Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 7, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-10-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07-10-2016

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2016, PÀ®A 302 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ UÀ®©¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÀtÂ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ UÀ®©¯É, ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ UÀ®©¯É E§âgÀÆ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ°è MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, £ÁUÀ£ÁxÀ UÀ®©¯É EªÀjUÉ ªÀĺÁ£ÀAzÁ ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð CAvÁ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ EªÀ¼ÀÄ 5 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁݼÉ, ¢£ÁAPÀ 06-10-2016 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ CAvÁ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛVzÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À £ÁUÀ£ÁxÀ UÀ®©¯É EªÀgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯Éà £ÁUÀ£ÁxÀ UÀ®©¯É EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ UÀ®©¯É EªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁ£ÀAzÁ EªÀ¼ÀÄ C¼ÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ½UÉ J£ÁVzÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ £Á£ÀÄ J©â¹zÁUÀ CªÀgÀÄ J¼À°¯Áè CAvÁ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ£ÀAzÁ E§âgÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ ªÉÄÊzÀÄ£À £ÁUÀ£ÁxÀ UÀ®©¯É EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C®è° gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ PÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ, GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀĺÁ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ «ZÁj¸À®Ä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤£Éß 1900 £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ UÀ®©¯É EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀgÀÄ, 2000 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä PÁPÀ (vÁvÁå) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ UÀ®©® EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ J©â¹ «£ÁB PÁgÀt £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAiÀÄÄÝ CAUÀ¼ÀzÀ°è ©zÀÝ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, £Á£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß ªÀiÁvÀÄ PÀÆqÀ PÉüÀ°¯Áè, £ÀªÀÄä PÁPÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ UÀ®©¯É EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è UÀÆlPÉÌ ºÁQzÀ ¸ÉÊPÀ® ZÉÊ£À vÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ EªÀvÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¸ÉÊPÀ® ZÉÊ£À¢AzÀ ¥ÀÄ£ÀB vÀ¯ÉAiÀÄ°è, C®°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ¨Á¯Áf ¸ÉÆ£ÉÆ£É EªÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EªÀgÀÄ ¨Á¯ÁfUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄzsÀå §gÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ CAzÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀªÀÄä PÁPÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ UÀ®©¯É EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ CAvÁ CAf £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ Nr ºÉÆÃV gÁwæ £ÀªÀÄÆägÀ ®°ÃvÁ zÀ¨Á¼É EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ, £ÀavÀgÀ ¢£ÁAPÀ 06-10-2016 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £Á£ÀÄ J©â¹zÁUÀ J¼À°¯Áè DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ C¼ÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 05-10-2016 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ UÀ®©¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÀtÂ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ UÀ®©¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÀtÂ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ® ZÉÊ£À¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ C®°è ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 113/2016, ಕಲಂ 279, 337, 338, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 06-10-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬು ಕಾಟೆ, ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಎಸ್.ಸಿ (ಹೋಲಿಯ), ಸಾ: ಹಂದ್ರಾಳ (ಕೆ), ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರು ತುಳಜಾಪೂರ ಭಾವಾನಿ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಜೈಶ್ರೀಬಾಯಿ ವಯ: 50 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗಣಪತಿ ಕಾಟೆ, ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರವಿ ಕಾಟೆ, ವಯ: 48 ವರ್ಷ, ರೇಶ್ಮಾ ತಂದೆ ರವಿ ಕಾಟೆ ವಯ: 12 ವರ್ಷ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಅನಿಲ ನಾವದಗೆಕರ, ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಸಾಗರ ತಂದೆ ಅನೀಲ ನಾವದಗೆಕರ, ವಯ: 4 ವರ್ಷ, ಸುಭಿದ್ರಾ ಗಂಡ ವೆಂಕಟ ಕಾಟೆ, ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಕಾಟೆ, ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ತುಳಸಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಮದೇವ ಕಾಟೆ, ವಯ: 65 ವರ್ಷ, ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಕಾಟೆ, ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಕಾಟೆ, ವಯ: 70 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಹಂದ್ರಾಳ (ಕೆ) ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜನರಾದ ಮಹಾನಂದಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಿಂಧೆ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಮೀನಕೇರಾ, ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಧನಗರ ಗಡ್ಡಾ ಹುಮನಾಬಾದ, ಸುವರ್ಣಾ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಹೊನ್ನಕೇರಿ ವಯ: 35 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಗ ಮಗ ದರ್ಶನ 5 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಧನಗರ ಗಡ್ಡಾ ಹುಮನಾಬಾದ, ಸೌರಭ ತಂದೆ ಬಮ್ಮಣ್ಣ ರಾಚಪ್ಪನೋರ ವಯ: 21 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಅತಲಾಪೂರ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕ್ರೂಜರ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಂ-1004 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅದರ ಚಾಲಕ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಮದನಕರ ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಎಸ್ಸಿ (ಹೊಲಿಯ), ಸಾ: ಹಿರನಾಗಾಂವ, ಸದ್ಯ: ಮೋಳಕೇರಾ, ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಇತನೊಂದೆಗೆ ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಸ್ತಾಪೂರ ಬಂಗ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಮರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ ವಾಹನ ನಂ. ಎಂ.ಎಚ-14/ಎ.ಎಸ-7660 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ. ನಂ. 09 ರ ಮೇಲೆ ಅಮೃತ ಕುಂಡ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಕುಳಿತ ಕ್ರೂಸರ ಜೀಪಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿಯವರ ಮೂಗಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಭುಜದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸಿದ್ದಮ್ಮಳ ತಲೆಗೆ, ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತ & ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಗುಂಡಮ್ಮಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ರೇಶ್ಮಾಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ & ಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಕಯ ಎಡ ತಲೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಸಾಗರನಿಗೆ ತಲೆಗೆ & ಬಲ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಸುಭದ್ರಾಳಿಗೆ ಎಡಗಡೆ ಮುಖ & ಎಡ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಗಣಪತಿಗೆ ಎಡಗಡೆ ಕಣ್ನಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ & ಎರಡೂ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಕಮಲಾಬಾಯಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೈಯಲ್ಲು ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಮಹಾನಂದಾಳಿಗೆ ಎಡಮುಂಗೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಭುಜಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಕಲಾವತಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಸುವರ್ಣಾಳಿಗೆ ಗಟಾಯಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ದರ್ಶನನಿಗೆ ಬಲ ತಲೆಗೆ, ಬಲಕಣ್ಣಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಸೌರಭನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ ಕಾಟೆನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ದಾರಿ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಅಮುಲ ತಂದೆ ವೆಂಕಟ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ವಯ: 23 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹಡಪದ, ಸಾ: ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಇತನಿಗೆ ಎಡಗಡೆ ಮೊಣಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಕಾಲು ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ನೆರೆದ ಜನರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಆರೋಪಿಯು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉÆð¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2016, PÀ®A 392, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-10-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ a£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ J¸ï.©.JZï ¨ÁåAPï OgÁzÀUÉ ºÉÆV vÀ£Àß SÁvɬÄAzÀ vÀ£Àß wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ G½vÁAiÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 50,000/- gÀÆ ¨ÁåAQ¤AzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ C¸ÀÖgÀ°èAiÉÄ qÁPÀÖgÀ ¸ÁºÉçgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¸ï §ÄPÀÌ MAzÀÄ PÁåj¨ÁåUÀ£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀbÉÃj »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ®°vÁ zÉñÀªÀÄÄR gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÁPÀÄ vÉÆj¹ ºÉzÀj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §½ PÁåj¨ÁåUÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 50,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAQ£À ¥Á¸ï §ÄPï vÉUÀzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ agÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ, ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀªÀ¤zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzsÀÈqÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ GzÀÝ£É ªÀÄÄR EzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ f£Àì ¥ÁåAl, PÀ¥ÀÄà «Ä²ævÀ §tÚzÀ ±Àlð EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQAiÀÄÄ ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ UÉÆâü §tÚ, zÀÄAqÀ£É ªÀÄÄR EzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà f£Àì ¥ÁåAl EvÀÄÛ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ ±Àlð CªÀ¸ÀgÀzÀ°è £ÉÆrgÀĪÀÅ¢®è, E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ £ÉÆrzÀ°è UÀÄgÀÄwÛ¸ÀÄvÁÛgÉ, ¥À¯ïìgï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå £ÉÆrgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »A¨sÁUÀzÀ°è gÉrØ CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ EvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2016 PÀ®A 504,341,307,324 ¸ÀA 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 06/10/2016 gÀAzÀÄ 6 J.JªÀiï PÉÌ ²æà £ÀÆgÀ ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ G¸Áä£À ¸Á§ ºÀªÀiÁ®, ªÀ:45, eÁ:ªÀÄĹèA, G:PÀÆ° ¸Á:¯ÁqÉÃd UÀ°è AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü PÉÆnÖzÉÝ£ÀAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ £ÁªÀÅ 1) £ÀÆgÀ ªÀĺÀäzÀ, 2) £À©¯Á®, 3) ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ ªÀÄvÀÄÛ 4) ZÁAzÀ¥ÁµÁ »ÃUÉ 4 d£À CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ, J®ègÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ZÁAzÀ¥ÁµÁ FvÀ¤UÉ E£ÀÄß ®UÀߪÁVgÀĪÀÅ¢®è. DvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÁ¸À EgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ZÁAzÀ¥ÁµÁ£ÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖõÀ£À KjAiÀiÁzÀ ªÀiÁvÉƲæà ªÉÄrPÀ¯ï ºÀwÛgÀ ºÀtÂÚ£À §Ar ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ G¥Àfë¸ÀÄvÁÛ£É. CzÉà ªÀiÁvÉÆÃ²æ ªÉÄÃrPÀ®£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÉAPÀlAiÀÄå PÀ¯Á® ¸Á:ªÀiÁzsÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁAzÀ¥ÁµÁ E§âgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À¢AzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ EzÀÄÝ ¸ÉßûvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. E§âgÀÆ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÉÆ vÀUÉƼÉÆîªÀ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ZÁAzÀ¥ÁµÁ£ÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ 7800=00 gÀÆ. PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è PÉýzÀgÉ EªÀvÀÄÛ £Á¼É PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ZÁAzÀ¥ÁµÁ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ DUÁUÀ C£ÀÄßwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 05/10/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß E£ÉÆߧâ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ºÉýzÉÝãÀAzÀgÉ ªÀiÁvÉÆÃ²æ ªÉÄrPÀ¯ï ºÀwÛgÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀÄ zÀÄrØ£À ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ZÁAzÀ¥ÁµÁ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è PÀÆqÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃ£É ¤ÃªÀÅ C°èUÉ §AzÀÄ ©r CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ UÁ¨sÀjAiÀiÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, ZÁAzÀ¥ÁµÁ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, JqÀUÉÊ vÉÆýUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ºÉÆmÉÖ¬ÄAzÀ PÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀݪÀÅ. £Á£ÀÄ ZÁAzÀ¥ÁµÁ¤UÉ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ºÉýzÉÝãÀAzÀgÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀÄ £À£ÀUÉ gÀÆ. 7800=00 PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÉÆ²æ ªÉÄrPÀ¯ï ºÀwÛgÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ FUÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ E®è £ÉÆÃqÀÄ, DªÉÄÃ¯É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ CqÁØ¢rØAiÀiÁV ªÀiÁvÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ CqÁØ¢rØ ªÀiÁvÁrÛAiÀÄ®è CAvÁ CAzÀgÉ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÝ£ÀÄ. E§âgÀÆ vÉPÉÌ PÀÄ¹Û ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀÄ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £Á£ÀÄ §®UÉÊ CqÀØ MAiÀÄÄÝ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. gÁWÀªÉÃAzÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ CzÉà ZÁPÀÄ«¤AzÀ £À£Àß JqÀUÉÊ vÉÆýUÉ w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CªÀ£ÉÆA¢UÉ E£ÀÄß £Á¯ÉÌöÊzÀÄ d£ÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è. £Á£ÀÄ aÃgÁqÀĪÁUÀ C°èzÀÝ d£ÀgÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ C°èAzÀ E¥sÁð£À @ bÉÆÃlÄ FvÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ M¼ÀUÉ JªÉÄðeÉ¤ì ªÁqÀð ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀÄ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ §AzÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ vÀA¢zÀÝ CzÉà ZÁPÀÄ«¤AzÀ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ §®ªÁV ZÀÄaÑ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß PÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀjzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀgÀPÁj ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ZÀAzÀ¥ÁµÁ¤UÉ wêÀæ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛzÉ ºÉa£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV zÉÆqÀØ D¸ÀàvÉæUÉ vÀÄvÁðV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀAvÉ ºÉý ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ZÁAzÀ¥ÁµÁ¤UÉ CA§Æå¯ÉãÀì£À°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jêÀÄì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀÄ ZÁAzÀ¥ÁµÁ¤UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝgÉ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ ZÁPÀÄ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. £ÁªÀÅ ZÁAzÀ¥ÁµÁ¤UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr FUÀ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÉÝÃ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2016 PÀ®A: 504,341,307,324 ¸ÀA 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279/2016 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 06/102016 gÀAzÀÄ 05.00 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠 ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÁªÀÄtÚ zÁåªÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð G: eɹ© D¥ÀgÉÃlgÀ eÁ:PÀÄgÀ§gÀ ¸Á:ªÀiÁZÀUÀÄAqÁ¼À vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f:AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ  ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, “  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:06/10/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 JJA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÁªÀÄtÚ zÁåªÁ¥ÀÆgÀ E§âgÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄfQ jqÀÓ PÁgÀ £ÀA: PÉJ-25 ¦-9904 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁZÀUÀÄAqÁ¼À ¢AzÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §A¢zÉݪÀÅ. £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ PÀ®§ÄgÀVUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝ £Á£ÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀzÀ°è EzÉÝ£ÀÄ.
     »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/10/2016 gÀAzÀÄ 03.10 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ ºÉtÄÚ PÉÆlÖ ªÀiÁªÀ CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ ²ªÀtÚ amÉÖgÀ ¸Á: ºÀÄ®PÀ® E§âgÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä §gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀzÀ°è EzÁÝUÀ CAiÀÄåtÚ¤UÉ CªÀgÀ Hj£ÀªÀgÁzÀ ©üªÀÄgÀrØ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀiÁ°©gÀzÁgÀ EªÀgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄjUËqÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ ¥ÉÆ°¸ï ©gÁzÁgÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛUÀÆqÀgÀ ¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gɸÉÛAiÀÄ gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ PÀªÀiÁ£À zÁn ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ 03.00 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä JzÀÄjUÉ MAzÀÄ PÁgÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É gÉÆÃr£À §®PÉÌ §AzÀAvÉ ªÀiÁr gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉUÉ CwªÉUÀzÀ°è ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¦Ãl CAvÀgÀzÀ°è ºÀwÛ ºÉÆîzÀ°è ºÉÆÃV ©¢ÝvÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ E§âgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M¼ÀUÀqÉ PÁgÀ ZÁ®PÀ M§â£É EzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß EtÄQ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ ¤ªÀÄä C½AiÀÄ AiÀÄ®è¥Àà zÁåªÀ¥ÀÆgÀ EzÁÝ£É. UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è JzÉUÉ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉmÁÖzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÆað ºÉÆÃVzÁÝ£É. D¸ÀàvÀæUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃUÀ §¤ßj CAvÁ w½¹zÀ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ ²ªÀtÚ amÉÖgÀ ¸Á: ºÀÄ®PÀ® E§âgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄfQ jqÀÓ PÁgÀ £ÀA: PÉJ-25 ¦-9904 £ÉÃzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è £ÀÄdÄÓ UÀÄdÓV ©¢ÝzÀÄÝ, £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä vÀªÀÄä vÀ£ÀUÁzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÉnÖ¤AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ UÉÆÃvÁÛ¬ÄvÀÄ. DUÀ «ZÁj¸Á¯ÁV £ÀªÀÄä vÀªÀÄä fêÀAvÀ EgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÀÄ 02.45 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ºÀ¼É vÀºÀ¹Ã¯ï D¦Ã¸ï ºÀwÛgÀ ±ÀÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ VgÀtÂAiÀĪÀgÀ, CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ, ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀUËqÀ EªÀjUÉ ¨ÉÃn DV ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ FvÀ¤UÉ UÁågÉÃd ¯Éʤ£À°è ©lÄÖ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ PÁgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ 1) ©üªÀÄgÀrØ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀiÁ°©gÀzÁgÀ 2) ªÀÄjUËqÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ ¥ÉÆ°¸ï ©gÁzÁgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄgÀrØ EªÀjAzÀ ¸ÀÄ¢Ý UÉÆvÁÛV ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ 3) ±ÀÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ VgÀtÂAiÀĪÀgÀ 4) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ 5) ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀUËqÀ EªÀgÀÄ J®ègÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E°èUÉ §AzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝV w½¹zÀgÀÄ CAvÀ UÉÆÃvÁÛ¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÀªÁgÀzÀ ²ªÀtÚ E§âgÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ±ÀªÀ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zɪÀÅ. 
