Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 23, 2017

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2017 PÀ®A 323,324,504,506,355 ¸ÀA. 34 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.J¹Ö. PÁAiÉÄÝ-1989;- ¢£ÁAPÀ:20/03/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ UÁtÂUÉÃgÀ UÀzÉÝ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ©Ãr ¸ÉÃzÀĪÀ ZÀlªÁVzÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ zÀÄqÀÄØ E¯Áè PÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ©Ãr vÀUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä 100/-gÀÆ¥Á¬Ä  PÉÆræ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÁåqÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ZÀ¥Àà°A¬ÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2017 PÀ®A 341,323,504,506, ¸ÀA. 34 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ:20/03/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ ZÀAzÀ¥Àà E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ  DgÉÆævÀgÀÄ  AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà UÉÆÃrºÁ¼À EªÀ£ÀÄ  £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä MAzÀÄ PÁélðgÀ ¸ÉÃgÉ PÉÆr¸ÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ PÉÆr¸À° £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ CAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ C°èAzÀ JzÀÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J®ègÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤®è¹ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2017 PÀ®A  PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 44(1) PÉ. JA.JA.¹.Dgï;- ¢£ÁAPÀ 22/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.L ¸ÁºÉçgÀ DzÉñÀzÀAvÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, «¨sÀÆwºÀ½î  UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w EgÀĪÀzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ UÀuÉñÀ ¦¹ 294 UÀeÉÃAzÀæ ¦¹ 313 ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀÄ|| 25 G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) CªÀÄ®¥Àà vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Àà LPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ|| 48 ªÀµÀð G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| ¥À. eÁw ¸Á|| zÉë£ÀUÀgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ¸ï §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉUÉ ¤AwzÁÝUÀ «¨sÀÆwAiÀĽî UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ §gÀÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV  CªÀ£ÀÄ  ºÉÊAiÀiÁå¼À (©) UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 22/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ CAzÁdÄ 03.30 UÀAlUÉ  ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀ AiÀiÁªÀzÉ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ ¥ÀvÀæ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÄ¹ì ¥ÀgÀUÉÆñÀ£ï 241 r.L, mÁæöåPÀÖgÀ  £ÀA PÉJ.33nJ 5562 ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæöå° £ÀA§gÀ PÉJ.33 nJ5563 EzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ C.Q 1,00,000/ gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ mÁæöå°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 1  ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrzÀÄÝ C.Q 1500/ gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà UÀÄvÉÛÃzÁgÀ  ªÀAiÀÄ:25 eÁw: FrUÁ G|| ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á: PÁqÀAUÉÃgÁ (©) CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 06-45 J.JA ¢AzÀ 07-45 J,JA zÀ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §gÀÄwÛgÀªÁUÀ UÁågÉÃd ¯ÉÊ£À ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ°¹zÀ ºÁUÉ ªÀiÁr ¤°è¹ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß 08.15 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¤®è¹zÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁV ªÀgÀ¢ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2017 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 44(1) PÉ. JA.JA.¹.Dgï ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
  
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2017 PÀ®A 110 (E)&(f) ¹.Dgï.¦.¹.;- ¢£ÁAPÀ 22/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà ¸ÀAUÀ£À §¸À¥Àà ºÉZÀ.¹.60 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ  ªÀiÁ£Àå ¦.L.¸ÁºÉçgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/03/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß £Á£ÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è ¸ÀAZÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ 3-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ eÉÆÃgÁV MzÀgÁqÀÄvÁÛ aÃgÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß zÉúÀ zÁqÀåðvÉ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀÄPÀÌ¼É AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀĪÀ¢¯Áè MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃqÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «µÀÄÚ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð eÁwB ®A¨Át G||PÀÆ°PÉ®¸À   ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f|| AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. FvÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è vÀ£Àß gËr ¥ÀæªÀÈwÛ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ ¸ÁªÀðd¤PÀ C¹Û ¥Á¹Û ºÁUÀÆ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2017 PÀ®A 110 (E)& (f) ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2017 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ 22/03/2017 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥ÉÃð ¦ügÁå¢ü ²æà CA¨ÁgÁAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ  LzÀÄ ªÀÄA¢ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ oÁuÉÃUÉ ºÁdgÁV ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15-45  UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ  ªÀiÁ»w §A¢zÀÝ£ÉAzÀgÉ ¨É«£À½î ¹ªÀiÁAvÀgÀ KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁ° PÀAnAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ  ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀÄ, ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ, ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr 5 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3390=00 gÀH¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-30 UÀAmɬÄAzÀ 17-30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À EzÀÄÝ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁr ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 85/2017 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ,

