತಾ: ಅಫಜಲಪೂರ ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಕಿಶನ್ ಭೋವಿ ದಿನಾಂಕ:8/11/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹತಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೇರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತ್ತುರುವಾಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ @ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾಯ ವಗ್ಗೆ ಸಾ:ಇನ್ನೂ 6 ಜನರು ಹತಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದವರು ಕೂಡಿ ಕೊಂಡು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಆಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 330/11 ಕಲಂ 143, 147, 341, 323, 504 , 506 ಸಂ/ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