Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 12, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಯನೂರು ಉ-ಪ್ರಾಚ್ಯಾರ್ಯಾರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೆಜು ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಾ|| ಶ್ರೀ ಮಾಹಾಂತೆಶ್ವರ ಮಠ ಹತ್ತಿರ ಮೋಮಿನಪುರ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ-ಚಿಂಚೋಳಿ ಜಿ|| ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರವರು  ನಾನು ದಿನಾಂಕ 11-10-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಾಂತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ವಿರುವ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ಪಾಸಿಂಗ ಮಾಡಿದ ಹೀರೋ ಫ್ಯಾಶನ ಪ್ರೋ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ದಿನಾಂಕ 11-10-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 12-10-2012 ರಂದು 04.00 ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿನಾಂಕ 11-10-2012 ರ ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12-10-2012 ರ ಬೆಳಗಿನ 04.00 ಗಂಟೆಯ ಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.  ಸದರಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ 52,000=00 ಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಇಂಜಿನ ನಂ ಎಚ್ ಎ-10-ಇಎನ್ ಸಿ –ಜಿ ಎ ಎಚ್ 09066 .ಚೆಸಿ ನಂ ಎಮ್ ಬಿ ಎಲ್ ಎ ಎಚ್ ಎ-10ಎ ಡಬ್ಲು-ಸಿಜಿಎಚ್-28793 ಕಲರ ಬಿಎಚ್ ಜಿ ಕ್ರಿ.ನಂ 2682 ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ.  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳತು  ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:98/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ : 11.10.2012 gÀAzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦ügÁå¢     gÁªÀÄtÚ gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå Hj¤AzÀ ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£À« §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀßAvÉ HjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉPÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ 1) ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀÄrð vÁ: ªÀiÁ£À« 2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° ¸Á: PÀÄrð vÁ: ªÀiÁ£À« E§âgÀÆ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 36/J2093 gÀ£ÀÄß ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è ºÀwÛ PÀÄrð PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£À« ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ J¯ï.L.¹. D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ 3.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. J¦-22 «-1199 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ dAiÀÄ¥Á®gÉrØ vÀAzÉ PÉÆAqÁgÉrØ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ²ªÀgÁA¥À°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV C¯PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÁAUï ¸ÉÊqï£À°è §AzÀÄ DmÉÆÃUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀjUÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ZÀAzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ E§âgÀÆ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÁgÀA±ÀzÀÝ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 179/12 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ.11-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï vÀAzÉ dªÀiÁ®¸Á¨ï ªÀÄĹèA, ªÀAiÀÄ.62 ªÀµÀð G.£ÉÃAiÉÄÎ PÉ®¸À ¸Á.UÀÄqÀÆgÀÄ vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ FvÀ£À ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ PÀÄ. C¦üæãï vÀAzÉ gÁeÉøÁ¨ï ªÀAiÀÄ.11 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ±Á¢ ªÀĺÀ¯ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 ¤AvÁUÀ E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀæµÀgï fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-34-JAr-9944 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 121/12 PÀ®A.279.338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ-11/10/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¦.¹-134 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå 368/12 £ÉãzÀÄÝ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝtÚ ªÀÄuÁÚPï 42 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:dªÀ¼ÀUÉÃgÁ FvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA-75 gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è DgÉÆævÀgÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà 25 ªÀµÀð 2] ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà 19ªÀµÀð 3] ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 20 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ºÉÆ®«zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ C¼ÀvÉ ªÀiÁr¹ ¨ÁAqïUÀ¯ï ºÁQgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ vÁ®ÆPÁ ¸ÀªÉðAiÀÄgÀÄ ºÁQzÀ ¨ÁAqïUÀ®£ÀÄß QwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ DgÉÆævÀgÀÄ E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸Áj ¤Ã£ÀÄ d«ÄãÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁr¹zÀgÉ ¤Ã£ÀߣÀÄß fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2012.PÀ®A,434,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
