Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 14, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀiÁ : 35ªÀµÀð ,eÁ : PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: : ªÀiÁåUÀ¼À ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.12.2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ J-36 E©-7555 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄUÉ §A¢zÀÄÝ gÁwæ 08-30UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ-ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï  gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 09-00UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¥ÀAZÀgï DV ¤AwÛzÀÝ mÁæPÀÖgï ¨ÉÊ®gï £ÀA-PÉJ-27 nJ-4981 mÁæPÀÖgï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ      gÀ« vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd læPÀÖgï ¨ÉÊ®gï £ÀA-PÉJ-27 nJ-4981 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉà UÁr ¤AvÀ §UÉÎ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà »A¢¤AzÀ  oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁV £ÀAvÀgÀ 108 CA§Ä¯ÉÊ£ïìzÀ°è °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è £ÀAzÀªÁqÀV ºÀwÛgÀ gÁwæ 11-50UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¨ÁrAiÀÄ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  347/13 PÀ®A. 279, 338 ,304(J) L.¦.¹ ºÁUÀÄ 187 LJªÀiï « è AiÀiÁPïÖ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                  ¦ügÁå¢ §AqÉ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ :45 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á :PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢: 14-1.2-2013 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ£À ¸ÀPÁðj ¥ËæqÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ  PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ  ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DmÉÆà £ÀA-PÉJ-36/4581 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ :23ªÀµÀð eÁ :ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV¹ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ  UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 348/13 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ     CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ :25 ವರ್ಷಾ ಜಾ:ಹರಿಜನ :ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಪತ್ತೇಪೂರು,FvÀ£À ತಂದೆ ಮೃತ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಾಂತಯ್ಯ ವ:45 ವರ್ಷಾ ಈತನು ಈಗ್ಗೆ 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡುತ್ತಾ ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ¢£ÁAPÀ: 13.12.2013 gÀAzÀÄ  ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ  ಬಂದು ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮಾಡದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಸಧವನ್ನು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಿಯ ಅಂತಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುಡಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಈತನನ್ನು ಚಿಕೆತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ  6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄ.r.Dgï. £ÀA: 19/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

              ªÀiÁ»wzÁgÀ£ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ ªÀAiÀiÁ-33 eÁw- F½UÉÃgÀ G- ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ¸ÀAvɧeÁgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ FvÀ£À  aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zÉêÀªÀÄä½UÉ FUÉÎ 7-8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÀAqÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C£ÉÆå£ÁéVzÀÄÝPÉÆAqÀÄ  ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ zÉêÀªÀÄä¼À vÀAzÉAiÀÄÄ wÃjPÉÆAqÁUÀ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÛ¼ÉAzÀÄ ©nÖgÀĪɪÀÅ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁPÉ §A¢ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 14-12-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ FPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï, £ÀA: 29/13 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ಪಿರ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಗೋವಿಂದರಾಜು 24 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕಬ್ಬೇರ ಉ: ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ; // 22 ಎಂ.ಎಸ್ . ಪಾಳ್ಯ ಠಾಣಾ ಬೆಂಗಳೂರು.gÀªÀgÀ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು  ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ –ತಾಯಿಯರು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ: 05.12.2013 ರಂದು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮ        ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನು ಸಾಯಬೇಂಕೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೈಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ , ಆಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕ್ಟೋರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾದೇ,ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಸು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡಾ ಅಂತಾ, ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ: 20/2013 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-12-2013


div align="justify">
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-12-2013

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 268/2013 PÀ®A 279, 337 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 13/12/2013 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ r.¹.JªÀiï. mÉA¥ÉÆà £ÀA. PÉJ38/4701 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ  ©ÃzÀgÀzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁzsÀªÀ £ÀUÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£À PÁæ¸À gÀ¸ÉÛ §½ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àædé® ªÀAiÀÄ 4 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¥Àæd鮣À ºÉÆmÉÖAiÀÄ §®¨sÁUÀ, §®UÁ°£À vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÉA¥ÉÆà ªÀiÁ°PÀgÀÄ aQvÉì ¥Àr¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý aQvÉì ªÀiÁr¹gÀĪÀÅ¢®è. ¥Àæd鮤UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÁqÀ®Ä §gÀÄwÛ®è. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw JA§ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2013 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 13-12-2013 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 0330 ¦JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁºÀAvÀAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 51 ªÀµÀð eÁ, ¸Áé«Ä GzÀÆåUÀ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸Á, oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀÄä gÉÆA¢UÉ zsÀÄ¥ÀàvÀªÀiÁºÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ±É²PÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀ ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆr CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ ±À²PÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á, zsÀÆ¥ÀvÀªÀiÁUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è J£À QvÀPÉÆÃw QvÉÆÌ CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ C¯Éè EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