     £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÁªÀÄtÚ zÁåªÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄfQ jqÀÓ PÁgÀ £ÀA: PÉJ-25 ¦-9904 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À°è ¥À°Ö ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:279/2016 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/2016 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:06/10/2016 gÀAzÀÄ 5.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÁUÀtUÉgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉë EªÀgÀ ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 5 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E¹àmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 3300 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2016 PÀ®A: 295 (J) L¦¹:- ದಿನಾಂಕ 06/10/2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದ ಅಬ್ದುಲಸಾಬ ತಂದೆ ದಾವಲಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಈತನು ಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್‌ನ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ಮನಮೋಹನ ಸಿಂಗ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲಗೊಳಿಸಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭಾವುಟಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಇರುತ್ತದೆ.   
  
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2016 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:06/10/2016 gÀAzÀÄ 16.50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄCgÀPÉÃgÁ(eÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï.¹-130, ¦¹-288, 292, 290, 152, 317 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 7 d£ÀjUÉ »r¢zÀÄÝ, ¹PÀÌ DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÄ Rt¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 2010=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹áÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ  CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ  : ದಿನಾಂಕ. 6-10-2016 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ  ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪಾ ನವಲೆ ಸಾ; ಕೆರಿಅಂಬಲಗಿ ತಾ;ಆಳಂದ ಇವರು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪಾ ನವಲೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.32. ಇಎಲ್. 4983 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಕೆರಿಅಂಬಲಗಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಗಣಜಲಖೇಡ ಕ್ರಾಸ ಸಮೀಪ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂಧ ಎಮ್ಮೆಯ ಖೋಡು ಆತನ ಎದೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪಾ ನವಲೆ ಇವರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು. ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂಧ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿ. 06.10.2016 ರಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆರವರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನರಿಬೊಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೇವರಗಿ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ  ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಿಪಿಐ ಜೇವರಗಿ ವೃತ್ತ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ  ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿರವರಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಗಣ್ಣ ಸಿಪಿಸಿ 701, ಶ್ರೀ ಶರಣರಾಜ ಸಿಪಿಸಿ 1043, ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಸಿಪಿಸಿ 391  ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಂಚರಾದ 1) ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣಾ ನಂದಿಗೊಂಡ ಸಾಃ ನೇಲೊಗಿ, 2) ಪ್ರೇಮನಗೌಡ ತಂದೆ ಕುಪ್ಪಣ್ಣಾ ಮಂಗಾ ಸಾಃ ನೇಲೊಗಿ ಇವರಿಗೆ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರು ಠಾಣೆಯ ಜೀಪ ನಂ ಕೆಎ-32,ಜಿ-351 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಠಾಣೆಯಿಂದ ಜೇವರಗಿ - ವಿಜಯಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಸಿಂದಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೇವರಗಿ ಕಡೆಗೆ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೋದಾಗ  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ರೋಡಿನ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೊಗಿದ್ದು. ಓಡಿ ಹೋದವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಆವರ ಹೆಸರು 1) ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣಾ ಗೊಬರಡಗಿ ಸಾಃ ಕೂಟ್ನೂರ ಇದ್ದು ಆತನು ಸಂಗಣ್ಣಾಗೌಡ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೊಬರಡಗಿರವರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆಎ-32-ಟಿಬಿ-320 ನೇದ್ದರ ಡ್ರೈವರ್ ಇರುತ್ತಾನೆ, 2) ಬೈಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಡಿಗ್ಗಿ ಸಾಃಕೂಟ್ನೂರ ಆತನು ಶರಣಬಸ್ಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣಾ  ಕಾಳಗಿ ಇವರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ 43.1024/ಎಸ್.