Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 8, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 08/11/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 08/11/2010

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2010, PÀ®A 279, 337,338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/11/2010 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå ¸Áé«Ä, 15 ªÀµÀð ¦AiÀÄĹ 1£Éà ªÀµÀð «zÁåyð ¸Á: PÀgÀPÁå¼À vÁ: OgÁzÀ ¸ÀzÀå ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, FvÀ£ÀÄ CmÉÆà jPÁë mÁ¥ï £ÀA. 28 gÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥Á¢AzÀ ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹ ¥À°ÖªÀiÁr CmÉÆÃzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÉÄð£À ºÀ®Äè C®UÁqÀĪÀAvÉ, §®ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÁUÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2010, PÀ®A 279, L.¦.¹. eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/11/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zsÀgÀuÉ ¸Á: UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆzÀ°è UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ JªÀiï.r. ±ÀjÃ¥sï vÀAzÉ JªÀiï.r. ºÀ©Ã¨ï ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ CmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dPÀªÀÄUÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É JqÀ¨sÁUÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187. L.JªÀiï.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/11/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè-E¯Áèöå¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «ÄÃeÁð¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬ÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánïï gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj ²ªÀPÀĪÀiÁj¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛAiÀiÁªÁV JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ DUÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀa gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÀÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħ, ¸Á «ÄÃeÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2010, PÀ®A 279, 338, L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 07/112010gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀ ªÉÄgÉUÉ J¸À.ºÉZï.N.ºÉZï.¹-745 ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ¤r aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ UÀAiÀiÁ¼ÀÄ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà PÁªÀıÉmÉÖ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁrUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ°£À »ªÀÄärUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆqÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ½PÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2010, PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 06-11-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® DtzÀÆgÀªÁr¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ¸Á: DtzÀÆgÀ ªÁr EªÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: CtzÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀªÀiÁPÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀPÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 318/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/11/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ²ªÁf ©gÁzÁgÀ ¸ÉÊ®AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA JªÀiïºÉZï-38/PÉ-2123 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ(PÉ) EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀiÁ¯Á ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀgÀªÀnÖ(PÉ) E§âgÀ£ÀÄß DgÉƦ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀgÀªÀnÖ(PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ aãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 319/2010, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/11/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ²ªÁf ©gÁzÁgÀ vÀ£Àß aPÀ̪ÀiÁä dAiÀĪÀiÁ¯Á UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ CfÓ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ EªÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀgÀªÀnÖ(PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤±Á̼Àf vÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ 3 d£ÀgÀÄ PÉüÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ K©â¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ UÀAUÁzsÀgÀ vÀ£Àß HjUÉ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr UÀt¥Àw vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ £Á£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀæºÁèzÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á:ªÀgÀªÀnÖ(PÉ) EªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ £ÀAvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦AiÀiÁ𢠹zsÀÞ¥Áà vÀAzÉ PÀgÉ¥Áà ¸ÀA¨Áf ªÀ: 16ªÀµÀð («zsÁåyð) eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á: aãÀPÉÃgÁ EvÀ¤UÉÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2010, PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÁzÁè¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆmÉ® PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ UÉêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ¨ÁzÁæ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¤£ÀUÉ KPÉ ºÀt PÉÆqÀ ¨ÉÃPÀÄ CAzÀgÉ DgÉÆæ ¤£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¢AzÀ §A¢¢ÝAiÀiÁ CzÀPÉÌ £À£ÀUÉ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§UÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CAV»rzÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §® PÁ°£À ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ C¯Éè ©¢ÝzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©Ã¹ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2010, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 8/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ WÁ¼ÉªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÁAiÀħuÁÚ C®UÀÆ® ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁgÀ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸ÁAiÀħuÁÚ C®UÀÆ® ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁgÀ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ FvÀ£ÀÄ gÁºÉ £ÀA§gÀ 9 gÀ°è gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÁ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr DvÀ£À ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ zÉúÀªÉ®èªÀÇ ¥ÀÆwð ªÀqÉzÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀ¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:07.11.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÉʯÉé¸ÉÖõÀ£ï ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ¹n §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 40-45 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÀqÉQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀĪÀ ±ÀªÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÉƺÀäzï ¸À°ÃA vÀAzÉ C§Äݯï d°Ã®CºÀäzï gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÁÖöåAqï UÀÄvÉÛÃzÁgï ¸Á:gÁªÀÄ °AUÉñÀégÀ ¯ÉÃOmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ²æà £ÀlgÁeï ¦J¸ïL (PÁ & ¸ÀÄ) ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ±ÀªÀ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV, CAzÁdÄ 40-45 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ«zÀÄÝ, ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¤Ã° §tÚzÀ nñÀlð JzÉAiÀĪÉÄÃ¯É JqÀ¨sÁdÄ gÉhÆãï CAvÁ §gÉ¢gÀĪÀ & ©½¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÄÝ JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:07.11.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À ªÀÄ£ÀUÀƽ, ¸Á:ªÀĺÁgÁµÀÖç EªÀ£ÀÄ ¸ÀÆÌlgï ¸ÀASÉå:JªÀiïºÉZï.12, rªÉÊ.9851 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ »ªÀÄÄäRªÁV CeÁUÀgÀÆPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀzÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 60 ªÀµÀðzÀ ©üPÀëÄQ §¸ÀªÀÄä½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð J¸ï.PÉ.£À¬ÄêÀÄ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ£À© ¸Á:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄEªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:07.11.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÄ¥Àà ¸Á:ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.15,ºÉZï.0084 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á:E.eÉ.ºÉƸÀ½î EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ºÀwÛgÀzÀ ¦æAiÀiÁAPÀ ªÉéæqïÓ ºÀwÛgÀ gÀªÀÄt vÀAzÉ ¸ÀħâgÁAiÀÄÄØ ¸Á:vÁqÀ¥Àwæ EªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ mÁæPÀÖgï ¸ÀASÉå:J¦.02,JPïì.9639 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ E§âgÀÆ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:06.11.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ »gÉÃzÀÄgÀÄUÀªÀÄä ¸Á:ºÀA¥À£Á¼ï EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥Àà vÁ¬Ä CA§ªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀA¥À£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, ºÉÆ®zÀ°è ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ZÀ£ÀߥÀà ¢£ÁAPÀ:07.11.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:06.11.2010 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ºÀgÉÃÀl£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼Á ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:07.11.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ AiÀÄ®§ÄUÁð-ªÀÄÄzsÉÆüÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ©ÃgÀ°AUɱÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-37/8747 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¹zÁæªÀÄAiÀÄå EvÀ£À §® ¥ÀPÀÌqÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆgÀzÀ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® »A§rUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/10 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 07-11-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 45 ªÀµÀð FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ 06-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ C«ÄãÀ¸Á§ 12 ªÀµÀð JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÀÄÝ UÁ¨sÀjAiÀiÁV £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà §rUÉÃgÀ, PÀÆr WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ «ZÁj¸À®Ä £À£Àß UÀAqÀ¤AzÀ w½zÀħA¢zÉÝãÀAzÀgÉ, M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß UÀAqÀ£À ºÀuÉUÉ §®UÀtÂÚ£À PɼÀ¨ÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §®UÁ®Ä vÉÆqÉUÉ C®è°è UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt: 06.11.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ZÀAzÀæ¨sÁUÀªÀÄä UÀA ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀtÆÚgÀ ¸ÁB ºÀgÀ¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁPÉðl£À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²ªÁf SÁ£ÀªÀ½ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ²æêÀÄw ZÀAzÀæ¨sÁUÀªÀÄägÀªÀgÀ PÉÆgÀ¼À°èAzÀ §AUÁgÀzÀ 7 UÁæA ¨ÉÆgÀªÀiÁ¼À C.Q. gÀÆ 10000/- ºÁUÀÆ 6 UÁæA£À fÃgÁªÀÄt ¸ÀgÀ C.Q. gÀÆ8000/-£ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀzÁV PÉýzÁUÀ ZÀAzÀæ¨sÁUÀªÀÄägÀªÀgÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.