¢£ÁAPÀ: 11.10.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.PÉ. «±ÉéñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð ¸Á. DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä. PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, DgÉÆæ ²æêÀÄw ¸ÀÄgÉÃSÁ FPÉAiÀÄÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÉÆÃnð£À°è 1,00,000/- gÀÆ. PÉÆlÄÖ «ZÉÑÃzÀ£É ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¹¦L D¦ü¸ï£À°è PÀÆr ºÁQ C¥ÀºÀj¹ 30,00,000/- ¥ÀjºÁgÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.406/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ°è UÀÄ£Éß £ÀA.233/2012 , PÀ®A.: 341, 342, 364(J) 120(©) ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
EvÀgÉ L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ: 11.10.2012 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃ. C§ÄÝ¯ï ªÀ»Ãzï PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ »gÉÃPÉÆmÉßPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TÃvÀ zÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è DgÉÆæ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ HgÀ®UÀrØ(r) ¹ÃªÀiÁzÀ°è  vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 20 gÀ°è EgÀĪÀ UÉÆÃzÁªÀÄ£À°è ¢£ÁAPÀ  21/08/12 gÀAzÀÄ eÉƼÀzÀ gÁ² ºÁUÀÄ eÉƼÀzÀ aîUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀ EnÖzÀÄÝ C®èzÉà CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÉÆÃrAiÀÄA ªÉÄmÁ ¨ÉÊ ¸À¯ÉáÃmï ¥ËqÀgï£ÀÄß eÉÆüÀzÀ°è F ¥ËqÀgï£ÀÄß «Ä±Àæt ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ eÉÆüÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÁåA¥À¯ïUÉ ¥ÀjÃPÉëUÁV CºÁgÀ ¸ÀÄgÀQëvÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀ½¹zÁUÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è C£ï¸ÉÃ¥sï ¥sÀÆqï CAvÁ ªÀgÀ¢ §A¢zÀÄÝ. DgÉÆævÀ£ÀÄ DºÁgÀ zsÁ£ÀåzÀ°è ªÀÄ£ÀĵÀå£À zÉúÀPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÁÝ£É CAvÁ ¸ÁgÀA±À EzÀÝ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 180/12  US   3(1)(ZZ)(VII),42(4)(A),59 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ : 11-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-30 UÀAmÉUÉ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà gÁoÉÆqï 26 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ DgÉÆæAiÀÄ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà @ ¥ÉÆ£ÉÃ¥Àà ZÀªÁít ®ªÀiÁt 50 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ. FvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÁj¬ÄrzÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ C°è DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà E°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä zÁj EnÖ¢ÝAiÉÄ£ÀÄ, E°è AiÀiÁPÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ vÀ£Àß §®UÁ°£À ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÀÄvÀÄÛ JqÀ Q«UÀ½UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 112/12. PÀ®A 504.341.355 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀt :-
¢£ÁAPÀ 12-10-2012 gÀAzÀÄ 12-00 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄrªÁ¼À, 24ªÀµÀð, CUÀ¸ÀgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB E.eÉ.GzÁâ¼À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 22-09-2012 gÀAzÀÄ 11-45 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÁB ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀPÁåA¥À ( ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ DgÉÆæ) ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¨ÁVÃ®Ä vÉgÉzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ C¯ÁägÀzÀ°ènÖzÀÝ 10.000-00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ. 9,000-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ §ÄUÀrPÀrØ, dĪÀÄÄQ »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ.19,000-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.  292/2012 PÀ®A. 380 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt
¢£ÁAPÀ: 11.10.2012 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢  ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gï PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| PÀÄPÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ£ÀªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄr PÀmÉÖUÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ 1] ¨Á¼À¥Àà£ÀªÀgÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄÌ                   2] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð £ÁAiÀÄÌ E§âgÀÄ ¸Á|| PÀÄPÀ£ÀÆgï gÀªÀgÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ zÉêÀgÀ UÀÄr ¤ªÀÄä¥Àà£À D¹Û K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §®¥ÀPÀÌrUÉ, JzÉ, §®¨sÀÄd ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý ZÀÆj, ¨Á¬Ä ¬ÄAzÀ vÀ£Àß PɼÀ vÀÄnAiÀÄ£ÀÄß PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/2012 PÀ®A 323, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-10-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-10-2012


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 08/2012 PÀ®A. 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-10-2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀħâªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ªÀÄÄ£ÀÄßgÀ ¸ÁB ¤ÃuÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10-10-2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 575 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉÆÃUÀj ¨ÉüÉUÉ UÉƧâgÀ ºÁPÀ®Ä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁåºÀß CAzÁdÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÉÆîzÀ°èAiÀÄ vÉÆÃUÀj ¨É¼ÉUÉ UÉƧâgÀ ºÁPÀÄvÁÛ PÀmÉÖAiÀÄ PÀqÉUÉ §AzÁUÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀÄ°è£À°èzÀÝ MAzÀÄ ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À JqÀ PÁ°£À ¥ÁzÀzÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ PÀaÑgÀÄvÀÛzÉ. vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, SÁ¸ÀV G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 11-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ,  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ EªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 10/10/2012 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÉÆÃ£É ¸Á/ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 10/10/2012 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á/ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ C°èUÉ §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ CªÁZÀѨÁV ¨ÉÊAiÀÄÄzÀÄ §qÀUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2012 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 11/10/2012 gÀAzÀÄ 0600  ªÀiÁ»vÀ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà CdÄð£À vÀAzÉ §AqÉ¥Áà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzsÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 10/10/2012 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÄ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀåªÀÄå¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄ ªÀÄUÀ AiÉÄñÀ¥Áà EvÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2012 PÀ®A 78(30 PÉ.¦. JPÀÖ eÉÆÃvÉ 420 L ¦ ¹) :-
¢£ÁAPÀ: 11/10/2012 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ CzÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ  zÀ¸ÀÛUÀj ªÀiÁrzÀ M§â  DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß  ºÁdgÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±À  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 11/10/2012  gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀëtªÉ oÁuɬÄAzÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ DªÀgÀtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ DªÀgÀtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ  eÁUÉAiÀÄ°è   d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ EzÀÄÝ   C°è 03 d£ÀgÀÄ  1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ PÀÆV PÀÆV d£ÁPÀµÀðuÉ ªÀiÁr d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄUÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ C°è EgÀĪÀ E¤ß§âgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ  ºÁUÀÄ C°è £ÉÃgÀzÀ d£ÀgÀÄ ¸ÀºÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. »ÃrzÀÄPÉÆAqÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ©gÁzÀgÀ, 38 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®vÀ£À, ¸Á/ ºÀ®§UÁð CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ E¤ß§âgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ 1) «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà PÁgÀPÀ¼É, ¸Á/ ºÀ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ 2)w¥ÀàuÁÚ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ  FvÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ aÃn, 420=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt 1 ¨Á® ¥Á¬ÄAl ¥É£Àß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆQÃAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® ¥sÉÆãÀ C.Q. 2000=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 2,420= gÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 11/10/2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 jAzÀ 