ಟಿಕೆ 1.6704 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಇರುತ್ತಾನೆ, 3) ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸಾಃ ಕೂಟ್ನೂರ ಇತನು ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಸಾಃ ಕೂಟ್ನೂರ  ಇವರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ  ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ ಡಬ್ಲೂ ಸಿ ಜಿ406099890 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಇರುತ್ತಾನೆ, 4)  ಶ್ರೀಶೈಲ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಬಂಗಾರಿ ಸಾಃ  ನೇಲೊಗಿ  ಇತನು ಸಂಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಶಾಂತಯ್ಯ ಹೂಲ್ಲೂರ ಸಾಃ ನೇಲೊಗಿ ಇವರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆಎ-32-ಟಿಎ-8395 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಇರುತ್ತಾನೆ 5)  ಭಲಭೀಮ ತಂದೆ ಲಕ್ಮಣ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ಸಾಃ ನೇಲೊಗಿ ಇತನು ಸಿದ್ದಯ್ಯ ತಂದೆ ಅಮೃತರಾಯ ಪ್ಯಾರಸಾಬಾದ ಸಾಃ ನೇಲೊಗಿ ಇವರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ ಎನ್.ಕೆ.ಜೆಟಿ00109 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ 1)ಮಹಿಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆಎ-32-ಟಿಬಿ-0320 ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಬ್ರಾಸ್ ಮರಳು ಅ.ಕಿ 1000/-ರೂ ಆಗಬಹುದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್  ಅ.ಕಿ 3.00.000/- ರೂ  2)ನಂಬರ ಇರಲಾದ  ಸ್ವರಾಜ ಕಂಪನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು ಅದರ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ ಡಬ್ಲೂಸಿಎಲ್ 40622106895, ಇಂಜೀನ ನಂ 43.1024/ಎಸ್.ಟಿ.ಕೆ 1.6704 ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ  1 ಬ್ರಾಸ್ ಮರಳು ಅ.ಕಿ 1000/-ರೂ ಆಗಬಹುದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್  ಅ.ಕಿ 3.00.000/- ರೂ, 3)  ನಂಬರ ಇರಲಾದ  ಸ್ವರಾಜ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು ಅದರ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ ಡಬ್ಲೂಎಕ್ಸ್ಸಿಜಿ406099890  ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ  1 ಬ್ರಾಸ್ ಮರಳು ಅ.ಕಿ 1000/-ರೂ ಆಗಬಹುದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್  ಅ.ಕಿ 3.00.000/- ರೂ, 4) ಮಹಿಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆಎ-32-ಟಿಎ-8395 ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಬ್ರಾಸ್ ಮರಳು ಅ.ಕಿ 1000/-ರೂ ಆಗಬಹುದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್  ಅ.ಕಿ 3.00.000/- ರೂ  5) ನಂಬರ ಇರಲಾದ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು ಅದರ ಮಾಡಲ್ ನಂ 575-ಡಿಐ ಅಂತಾ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ, ಎನ್.ಕೆ.ಜೆಟಿ00109 ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ  1 ಬ್ರಾಸ್ ಮರಳು ಅ.ಕಿ 1000/-ರೂ ಆಗಬಹುದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್  ಅ.ಕಿ 3.00.000/- ರೂ  ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕರು ಸರಕಾದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಭಂದ ಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ ದನ ಭರಿಸದೇ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ 5  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಳನ್ನು 5 ಬ್ರಾಸ್ ಮರಳು ಅ.ಕಿ. 5000=00 ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಮರಳು ಸಮೇತ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ 6:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7:00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ  ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಮುಂಜಾನೆ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕರು ಮರಳನ್ನು ಸರಕಾರದ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಧನ ಭರಿಸದೇ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊಸ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಚಾಲಕರ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.