Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 14, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-12-2017


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-12-2017

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 214/17 PÀ®A 420, 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13-12-2017 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà eÁw:zÀ°vÀ, ªÀAiÀÄ:44 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà EªÀ½UÉ vÀ£Àß ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, CAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠠vÀAVAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ §¹ÛPÀ, ¸ÀgÉÃSÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ  & ¸ÀÄUÀAzÀ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ£À £Á«Ä¤AiÀiÁzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆøÀªÀiÁr ºÉ§ânÖ£À ¸À» vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 09 ®PÀë a®ègÉ ºÀtªÀ£ÀÄß CªÀgÀªÀgÀ SÁvÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄAiÀi D¹ÛAiÀÄ°è & ªÀÄÈvÀ ªÀÄUÀ£À ºÀtzÀ°è ¨sÁUÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. «µÀAiÀÄ w½zÀ £ÀAvÀgÀ »jAiÀÄ £ÁUÀjPÀ ¸ÉêÁ PÉÃAzÀæPÉÌ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀÄ. F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ   NtÂAiÀÄ d£ÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è  100 gÀÆ/- ¨ÁAqïzÀ°è CUÀ¸ÀÖ wAUÀ¼À°è 07 ®PÀë a®ègÉ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀiÁZÀð wAUÀ¼À°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  CUÀ¸ÀÖ wAUÀ¼À°è CªÀgÀÄ §gÉzÀÄPÉÆlÖAvÉ  ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £ÁªÀÅ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉý £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ zÁR°¹ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ ¸ÀvÀÛ ªÀÄUÀ£À AiÀiÁªÀÇzÉ ºÀt ¹UÀzÀAvÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ D¦ü¸À£À°è Cfð ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ.      £À£Àß vÁ¬ÄUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ JgÀqÀÄ £ÉÆÃn¸ï PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ. F jÃw £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄUÉ £À£Àß vÀAVAiÀÄgÀÄ E®è¸À®èzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ avÀæ»A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄgÀt¢AzÀ §AzÀ 09 ®PÀë gÀÆ. £À£Àß vÁ¬Ä ºÉ¸ÀgÀ£À°è §A¢zÀÄÝ, £À£Àß vÁ¬ÄUÉ ªÉÆøÀªÀiÁr ºÉ§âlÄÖ ¸À» ªÀiÁr¹ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ§½¹gÀÄvÁÛgÉ. EµÁÖzÀgÀÄ ¸ÀºÀ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ £À£Àß vÀAVAiÀÄgÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É avÀæ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ £À£Àß vÁ¬Ä ¸ÉÆgÀV ¸ÉÆgÀV  ¢£ÁAPÀ 13-12-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉUÉ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©Ã¢ÝzÀjAzÀ  PÀÆqÀ¯É f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ  ¥ÀjÃQë¹ ¤ªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß vÁ¬Ä F ªÀÄƪÀgÀ avÀæ»A¸É¬ÄAzÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 10/17 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹. :-

ದಿನಾಂಕ 13/12/2017 ರಂದು 15:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಅಮೃತರಾವ ಘುಗರೆ  ಸಾ:ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗಲ್ಲಿ ಚೌಡಿ ಹತ್ತೀರ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಮೌಖಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರ   ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ದಿಯವರು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಶಂಕರರಾವ, ಗುರುನಾಥರಾವ ಮತ್ತು ರಮೇಶ ಹೀಗೆ ಇದ್ದು ಶಂಕರರಾವ ಈಗ 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಗುರುನಾಥರಾವನ ಹೆಂಡತಿ ಅನುಶಯಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೋಸೆ ಜಯಶಿರಾ ಇಬ್ಬರು ಈಗ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಗುರುನಾಥರಾವ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ ದಯಾನಂದ ರವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು ಮೃತನ ಮಗ ದಯಾನಂದನು ಕೂಡಾ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇರುವದರಿಂದ 15 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ   ಗುರುನಾಥರಾವ ಒಬ್ಬನೆ ಇರುತಿದ್ದನು ಹೀಗಿರುವಾಗ   ದಿನಾಂಕ 13/12/2017 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 13:30 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆನಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾವ ಭೂರೆ ರವರು ಫೋನ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಗುರುನಾಥರಾವ ರವರ ಹೋಲದಿಂದ ಹೋಗಿರುವ ಕೇನಾಲ ನಿರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶವ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಗುರುನಾಥರಾವ ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾಗಾದ ಹಂಸರಾಜ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಘುಗರೆ ಹಾಗೂ  ಖಡ್ಕೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿಯ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಲೊಖಂಡೆ ರವರು ಕೂಡಿ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ದಿಯ ಅಣ್ಣ ಗುರುನಾಥರಾವ ರವರದೆ ಇದ್ದು ಸದರಿಯವನು ದಿನಾಂಕ 13/12/2017 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 13:00 ಪಿ.ಎಂ ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರುವ ಕೆನಾಲ ಹತ್ತೀರ ಹೋಗಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮೈ ತೋಳೆದು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವದರಿಂದ ಝೋಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆನಾಲ ನಿರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಿರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆ ಅಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ಜರೂಗಿದ್ದು ಅವನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವದೆ ತರಹದ ದೂರು ಅಥವಾ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ    ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 114/17 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 13-12-2017 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ  ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉÀ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàÀvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¨sÉÆë ªÀqÀØgÀ  ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ  ¸Á: ªÀÄ£Àß½î vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 12-12-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è  ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢AiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è   ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ CgÁªÀÄ E®èzÀjAzÀ CªÀjUÉ ªÀiÁvÁ£Ár   ¢£ÁAPÀ: 13-12-2017  gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À°è  ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢AiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á: ªÀÄ£Àß½î gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä »ÃgÉÆ ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ n.J¸À. 07 E.eÉ 1731 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£Àß½îUÉ §gÀĪÁUÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ    ªÀÄ£Àß½î -§gÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄïɠ ªÀÄfÓzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ  ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ZÁ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ E§âgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÁ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÁfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄRªÀÄÄTAiÀiÁV M§âjUÉÆçâgÀÄ rQÌ ªÀiÁrPÉÆArzÀgÀ  ¥ÀjuÁªÀÄ »AzÉ PÀĽwgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ   §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ , ºÉ§âgÀ½UÉ ºÀwÛ PÉÊ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÉ CvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ²ªÀgÁd ºÉƸÀªÀĤ ¸Á;PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ CvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ºÀwÛ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.