Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 13, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-12-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-12-2016

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 136/2016, ಕಲಂ 279, 338, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 13-12-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೊಡ್ಡೆ, ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಸಾ: ಘಾಟ ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಾವ ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಸಿಂಗ್ರೆ, 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಸಾ: ಗುಂಡೂರ ರವರೊಂದಿಗೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಊರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-56/ಇ-1449 ನೇದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ ನಂ. 09 ರ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾ.ಹೆ ನಂ. 09 ರ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಪಿ-26/ಟಿಎ-0213 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಗಾಲ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಮಾವ ಮಾಣಿಕನಿಗೆ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಮರ್ಮಾಂಗ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಭಾಗ ಪೂರ್ತಿ ನುಚ್ಚುಗುಜ್ಜಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಆರೋಪಿಯು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ CAPÀıÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ZÁAzÉÆÃj UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ¼À ºÀÄlÄÖ ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¥ÀÄuÉUÉ ºÉÆÃV, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 11-12-2016 gÀAzÀÄ J®ègÀÆ ¥ÀÄuɬÄAzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ UÀAqÀ CAPÀıÀ EªÀgÀÄ £Á£ÀÄ HjUÉ ºÉÆÃV §mÉÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛãÉ. ¤Ã£ÀÄ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É zsÀ£ÀÆßgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉý ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ E½zÀÄ ZÁAzÀÆjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 12-12-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ CAPÀıÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¨Á¯Áf vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄ£ÀÆìgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: zsÉÆé, G: DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/3031 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ZÁAzÉÆÃj UÁæªÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ gÁwæ zsÁ§zÀ°è Hl wAr ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CAPÀıÀ ºÁUÀÄ ¨Á¯Áf E§âgÀÄ ¨Á¯ÁfAiÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/3031 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ZÁAzÀÆj PÁæ¸ï¢AzÀ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆë£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ ZÁAzÀÆj PÁæ¸ï¢AzÀ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ §¼ÀvÀ(PÉ) PÀæ±Àgï ªÀÄ¶Ã£ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ Nr¹ gÉÆÃr£À dA¦£À°è MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀPÉÌ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ UÀAqÀ CAPÀıÀ EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, DmÉÆ UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉUÉ JqÀUÀtÂÚUÉ, JgÀqÀÄ PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ, PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ½zÀÄÝ, §®UÉÊ vÉÆüÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 13-12-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 287/2016, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 12-12-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುಧಾಕರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಾಲ್ಕೆ ವಯ: 33 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ ಮರಾಠಾ, ಸಾ: ಸೈದಾಪೂರ ವಾಡಿ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಾಲ್ಕೆ ರವರು ಕಿರಾಣಾ ಸಾಮಾನು ಖರಿದಿ ಮಾಡಲು ಸೈಕಲ್ ಮೆಲೆ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಕಿರಾಣಾ ಸಾಮಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಭಾಲ್ಕಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ ರೊಡಿನ ಮೇಲೆ ಆರ್..ಸಿ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋದನು, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆಯ ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಕಾಲು ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2016, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12-12-2016 gÀAzÀÄ ©.CªÀÄgÉñÀ ¹¦L ªÀiÁPÉðmï ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÁA¢üUÀAdzÀ°ègÀĪÀ PÀ¯Áåt¥Áà ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÀªÀgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÀAUÁgÉÃd UÀ°è ©ÃzÀgÀ, 2) ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£ÀzÁ¸À CUÀæªÁ® ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ, 3) «ÃgÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Áà ºÀ¼ÉA§gÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 4) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ UÀAUÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÉÆ£Áßr, 5) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ½AzÀ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ £À¹©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 22,200/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2016, PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ, G: ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSɽî D¸ÀàvÉæAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¸ÀA. 05 £ÉÃzÀgÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, gÀªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ gÁ¢üPÁ EªÀ¼À ¤²ÑvÁxÀð EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-12-2016 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀ¸Àw UÀȺÀPÉÌ Qð ºÁQ ªÀÄ£ÁßJSÉýî¬ÄAzÀ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆV ªÉƪÀÄäUÀ¼À ¤²ÑvÁxÀð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 8-12-2016 gÀAzÀÄ C°èAiÉÄ ªÀ¸Àw ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 09-12-2016 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À ©lÄÖ ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ 1300 UÀAmÉUÉ ªÀ¸Àw UÀȺÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ »A¢£À ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ UÁ§jUÉÆAqÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁj vÀgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¯ÁPÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ vÀgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è EnÖzÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt £ÉÆÃqÀ®Ä PÁt°¯Áè, C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ AiÀiÁgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ 07-12-2016 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmɬÄAzÀ    09-12-2016 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÀ¼ÀĪÁzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 40,000 ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 80,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¢£ÁAPÀ 12-12-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2016, PÀ®A 448, 307 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-12-2016 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣Àd§Ä£À ©Ã UÀAqÀ E¸ÁPÀ«ÄAiÀiÁå ®zsÁ¥sÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î gÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÉƺÀäzÀ ªÀÄĸÁÛPÀ, C§ÄÝ® gÀeÁPÀ gÀªÀgÀÄ FzÀ-«Ä¯ÁzÀ ºÀ§â EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄfzÀUÉ ºÉÆVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½zÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄAzÀPÉÌ ªÀÄÄaÑ M¼ÀV£À PÉÆAr ºÁPÀzÉà ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¤zÉæ ºÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ 2300 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ MAzÀÄ zÉÆqÀØ PÉA¥ÀÄ PÀ®è£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÁfAiÀiÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉƺÀäzÀ ªÀÄĸÁÛPÀ EvÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄÆägÀ CªÀÄdzÀ gÀªÀgÀÄ 108 CA§Ä¯É£Àì£À°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ G¸Áä¤PÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ®Äè ºÁQ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 12-12-2016 gÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.