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2017 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ;- ¢£ÁAPÀ 22/03/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ ²æà CA¨ÁgÁAiÀÄ JA  PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ E§âgÀÆ ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/03/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ½¸ÀUÀgÀ KjAiÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ªÀÄgɪÀÄä zÉë UÀÄrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÃn£À ¨É¼ÀQ£À°è E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ zÉÊ« dÆeÁlªÁzÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «±ÀégÁzÀå vÀAzÉ ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà PÉÆ£ÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| »nÖ£À VgÁuÉ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. 2) ²ªÀÅ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ °AUÀzÀ½î ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 920=00 gÀÆ¥Á¬Ä, JgÀqÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ §gÉzÀÄPÉÆAqÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19-00 UÀAmɬÄAzÀ 20-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ vÁ¨ÉUÉ vÉUÀzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁr gÁwæ 20-45 UÀAmÉUÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 86/2017 PÀ®A 78[3] PÉ.¦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2017 PÀ®A  279, 338  L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L JªÀiï « ;- ¢£ÁAPÀ 22/03/2017 gÀAzÀÄ 9.30 ¦ JªÀiï PÉÌ ±ÀAPÀgÀUËqÀ JZÀ ¹ 127 gÀªÀgÀÄ PÀ®§ÄVð ªÁvÀì®å D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï J¯ï ¹ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ   ²ªÀtÚ vÀA/ gÀAUÀ¥Àà ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁ|| »AzÀÄ G¥ÁàgÀ G|| ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á|| zÉÆÃgÀ£À½î vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÀgÀtªÀÄä  ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¸ÁAiÀħtÚ vÀA/ gÀAUÀAiÀÄå ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ, UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÀ±ÀnÖ ¸Á|| zÉÆÃgÀ£À½î EªÀgÉ®ègÀÆ £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ©r¸À®Ä MAzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è ©zÀgÁt gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀgɪÀÄä zÉë UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝjAzÀ zÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â CmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¤¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀw ±ÀgÀtªÀÄä½UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ  £À£Àß ºÉAqÀw £É®PÉÌ ºÀuÉ ºÀaÑ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©zÀݼÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ aQvÉì ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ C°èAiÀÄ ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 21/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.55 UÀAmÉUÉ PÀ®§ÄVðAiÀÄ ªÁvÀì¯Áå D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉêÀÅ E£ÀÄß ¸ÀºÀ £À£Àß ºÉAqÀw ±ÀgÀtªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢®è vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ CmÉÆà £ÀA PÉ.J 33 -4822 £ÉÃzÀÝgÀ CmÉÆÃZÁ®PÀ £ÁzÀ ªÀiÁ£À¥Àà vÀA/ ªÀÄgÉ¥Àà ºÀ¼Àî½î ¸Á|| zÉÆÃgÀ£À½î FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2017 PÀ®A  279, 338  L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 189 L JªÀiï « PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ  ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ 

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2017 PÀ®A: 341, 504, 506, 355 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹ J¸ï.n AiÀiÁPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ 22-03-2017 gÀAzÀÄ 1 ¦.JAPÉÌ oÁuÉÃUÉ ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: ºÀÆ«£À½î vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  MAzÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16-03-2017 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ  mÁæPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ gÁdÄUËqÀ vÀAzÉ PÀ®ètÚUËqÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ CªÀÄ°ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀªÀgÀ UÀÄgÀĸÀÄtV ±ÀgÀtUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÀÆ«£À½îUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ®èªÀÄä UËqÀ±Á¤ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÀÆ«£À¼Àî- CªÀÄ°ºÁ¼À gÉÆÃr£À ªÀÄzÀå mÁæPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï eÁw: gÀrØ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀÆ«£À½î EvÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ ¦AiÀiÁ𢠺ÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CqÀØ §AzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ¯Éà mÁæPÀÖgÀ ¤°è¸À¯Éà ¤£ÀßzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ £ÀªÀÄÆägÀ°è §tfUÉÃgÀzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀqɸÀÄwÛ K£ÀÄ CAvÀ MzÀgÁqÀ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. DUÀ ¦AiÀiÁð¢ E¯Áè¥Àà £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ zÀÄrAiÀÄÄvÁÛ E¢Ý¤ CAvÀ CªÀ¤UÉ CAzÁUÀ DUÀ §¸À£ÀUËqÀ EvÀ£ÀÄ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ¯Éà CAvÀ MªÉÄäïɠ vÀ£Àß PÁ®°èAiÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ CAvÀ CAzÁUÀ ¤£ÀßUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ªÀÄUÀ£Éà HgÀ°è ¨Á¼Éé ªÀiÁqÀ°PÉÌ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè C£ÀÄßwÛzÁÝUÀ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CtÚ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ gÁdÄUËqÀ avÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ §¸À£ÀUËqÀ EªÀ£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¤ªÀÄä gÁdÄUËqÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÉ fêÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ Cfð ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2017 PÀ®A 341, 504, 506, 355 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹ J¸ï.n AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2017 PÀ®A 78[3] Pɦ AiÀiÁåPÀÖ ;- ¢£ÁAPÀ 22/03/2017 gÀAzÀÄ 4-50 ¦JªÀiï PÉÌ ªÀÄÄqÀ§Æ¼À UÁæªÀÄzÀ ²æà gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉÊ ªÀiÁr PÀgÉzÀÄ ¨ÁA¨É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ  £ÀA§gÀ zÉʪÀzÀ Dl æ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ  80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ. §jæ £ÀA§gÀ §gɬĹj CAvÀ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è  ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ¥Á¬Ä 1250=00, 2) 1 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï 4) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÁzÁ ªÉƨÉÊ® C.Q: 300/- gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß 4-50 ¦JªÀiï ¢AzÀ 5-50 ¦JªÀiï CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 6.30  ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÁÌV M¦à¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2017 PÀ®A 78[3] PÉ ¦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-03-2017
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-03-2017

