Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 5, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-11-2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½, EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ n.©.(PÀëAiÀÄ)gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÉÆÃmÉÖ ¨ÉÃ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀëAiÀÄ gÉÆÃUÀzÀ vÁ¥À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 20/09/2010 gÀAzÀÄ «µÀ PÀÄrzÀÄ ªÀzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è£À ªÉÊzÁ¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ GªÀÄUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆqÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪À¤ÃvÁ vÀAzÉ ²æÃzsÀgÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-11-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¥Á¯Ár ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®è, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© ªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà ¥Á¯Ár ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ F ªÀµÀð ªÀļɬÄAzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉüÉzÀ ¨É¼É ºÁ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAQ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸Á® ºÉÃUÉ w¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ¥ÀjuÁªÀiÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è «µÀ ¸Éë¹zÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 429 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁð¢ UÉÆêÀzsÀð£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ wqÀPÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÁAeÁj, ¸Á: ¦A¥ÀgÀªÀqÁ, vÁ: zsÁgÀÆgÀ, f: ©Ãqï (ªÀĺÁgÁµÀÖç) EvÀ£ÀÄ ¥Àæw ªÀµÀð ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÁªÁzÁUÀ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÅ PÀ§ÄâPÀrAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ £ÁgÀAeÁ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉUÉ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ & ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ ¥ÉÊQ 4-5 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ J®ègÀ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃj 4-5 wAUÀ¼À HlzÀ zÀªÀ¸À zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 9 zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 3/11/2010 gÀAzÀÄ JAºÉZï-14/©eÉ-0680 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ GzÀVÃgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀºÁPÁj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ©©¸Éãï vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ wqÀPÉ ¸Á: ¦A¥ÀgÀªÀqÁ, vÁ: zsÁgÀÆgÀ, f: ©Ãqï (ªÀĺÁgÁµÀÖç) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß GzÀVÃgÀ ¢AzÀ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ©ÃzÀgÀ - GzÀVÃgÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ï wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÛÃn vÀ¦à MªÀÄä¯É ¯Áj PÀmï DUÀzÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÉÆÃr£À ¥ÀƪÀð ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁr DgÉÆæ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¯Áj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ J¯ÁèjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÁÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀnÖzÀ zÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄÄ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ C°è PÀnÖzÀ 5 DPÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/11/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀÄPÁì£Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ZÁAzÀ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: d«Ä¸ÁÜ£À¥ÀÆgÀ, ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Á§Æ£ÀÄ EmÁÖUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) E¸Áä¬Ä¯ï©Ã UÀAqÀ gÀªÀÇ¥sï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: d«Ä¸ÁÜ£À¥ÀÆgÀ, 2) ¸Àd£À©Ã UÀAqÀ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: d«Ä¸ÁÜ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀ DPÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¸Á§Æ£ÀÄ wAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¤ªÀÄä DPÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀ¼ÀÄ, CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ºÉ§âgÀ¼À ºÀwÛgÀ PÀaÑ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 316/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¥sÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉmÉÖ¥Áà ªÉÄÃgÉUÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ, ¸ÀzÀå: ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀgÀPÁj ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁgÀĪÀªÀ DgÉÆæ 1) ±ÁgÀÄPÀ vÀAzÉ bÉÆÃlÄÖ«ÄAiÀiÁå ¸Á: eÉÃgÀ ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ºÀ®UÉ ¸Á: G¥ÁàgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀgÀPÁj QªÀÄävÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýzÀÝQÌAvÀ PÀrªÉÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉƦUÉ £Á«§âgÀÆ MAzÉà gÉÃn£À°è vÀgÀPÁj Rjâ ªÀiÁrzÉÝªÉ Rjâ ªÀiÁrzÀÝQÌAvÀ®Ä PÀrªÉÄ QªÀÄäwÛ£À°è ªÀiÁjzÀgÉ §ºÀ¼À ¯Á¸À DUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¢°Ã¥À EªÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-11-2010 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀÄqÀPÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ, ¸Á: ±ÉA¨É½î, EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ®PÀët PɼÀPÀqÉ EªÀj§âgÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-12/f-8204 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1) ZÀ£ÀߥÁà @ ZÉ£Àß«ÃgÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánî ¸Á: ±ÉA¨É½î, 2) ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ªÀÄrPÉ ¸Á: ±ÉA¨É½î EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÉA¨É½î PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É fÃUÁð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ SÁ¸ÀV §¸Àì £ÀA PÉJ-16/f-228 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-12/f-8204 