Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 20, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :19-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.20 UÀAmÉUÉ UÀuÉñÀ PÉÃ¥sï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ gÁd¸Á¨ï §Äjè EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.950/- ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÁzÀ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï,MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¯ÁªÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV vÀ£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/13 PÀ®A.78 (111) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:20.08.2013 gÀAzÀÄ 43 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-08-2013


                   ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-08-2013

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/13 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 19/08/2013 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥sÀįÉSÁ£À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ¯Áj £ÀA.Dgï.eÉ.-19/1f-8364 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ QèãÀgÀ  ±ÉêÁAiÀĹAUÀ vÀAzÉ ¥À¨sÀðvÀ¹AUÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 20 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è ¥Á°¬ÄAzÀ ¥ÀZÀÄðl£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¯Áj ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ©ÃzÀgÀ f¯Éè §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ®ÆQ£À ªÀiÁgÀÄw SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ gÁd¸ÁÜ£À ºÉÆmÉ® zsÁ¨Á ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ±ÀjÃ¥sÀ ¨sÉÊ gÀªÀgÀ zsÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ ¯Áj ¤°è¹ E§âgÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ , ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ RaðUÉ ºÀt EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt £Á£ÀÄ ºÉÆmÉ® zsÁ¨Á ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ±ÀjÃ¥sÀ ¨sÉÊ vÀAzÉ ±ÉÃgÀ ªÉƺÀäzÀ EªÀjUÉ £À£Àß Rað£À ¸À®ÄªÁV gÀÆ:2500/- ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 11:15 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è CAzÀgÉ ªÀiÁgÀÄw SÁAqÀgÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁ£ÉAiÀÄ E½eÁj£À wgÀĪÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CqÀدÁV PÀnÖUÉ ºÁQzÀÄÝ £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÁ£À ªÀiÁr ¤°è¹ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ QèãÀgÀ¤UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ PÉÆqÀÄØUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÁUÀ £ÀªÀÄä QèãÀgÀ ¯Áj¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è £Á®ÄÌ d£À PÀ¼ÀîgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ M§â£ÀÄ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀ£ÀÄ, E£ÉÆߧâ£ÀÄ QèãÀgÀ ¸ÉÊqÀ PÀqÉUÉ ¤AvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀÄ £À£Àß ¨ÁV® PÀqÉ §AzÀÄ M§â£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ®èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨ÁV°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ qÉÆÃgÀ SÉÆî ªÀiÁ PÉ ¯ËqÉ CAvÀ £À£ÀUÉ ºÉzÀj¹ ¯Áj ¨ÁV® vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÀ£ÀÄ, £Á£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÁUÀ CªÀj§âgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÀwÛ CªÀgÀ ¥ÉÊQ M§â£ÀÄ £À£Àß eÉé£À°è PÉÊ ºÁQ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ:2550/- ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® CAzÁf QªÀÄvÀÄÛ gÀÆ:1000/- ¨É¯ÉAiÀÄ PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ©½AiÀÄ §tÚzÀ ªÉÆèÉÊ® »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ gÀÆ:3550/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß £À¤ßAzÀ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/13 PÀ®A 379 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 19-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ºÀ¸ÀRAqÉ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ OgÁzÀUÉ §AzÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½  OgÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ï ¤¯ÁÝ£ÀzÀ°è §¸ï ºÀvÀÄÛªÁUÀ M§â ªÀåQÛ  ¦üAiÀiÁ𢠥ÁåAl£À »A¢£À eÉé¤AzÀ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ D ªÀåQÛUÉ »rzÀÄ  §¸ï ¤¯ÁÝ£ÀzÀ°è PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄ¯É EzÀÝ ¥ÉưøÀ PÁ¤ìmÉç®gÀªÀjUÉ w½¹zÁÝUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ D ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  CdÄð£À vÀAzÉ vÀļÀ²gÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀ, 21 eÁ, ªÀÄgÁoÁ, G, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á, UÀÄAeÉÃp vÁ, CºÀªÀÄzÀ¥ÀÆgÀ, f, ¯ÁvÀÆgÀ (JA,.J¸À)   CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ¥ÉưøÀ D ªÀåQÛUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è «ZÁj¹ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ £ÀUÀzÀÄ 150/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÝ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/13 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
 

¢£ÁAPÀ 19-08-2013 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/5666 £ÉÃzÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ©ÃzÀgÀzÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ-ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ j¯ÁAiÀÄ£Àì ¥ÉmÉÆæî §APÀ JzÀÄjUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38ºÉZï8331 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà£À ªÀÄÄRPÉÌ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀ PÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, vɯÉUÉ, JzÉUÉ, ¨É£Àß°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è®èzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 276/13 PÀ®A 25 (1-©)(J) DªÀÄìð DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 19/08/2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ  oÁuÉ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥Ánî ¸Á : ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ   ¢£ÁAPÀ : 17/08/2013 gÀAzÀÄ 1140 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉqÀ gÀÆ«Ä£À°è jªÁ¯ÁégÀ¢AzÀ vÀ£Àß £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è UÀÄAqÀÄ ºÁj¹PÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉΠ ¢£ÁAPÀ : 17/08/2013 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.DgÀ. £ÀA: 06/2013 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¦.L gÀªÀgÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉ ªÀ»¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV   ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥Ánî gÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸɣÀì ºÉÆA¢gÀĪÀ¢®è JAzÀÄ w½zÀÄ  §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥Ánî gÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉ C¢üPÀÈvÀ DAiÀÄÄzsÀ ¯ÉʸɣÀì ºÉÆAzÀ¯ÁgÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV jªÁ¯ÁégÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17/08/2013 gÀAzÀÄ 1140 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉÃqï gÀÆ«Ä£À°è  C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆAqÀ jªÁ¯ÁégÀ¢AzÀ vÀ£Àß £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è UÀÄAqÀÄ ºÁj¹PÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥Ánî FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.