Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 2, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02/06/2010


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 02/06/2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2010 PÀ®A 279 337, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/06/10 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà DUÁzÀ @ C«ÄÃvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C§AiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ:20 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G: gÉÆÃqÀ ¸ÀªÉð PÉ®¸À ¸Á eÉÊzÉêÀ ©gÁzÁgÀ UÀ°è ¨sÀĪÀ£ÉñÀégÀ ªÀÄ£É £ÀA 402 Mj¸Áì gÁdå EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÉð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ AiÀiÁPÀħ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ ¸Á gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÆqÀì C¦à CmÉÆà £ÀA PÉJ-32, J-5366 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A ºÀÄrV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀgÀrØ vÀAzÉ PÉÆãÀgÀrØ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ, ¸Á QmÁÖ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À¥Áß vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÀrØ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á QmÁÖ EªÀÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄ® «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÁgÀÄ 2-3 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ EzÁÝUÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. J°è ºÀÆqÀÄQzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2010, PÀ®A 279, 304 [J] L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/06/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÀAUÉÆüÀUÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð ¸Á ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É Dgï.n.N. PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ PÀqÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà, ¸Á ¸ÀAUÉƼÀV ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀAB PÉJ-32/PÉ-7038 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ DgÉÆæ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ UÁAiÀļÀÄUÀ¼À CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä »AzÉ PÀĽvÀ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ : 21 ªÀµÀð EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀĪÀÅzÉà UÁAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31/05/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C«gÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¯Á¯ï oÁPÀÆgï, ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð ¸Á ZËzsÀj ¨É¼ÀPÀÄtÂ, ¸ÀzÀå £ÀÆgï PÁ¯ÉÃeï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉßûvÀ ¹zÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ¯Á MAzÉÆAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ §¸ï £ÀA B J¦-28/gÀhÄqï-4026 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ JzÀÄUÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀuÉUÉ, §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, §®UÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉƦ ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/06/10 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ¨ÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ:37 ªÀµÀð, G:J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹. §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-545 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ eÁw: zÀ°vÀ. ¸Á D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CªÀÄÈvÀ PÀÄAqÀzÀ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ DgÉÆæ ±ÉÃSï ¨ÁfªÀ° vÀAzÉ ±ÉÃR PÁ¯ÉñÁºÀªÀ° ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA G: ¯Áj £ÀA J¦-27, ªÁAiÀiï-5288 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ªÀAUÉƯÁ(J¦) ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §¸ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁᜐ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 01/06/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀdgÁ©Ã vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢Ý£ï ªÀÄÄvÉÛð ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á PÉÆû£ÀÆgÀ ¥ÀºÁqÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C¦à CmÉÆà £ÀA.PÉJ-39/1980 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ mÉA¥ÉÆà £ÀA.JAJZï-26/©-4021 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ d°Ã® vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ E¸ÁPÀ ¯ÉÆÃt ¸Á ªÀÄÄgÀĪÀiï ªÀĺÁgÁµÀÖç EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ CmÉÆÃzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ¥ÀÆwð dfÓzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉ ¸ÉÊgÀĤ߸Á UÀAqÀ C§ÄÝ¯ï ªÀÄÄvÉÛð ªÀAiÀÄ: 26ªÀµÀð ¸Á PÉÆû£ÀÆgÀ ¥ÀºÁqÀ vÁ §.PÀ¯Áåt EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÀqÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CmÉÆà ZÀ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ PÀrzÀAvÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ gÉÆmÉÖ, ªÀÄÄAUÉÊ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ G½zÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ J¸ÀV MrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:01.06.2010 gÀAzÀÄ 02.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄð ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹, ¯ÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ®VzÀÝ PÉÆÃmÉñÀégÀ 25 ªÀµÀð, ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.25, JPïì. 6888 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï ¸Á: PÀlUÀÄUÀÆqÀA, f¯Áè: £É®UÉÆAqÀ (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) & ¸ÀA¥ÀvïPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÉrØ 20 ªÀµÀð, ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.20,JPïì2288 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï ¸Á:w¥ÀàgÀªÀgÀA f¯Áè:£À®UÉÆAqÀ(DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ PÉÆÃmÉñÀégÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀA¥ÀvïPÀĪÀiÁgÀ£À£ÀÄß 108 CA§Æå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄaQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ C¥ÀjavÀ ¯ÁjZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä vÀAzÉ UÉÆgÀªÀAiÀÄå ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.24,JPïì6688 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ, f¯Áè:£É®UÉÆAqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:01.06.2010 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Dgï.a£ÀßgÁdÄ vÀAzÉ gÀAUÀ¸Áé«Ä ¸Á: ¸ÉêÀÄÆgÀÄ, f¯Áè :FgÉÆÃqï (vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ) ºÁ:ªÀ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃqÀ ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.36, J.0333 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆgÀ« UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀtÚ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà AiÀiÁzÀªï ¸Á: PÉÆãÁ¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤°è¹zÀÝ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ïªÉÄÃ¯É UËj±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 22 ªÀµÀð, ¸Á: vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ UÉÆwÛzÀÄÝ ¸ÀºÁ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ PÁå©£ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ UËj±ÀAPÀgï PɼÀUÉ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¥ÀƪÀiÁ£Àå vÀAzÉ gÁªÀĸÁé«Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:01.06.2010gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀA¨sÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ¥À®PÀ£À ªÀÄgÀr UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå & gÁdQÃAiÀÄ zsÉéõÀ¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ EªÀ¤UÉ ¥À®PÀ£À ªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:01.06.2010gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà eÁ®ºÀ½î & zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ J®ègÀÆ ¸Á: ¥À®PÀ£À ªÀÄgÀr UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå & gÁdQÃAiÀÄ zsÉéõÀ¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà EªÀ¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä UÀAUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.06.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀ£Àß½îPÁæ¸ï ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ UÀuÉñÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ¸Á:ZÀ£Àß½î EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 180 JA.J¯ï£À NgÀf£À¯ï ZÁAiÀiïì 45 ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:31.05.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɬÄAzÀ 01.06.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ¤ÃgÀzÉÆrØ §qÁªÀuÉ AiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀĺÀ§Æ§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ PÀAzÀUÀ¯ï ¥ÉÆõÀÖ ªÀiÁ¸ÀÖgï EªÀgÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ CªÀgÀ vÀ¯É¢A©£À PɼÀUÉ EnÖzÀÝ Qð ªÀÄvÀÄÛ C.Q.gÀÆ:2500/- ªÀiË®åzÀ ªÉƨÉʯï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀÝ QðAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ C®ägÁzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:48,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ C.Q.gÀÆ:3000/-ªÀiË®åzÀ JgÀqÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ zÁªÀ¯ïªÀÄ°Pï EªÀgÀ CAV eÉé£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:2500/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀĺÀ§Æ§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, ¸À»vÀ 149, L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀ«¹zÀÝ¥Àà PÀÄgÀqÀV EvÀ£ÀÄ ªÉÄÊ£À½îAiÀÄ°è ²æà §ÄqÀتÀÄä zÉëAiÀÄ eÁvÁæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©PÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÄʯÁgÀUËqÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà ªÀÄgÉÃUËqÀæÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆ£Éß J¯ÉPÀë£ïzÀ°è PÁqÀð E®èzÀªÀjUÉ NlÄ ºÁQ¹Ã §gÀÄwÛÃjÀ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆæ ªÉÄʯÁgÀUËqÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 135/2010 PÀ®A : 143,147,323,504,506, gÉ/«.149 L.¦.¹

