Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 24, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-08-2018


         
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-08-2018

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 240/2018, PÀ®A. 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-08-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ §qÉøÁ§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÁÛ£À ¸Á§ £ÀAzÀ£ÀªÁ¯É, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ CwR FvÀ¤UÉ CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ DºÀäzÀ ZÀÄ£ÀÄߧnÖ ªÀÄvÀÄÛ R¢ÃgÀ vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä ¥Áå§æPÉõÀ£À CAUÀrAiÀÄ »AzÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) R¢ÃgÀ vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå, 2) eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ DºÀäzÀ ZÀÄ£ÀÄߧmÉ E§âgÀÄ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÄ PÀÆr PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23-08-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 239/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22-08-2018 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÉÆüÀPÉgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ J£ï.JZï 65 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ ¤ÃgÀUÀÄr ªÀÄ®èAiÀiÁå ªÀÄÄvÁÛöågÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¥ÀgÉî CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ J®.n ¦J¸ÀL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RZÀw ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ VgÉÃ¥ÀàUËqÀ, ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÉºÀgÀÄ UÀAd PÀ®§ÄVð, 2) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw@ °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: f.r.J PÁ¯ÉÆä PÀ®§ÄVð, 3) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀįÁèj U˽, ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: U˽, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 9-350/8© ±Á §eÁgÀ PÀ®§ÄVð, 4) ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: f.r.J PÁ¯ÉÆä ±Á §eÁgÀ PÀ®§ÄVð, 5) ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ªÀiÁ° ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¥À¸ÀÛ¥ÀÆgÀ, vÁ: aAZÉÆý, ¸ÀzsÀå: ¨sÀªÁ¤ PÁ¯ÉÆä PÀ®§ÄVð, 6) «gÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ £ÁªÀzÀV, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¥À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ, vÁ: aAZÉÆý, 7) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀuÁÚ VgÉÃ¥ÀàUËqÀ, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¥Áèl £ÀA. 19 ±Á §eÁgÀ PÁ¯ÉÆä PÀ®§ÄVð, 8) «gÉñÀ vÀAzÉ ¦vÀA§gÁªÀ UÀAmÉ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 247 UÀAd PÁ¯ÉÆä PÀ®§ÄVð EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ E¹àÃl dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ 20,640/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 29/2018, PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁzÉë UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÀĺÉñÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄA¥Á, ¸ÀzÀå: ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ªÀĺÉñÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå EªÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, FUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ºÀÄqÀV ¸À馅 4 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É, ªÀÄzÀÄªÉ DV 2 wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ZÉ£ÁßV EzÀÝgÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè , ¤Ã£ÀÄ £ÉÆqÀ°PÉÌ ZÉ£ÁßV¯Áè CAvÁ E®è ¸À®èzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Áßr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CvÉÛ £ÁUÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ªÀiÁvÀÄ PÉý ¤£ÀUÉ §Ä¢Ý E¯Áè £À£Àß ªÀÄUÀ£À vÀPÀÌAUÉ ¤Ã£ÀÄ E¯Áè £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzsÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀjUÉ w½¹zÁUÀ vÀAzÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ UÀAqÀ, CvÉÛ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, C®èzÉ £ÁzÀtÂAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¹zÀÄÝ mÉîgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ DUÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ¤UÉ ©lÄÖ ©qÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹j ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃqÀj ºÉÆqɬÄj CAvÁ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛUÉ ¥ÉÆævÁìºÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É, FUÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄoÀ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, C°è ¸ÀºÀ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ K£ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀzÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß dÆvÉAiÀÄÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23-08-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁr ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀAqÀ PÉʬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ CvÉÛ ¸ÀºÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr J¼ÉzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀzÉ EzÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ EqÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 58/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-08-2018 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 20-08-2018 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ®UÀÄr ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-56/ºÉZÀ-7673 C.Q 24,500/- £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ, ¸ÉßûvÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà PÀgÀªÀÄÄUÀ¯É ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23-08-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 74/2018, PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-08-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ UÀÄAqÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã£À dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÁ JªÀiï.JªÀiï. qÀ¦à£À ¹.¦.L ªÀÄAoÁ¼À ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÀÄAqÀÄgÀ PÁæ¸ï gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ CAUÀrUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è UÀÄAqÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ gÁªÀt vÀAzÉ ¨sÁUÀ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹(ºÀjd£À), ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ JA§ £À¹©£À dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gɬĹj MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqɬÄj CAvÀ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀgÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß ¸Àé®à zÀÆgÀ¢AzÀ UÀªÀĤ¹ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÀÄlPÁ §gɬĸÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è gÁªÀt¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 1 gÀÆ¥Á¬Ä 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÀ JA§ £À¹©£À dÄeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝãÉAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ, vÁ£ÀÄ ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀtzÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÁ §ÄQÌ UÀÄgÀÄf ¸ÀUÀgÀ ¸Á: GªÀÄUÁð FvÀ¤UÉ PÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ, zÀÆgÀzÀ°è ¤AwzÀÝ M§â ¸ÁªÀðd¤PÀ£ÀÄ DvÀ£ÀÄ ªÉƸÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À CAUÀ dqÀw ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 760/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥ÉÃ£ï ¹QÌzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.