Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 8, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 08/01/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 08-01-2011

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ-07/01/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠥À¦Ã¯Á UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ªÁqÉÃPÀgï ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħÄgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆæ §¸À¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ªÁqÉÃPÀgï ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉ £À£ÀßzÀÄ gÀAr, ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀªÀ¼ÀÆ ¨sÉÆøÀr CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹vÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2011, PÀ®A 498[A], 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/01/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²¯Áà UÀAqÀ gÀ« ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ: UËqÁ¸ï [MPÀÌ°UÀ] G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: JqÀªÀiÁgÀ£ÀºÀ½î vÁ: PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ d: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀzÀå §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀ« ©.PÉ vÀAzÉ PÀjUËqÀ UËqÁ¸À ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G: WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À r¹¹ ¨ÁåAPÀ£À°è PÁå²ÃAiÀÄgï ¸Á: JqÀªÀiÁgÀ£ÀºÀ½î vÁ: PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ d: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀzÀå §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ eÉÆvÉ ¥sÉÆä£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ JAzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¤Ã£ÀÄ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄà ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ²Ã® ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 7-8 wAUÀ½AzÀ «¥ÀjvÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr CªÁbÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É K£ÀÄ w½PÉÆAqÀÄ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2011, PÀ®A 498[A], 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/01/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸Á«vÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¤gÀUÀÄqÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀzÀå ºÀÄtĸÀ£Á¼À EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ¤gÀUÀÄqÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt E£ÀvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀjUÀÆ PÀÆqÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ C¯Éèà EzÀÝ ¸ÀA§A¢ü ¨ÁfgÁªÀ ¤gÀÄUÀÄqÉ ¸Á: ZÀAzÀ£ÀºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ºÀÄtĸÀ£Á¼À EªÀgÀÄ PÀÆqÀ DgÉÆæUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀ°®è ºÁUÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ ¸À®ÄªÁV HjUÉ §A¢gÀÄwÛ CAvÁ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.01/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 ;-
¢£ÁAPÀ 07/01/2011 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ PÉÆAUÀ¼É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÀÄtĸÀ£Á¼À EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ Q±À£À ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ DªÀÄ°£À°è ¢£ÁAPÀ 06/01/2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀzÀ°ègÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ: 07/01/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹zÉÝñÀégÉ, 24 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÆgÀAr vÁ: OgÁzÀ ¸ÀzÀå CVæÃPÀ®Ñgï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/PÉ-6811 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÀÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁðAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ, §®ªÉƼÀPÁ°UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÀ« EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®PÀtÂÚ£À ªÉÄïÁãUÀzÀ°è, ¸ÉÆAlzÀ°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2011, PÀ®A UÀÄqÀÄV PÁuÉ ;-
¢£ÁAPÀ 07/01/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: QæñÀÑ£À ¸Á: ElUÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À vÀAV PÀĪÀiÁj gÉÃSÁ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ gÉÃSÁ¼À ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð JvÀÛgÀ 4" 7" JvÀÛgÀ GzÀÝ ªÀÄÄR ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ¸ÁzÀ UÉÆâ ªÉÄʧtÚ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¥ÀAeÁ© qÉæöʸÀ ºÁUÀÆ PÉA¥ÀÄ NqÀ¤ E¢ÝgÀÄvÀÛzÉ eÁw Qæ²Ñ£ï ¸Á: ElUÁ ºÁUÀÆ gÉÃSÁ½UÉ PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ¨ÁµÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛªÉ EªÀgÀÄ alUÀÄ¥Áà §eÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ wgÀÄV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀPÁr £ÉÆqÀ®Ä vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÀªÀÄä vÀAV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2011, PÀ®A 87 PÉ.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 07-01-2011 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV C°¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ EªÀjUÉ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è oÁuÉAiÀÄ fæ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¯ÁqÀUÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw J¸ÀUÉ ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 04 d£ÀgÀÄ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj 05 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£À eÉÆvÉAiÀÄ°è oÁuÉUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.05/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/01/2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50, G: ¥ÉÃAlgÀ PÉ®¸À ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-§AUÁè ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ U˸ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CPÀâgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-29, J- 4659 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÀAd½î UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ 40 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 06.01.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 01.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¢:wªÀÄä¥Àà EªÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹, ºÉÆgÀ¹£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ ¢:wªÀÄä¥Àà£À 65 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÉʬÄAzÀ UÀnÖAiÀiÁV ªÀÄÄaÑ CªÀ½UÉ ºÉzÀj¹, MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀðºÉÆA¢ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.01.2011 gÀAzÀÄ CvÁåZÁgÀPÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼É PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:07.01.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ dgÀAUï vÀAzÉ ±ÀAPÀgï gÁªï 27 ªÀµÀð, ¸Á:£ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃmÉ f¯Áè :ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ gÀf¸ÉÖçñÀ£ï ªÀiÁr¸ÀzÉ EgÀĪÀ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃmɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ±ÁAw ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ±ÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ dgÀAUï EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÉÊ.«oÀ®gÁªï vÀAzÉ ªÉÊ.¨É£ÀPÀ¥Àà ¸Á:UÁdUÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¹gÀªÁgÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, GªÀÄgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzïºÀĸÉÃ£ï §rUÉÃgÀ 40 ªÀµÀð,EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.01.2011 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥Áa§tÚzÀ vÀÄA§ÄvÉÆý£À CAV, PÀj¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÄÝ, 5'-6" JvÀÛgÀ zÀÈqÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÉÆîĪÀÄÄR, UÉÆâ§tÚ PÁ®Ä J¼ÉzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ªÀÄvÀÄÛ C®à-¸Àé®à vÉ®UÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥Àwß ±ÀjÃ¥sÁ¨ÉÃUÀA ¢£ÁAPÀ:07.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:17.12.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §ÄqÀØ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:¤rUÉÆüï EªÀgÀ ¥ÀÄvÀægÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà, §¸À¥Àà, ZËqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ¢:ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ 35 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßUÉ ºÉÆ®zÀ°è ¨sÁUÀ PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ «±Àé£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ CA§tÚ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢:ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ¥Àwß ¢£ÁAPÀ:07.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ §Æ¢£Á¼ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸À¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà EªÀ£À ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ ¢£ÁAPÀ:07.01.2011 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ, UÀÄr¸À®°èzÀÝ 10 QéAl¯ï ºÀwÛ, 20 aî £É®Äè, §mÉÖ, CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, J¯Áè¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:85,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ ¹gÀªÁgÀUÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÀlÖqÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÀ¸ÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ:07.01.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÉÆà zÁjºÉÆÃPÀgÀÄ ©Ãr ¸Éâ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢¸ÀzÉ ©¸Ár ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°, ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÀlÖqÀzÀ ¨ÁV® ZËPÀlÄÖ, PÀlÖqÀzÀ°èzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ mÉç¯ï, ZÉÃgïUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:13,300/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ D®A¨sÁµÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvï C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¹gÀªÁgÀgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà ¢Ã¥ÀPï.Dgï.¨sÀƸÀgÉrØ ¦J¸ïL °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.01.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ Cr«¸Áé«Ä vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 71 ªÀµÀð, ¸Á:PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÉÆà ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:3420/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, vÀ¤SÁ PÁ®PÉÌ £ÁVgÉrØ ¸Á:§¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ EªÀjUÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ±ÁQÃgÀ±ÀºÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä±ÀºÁ zsÀgÀªÉñÀ ¸Á: n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ²æà gÁuÉñÀ¦ÃgÀ zÀUÁðzÀ ªÀÄÄAzÉ £À£Àß n«J¸ï JPïì¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉJ 32 J¸ï 9741 CAzÁdÄ ` 16000/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, C°è £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è. CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀÄAZÁªÀgÀA oÁuÉ :²æà ºÀgÀÄ vÀAzÉ §zÀÄÝ ¸Á|| MAnaAvÁ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀĨsÁ±À EvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¥Àl¥Ár £Á¯ÁzÀ ¤Ãj£À°è ©¸ÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀÄAZÁªÀgÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.