Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 29, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-06-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-06-2014

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2014, PÀ®A 285 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 98 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2014 gÀAzÀÄ ºÀ¼É ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ JzÀÄjUÉ §AqÉ¥Áà SÁ±ÀA¥ÀÆgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ MAzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¸ÀAUÀ滹lÄÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ n.Dgï. gÁWÀªÉÃAzÀæ  ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlPÉÌ ¸ÀAUÀ滹lÖ 1) 5 °ÃlgÀ£À w½ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¥Áè¹ÖPÀ qÀ©âAiÀÄ°è CAzÁd 4 °ÃlgÀ ¥ÀmÉÆæî C.Q 360/- gÀÆ., 2) 5 °ÃlgÀ£À §Æ¢ §tÚzÀ SÁ° ¥Áè¹ÖPÀ qÀ©â ¥ÉmÉÆæî ªÁ¸À£ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ, 3) MAzÀÄ °ÃlgÀ£À C®Äå«Ä¤AiÀÄAzÀAvÉ EzÀÝ ªÀiÁ¥À£À C.Q 50/- gÀÆ., 4) MAzÀÄ ¯Á½PÉ, 5) 180 JA.J¯ïzÀ SÁ° UÁf£À ¨Ál¯ï, 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 450/- gÀÆ., £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û DgÉÆæ C¥sÀ¸ÀgÀ vÀAzÉ J¸À.PÉ.C¥sÀd® ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 6-2-176 ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2014, PÀ®A 328, 420 L¦¹ eÉÆvÉ 25 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ 1959 :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2014 gÀAzÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁzÀPÀ zÀæªÀå vÀgÀÄwÛgÀĪÀzÁV gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ªÀiÁzÀPÀ zÀæªÀå £À±À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀgÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¯ÁèªÀŢݣÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ, 2) C©ü¯Á±À vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀĸÉÌ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ »rzÀÄ CªÀjªÀÄzÀ 1) gÉPÉëÆ¥sï 100 JA.J¯ïzÀ MlÄÖ 62 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q 5115/- gÀÆ., 2) ºÀ¼É PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï C.Q 300/- gÀÆ., 3) ¸ÁåªÀĸÁAUÀ ªÉÆèÉÊ® C.Q 900/- gÀÆ., 4) ºÀjvÀªÁzÀ dA©AiÀiÁ C.Q 50/- gÀÆ., 5) PÀ©âtzÀ ¥ÀAZÀ, 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 300/- gÀÆ., 7) ¥À®ìgÀ-150 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® C.Q 50,000/- gÀÆ., £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28-06-2014 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¯ÁqÀUÉÃjAiÀÄ ²ªÀgÁd gÀªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £Àqɹ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwzÁÝ£ÉAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ¨sÁ¯ÉÌ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C¯Éè ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ²ªÀgÁd EªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ CrªÉ¥Áà ªÀÄAqÀ¥Àà£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä, 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆæUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 16410/-gÀÆ., 2) 26 ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3) 2 ¨Á® ¥É£À, 4) MAzÀÄ £ÉÆQÃAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® C.Q 600/- gÀÆ., ªÀÄvÀÄÛ 5) MAzÀÄ f-5 ªÉƨÉÊ® C.Q. 1000/- gÀÆ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ¤Ã£ÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀt AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ DgÉÆæ 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ JPÀA§j£ÁxÀ ²ªÀAiÉÆÃV ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÉÄãï gÉÆÃrUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁeÁgÁªÀÄ ªÀĺÉAzÀæPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÁf £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¸ÀéAvÀ §mÉÖ UÁªÀÄðAqÀ CAUÀr ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, »ÃUÀgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹gÀĪÀ vÀªÀÄä »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÀèAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgï. ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-56/E-6589, EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J10E.eÉ.r.ºÉZï.f.09206, ZÉ¹ì £ÀA. JA.©.J¯ï.ºÉZï.J.10J.JA.r.JZï.f.28951, £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä CArAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-06-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÄßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2014, PÀ®A 376, 420 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ½¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj «Ä£ÁQë vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀUÉΣÉÆÃgÀ ¸Á: PÀtf gÀªÀgÀÄ M§â¼É PÀtf UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÁ¬Ä, vÀAV EªÀgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ CdÄð£À PÀªÀÄ®¥ÀÆgÉ ¸Á: PÀtf EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛ£É CAvÀ £ÀA©¹, ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹, «Ä£ÁQë EªÀ½UÉ ¸ÀA¨sÉÆUÀ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ M¦à¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀå ¨ÉÃqÁ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀA¨sÉÆUÀ ªÀiÁqÉÆt CAvÀ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ EªÀ£ÀÄ d§j ¸ÀA¨sÉÆUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, EUÀ «Ä£ÁQë EPÉAiÀÄÄ £Á®ÄÌ wAUÀ¼À UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀÄ°è w½¹zÁUÀ HgÀ »jAiÀÄgÀÄ CªÀj§âgÀ£ÀÄß ¤²ÑvÁxÀð ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 30-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, FUÀ £Á®ÄÌ ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ «Ä£ÁQë EªÀ¼À vÁ¬Ä ¥ÁgÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ºÀÄqÀUÀ£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä £ÁUÉñÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß »AwgÀÄV¹gÀÄvÁÛ£É, F «µÀAiÀÄ UÁæªÀĸÀÜjUÉ UÉÆvÁÛV £ÁUÉñÀ¤UÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¤gÁPÀj¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄãÁQë EPÉUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£ÉAzÀÄ £ÀA©¹ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹, d§j ¸ÀA¨sÉÆUÀ ªÀiÁr FUÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ¢¯Áè CAvÀ ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-06-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2014 ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw alUÀÄ¥ÀàPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÁ, ¸Á: ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀ vÀªÀÄä fÃvÉÛÃAzÀæ vÀAzÉ  ªÀiÁgÀÄw alUÀÄ¥ÀàPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ »ÃgÉÆà ¥sÁå±À£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/PÉ-5716 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV  ¹ÃvÁ¼ÀUÉÃgÁ - ¤ÃA§ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃqÀ  ªÉÄïɠ ¹ÃvÁ¼ÀUÉÃgÁ ²ªÁgÀzÀ PÀ®è¥Áà PÀ¯ÁåtÂgÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÀªÀÄä CwªÉÃUÀ  ºÁUÀÆ ¤ÃµÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »rvÀ vÀ¦à ©¢ÝzÀÄÝ   PÁgÀt fvÉÃAzÀæ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ªÉÄîPÀÄ, UÀmÁ¬Ä JqÀPÁ® »ªÀÄärUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ gÀPÁÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/2014, PÀ®A 32, 34, 36(1) (©), 38(J) PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2014 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ©.PÉ.L.n PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ¢AzÀ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ  M§â ªÀåQÛ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ eÉÆåÃw°ðAUÀ ºÉÆ£ÀPÀnÖ ¦L £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨sÁ°Ì ©.PÉ.L.n PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà  ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ n.«.J¸À JPÉì¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ¤UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£À ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀÅUÀ¼À AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 04 PÁl£À EzÀÄÝ MAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 96 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À¯ÉèªÀÅ 90 JA.J® zÀªÀÅ EgÀÄvÀÛªÉ, CªÀÅUÀ¼ÀÄ  90 JA.J¯ï AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál¯ï ¨É¯É. gÀÆ 24.15 ¥ÉÊ¸É EgÀÄvÀÛzÉ, E£ÉÆßAzÀÄ M¯ïØ mÁªÀ£Àð «¹Ì MAzÀÄ PÁl£À EzÀÄÝ  D PÁl£ÀzÀ°è MlÄÖ 48 ¥ÁPÉÃl EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï zÀ MAzÀgÀ ¨É¯É gÀÆ 56.61 ¥ÉÊ¸É EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃUÉ DgÉÆæUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂÃPÉ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ  ¸ÀPÁð¢AzÀ AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄwÛAiÀiÁ CxÀªÁ AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÉÆA¢gÀÄwÛAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ ¸ÀgÁ¬Ä CAUÀr¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢AiÀiÁ  JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀ¢®è vÁ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀzÉ ¯ÉʸÉãÀì ºÉÆAzÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¨sÁ°ÌAiÀÄ CA§jñÀ ªÉÊ£À ±Á¥À