Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, July 18, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-07-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-07-2016

ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2016, PÀ®A 498(J), 504, 506, 307 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ eÉʲæà UÀAqÀ UËvÀªÀiï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÁgÀÆgÀÄUÉjAiÀÄ UËvÀªÀÄ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸Àé¥Áß 3 ªÀµÀð, ¹zÁÝxÀð 2 ªÀµÀð »ÃUÉ 2 ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ UËvÀªÀÄ EªÀgÀÄ G¥ÁàgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ ¢£À ¤vÀå ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-07-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ±ÁºÁ¥ÀÄgÀ UÉÃmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà E°è vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉUÉ KPÉ §A¢¢Ý CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ EAzÀÄ £Á£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV¯Áè £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt ¨ÉÃPÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ vÀPÁgÀgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ £Á£ÀÄ J°èAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀ° CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀAqÀ UËvÀªÀiï vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ¸Á¬Ä¹¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ZÀ°è PÀrØ VÃj ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ£ÀÄ EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ, PÀÄwÛUÉ, vÉÆqÉAiÀÄ ¨sÁUÀ, ¨É£ÀÄß, PÁ®Ä ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃjzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀiÁgÀvɪÀiÁä UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd ºÁUÀÆ CªÀ¼À CvÉÛ ªÀÄjAiÀĪÀiÁä gÀªÀgÀÄ Nr §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛzÀ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¹zÀgÀÄ, CµÀÖgÀ°è ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢UÉ ºÀwÛzÀ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä PÉÆqÀ¯Éà MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 288, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzï £À¢ÃªÀiï CPÀÛgÀ vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ zÁªÀÅzÀ C° ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ®xÁQ eÁªÀiÁªÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦Û f¯Éè VgÀy gÁdå eÁRðAqï gÀªÀgÀÄ MlÄÖ 7 d£ÀjzÀÄÝ PÀlÖqÀ ªÉÄïÁÒªÀt CAzÀgÉ nãï eÉÆÃr¸ÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EA¢UÉ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À E£ï¥Áæ¸ÀÖçPÀÑgï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï qÉÊgÉPÀÖgï jAiÀiÁeÉÆâݣï vÀAzÉ SÁeÁ CºÀäzÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á: ªÉĺÀA¢ ¥ÀlßA EªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ£À UÀA¥Á D¯ï PÉÆlì ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ UÉÆÃzÁªÀÄ£À ªÉÄïÁÒªÀtÂUÉ nãï C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀ®Ä w½¹gÀĪÀAvÉ ¸ÀA§¼ÀzÀ «µÀAiÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À ¸À£ÁªÀůÁè CºÉ¸Á£À vÀAzÉ ®ÄPÁä£À, ªÀiÁªÀÄ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CºÉ¸Á£À vÀAzÉ ±ÀºÀeÁzÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: UÁAqÉà f¯Éè VgÀr ºÁUÀÆ E¸ÉÛSÁgÀ C¥sÀgÉÆÃd ªÀÄvÀÄÛ ®®£ï »ÃUÉ PÉ®¸À ©ÃzÀgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, F ªÀÄzsÀå ®®£ï EvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è PÉ®¸À ©lÄÖ HjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 17-07-2016 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀÄ£À ªÀÄUÀ ªÉÆúÀäzÀ CºÉ¸Á£À, C¥sÉÆæÃeï ºÁUÀÆ CºÉ¸Á£À vÀAzÉ ®ÄPÁì£À »ÃUÉ UÀA¥Á D®PÉÆlì ¥ÉæöʪÉmï °«ÄmÉqï PÉÆüÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÉÆÃzÁªÀÄ CAzÁd 30 ¦üÃmï JvÀÛgÀzÀ°èzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÉÆÃzÁªÀÄ gÀÆ¥sï ªÉÄÃ¯É n£ï C¼ÀªÀr¸À®Ä J®ègÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, UÀÄwÛUÉzÁgÀ jAiÀiÁeÉÆ¢Ý£ï ªÀÄvÀÄÛ UÀA¥Á D®PÉÆlì ªÀiÁ°PÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PɼÀUÉ ¤AwzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÀÄ gÀÆ¥sï ªÉÄÃ¯É KgÀĪÁUÀ EzÀÄ qÉAdgï EzÉ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÉÃ¦Ö ¨É®ÄÖ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉƼÀî®Ä ºÉ¯ÉäÃmï PÉýzÁUÀ K£ÀÄ DUÀĪÀÅ¢¯Áè PÉ®¸À ªÀiÁrj CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÉƺÀäzÀ CºÉ¸Á£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÀºÁdºÁzÀ FvÀ ªÉÄð¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¥ÀæeÉÕ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÀ EvÀgÉ PÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVvÀÄÛ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ vÀAzÁUÀ ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ CºÉ¸Á£À FvÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀÄ£À ªÀÄUÀ ªÉƺÀäzÀ CºÉ¸Á£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÀºÁdºÁzÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÁAqÉà ¥ÉưøÀ ¸ÉÖñÀ£ï KjAiÀiÁ Vjrü f¯Éè eÁRðAqï gÁdå FvÀ£À ¸ÀÄgÀPÀëvÉ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀ jÃAiÀiÁeÉÆÃ¢Ý£ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj UÀA¥Á D®PÉÆlì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ UÀA¥Á ¸Á: ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ¹AzÉÆî ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DvÀ£À fêÀgÀPÀëuÉUÁV ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV ¸ÉÆAlPÉÌ ¨É¯ïÖ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ºÉ¯Éämï PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉà ¤®ðPÀëöåvÀ£À ªÀ»¹zÀÝjAzÀ F WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À¹Ã£Á ¨ÉUÀA UÀAqÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PËqÀUÀAªÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PËqÀUÁAªÀ, vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÄÃt¹£À PÁ¬Ä SÁgÁ PÀÄnÖPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃV OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ PËqÀUÁAªÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ¢AzÀ PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÀAqÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ gÀªÀgÀ ªÀÄÄRPÉÌ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2016, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2016 gÀAzÀÄ gÁdVgÁ UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àl J¯ÉÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É gÁdVgÁ UÁæªÀÄPÉÌÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÉÆPÁæuÁ(PÉ) PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉÉ ©gÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ J®ègÀÄ ¸Á: gÁdVgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀiÁ«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ £ÉÆÃr SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr dÄeÁl DqÀÄwzÀÝ 05 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀjªÀÄzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5330/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2016, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÉ ºÀÄt¹£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ J¸ï.J£ï ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ ºÀÄt¹£À VqÀzÀ PɼÀUÉ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Áà §ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀR®, 2) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÉÆãÁ¼É, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ©ÃzÀgÀ, 3) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä ¹AUÀzÉ, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀzÁä±Á°, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4690/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2016, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2016 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAdzÀ°èzÀÝ gÁªÀÄ ®PÀëöät CqÀvÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ «ÃgÀuÁÚ ªÀÄV  ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ amÁÖªÁr ªÀÄfÓzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃr DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4500/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2016, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2016 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ ±ÀAPÀgï PÉAZÁ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: WÁ¼ÉÃ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£É £ÀA. 19-1-181 gÀ°è ¨ÁrUÉUÉ ²ªÀ£ÀUÀgÀ (zÀ) ©ÃzÀgï, gÀªÀgÀ ¸ÀéAvÀ HgÀÄ £ÁUÀÆgï, vÁ: OgÁzï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉUÀqɬÄAzÀ NtÂAiÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÉUÉt PÀ®à£Á gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ªÀåQÛ MªÉÄäÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ 70,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ 35 UÁæA vÀÆPÀªÀżÀî UÀAl£ï ZÉÊ£ÀÄ (ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ) ªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 18-07-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°rPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:16/07/2016 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ  ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಗಂಡ ವಿಠ್ಠಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಸಾ:ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೋನಿ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಇಸ್ತ್ರೀ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ರವಿ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಗಣೇರ ಎಂಬುವನು ಬಂದು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲಿನಿಂದ ಅಂಗಿ ತಗೆದು ಇಸ್ತ್ರೀ ಹೊಡೆದು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಸ್ತ್ರೀ ಹೊಡೆಯುವದಿಲ್ಲಾ ನೀವು ಒಗೆದಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡಿರಿ ನಾನು ಇಸ್ತ್ರೀ ಹೊಡೆದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಏ ರಂಡಿ ಭೋಸಡಿ ನೀನು ಏಕೆ ನನ್ನ ಮೈಮೇಲಿನ ಶರ್ಟಗೆ ಏಕೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಹೊಡೆಯುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಬಲ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಚಿದಾನಂದ ಹೊಡ್ಡಿನ ಮನಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇವರು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಏ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಲ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಿದಾನಂದ ಹೊಡ್ಡಿನ ಮನಿ ಇವನು ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಬಹಳ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಕಾರಣ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ  ತಂದೆ ಸೈಬಣ್ಣಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ:ಮಿಣಜಗಿ ಇವರ  ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ  ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಈತನು  4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ.  ಈತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಇವಳಿಗೆ ನಾನು  ಅವಳ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುವ ಹೊಲ (ಜಮೀನು) ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ & ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಉಪಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು 3 ಎಕರೆ ಹೊಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ.ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಾದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ  ಇವಳು ಆಗಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಇರುವ 3 ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ  ಅರ್ದ ಹೊಲ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡು ಅಂತಾ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇರುವವರಗೆ 3 ಎಕರೆ ಹೊಲನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ  ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 14/07/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಪಿಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸದರಿ ನ್ನ ಸೊಸೊ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ  ಇವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಾದ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ನಿಂಬರ್ಗಿ, ಶಂಖಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ನಿಂಬರ್ಗಿ , ಮಿಠಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಖಪ್ಪಾ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣಾ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಕಡಣಿ (ಕಣ್ಣಿ)  ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ಶೆಟ್ಟೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಸಾ: ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಇವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದವಳೇ ನನಗೆ ಏ ರಂಡಿ ಮಗನೇ  ದೇವ್ಯಾ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಇರುವ  3 ಎಕರೆ  ಹೊಲದಲ್ಲಿ  ಅರ್ದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ  ಇವಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ  ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ  ಎಳೆದು ಹೊರಗೆ ತಂದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ & ಶಂಕಪ್ಪಾ ಇವರು ನನಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಶೇಖಪ್ಪಾ ಇತನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ.  ಮಿಠಾಬಾಯಿ ಇವಳು ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ  & ಶೆಟ್ಟೆಮ್ಮಾ  ಇವರಿಬ್ಬರೂ  ಹೋಡಿರಿ ಈ ಹಂಟ್ಯಾನಿಗೆ ಅಂತಾ ಪ್ರಚೋದನೇ  ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ  ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರಥಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 16/07/16 ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತಾಗ ನನಗೆ ಪರಿಚಯದವನಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಂಬುವವನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ 5 ನಿಮಿಷ್ಯ ಮಾತಾಡುವುದು ಇದೆ ನನ್ನ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡುವುದು ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಳಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅವನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟೇವು ನನಗೆ ಶಹಾಬಜಾರದ ಲಾಲಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನಿಮ್ಮಗೆ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹೇಳಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸಂದೀಪ ಎಂಬುವವನು ಕೈಮುಷ್ಠಿಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮುಖದ ಎಡಗಡೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಾಗಾಯ ಮಾಡಿದನು ಅವನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನಾದ ಕರಿಚಿರತೆ ಎಂಬುವವನು ಜೋರಾಗಿ ಎಡಗಡೆ ಟೊಂಕದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ  ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಂಬುವವನು ಬಿಡಬೇಡ ಈ ಮಗನಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಆಗ ನಾನು ಕೂಗಾಡುವುದು ಚಿರಾಡುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೋಸಡಿ ಮಗನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಬಿಡಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಷ್ಟು ಕೂಗಾಡುತ್ತಿ  ಕೂಗಾಡು ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ 2 ಸ್ಯಾಮಸಾಂಗ ಮೋಬಾಯಿಲ ಮತ್ತು 2300 ರೂ ಗಳು ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಂಬುವವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಡ ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ವೀರಣ್ಣ ಕಲಶೇಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಯ್ಯಾ ಭಾಸಗಿಮಠ ಇವರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಏಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮಗನೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ  ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಬಿಂದುಪ್ರಸಾದ ತಂದೆ ಕಮತಪ್ರಸಾದ ಸಾ : ಶಾಹಾಬಾದ ರವರು ದಿನಾಂಕ 17-07-2016 ರಂದು ಜೇವರಗಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ  ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ – 32 ಓ – 124 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನಾದ ಪ್ರೇಮಜಿ ಆನಂದರಾವ ಡಗೋಡೆ ಸಾ ಶಾಹಾಬಾದ ರವರು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಅಜಾಗರುಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಬಾರಿಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು  ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.