Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 1, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


ದಿ.31-10-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹರವಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ  ಆರೋಪಿತgÁzÀ
1] ಛತ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಲೋಕಪ್ಪ [2] ಲಕ್ಷ್ಮೀಭಾಯಿ ಗಂಡಛತ್ರಪ್ಪ  [3] ಗಂಗಾಧರ ತಂದೆ ಛತ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ:ಲಂಬಾಣಿ, ಸಾ:ಹರವಿ ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪು ವಾಸಿಗಳು ಪಿರ್ಯಾದಿ
ಶ್ರೀ ಲೋಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಾಮುನಿ, ಜಾತಿ:ಲಂಬಾಣಿ, ವಯ-60ವರ್ಷ      ಉ:ವ್ಯವಸಾಯ, ಸಾ:ಹರವಿ ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪು FvÀ£À ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನೊಂದಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ ತಗೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಆರೋಪಿ ನಂ.1ಮತ್ತು 2ರವರು  ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ನಂ.3 ರವರು ತನ್ನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ  ಎಡಗೈ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಎಡಗೈತಾಕಿ ಎಡಗೈ ಮದ್ಯದ ಬೆರಳು ಅರ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾದಂತೆ ಆಗಿ ತೋರು ಬೆರಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 183/2013 ಕಲಂ: 324, 323, 504,ಸಹಿತ 34  .ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¦gÀUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 35, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: LzÀ¨Á« FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 31-10-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄêÀÅ PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DvÀ¤UÉ KPÉ E°è ¤AvÀÄPÉÆAr¢Ýà CAvÁ «ZÁj¸À®Ä DUÀ DgÉÆæ CAiÀiÁå¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀªÀgÀÄ, 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: LzÀ¨Á«FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà PÁ®Ä »rzÀÄ PɼÀUÀqÉ vÀ½î PÉÊUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀnÖzÀÄÝ C®èzÉà ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß UÀAqÀ ªÉÄÊzÀÄ£À¤UÉ w½¹zÁUÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV KPÉ F jÃw ªÀiÁr¢ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À CtÚ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ£ÀªÀgÀÄ 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: LzÀ¨Á« EªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄÆVUÉ UÀÄ¢Ý, JqÀUÀqÉ PÀtÂÚUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¸ÀzÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ MlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 304/13 PÀ®A. 447, 354, 504, 323, 324, 506 s¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 31-10-2013 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀA¥ÀAiÀÄå 65ªÀµÀð, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À PÀÄgÀħgÀÄ, ¸ÁB ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ PÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À£ÀUÀgÀ PÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ §®UÉÊ vÉÆÃgÀ ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà 9-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.CAvÁ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå 45ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB ºÀ£ÀĪÀiÁ£À£ÀUÀgÀ PÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 43/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.31.10.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ bÁªÀr PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è .ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ ªÀÄPÁAzÀgÀ, ªÀAiÀÄ.30 ªÀµÀð, eÁ.ªÀÄĹèA, G.ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À, ¸Á.¸ÀAvɧeÁgÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV, ¸ÁªÀðd¤jAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ £À²Ã§zÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ r.J¸ï.¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁUÀÆ ¹¦L ªÀÄ¹Ì ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1250/- ºÁUÀÆ EvÀgÉà ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß zÀ±ÀgÀxÀ¹AUï vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¹Auï zÉêÀzÀÄUÀð ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÝjAzÀ oÁuÉUÉ ¥ÀgÀvï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ C.¸ÀA.112/13 PÀ®A.78(111) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

1) ªÀĺÁ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ 34 ªÀµÀð eÁw: dAUÀªÀÄ ¸Á: ¦AatÂ¥ÀÄgÀ2) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªï 30 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät G: PÀÆ° ¸Á: §¸ÀªÀPÁæ¸ï °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ3) ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 30 ªÀµÀð ¸Á: PÀgÀqÀPÀ¯ï 4) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀÆUÀtÚ ¸Á®ä¤ 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ, 5) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 37 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ, 6) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 26, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ 7) UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄÝPÀȵÀÚ 34 ªÀµÀð, ¨ÁæºÀät ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¢: 31-02-123 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AatÂ¥ÀÄgÀzÀ ªÀĺÁ°AUÀAiÀÄå£À ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ zÀÄAqÀUÉ PÀĽvÀÄ M§â£ÀÄ M¼ÀUÉ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ J£ÀÄßvÁÛ E¹àÃl dÆeÁlzÀ £À¹Ã§zÀ DlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr 6 d£À DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8410/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 06 ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß d¥sÀÄÛªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 303/13 PÀ®A .87 PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæÀPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 30-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 17 ªÀµÀð G: ¦.AiÀÄÄ.¹.«zsÁåyð eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: £ÁUÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀtÚ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà ªÀiÁ°¥ÁnïªÀAiÀiÁ50ªÀµÀ eÁw £ÁAiÀÄPï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : £ÁUÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ UÁèªÀÄgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.36JPïì-2610 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁUÀ®¢¤ß UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ £ÉªÀÄä¢ PÉAzÀæPÉÌ eÁw DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ vÀgÀ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ªÀĹÌ- PÀ«vÁ¼À ªÉÄãï gÉÆÃqï ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë÷ÛvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV, UÀ®èPÉÌ, Q«UÉ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ¹Ì C£ÀߥÀÄtð £À¹ðAUï ºÉÆÃAUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ²æà §¸ÀªÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ. F §UÉÎ JA.J¯ï.¹.ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 142/2013 PÀ®A:279.337.338 L.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:27-10-2013 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉdÓ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà, 55ªÀµÀð, ¸Á:UÉdÓ®UÀmÁÖ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÆ vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄÆPÀ§¸À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀ£Áå½ ,65ªÀµÀð, 2)«±ÀéPÁæAw(ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ§¸À¥Àà E§âgÀÆ ¸Á:UÉdÓ®UÀmÁÖ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, DgÉÆæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆæ £ÀA:2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀr ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä C¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, E§âgÀÆ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ,PÁ°¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 225/2013 PÀ®A. 341, 323, 504, L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:01.11.2013 gÀAzÀÄ 75 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,900/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-11-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-11-2013