CAUÀr¬ÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂÃPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2014 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì GªÉÄñÀ ¯ÁqÀÓ JzÀgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt PÀnÖ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ eÉÆåÃw°ðAUÀ ZÀ. ºÉÆ£ÀPÀnÖ ¦L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì GªÉÄñÀ ¯ÁqÀÓ¢AzÀ zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨sÁ°Ì GªÉÄñÀ ¯ÁqÀÓ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CªÀÄgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄqÉØ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ, 2) «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©®UÀÄAzÉ ¸Á: eÁåAw, 3) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀtªÀıÉÃmÉÖ ¸Á: eÁåAw, 4) zÀvÀÄÛ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì, 5) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ¸ÀA¥ÀAUÉ ¸Á: ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì, 6) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄ®ègÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á: ¥ÀAZÀ²® £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ 7) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀwÃxÀð¥Áà ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ K¼ÀÄ d£ÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÉ®ègÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ vÁªÉ®ègÀÄ ºÀt PÀnÖ ªÀÄÆgÀÄ J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 1840/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ:28-06-2014 ರಂದು 7-45 ಪಿ.ಎಮ್ ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಎಫ್-1154 ರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಲವೀರಪ್ಪ ಕಪನೂರು, ವಯ:28ವ, ಜಾ:ಕುರುಬರು, ಉ:ಬಸ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಎಫ್-1154 ನೇದ್ದರ ನಿರ್ವಾಹಕ , ಮಾನವಿ ಡಿಪೋ FvÀ£ÀÄ ಆರೋಪಿ 01 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಟಿಕೇಟ್ ಹಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನು ಹಣ ಕೊಡದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಏನಲೇ ಸೂಳೆಮಗನೆ ನನಗೆ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿ ಅಂತೀಯಾ ಅಂತಾ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಎಡಮಲುಕಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಬಸ್ ಚಾಲಕನಿಗೂ ಸಹ ತೊರಡಿಗೆ ಒದ್ದಿದಲ್ಲದೇ E£ÀÄßD½zÀಆರೋಪಿvÀgÁzÀ 2)ರವಿ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ 3) ಬಸವ ಗೊರೆಬಾಳ್ ಕುರುಬರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಸುಕಾಲಪೇಟೆ ಸಿಂಧನೂರು EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ    ಗುನ್ನೆ ನಂ.145/2014, ಕಲಂ. 504,323,353 ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ : 28-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ 1) ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀ:42 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï 2) gÁeÉñÀéj UÀAqÀ C£ÀÄPÀ¥Àà ªÀ:22 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:¨ÉƪÀÄä£Á¼À ºÁ:ªÀ: ªÀÄ®zÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ®zÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è UÀuÉÃPÀ¯ï ºÉÆ® J£ÀÄߪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀzÀ ºÁªÀÅ gÁeÉñÀéj FPÉAiÀÄ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÁªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸À°PɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀįÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£ÀÄ PÁ®Ä eÁj eÉÆð ºÉÆÃV PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CzÉà ºÁªÀÅ ±ÁAvÀ¥Àà£À PÀÄwÛUÉUÉ PÀaÑzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ aÃgÁr MzÁÝqÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ EzÀÝ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DmÉÆÃzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 08:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/2014 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
  ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄAiÀÄå @ gÁªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ-¸ÁzÁ¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ಗಂಡನು ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಲೇಯ್, ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಹೊಡಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿ vÀgÁzÀ 2) ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà3) ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå4) gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀtÚ§eÁgÀ¥ÀàJ®ègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuUÀÄ£Éß £ÀA: 70/2014 PÀ®A 498(J), 504, 323, 494 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2014 gÀAzÀÄ 124 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 207000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.