¢:01/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ÃAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÁ¬Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀģɥÀPÀÌzÀ°èzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ®Äè ºÁQzÀÝPÉÌ £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ wgÀÄUÁqÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉîègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¤AzÀ°è eÁUÉ EzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üÃAiÀÄð¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉà ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀÄð¢zÁgÀ£À CAV »rzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2010 PÀ® 186,504,506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 01-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-20 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ (vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ) vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°è UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼À ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ KPÁJQ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ EAzÉà £ÀªÀÄUÉ eÁw ºÁUÀÆ GvÀà£Àß ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤ÃqÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ MzÀgÁqÀÄvÀÛ ¸À¨sÉUÉ ºÁUÀÆ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÀvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, ¸À»vÀ 149, L¦¹

©PÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ªÉÄʯÁgÀUËqÀ ªÀÄgÉÃUËqÀæ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ºÁUÀÆ CzÉà UÁæªÀÄzÀ UÀ«¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ F±ÀégÀUËqÀ PÀÄgÀqÀV ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÉʵÀªÀÄå EzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¢£ÁAPÀ 01-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄʯÁgÀUËqÀ ªÀÄgÉÃUËqÀæ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆæ UÀ«¹zÀÝ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 13 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ J¯Éà PÀÄgÀħ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀ ºÁQ®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/10 PÀ®A.279,338, L.¦.¹. gÉ.«.187 L.JªÀiï.«. CPÀÖ.

¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÁ°äÃQ 30 ªÀµÀð ¸Á// CUÀ¼ÀPÉÃgÀ vÁ// PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÉÆA¢UÉ CUÀ¼ÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ vÀ£Àß N¥É£ï mÁæªÉ®gï ¯Áj £ÀA.ºÉZï Cgï-38/JªÀiï-3596 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃgÀngÀĪÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÉ.9607 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï ¤Ãr PÉüÀUÉ ©½¹ ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉÃAiÉÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¨É£ÀßnÖ »rzÁUÀ ¸ÁUÀgÀ qÁ¨Á ªÀÄÄAzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA: 20/10 PÀ®A: 174 ¹Cg惡

±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ§¸ÀAiÀÄå ªÉÄÊ£À½î, ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁeÉñÀéj FPÉAiÀÄÄ ¢:1-6-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ zÀ£ÀPÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ »AzÉ vÀªÀÄÆägÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ºÀ¼ÀîPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀ£Àß vÁ¬Ä zÀ£ÀPÁAiÀÄ®Ä ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ¼É §AzÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è 7-8 Cr vÀUÀÄÎ ©zÀÝ ¤Ãj£À°è DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 80/10 PÀ®A 63 PÀÈw ¸ÁéªÀÄå PÁAiÉÄÝ 1957 PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 01-06-2010 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ DAzÁæ ¨ÁåAPï JzÀÄgÀÄUÀqÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ (01) «gÉñÀ ºÁUÀÆ (02) CªÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä «rAiÉÆà ¥Á®ðgï CAUÀrUÀ¼À°è vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV »A¢, PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ, EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ ZÀ®£À avÀæUÀ¼À £ÀPÀ° r.«.r. PÁå¸ÉlUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr PÀÈw ¸ÁéªÀÄå PÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 79/10 PÀ®A 109 ¹Dg惡.

ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 56, 201 EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-06-2010 gÀAzÀÄ 05-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹.©.J¸ï. UÀAeïzÀ°è §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆÃgÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀgÉÃUÀ¯ï ºÁ:ªÀ:- dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 06-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 41/10, PÀ®A. 279,304 [J] L¦¹& 187 LJA« DPÀÖ .

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 12-15 UÀAmÉUÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA PÉ.J.25-J¥sï 2656 £ÉÃzÀÝgÀZÁ®PÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À PÉÆqÀPÀt ¸Á: PÀĪÀÄmÁ ºÁ:ªÀ: ®PÉëöäñÀégÀ r¥ÉÆà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §ÈAzÁªÀ£À ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå UÉÆAqÀ¨Á¼À CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ¸Á: E®PÀ®è ºÁªÀ: §AqÉç¸À¥Àà PÁåA¥ï EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É §¸Àì£À UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ Q«ÄAiÀÄ°è, ¨Á¬Ä, ªÀÄÆV£À°è PÉÆAPÀ¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/10 PÀ®A 279,304 [J] L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA, 78/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢: 12-05-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®Ä Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄØ. ¢: 13-05-10 gÀAzÀÄ ¨ÉɼÀV£À eÁªÀ 05-30, UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀÝ PɼÀUÉ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ. M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C®ªÀiÁgÀz°èzÀÝÀ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 10 ½ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C.Q. gÀÆ: 1,05,000/-, ªÀÄvÀÄÛ 10 vÉƯÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, C.Q. gÀÆ: 4000/-, 3 ®UÀßzÀ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ: 12,000/-, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000/-, »ÃUÉ CAzÁdÄ MlÄÖ 1,23,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ, ¨É½î, ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢: 12-05-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 13-05-10, gÀAzÀÄ ¨ÉɼÀV£À eÁªÀ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀzÀ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ læAPï£À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉɽîAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀļÀÄ, ªÀÄzĪÉAiÀÄ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2000/- læAPï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ 1} ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ, 2} FgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà J¯ÉPÀÆrV, 3} FgÀtÚ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà §UÀqɪÀiÁå¼À, 4} zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà §UÀqɪÀiÁå¼À, J¯ÁègÀÄ ¸Á: UÀÄqÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/10 PÀ®A: 279,337, 338 L¦¹