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2017, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-03-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà ªÀÄ®PÁf ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄʸÀ®UÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯Áåt ¨sÀAqÁj gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ r¸Éî vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ºÉÆøÀzÁzÀ PÉA¥ÀÄ ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ r¸Éî vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV SÉÃqÁð (PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä mÁæPÀÖjUÉ r¸Éî ºÁQ ªÀÄgÀ½ ªÉÄʸÀ®UÁ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯Áåt ¨sÀAqÁj ¸Á: ªÉÄʸÀ®UÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀzÉèÃUÁAªÀ ªÉÄʸÀ®UÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wgÀĪÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ¸ÁA¨ÁgÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀAmÉÆæ® ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CqÁØ wrØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄä¯É PÀmï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¹Ìqï ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, PÀ¥Áà¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ UÀ®èPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ UÀ®èzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DUÀ C°èAiÉÄà ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ E§âjUÀÆ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ. 55/2017, ಕಲಂ. 506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 7 & 8 ಪೊಸ್ಕೋ ಕಾಯ್ದೆ & ನಿಯಮಗಳು 2012 :-
ದಿನಾಂಕ 18-03-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ, ಮಗ ಕೂಲಿ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳು ಮನೆಯಲಿದ್ದು ಆಕೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕರೆಗೆ / ಎಕಿ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊದಾಗ ಆರೋಪಿ ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ನ್ಯಾಮತಾಬಾದೆ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಮಾದಿಗಾ, ಸಾ: ರೇಕುಳಗಿ ಇತನು ಬಚ್ಚಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಚುಡಿದಾರ ಪೈಜಾಮಾ/ಪ್ಯಾಂಟ ಮೊಳಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳ ಬಾಯಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮೈ ಸವರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳು ಚಿರಾಡುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 21-03-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಭಾವನೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ತಕರಾರು ನಡೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯು ಇತನು ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರು ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಜಿವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 22-03-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 52/2017, ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 22-03-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಚಿನ ತಂದೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಹಡಪದ ವಯ: 18 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹಡಪದ, ಸಾ: ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಕ್ಯೂ-4852 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಾರಾಂಜಾ ಬ್ರಿಜ್ಜ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವಾಗ ಬೀದರ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಜ ಹತ್ತಿರ ಯಾವೊದೋ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ  ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ರವರ ತಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮತ್ತು ಬಲ ಕಿವಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ನೆಲೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ: 22/03/2017 ರಂದು ಬಸಮ್ಮಾ ಕಿರಣಗಿ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 21/03/2017 ರಂದು ತಾನು ಮಾವನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಮಾವನೂರ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜು ಕಿರಣಗಿ ಇವರ ಟಂಟಂ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಬಿ 3502 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಯಲಗೊಂಡ, ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಭೀರಪ್ಪ ಕಿರಣಗಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು  ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಬೊಲೆರೋ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕುಳಿತ ಟಂಟಂಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು  ಆಗ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಲಬುರಗಿಯ  ಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಟಂಟಂಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಬೋಲೇರೋ ಪಿಕಪ ವಾಹನ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಡಿ 6902 ಅಂತ ಇದ್ದು ಬೊಲೆರೋ ಪಿಕಪ ನಂ. ಕೆಎ 32 ಡಿ 6902 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂಧ ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಟಕಾ ಜೂಜು ಕೋರರ ಬಂಧನ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 22/03/2017 ರಂದು ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಭಾಷ ಪಿ ಐ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರು ಶಹಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಭಾರತ ಚೌಕ್ದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಟೆದು ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದು ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಶೇಖರ್ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಸಾ: ಶಹಾಬಾದ ಈತನಿಗೆ ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿ ಆತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 610 ರೂ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಪೆನ್ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಶಹಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.