3:30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-10 JªÉÊ-4318 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄ£ÀUÀĽ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÀKUÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄĸÁ vÀAzÉ ReÁ«ÄAiÀiÁå ±ÉÃjPÁgÀ ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀjUÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀåPÉÌ UÁAiÀļÀĪÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-10-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, G: ¸ÀAdAiÀĪÁt ¢£À ¥ÀwæPÉ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ, ¸Á: 11 PÁæ¸ï ªÀÄ£É £ÀA.9-11-135 ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ 2 C®ªÀiÁjUÀ¼À ¯ÁPÀgÀzÀ°èzÀÝ 1) MAzÀÄ §AUÁgÀ £ÉPÀ¯ÉøÀ 12 UÁæA C.Q. 36,000=00 gÀÆ, 2) MAzÀÄ §AUÁgÀ ¯ÁPÉl 10 UÁæA C.Q 30,000=00 gÀÆ, 3) MAzÀÄ Q«AiÀÄ §AUÁgÀ N¯É 1-5 UÁæA C.Q 4,500=00 gÀÆ, 4) MAzÀÄ §AUÁgÀ GAUÀÄgÀ 2 UÁæA C.Q 6,000=00 gÀÆ, 5) JgÀqÀÄ eÉÆvÉ PÁ®ÄAUÀgÀ 5 vÉÆ¯É C.Q 1,000=00 gÀÆ, 6) ¨É½îAiÀÄ 2 DgÀw MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ §lÖ®Ä MlÄÖ 5 vÉÆ¯É C.Q     1,000=00 gÀÆ 7) MAzÀÄ «rAiÉÆà PÁåªÀÄ («¥ÉÆæà PÀA¥À¤) C.Q 3500=00 gÀÆ, 8) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï (¹ÃªÀiï PÁqÀð EgÀ¯ÁgÀzÀÄ) 1,900=00 gÀÆ LJªÀÄEL £ÀA. 357899045557243, 9) MAzÀÄ ¸ÁªÀĸÁAUÀ ºÁAqÀ ¸ÉÃl C.Q 1400=00 gÀÆ, 10) ºÉÃqÀ ¥ÉÆãï C.Q 350=00 gÀÆ, MlÄÖ »ÃUÉ 85,650=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ, ¨É½î ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11, 12-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಾಡ ಮುಖಿ  ಸಾ|| ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ನಾನು ದಿನಾಂಕ 08-10-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸುಧೀಂದ್ರ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮೂರು ಜನ ಪ್ಯಾಂಸೀಜರ  ಜನರನ್ನು ಕಪನೂರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲು ಹೋಗಿದ್ದು, ಪ್ಯಾಂಸೀಜರ  ಕಪನೂರ ಪಾಟೀಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ಇಳಿದಿದ್ದು, ನಾನು ಸಹ ಇಳಿದಾಗ ಸುಧೀರ ಈತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಆಟೋ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು ನಾನು  ಅಟೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಡೆ  ರೋಡ ಕ್ರಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕ್ರೂಜರ್ ಜೀಪ ನಂ: ಎಪಿ 23 ಡಬ್ಲೂ 0751 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ   ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಹಾರ್ನ ವಗೈರೇ ಹಾಕದೇ ನಡೆಸುತ್ತಾ  ಬಂದವನೇ ರೋಡ ಕ್ರಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಟಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ನನಗೆ ಬಾಯಿಗೆ,  ತುಟಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮೇಲಿನ ನಾಲ್ಕು  ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎದುರಿನ ಎರಡು ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೇವೆ.ರಡು ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಲಗಾಡುತ್ತಿವೆ. ಎಡ ಎದೆಗೆ,  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 324/12 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂ. 187 ಎಂ.ವಿ.ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶಂಕರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಜಮದಾರ ಸಾ; ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾವ. ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ @ ಕೋಳಿ ಮಲ್ಲು, ನಾಗರಾಜು ಬೆಂಗಳೂರೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ರೀ ಶಿವ್ಯಾನ ಮರ್ಡರ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ  ನಾವು ಆರೋಪಿತರಾಗಿದ್ದು , ನಾನು ಜೇಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು , ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಸದರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ @ ಕೋಳಿ ಮಲ್ಲು ಆಗಾಗ ನನಗೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯಲು ಬರುವದಕ್ಕೆ  ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ  ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು , ಅದೇ ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದಿನಾಂಕ11-10-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಮನಗರ ರಿಂಗರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಸಮರ್ಥ ವೈನಶಾಪಗೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ @ ಕೋಳಿ ಮಲ್ಲು ಇತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಗೌತಮ್ಮ ಪುಟಗಿ ,ಚನ್ನಪ್ಪ ಡ್ರೈವರ , ಶಿವು @ ಶಿವು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜ ಬೆಂಗಳೂರ ಇವರು  ಮತ್ತು ಇವರ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 3-4 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ನನಗೆ  ಮಚ್ಚದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೋಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಾಯ ವಗೈರೆ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲಾ , ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 326/2012 ಕಲಂ. 143, 147, 148, 504,307 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.