  
 

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ  ಪ್ರಕರಣಗಳು  :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾದೇವಿ ಗಂಡ ರಾಜಣ್ಣ  ಇವಳ ಗಂಡ ರಾಜಣ್ಣ ಇತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 12-12-2013 ರಂದು ಆತನ ದಿನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸೋದರ ಅಳಿಯನಾದ ದರ್ಮಣ್ಣ ಇತನು ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕಣ್ಣೂರ ಸಾ : ಬಬಲಾದ ,ಕೆ ಇವರು  ಹಾಗೂ ಆತನ ತಮ್ಮಂದಿರರಾದ ವಿಠಲ ಮತ್ತು ಜಗನಾಥ ಕೂಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 8 ಪಿ,ಎಮ್,ದ ಸೂಮಾರಿಗೆ ಉಮಾದೇವಿಯ ಮೈದುನನಾದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂ ಶೇಖಪ್ಪ ದೇಗಾಂವ ಇತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ನೋಡಿ ಭೋಸಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ರಾಜಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳಾದ ವಿನೋದ ಮತ್ತು ದರ್ಮಣ್ಣ ಕೂಡಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಧರ್ಮಣ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿದ್ದಿರಿ ರಂಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಯಾಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೆಳಿದಕ್ಕೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಇತನು ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕೊಡ್ಲಿಯಿಂದ ನನ್ನ  ತಮ್ಮನಾದ ವಿಠಲನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದನು ಅಭಿಶೇಖ ಇತನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ವಿಠಲನಿಗೆ ಬಲಗೈಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಹಾಗೂ ಆತನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಜಗನಾಥ ಇಬ್ಬರೂ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಸುಂದರ ದೇಗಾಂವ, ಪ್ರಸಾಧ ದೇಗಾಂವ, ವಸಂತ ದೇಗಾಂವ, ಹಾಗೂ ಸುಧಾಕರ ದೇಗಾಂವ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂದಿಕ ಜಗನಾಥ ತಂ ಮಾಳಪ್ಪ ಸಣ್ಣೂರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದು ನನಗು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರರಾದ ವಿಠಲ ಮತ್ತು ಜಗನಾಥನಿಗೆ ಹೋಡಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಇತನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಮುಗಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 11-11-2013 ರಂದು ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂ ಶೇಖಪ್ಪ ದೇಗಾಂವ ಸಾ : ಬಬಲಾದ ಇವರ  ಅಣ್ಣನಾದ ರಾಜಣ್ಣ ಇತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 12-12-2013 ರಂದು  ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ದಿನ ಇದ್ದಿದರಿಂದ ರಾಜಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳಾದ ವಿನೋದ ದರ್ಮಣ್ಣ ಇವರು ಊಟದ ವವ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 7.30 ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣನಾದ ರಾಜಣ್ಣ ಇತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಉಮಾದೇವಿ ಇವಳ ತಮ್ಮಂದಿರರಾದ 1. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಣ್ಣೂರ 2. ಜಗನಾಥ ಕಣೂರ, 3. ವಿಠಲ ಕಣ್ಣೂರ 4. ವೈಜಿನಾಥ ಕಣ್ಣೂರ ಇವರು 4 ಜನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಂತರ ತಾವು ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ 3 ತಿಂಗಳದವರೆಗೆ ಈ ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನಾನು ಕೂಡಾ ಮುತ್ಯಾರವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವರು ಮನೆ ಬಿಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೆ ಮನೆ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಜಗನಾಥ ಇತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮೈಮೇಲೆ  ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಾನು ಹೆಳಿದಷ್ಟು ಕೇಳು ಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ಅಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮುಂದೆ ಹಣೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದು ಹಾಗೂ ವೈಜಿನಾಥ ಇತನು ಒಂದುಬಡಿಗೆ ತಂದು ಎಡಗೈ ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ಹೋಡೆದು ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ :  ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಗಂಡ ಜೈಭೀಮ ಬೇವಿನಗಿಡ ಸಾ:ಅಗ್ಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಸೇಡಂ. ರವರು ನಾನು ತೇಗಲತಿಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೈಭೀಮ ಬೇವಿನಗಿಡ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಣ್ಣಂದಿಯರಾದ, ನಾಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶಾಂತಪ್ಪ ಇವರು ಮಾನಸೀಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳದೇ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ದಿನಾಂಕ 12-12-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಣ್ಣಂದಿಯರು ಬಂದು ನನಗೆ ರಂಡಿ ಭೋಸಡಿ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಣ್ಣಂದಿಯರು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ.  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.