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß §¸Àì C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄrPÉ EvÀ¤UÉ vÀ¯É, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ°è ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ZÉ£Àß«ÃgÀ @ ZÉ£ÀߥÁà EvÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ §¹ì£À PÉüÀUÉ ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀÄ JzÉAiÀÄ°è, PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃqÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà UÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀĺÁgÁdªÁr EvÀ£ÀÄ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆl®zÀ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÀºÁ UÀ¯Á¸À PɼÀUÉ ©zÀÄÝ V¯Á¹£À°è EzÀÝ ZÀºÁ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà UÉÆÃqÉ gÀªÀgÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ZÀºÁ ºÁPÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆr¢gÀÄvÁÛ£É. DUÀ C¯Éè EzÀÝ DgÉÆæ ²ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ¥Áà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¢Ý UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 506, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/11/2010 gÀAzÀÄ 0949 UÀAmÉUÉ ºÁUÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/11/2010 gÀAzÀÄ 1252 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆèÁ¬Ä® ¥sÉÆÃ£ï £ÀA 9743557879 ªÀÄvÀÄÛ 9343046843 £ÉzÀªÀÅUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁeÉ¥Áà vÉ®AUÉ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£À ªÉÆèÁ¬Ä® ¥sÉÆÃ£ï £ÀA 9448459122 £ÉzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß QqÁßöå¥À ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É C®èzÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ oÁuÉUÉ w½¹zÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

ªÀÄlªÀiÁj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÉÊUÉÆAqÀ ¹.¹. gÉÆÃqï PÁªÀÄUÁj ©¯ï ¥ÁªÀwUÉ ¦.r.N, ªÀÄvÀÄÛ eÉ.E ºÁUÀÆ CzsÀåPÀëgÀÄ ®AZÀ PÉýzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¯ÉÆÃPÀAiÀÄÄPÀÛ gÀªÀgÀ°è ¸ÀtÚ FgÀtÚUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥ÀàUËqÀ ¸Á:»ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ, ºÁ:ªÀ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CªÀgÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2010 PÀ®A.7, 13(1)(r) ¸À»vÀ 13(2) ®AZÀ ¥Àæw§AzsÀPÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 27.10.2010 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ®AZÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ mÁæöå¥ïUÉ M¼À¥Àr¹zÀÄÝ, F »£À߯ÉAiÀÄ°è ¸Á§tÚ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄtÚ EªÀ£ÀÄ, »ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ CzsÀåPÉë ºÀĸÉãÀªÀÄä & ©üêÉÄñÀ EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.10.2010 gÀAzÀÄ 20.33 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀtÚ FgÀtÚUËqÀ EªÀjUÉ ¥sÉÆãïªÀiÁr ''¤Ã£ÀÄ HjUÉ, ºÉÆ®PÉÌ ¨Á ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, E®èªÁzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆj £À°ègÀĪÀ ¤£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzÀ¤AzÀ UÀÆAqÁUÀ¼À£ÀÄß PÀgɹ PÀxÉ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃ£É E®èªÉAzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ J¯Éèà ¹PÀÌgÀÆ ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÁUÀÆ £ÁªÀÅ J¸ï.¹/J¸ï.n d£ÁAUÀzÀªÀjzÀÄÝ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É CmÁæ¹n PÉøÀÄ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛêÉ. ¤ªÉÄä®ègÀ£ÀÄß HgÀ°è EgÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è'' CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉà »ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:04.11.2010 gÀAzÀÄ ¸ÀtÚ FgÀtÚUËqÀ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:04.11.2010 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ gÁdå ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ §¸ï ¸ÀASÉå:J¦.10, gÀhÄqï.7839 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÀzÁé¯ï-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹AUÀ£ÉÆÃr ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è JzÀgÀÄUÀqÉ ¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:J¦.07,JPïì.9963 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæ°¸ÀASÉå:J¦.07.9978 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ gÁWÀ¥Àà¤UÀÆ ºÁUÀÆ §¸ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ UÁAiÀÄwæ, ®QëöäÃzÉë, ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ dAiÀÄ®Qëöäà AiÀĪÀjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ gÁWÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:¹AUÀ£ÉÆÃr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:03.11.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: G¥Áæ¼ï-UÉÆÃrºÁ¼ï UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36,nJ.2876 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄgÀUÉÃgÁ-ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÀÄAd½îUÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ ¸Á:UÀÄAd½î EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð UÉÆëAzÀ£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: UÀÄAd½î PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:03.11.2010 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ UÀ¥sÀÆgï vÀAzÉ C§Äݯï¸Á§ E§âgÀÆ ¸Á:CgÀPÉÃgÁUÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CPÀâgï vÀAzÉ ¨sÁµÀÄ«ÄAiÀiÁå£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤ªÀÄä CtÚ PÉÆnÖgÀĪÀ ºÀt ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀÄvÁÛ£É J°èzÁÝ£É CªÀ£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÀaÑ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CPÀâgï ¢£ÁAPÀ:04.11.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀðoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ªÀÄÄgÀĽ DmÉÆà ZÁ®PÀÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:02.11.2010 gÀAzÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß zÉë£ÀUÀgÀzÀ ¦Ãgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, £ÀUÀgÀzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹, 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï vÀAzÀÄ ©lÄÖ gÀÆ:50/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄgÀ½AiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:03.11.