Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, October 26, 2019

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMESC±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : ದಿನಾಂಕ:25.10.2019 ರಂದು 11:00 .ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕುಪೇಂದ್ರ .ಎಸ್.. ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:17.10.2019 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 04:00 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಪರಿಚಿತ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತನಗಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹಣೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ನರಳಾಡುತ್ತಾ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಪರಿಚಿತಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅವಳ ವಾರಸುದಾರರು ಯಾರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ:25.10.2019 ರಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:17.10.2019 ರಂದು ಕಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟನಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:24.10.2019 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಪರಿಚಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮಾನಸಿಕವಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದು, ತನಗಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀಡಿದ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 16/2019 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
£ÀgÉÆÃuÁ ¥Éưøï oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ:25/10/2019 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉUÉ AiÀÄÄ£ÉÊmÉÃqï D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄgÀVG¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ¨Áwä§AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ZÉÃvÀ£À ¦.J¸ï.L £ÀgÉÆÃuÁ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ£ÉÊmÉÃqï D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn¤Ãr 9-30 ¦.JAPÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £À¹ÃgÀĢݣÀ FvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ ²æÃ.ªÀĺÉÆäzÀ ±ÉÃSï CªÀÄdzï EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 11-30 ¦.JAPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ £ÁªÀÅ MlÄÖ 5d£À UÀAqÀĪÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÉÛêÉ. CzÀgÀ°è »jAiÀĪÀÄUÀ ¸ÀzÁݪÀiï £Á£ÀÄ JgÀqÀ£ÉªÀ£ÀÄ D£ÀAvÀgÀ £À¹ÃgÀĢݣÀ, AiÀÄĸÀÆ¥sï, vÀRgÉÃeï CAvÁ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀÄ EgÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ 2007£Éà ¸Á°£À°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß vÁ¬Ä ±ÀQïÁ ¨ÉÃUÀA ºÁUÀÆ £ÁªÉ¯Áè ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ MnÖUÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ £À¹ÃgÀĢݣÀ FvÀ£ÀÄ 22 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¤zÀÄÝ, PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ ¥Á®mÉQßPï PÁ¯ÉÃf£À°è r¥Áè «¨sÁUÀzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁr ¸ÀzÀå ¥ÀjÃPÉëà §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É, »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:25/10/2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ £À¹ÃgÀĢݣÀ£ÀÄ, vÁ£ÀÄ D¼ÀAzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¯ÁqÉèêÀıÁR zÀUÁðPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ w½¹. £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ29-Dgï9009 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M§â£É ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄzsÁåºÀß ªÁzÀgÀÄ E£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁzÀgÀ PÁgÀt £À£Àß E£ÉÆߧâ vÀªÀÄä vÀRgÉÃeï FvÀ£ÀÄ £ÁªÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ®¤AzÀ 2-51 ¦.JAPÉÌ £À¹ÃgÀĢݣÀ FvÀ£À ªÉƨÉÊ®UÉ ¥sÉÆãÀªÀiÁrzÁUÀ £À¹ÃgÀĢݣÀ£À ªÉƨÉʯï PÀgÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà ¹éÃPÀj¹ PÀqÀUÀAa ªÀiËAmï PÁªÉÄÃð¯ï ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ J¸ï.ºÉZï-10 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £À¹ÃgÀĢݣÀ£À ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ ¯Áj rQ̺ÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ, £À¹ÃgÀĢݣÀ£À vÀ¯ÉUÉ UÀA©üÃgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÝjAzÀ DvÀ£À ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è¯Áè. DvÀ¤UÉ ¥ÀlÖt mÉÆïï£ÁPÁ CA§Æå¯É£Àì£À°è ºÁQ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄÄ£ÉÊmÉÃqï D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄjV PÀqÉ PÀ½¹ PÉÆqÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß vÀªÀÄä vÀRgÉÃeï EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä ±ÀQïÁ¨ÉÃUÀA ºÁUÀÆ £À£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ ¸ÀzÁݪÀiï AiÀÄĸÀÆ¥sï, vÀRgÉÃeï J®ègÀÆ UÁ¨sÀjUÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯É £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀPÀëtªÉ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ AiÀÄÄ£ÉÊmÉÃqï D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄgÀVUÉ §AzÉêÀÅ, ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°èAiÉÄà ¥ÀlÖt mÉÆïï£ÁPÁ CA§Æå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀªÀÅ C°èUÉ §A¢zÀÄÝ, £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj £À£Àß vÀªÀÄä £À¹ÃgÀĢݣÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÁUÀ DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ UÀA©üÃgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà §®UÁ® vÉÆqÉUÉ UÀA©üÃgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ ºÁUÀÆ CA§Æå¯É£ïì ¹§âA¢AiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj £À¹ÃgÀĢݣÀ¤UÉ CA§Æå¯É£Àì¤AzÀ JwÛ AiÀÄÄ£ÉÊmÉÃqï D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁr D£ÀAvÀgÀ CA§Æå¯É£ïì ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß vÀªÀÄUÉ PÀqÀUÀAa ªÀiËAmï PÁªÉÄÃð¯ï ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀzÀ J¸ï.ºÉZï-10 qÁA§gï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁªÀÅ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è £ÉgÀzÀªÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ 2-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®§ÄgÀV PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA§gï PÉJ32-r4449 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ D¼ÀAzÀ ¢AzÀ PÀ®§Äj PÀqÉUÉ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ29-Dgï9009 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀlAvÀºÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ vÁªÀÅ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ vÀA¢gÀĪÀÅzÁV £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£Àß vÀªÀÄä £À¹ÃgÀĢݣÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, §®UÁ°UÉ, UÀA©üÃgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀå G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É. PÁgÀt £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉÝãÉ. ¢£ÁAPÀ:25/10/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ £À¹ÃgÀĢݣÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ29-Dgï9009 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ D¼ÀAzÀ ¢AzÀ PÀ®§ÄgÀVUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀå PÀqÀUÀAa UÁæªÀÄzÀ ªÀiËAmï PÁªÉÄÃð¯ï ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ J¸ï.ºÉZï-10 qÁA§gï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¯Áj £ÀA§gï PÉJ32-©4449 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀ®§ÄgÀV PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ ºÉÆgÀlAvÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£Àß vÀªÀÄä £À¹ÃgÀĢݣÀ£ÀÄ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É vÁªÀÅ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw¹PÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ £ÀgÉÆÃuÁ ¥Éưøï oÁuÉ PÉæöÊA £ÀA 144/2019 PÀ®A 279 338 L¦¹ ¸ÀA 187 L.JA.«í DPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ.