Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 30, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢.29-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹gÀªÁgÀ-PÀ«vÁ¼À ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀzÀ CªÀÄgÀ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£ÀÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÁzÀZÁj gÀAUÀ£ÁxÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV gÀAUÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¥ÁjeÁw UÀAqÀ gÀAUÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄB 42 ªÀµÀð eÁwB ªÉʵÀågÀÄ GB ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸ÁB ºÀgÀ« vÁB ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2011 PÀ®AB 279, 304(J) L¦¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 29-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ PÉAUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ±ÉÃR¥Àà EªÀgÀ PÉgÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà 13ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¥Áè¹àPï PÉÆqÀ¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PÉgÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ, ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà. 45ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:ªÁåPÀgÀ£Á¼À vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 38/2011 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 02-11-2011 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÉ.²æäªÁ¸À gÁªï PÁ£ÀĪÀÄ°è PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï ªÀĽUÉ ¸ÀASÉå:6-1-1471/3 UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ U˸ïªÉÄùÛç vÀAzÉ £À©¸Á¨ï eÁ:45ªÀ,G: ªÀiÁgÁl ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ , ¸Á: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .gÀªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß PÀA¥À¤ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀAvÉ w½¹ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß DgÉÆæAiÀÄÄ PÀ«ÄñÀ£ï ªÉÄÃ¯É ¨ÁrUÉ ¤ÃrzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢ UÀÄwð¹ vÀ£ÀUÉ mÁæöåPÀÖgï ¨ÁrUÉAiÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀ«Ä±À£ï MAzÀÄ ®PÀë JA§vÀÄÛ ¸Á«gÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÁAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/11 PÀ®A. 150 , 324 , 504 , 506 , 420 R/W:149 IPC zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢:27-11-2005 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÀºÀ£Áeï¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C£Àìgï¨ÁµÁ ªÀAiÀÄ:30ªÀ,G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á:§¼Áîj ºÁ.ªÀ: PÀ£ÁðlPÀ ¥Áè¹ÖPï ¥sÁåPÀÖj ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ©.C£Àìgï¨ÁµÁ vÀAzÉ ©.±ÉÃPï ªÀ°¸Á¨ï ¸Á;¨sÀUÁÝzïªÀÄAf¯ï ¥Áèmï £ÀA.84 ªÁqïð £ÀA.25, 02 £Éà PÁæ¸ï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀAmÉÆãïªÉÄAmï §¼Áîj ºÁUÀÆ EvÀgÉ 09 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: §¼Áîj EªÀgÀ ¥ÉÊQ DgÉÆæ 1 C£Àégï ¨sÁµÁ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 1,10,000/- gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ ,16 vÉÆ¯É §AUÁgÀ MAzÀÄ ¥À®ìgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¤ðZÀgï PÉÆnÖzÀzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ UÀAqÀ ªÉÄÃ¯É fêÀ£ÁA±ÀPÁÌV zÁªÉ ªÀiÁr wAUÀ½UÉ 2,500/- gÀÆ. PÉÆqÀ®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ 01 FvÀ£ÀÄ ¢:31-12-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÁV £ÀA©¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è gÁfAiÀiÁV 8 wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹zÀÄÝ ¢:01-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ AiÀiÁPÀ vÀA¢®è CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/11 PÀ®A.498(J),506,504,149 ,150 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

¢£ÁAPÀ: 30-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà F.¥Àæ¸Ázï vÀAzÉ: PÀȵÀÚ, 40ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÄÌvÀ£À, ¸Á: ºÀÆ«£ÀqÉV PÁåA¥ï, FvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw vÀļÀ¹ gÀvÀß FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, DPÉAiÀÄ §®UÉÊ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð J¦JA¹ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 38/2011 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:30-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ G¥ÁàgïªÁrAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà zÁ¸Àgï,ªÀAiÀÄ:50ªÀ,eÁ:UÉÆ®ègï,G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á:G¥ÁàgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¤ªÀÄð¯Á vÀAzÉ FgÀ¥Àà zÁ¸Àgï, ªÀAiÀÄ:18ªÀ,eÁ:UÉÆ®ègï,¸Á;G¥ÁàgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉUÉ ¦ümïì EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ°è ¦ümïì §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 22/11 , PÀ®A 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 30-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àå 12-00 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà, ªÀÄAzÀPÀ¯ï, ¨ÉÆë (MqÀØgÀ), ªÀAiÀÄ:29 ªÀµÀð, ªÉÄøÀ£ïPÉ®¸À ¸Á: PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß J¸ÉAiÀÄĪÀzÀÄ E®èªÉà »rzÀÄ §rAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EªÀ¤AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ F ªÉåQÛAiÀÄ AiÉÆÃUÀPÉëêÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ PÁgÀt EªÀ£À£ÀÄß ¸ÀA§A¢üUÀ¼ÀÄ ºÁUÉ ©nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀ¤AzÁUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ¸À¢æAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2011 PÀ®A 13 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ G£ÁäzÀ PÁAiÉÄÝ 1912 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ;- 29-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ²æà zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, 47ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzsÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀgÀPÁj QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É r¦E¦, £ÁªÀiÁ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÀ, ¸Á: PÉÆwUÀÄqÀØ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ©N D¦ü¸ï DªÀgÀtzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀvÀðªÀå ¤«ÄÃvÀå ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ, C°èAiÉÄà ¹Dgï¹ D¦ü¸ïzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ C°èAiÉÄà EzÀÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ªÉÄÃn £ÁAiÀÄPï, ¸Á: aAZÉÆÃr ºÁ.ªÀ. PÉ.E.© PÁ¯ÉÆä zÉêÀzÀÄUÀð. ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ " K ªÀiÁ¸ÁÛgÀ E°è ¨Á JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ, £ÁªÀiÁ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÀzÀ QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀºÀ ²PÀëQAiÀiÁzÀ ªÀÄAdƼÀ FPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ »A¸É ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ, ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛAiÀiÁ £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£É" JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ zÉêÉAzÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è .UÀÄ£Éß 266/2011 PÀ®A:504,323,353,506,L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 29-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á®ZÀAzÀæ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ®ªÀiÁtÂ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: zÉøÁ¬Ä ¨ÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß J©â¹ vÀ£ÉÆßA¢UÉ §AzÀªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ F jÃw ¨ÉÊAiÀÄÄwÛà CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁV £À£ÀUÉ ¨ÉA§°¸ÀĪÀ §zÀ®Ä CªÀgÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ C°è ©¢ÝzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JzÉUÉ MUÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄ°AzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 223/11 PÀ®A 504,323,324,506 L,¦,¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀææPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.11.2011 gÀAzÀÄ 116 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25000/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-11-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 235/2011 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzsÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£À, ¸Á: ¸ÀPÁðj ªÀ¸Àw UÀȺÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉAqÀw GµÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 15-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1100 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èzÁÝUÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆèÉÊ® ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV GµÁ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄ®§UÁð, ºÉêzÁæ¨ÁzÀ, PÉÃgÀ¼À, gÁdå ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÆgÀÆ ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃgÁd ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ d«ÃzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀAUÀgÀUÁ, vÁ: GªÀÄUÁð (JªÀÄ.J¸À), ¸ÀzÀå ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 08-04-2011 gÀAzÀÄ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ D«ÃzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÉÃR ¥ÀmÉî EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸Á: ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ªÀiÁªÀ ªÀĺÀäzÀ ±ÉÃR ¥ÀmÉî EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ 5,00,000=00 gÀÆ ¸Á® PÉÆr¸À®Ä ºÉý CAvÀ CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀ £ÀAvÀvÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸Á® PÉÆr¸À®Ä DUÀĪÀ¢®è CAvÀ w½¹gÀĪÀzÀjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÀªÀjUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ¸Á® PÉÆqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è, ¸Á® PÉÆr¸À®Ä DUÀĪÀ¢®è CAvÀ w½¹zÁUÀ CA¢¤AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀÄð¢vÀ½UÉ ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ £À£ÀUÉ ¸Á® PÉÆr¸À®Ä DUÀĪÀ¢®è ¤£ÉÃAxÀ zÀjzÀæ E¢Ý CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ £É®PÉÌ PÉqÀ«, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, JqÀUÉÊ »rzÀÄ »AzÀPÉÌ wgÀÄ«zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ M¼ÀUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2011 PÀ®A 420, 465, 471 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 15/2 gÀ°è 5 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀiÁzÀ AiÀıÀªÀAvÀ EªÀgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥ÀàA¢gÁzÀ DgÉÆævÀgÀzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÉÆAZÀ¥Áà ºÀUÀÆ E£ÀÆß 03 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ 1990 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ eÁ° ¸À» ªÀiÁr ¸ÀªÉð £ÀA. 15/2 gÀ°è vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ: 30-11-2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 219/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C©üµÉÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¹AUÁ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÁAUÀ, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/nDgÀ-3432 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀģɬÄAzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ±ÉÆÃgÀÄA UÉ DgÀ,¹, §ÄPÀ vÀgÀ®Ä PÉ,E,©, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ²ªÁf ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/4402 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CgÀÄt vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃ¯É SÁ£Á ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀİãÀ°è DmÉÆÃjÃPÁëªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¤AzÀ §AzÀÄ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C®à-¸Àé®à UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉà CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2011 PÀ®A 326, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄgÁªÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ eÉÆÃvÉ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆîzÀ ºÀAPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è Hj£À §¸ÀªÀ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ agÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QgÀZÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqɬÄj CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ¤Ã£ÁågÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤¤ßAzÀ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À«zÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರಾಮು ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಕುಶಾಳೆ ಸಾ: ಶಹಾಬಾದ ರವರು, ಬಡಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಅಕ್ಕಿ & ಗೋಧಿಯನ್ನು ಲಾರಿ ನಂ.ಕೆಎ-32 ಬಿ-2604 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಾರ ಅಹ್ಮದ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಲಾರಿ ಲೋಡಮಾಡಿ ಬೇರೆಡೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಡ ಗೋದಿ & ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ನಂ: ಕೆಎ-32/ಬಿ-2604 ನೇದ್ದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 181/2011 ಕಲಂ:3 & 7 ಇ.ಜಿ. ಆಕ್ಟ್‌‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ತಂದೆ ಗಂಗೂ ಜಾದವ ಸಾ: ಸಣ್ಣೂರ ರವರು,ದಿನಾಂಕ :29/11/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಶರಥ ತಂದೆ ಮಾನು ರಾಠೋಡ ಇತನು ನನಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ಯೇಸು ತಂದೆ ಮಾನು ರಾಠೋಡ ಸಂ:6 ಜನರು ಸಾ:ಎಲ್ಲರೂ ಮದ್ನಾಳತಾಂಡಾ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಟಾವೇರಾ ಚವರಲೇಟ ನಂ.ಕೆಎ-05/ಎಮ್‌ಸಿ.4406 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಾಂಬಳಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಯಾದಗೀರ ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಜನೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವಾಗ ಶಂಕರವಾಡಿ ಬಸಸ್ಟಾಂಡ ಎದರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದರುಗಡೆ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲೋಡ ಮಾಡಿದ ಲಾರಿ ನಂ.ಕೆಎ-32/ಎ-7120 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸದರಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಕುಳಿತ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಗಾಯಾಳು ದಶರಥ ತಂದೆ ಮಾನು ರಾಠೋಡ ಸಂಗಡವಿದ್ದ 6 ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ ಇವರು ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 182/2011 ಕಲಂ:279 337 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂ:187ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಉಸ್ಮಾನ ತಂದೆ ಅಹ್ಮದ ಅಲಿ ಖುರೆಷಿ ಸಾ: ಮೋಮಿನಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು,ದಿನಾಂಕ 28-11-2011 ರಂದು ಎಮ್.ಡಿ.ಇಸಾಕ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ ಪಟೇಲ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ ಬ್ಯಾಂಕ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ 3795 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಮ್.ಡಿ.ಇಸಾಕ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ ಈತನಿಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ 153/11 ಕಲಂ: 279 .338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ: 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ ಎ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಠಾಣೆ ರವರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಜಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜು ತಂದೆ ಸಾಮುವೆಲ್ ರಾಯಚೂರಕರ್ ಸಾ|| ಸುಂದರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 1) ನಗದು ಹಣ 3140/-, 2) ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, 3) ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನ, 4) ಒಂದು ನೊಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ ಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 216/11 ಕಲಂ: 78(III) ಕೆ.ಪಿಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಭಟ್ ಸಾ: ಬ್ಯಾಂಕ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿನಾಂಕ 28-11-11 ರಂದು ಸೋಮುವಾರ ರಾತ್ರಿ 18 ಟಾಯರಗಳು ರೂಮನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನಾವು ಆಪೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಎಎಮಕ್ಕೆ 29-11-2011 ರಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರೂಮ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದಿದನ್ನು ಕಂಡು ನಮಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದನು ನಾನು ಮತ್ತು ಹರೀಶ ಕೂಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದ 18 ಟಾಯರಗಳನ್ನು 10 ಟಾಯರಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೇಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ ರೂಮಿನ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಜೆ, ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಹತ್ತು ಟಾಯರಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದರ ಮೊತ್ತ 1,40,000/-ರೂ.ಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 357/2011 ಕಲಂ 457 380 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂಬಿಕಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಮು:ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕಪೊಸ್ಟ ರಾಮತೀರ್ಥ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿನಾಂಕ:27-11-2011 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ತವರುಮನೆಯ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬವಂತರಾವ ಪಟೀಲ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ತಂದೆ ನೀಲಕಂಟಪ್ಪಾ ವಾಗಣಗೇರಿ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೆನೆಗ ಹೋಗಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಸುಬಾಷ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಮಾವ ಸುಭಾಶ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಅತ್ತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಮೈದುನ ರವಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳು ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತಾ ಅವಳು ತವರುಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೆಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹಾಗು ನನ್ನ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಮೈದುನ ಕೂಡಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅವಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾಹೇಳಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 358/2011 ಕಲಂ 498 (ಎ) 323 504 506 ಸಂ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾಥ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಮಿಂಚನ್ ಸಾ:ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಹಾ:ವ:ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿನಾಂಕ 29-11-2011 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಶೈನ್ ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ 6875 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಹೊರಟಿದ್ದು, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಎದುರು ನಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಫಜಲಪೂರ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರ ಕೂಡಾ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ರೋಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದು ಎರಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗದೇ ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದವರೇ ಒಮ್ಮಿಂದ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರು. ಅಪಘಾತವಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಣ ಸದರಿ ಎರಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರರಾದ 1. ಮಲ್ಲಪ್ಪ @ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಪ್ರಭು ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ: ಗೋಬ್ಬುರ(ಕೆ) ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ್‌‌ 6875 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ 2. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಾ: ಗೋಟುರು ಸಧ್ಯ ಕಾಂತಾ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಚ 9763 ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 359/2011 ಕಲಂ 279 337 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.