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2013, PÀ®A 5(JA) 6 ¦.N.¹.J¸ï.N DåPïÖ 2012 eÉÆvÉ 376 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 31-10-2013 DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ಆಡು ಮೇಯಿಸಿಲು ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ಮೋನಾ ಶಂಕರ ತಾಂಡಾ ಶಿವರಾದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಬರಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಜಬರಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮಗಳು ಚಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದುzÀÝನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಇವರು ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ಜಬರಿ ಸಂಭೋಗದಿಂದ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ಗುಪ್ತಾಂಗದಿಂದ ರಕ್ತಶ್ರಾವವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾಳೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¢£ÁAR 01-10-2013 gÀAzsÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2013, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¨Áæ»ÃA vÀAzÉ ¨Á¸ÀÄ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 58  ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ©ÃzÀgÀ vÀqÉgÀ»vÀ ¸ÀgÀPÁj §¸Àì £ÀA. PÉJ-32/J¥sï-1422 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ¹«Ä £ÁUÀuÁÚ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀĽvÀ §¸ïì ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺɧƧ vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ ªÀiÁUÉÆÃgÉ UÀÄ®âUÁð r¥ÉÆÃ-3, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀ߯ï E®èzÉ ¤°è¹zÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-20/J¥sï-7186 £ÉÃzÀgÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ §¹ì£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 108 CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ ©ÃzÀgÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÀÄPÁäf, C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀàvÀ¥Àà, ©üêÀÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¨Á¼ÀAiÀiÁå gÀªÀgÉ®ègÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁ£É CAvÀ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ E§âgÀ ZÁ®PÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

Gulbarga District Reported Crimes

 ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಎಮ್ ಎ ಹಖಿಂ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಯಾಖುಬ ಅಲಿ  ಸಾ|| ಹೆಚ್ ಜಿ 95 ಹುಸೇನ್ ಗಾರ್ಡನ್ 4 ನೇ ಕ್ರಾಸ ಮಜ್ಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು . ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌದದ ಎದುರುಗಡೆ ವಾಮನಾಚಾರಿಯವರ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ ಎಂಟರಪ್ರೇಸಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ; 30-10-2013 ರಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 8;00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಶಟರ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೊಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ; 31-10-2013 ಬೆಳಗ್ಗೆ 7;00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಶಟರ್ ನ ಒಂದು ಬದಿಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಶಟರ ಬೆಂಡಮಾಡಿ ಎತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಗೋಂಡು ನಾವು ಶಟರತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಯ 1) ಬ್ರಾಸ ಕೊಟೆಡ ಇಂಜಿಸ್ 5 ಇಂಚಸ್ 25 ಪಾಕೇಟ ಅ|| ಕಿ|| 31200/- ರೂ, 2) ಬ್ರಾಸ ಕೊಟೆಡ ಇಂಜಿಸ್ 3 ಇಂಚಸ್ 60 ಪಾಕೇಟ ಅ|| ಕಿ|| 25200/- ರೂ 3) ಟಾವರ ಬೋಲ್ಟ್  6 ಇಂಚಸ್  30 ಪಾಕೇಟ ಅ|| ಕಿ|| 16200/- ರೂ 4) ಟಾವರ ಬೋಲ್ಟ್  8 ಇಂಚಸ್  35 ಪಾಕೇಟ ಅ|| ಕಿ|| 21000/- ರೂ 5) ಟಾವರ ಬೋಲ್ಟ್  4 ಇಂಚಸ್  40 ಪಾಕೇಟ ಅ|| ಕಿ|| 14400/- ರೂ ಹಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1,08,000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತಿನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಯಾರೂ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಢಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣಾ ಜಾಬಾ ಸಾ: ಕೆಇಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಸೇಡಂ ಇವರ ತಮ್ಮನಾದ ರಾಜು ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಗೌಡ @ ಈರಣ್ಣಾ ಜಾಬಾ ಸಾ: ಸೇಡಂ ಇವನು. ದಿನಾಂಕ: 30-10-13 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 14:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುಧೋಳಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ. ರಾತ್ರಿ 23:45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ರಾಜು ಇತನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 22:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುಧೋಳದಿಂದ ಸೇಡಂ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮುಧೋಳ ಆಡಕಿ ರೊಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊ ಒಂದು ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಓಡಿ ಹೊಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜು ಇತನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ  ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.