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ PÀnÖUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀªÀÄÆägÀ ªÀÄÄA¢£À ¤AUÀªÀé PÀtUÀ¯ï J£ÀÄߪÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV, PÀnÖUÉ ºÉÆgÉ PÀnÖ, PÀnÖUÉ ºÉÆgÉ ºÉÆgÀ®Ä §mÉÖ ²A¨É vÀgÀ®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀƪÀð ¨sÁUÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É »AzÉ gÀ¸ÀƯï J£ÀÄߪÀªÀjUÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄAqÀ®UÉÃj PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ vÁªÀÅ ¸ÀºÀ UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, DgÉÆæ & ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽvÀ gÀ¸ÀƯï J£ÀÄߪÀªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁð¢ CzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt: ²æà ªÀÄ®èuÁÚ vÀA. FgÀuÁÚ R°Ã¯É ¸ÁBNPÀ½gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢:31-05-10gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä MwÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°ènÖzÀ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ dĪÀÄÄQ C.Q.5000/- ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 15000/- MlÄÖ 20,000/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzsÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:¢:01-06-10gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀA. gÀÄzÀæUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄV¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ¢AzÀ lAlA.£ÀA: PÉ.J32/J7932 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀºÁ¨ÁzsÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀiÁ®UÀwÛ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀWÀÆf ¥ÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA;JªÀiïJZï12/¹n42 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ & ¤µÁ̼ÀfvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ lAlAUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ lAlA ¥À°ÖAiÀiÁV lAlA£À°èzÀÝ «gÀÄ¥ÁPÀØ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà EAUÀ£ï. ¸Á:vÉÆ£À¸À½î. PÀĪÀiÁj dAiÀĪÀiÁä vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀiÁ°¥Ánî ¸Á:§t«Ä 3. PÀĪÀiÁj ¨sÀÆ«ÄPÁ vÀAzÉ ²ÃªÀtÚ ¸Á:¨sÀt«Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ G½zÀªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:¢:01-06-10gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á UÀA. gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà ¥ÉưøÀ ¥Ánî ¸ÁB©ÃzÀgÀbÀr vÁB¸ÉÃqÀAgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV gÁeÉñÀégÀzÀ°è vÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ«AiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä ¥Àw gÉêÀt¹zÀÝ¥ÁàgÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA.PÉJ:32/«í2359£ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀbÀr¬ÄAzÀ gÁeÉñÀégÀPÉÌ ºÉÆÃV, ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ¥Àw gÉêÀt¹zÀÝ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ zÁn £ÀªÀzÀV ¸ÉÃvÀÄªÉ ¸À«ÄÃ¥À ªÉÆÃ.¸ÉÊ£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ UÀÆlzÀ PÀ°èUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯ÁgÀªÀgÀ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV CªÀgÀ ¥Àw gÉêÀt¹zÀÝ¥ÀàgÀªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:¢£ÁAPÀ:31-5-2010 gÀAzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀA. ªÀÄ®PÀ¥Àà ¸À®UÀgÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ £À©¸Á§ vÀA. ªÀÄPÀ§Ä¯ï vÀ¼ÀPÉÃj ¸Á;£É¯ÉÆÃVgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£À dªÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ D¼ÀîV ¹¦¹ 140 ¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ oÁuÉ gÀªÀgÉÆA¢UÉ £É¯ÉÆÃV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV dªÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÀÄ®§UÁðPÉÌ ªÉÆøÉÊ £ÀA PÉJ32/«4527 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £É¯ÉÆÃV zÁn CAzÁd 4 QÃ«Ä CAvÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÉßûvÀ CªÀÄgÀ PÀqÀUÀAagÀªÀgÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ £ÁªÀÅUÀ½ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¤AvÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÀqɬÄAzÀ £É¯ÉÆÃV PÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÉÆæõÀgÀ fÃ¥À PÉJ32/J2748 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ J®èjUÉÆ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.