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©¢ÝgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ§gÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ¸ÀÄzsÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ §ÄAPÀ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¥Á£ÀAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå ºÉƸÀÆgÀÄ 13 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ C¸Àé¸ÀܤzÀÄÝ, ªÉÄÃPÉUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:03.11.2010 gÀAzÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÄÃPÉUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ vÁ¬ÄAiÀÄÄ ªÉÄÃPÉUÀ¼ÀÄ J°è EªÉ ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁV §ÄAPÀ®zÉÆrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ UÀÄqÀØzÀ°è £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á®PÀ£À vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw «¯Á¸ÀªÀÄw UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄÆV ¸Á; §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ eÉ.n.n.¹ PÁ¯ÉÃd JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ JA.f. gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÉÆgÀ¼À°è PÉʺÁQ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ CzÀgÀ°è 1/2 vÉƯÉAiÀĵÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ ªÉÆèÉÊ¯ï »ÃUÉ MlÄÖ ` 11,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀtÆÚgÀPÀgÀ UÁæªÀÄ ¯ÉPÀÌ¥Á®PÀgÀÄ PÉÆqÀzÀÆgÀ ºÁªÀ|| avÁÛ¥sÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ ¹AzÀVUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ®PÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÀÅ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QqÀQAiÀÄ Væ¯ï ªÀÄÄjzÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÉÄÃgÁzÀ°èzÀÝ 1) CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ 4 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ 20 UáæA, 2) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl 10 UáæA, 3) §AUÁgÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ PÉÊPÀlÄÖ 3 UÁæA, 4) ¨É½îAiÀÄ JgÀqÀÄ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ, 5) MAzÀÄ vÉʪÁ£À ªÁZÀ, 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 37,000/-, »ÃUÉ MlÄÖ ` 77,500/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/10 PÀ®A 326, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 04-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ¥ÀªÀiÁägÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉzÀUÉÃj vÁAqÁ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ oÉÆÃ¥ÀtÚ gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, "¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ "¨ÉÊAiÀÄÄÝ C¯Éèà EzÀÝ »rUÉ UÁvÀæzÀ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄUÉ dfÓzÀÝjAzÀ ¨ÁAiÀÄ°è£À ªÉÄïÁãUÀzÀ MAzÀÄ ºÀ®Äè ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/10 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 04-11-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÁªÀw PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀļÀzÀ½î zÁn PÉÆý ¥ÁgÀA ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. J.¦. 16/n.JPÀì. 4797 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆgÀl MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÁÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/10 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 04-11-2010 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖVgÀªÀgÀÄ zÁ½ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀݪÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 04-11-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨ÉÆÃzÀÆgÀ vÁAqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà Z˺Át ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð eÁ.®ªÀiÁt ¸Á.¨ÉÆÃzÀÆgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.-292,269,414 gÀªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ ªÀįÉèñÀUËqÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀßUËqÀ ºÁUÀÆ «dAiÀÄ£ÁAiÀÄ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà Z˺Át ¸Á.¨ÉÆÃzÀÆg vÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPïì£À°è 1) Mjf£À¯ï ZÁAiÀiïì JA§ ¯Éç°è£À 180 JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄxÀðzÀ MlÄÖ 11 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 2) «AqÀ¸Àgï JA§ ¯Éç°è£À 180 JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄxÀðzÀ MlÄÖ 13 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 3) QAUï¦üµÀgï ¸ÁÖçAUï JA§ ¯Éç°è£À 330 JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄxÀðzÀ MlÄÖ 50 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, »ÃUÉ ¸ÀzÀj J¯Áè ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À MlÄÖ CA.Q. 2,922=00 gÀÆ. UÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À°è MAzÉÆAzÀÄ ¯Éç°è£À MAzÉÆAzÀÄ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ±ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV vÉUÉzÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ©½ §mÉÖAiÀÄ aîzÀ°è ºÁQ ¹Ã¯ï ªÀiÁr G½zÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¨ÁPïìzÉÆA¢UÉ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 38/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢:04-11-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¨É¼ÀV£À 11:45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆäj£À FZÀ® PÉgÉAiÀÄ°è JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä £ÀªÀÄÆäj£À gÀvÀߪÀÄä vÀAzÉ gÁd¥Àà PÀA§½ ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ FPÉAiÀÄÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä ºÉÆÃV JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÉÆøÀjPÉÆAqÀÄ ¤Ãj£À°è ºÉÆÃVzÀÄÝ JvÀÄÛUÀ¼À ºÀUÀÎzÀ UÀÄAl PÉgÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄļÀÄV DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.