Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 30, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 21-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄPÀðªÀiï¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀiÁ¢UÀ, zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà, zÉÆqÀØ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ¸ÀtÚ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ®ZÀªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥À, ±ÉÃRgÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, §¸ÀªÀgÁd, ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà & ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄPÀðªÀiï¢¤ß & ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï. EªÀgÀÄ UÀ¼ÀÄ ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á. : UÉdÓ®UÀlÖ EvÀ£À gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð FPÉUÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¤Ã£ÀÄ zÀjzÀæ E¢ÝÃ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄUÉ M¼ÉîAiÀÄzÁV®è, MAzÀÄ ¥ÉÃ¥Àgï ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁrPÉÆlÄÖ ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ, ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀªÀ£ÀÄß PÀÄr¢zÁÝ¼É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ:-29-9-2011 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAmÉUÉ C¯ÉÆÌÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀégÀ ¥Ánïï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ¸Á§AiÀÄå ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß ¸Á:D¯ÉÆÌÃqÀ ºÉÆÃV CªÁZÉÊ ±À§ÝUÀ½AzÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉÉ ¨ÉÊzÀÄ zÉÆqÀبÉvÀÛ ºÁUÀÆ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¢£ÁAPÀ:-29-9-2011 gÀ gÁwæ 20-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ-30-9-2011 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ UÀĪÀÄälzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ¸Á:eÁ®ºÀ½î FvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè JwÛ ºÁQ §§ðgÀªÁV PÉƯɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà 32ªÀµÀð, zÁ¸Àgï eÁw-PÀ¨ÉâÃgï G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:eÁ®ºÀ½¢ªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 29-09-11 gÀAzÀÄ ¥ÀUÀqÀ¢¤ß G¥À UÁææªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥À°vÁA±À §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 30-09-11 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£ï vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀĸÁ¨ï ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: E.eÉ. ªÀÄļÀÆîgÀÄ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. E.eÉ. ªÀÄļÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è UÉzÀÝ GªÉÄÃzÀÄzÁgÀgÉÆA¢UÉ ¨Át ©qÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄzÀgï ¸Á¨ï vÀAzÉ PÁ¹A ¸Á¨ï & zÉêÀgÉrØ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸Á: E§âgÀÆ E.eÉ. ªÀÄļÀÆîgÀÄ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Ánð ¸ÉÆÃwzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÁr, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EzÉ CAvÁ F §UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 29-09-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÉÄ£ÀUÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï, DgÉÆævÀgÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁd 20 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ & gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: AiÀÄAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÆ ¸Á: ºÀ¼ÉPÉÆÃmÉ ºÁ. UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï EªÀgÀÄ gÉÃtÄPÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ªÀÄvÉÛ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt :-

¢£ÁAPÀ: 29-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉUÉ ) ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 30, G: PÀÆ° ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ & AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ @ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀqÀØgÀ Nt °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ (¥ÀgÁj) EªÀgÀÄ ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è£À «ÃgÁAd£ÉÃAiÀÄ ¸À¥ÁèAiÀĸïð£À ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄlPÁ £ÀA. §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3500/-, ªÀÄlPÁ aÃn, ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß & MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.09.2011 gÀAzÀÄ 111 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,300/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :

ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಸಾ:ಆಳಂದ ಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮೋಮ್ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಸುಶೀಳಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸಾ: ಅಂಕೇರಾ ತಾ: ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಇವಳು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಇರುವ ಶಿವಾನಂದ ಹಡವೆ ಇವನು ನನ್ನ ಮಮ್ಮಗಳೋಂದಿ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಅವಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸದರಿಯವರನ್ನು ಮನೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 28-09-2011 ರಂದು 11 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸುಶೀಲಾ ಇವಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವಳು ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಗಳನ್ನು ಶಿವಾನಂದ ಇತನು ಬಸವರಾಜನ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ನರೋಣಾ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ತಾಜೋದ್ದಿನ ತಂ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಸಾ:ಧಮ್ಮೂರ ಇವರ ಮಗನಾದ ನಸಿರೊದ್ದೀನ ಇದ್ದು, ನಸೀರೊದ್ದೀನ ಇತನು ಒಂದು ತರದ ಸಿಟ್ಟಿನ ಸ್ವಭಾವದವನು ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 28-09-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೋಸೆ ಇಬ್ಬರು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಿನಾಂಕ 29-09-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಗನಾದ ಮಶಾಖ ಹಾಗೂ ಮಾಲಾನಬಿ ಸೋಸೆಯಂದಿರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆವು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನಾದ ಖಮರೋದ್ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ನಸಿರೋದ್ದಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ವರಿ ಗಂಟೆಗೆ ನಮಾಜ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. 02-45 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಫೊನದಿಂದ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಫೊನಿಗೆ ಇದು ಲಾಷ್ಟ ನಮಸ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪೋನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದನು. ನಾನು ಮತ್ತು ಸೋಸೆಯಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನೋಡಲು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಿಳಿಸಿದೆನೇಂದರೆ ಮಗ ಮಮ್ಮಗನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರು ಊರಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಲ ಸರ್ವೇ ನಂ 52 ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಬೆವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮನುಷನ ಕಾಲು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು ಗೀಡದ ಹತ್ತಿರ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ನಸಿರೋದ್ದಿನ ಮಮ್ಮಗ ಖಮರೊದಿನ ಇಬ್ಬರು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಉರಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿದೇವು ನನ್ನ ಮಗನು ಮಮ್ಮಗನಿಗೆ ಕೋಲೆ ಮಾಡುವ ಇರಾದೆಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಉರಿಲು ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಿ ತಾನು ಕೂಡಾ ಅದೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಊರಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಹತ್ಯಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನರೋಣಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-09-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2011 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 29/09/2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ «ÃgÁgÉrØ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ:58 ªÀµÀð, eÁw:gÉrØ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼À vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉrØ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸ÀD:RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼À vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄAoÁ¼À PÀqɬÄAzÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ £Àfç vÀAzÉ C¯ÁèªÀŢݣÀ ªÀ°è ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA G:¯Áj qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï- 25, AiÀÄÄ-6320 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£À »A§¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉAPÀlgÉrØ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÆ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀAvÉ PÀAqÀÄ §AzÀÄ C®è°è ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. CµÀÖgÀ®èAiÉÄ MAzÀÄ C¦à CmÉÆzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 29/09/2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ vÁ£ÁfgÁªÀ PÀzÀªÀÄ ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £À¸ÀÄQãÀ eÁªÀ AiÀiÁªÀzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÀÝ M§â ªÀåQÛ ¥ÀjaÃvÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ ªÀaiÀÄ 65-70 ªÀµÀð EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2011 PÀ®A 498(J), 323, 504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 29/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÁß ¨ÉUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® ¨Á¹zÀ, ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: C§ÄÝ® zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ C§ÄÝ® ¨Á¹zÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® RAiÀÄÆåªÀÄ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀð ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ J®ègÀÆ PÀÆr ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ CfÓ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É. C°èUÉ DgÉÆæ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/09/2011 gÀAzÀÄ 07:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ CqÀªÉ¥Àà ªÀÄAqÀ¥Àà£ÀªÀgÀ, 45 ªÀµÀð, JuÉÚ CAUÀrAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀ, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DPÁ±À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ 12 ªÀµÀð ¸Á: ©ÃzÀgÀ. EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¯ÁqÀUÉÃj PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ 9 £Éà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀªÀÄoÁuÉ ±Á¯É PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÉ4080 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ. EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A¨sÁUÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ ¸Á¬Ä ºÁUÀÆ QgÀt vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DPÁ±À EªÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ rPÀÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ DPÁ±À EªÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆVUÉ, §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, §®PÉÊUÉ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAoÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Á宺À½î EªÀgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ ¸À£ÀÄäRAiÀiÁå, £ÀÆgÀÄAzÀAiÀiÁå J®ègÀÆ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV C°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄPÉÌ §gÀ®Ä ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ PÉÆæÃdgï fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ 32 JªÀiï 6202 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²æÃ¥Àw ¸Á: PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ PÀÆædgï fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ 32 JªÀiï 6202 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj fæ£À mÉÊgÀ MªÉÄäÃ¯É MqÉzÀÄ fÃ¥À ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 187/2011 PÀ®A 4,5,6, J¸Éì¤ìAiÀÄ® ¸À«Ãð¸À ªÉÄAmɣɣÀì JPÀÖ 1994 :-

¢£ÁAPÀ 29-09-2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Áà qsÉÆÃuÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: f¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¸Á|| PÉÃgÀ D¥sÀ ºÀ©Ã§ ¤ªÁ¸À ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ 108 DA§Æå¯ÉãÀì ªÁºÀ£ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J.JªÀÄ.n. (¸ÁÖ¥sÀ £À¸ÀðUÀ¼ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉʯÉãlUÀ¼ÀÄ (ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ) ¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄPÁA®¢AzÀ vÀªÀÄä ¥Àæ¨sÁgÀzÀ°èzÀÝ ªÉÆèÉÊ® zÀÆgÀªÁtÂUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ QðUÀ¼À£ÀÄß ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¨ÉÃPÁzÀªÀjUÉ PÉÆqÀzÉà ¢ürgÀ£É C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÉêÉUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 29-09-2011 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÉÆÃgÀSÁUÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆä ªÀÄÄåfPï ¹.r CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ 8 d£ÀgÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉqÀ²Ãmï ºÁQ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ £ÀqɬĹ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3020/- gÀÆ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨ÉqÀ²mï ºÁUÀÄ C¯Éè EzÀÝ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JA « JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 29-09-2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¨sÀÆvÁ¼É ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ (ºÉÆïÉAiÀÄ) ¸Á OzÀvÀ¥ÀÆgÀ vÁ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ f ªÉÄÃzÀPÀ(J.¦) EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀA§¥Áà vÀAzÉ vÀļÀd¥Áà, ©üêÀÄgÁªÀ ZÀªÁít EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DmÉÆà £ÀA J.¦ 23/qÀ§Æèöå1068 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cwà ªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á¯Áf PÀAzÀUÉÆÃ¼É EªÀgÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À £ÀA J.¦ 23/ JJ 5303 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆà C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨Á¯Áf EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, UÀmÁ¬ÄUÉ, ¨Á¬Ä ºÀwÛgÀ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀA§¥Áà EvÀ¤UÉ ªÀÄÄV£À ªÉÄ¯É ºÁUÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ ;
ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯಾ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯಾ ವಡ್ಡರ ಸಾಃ ಚಂದಾಪೂರ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕು. ಸುಜಾತ ವ: 15ವರ್ಷ, ಇವಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 26-09-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶು ಜಾ: ಲಂಬಾಣಿ 2.ಅನುಶಾ ಬಾಯಿ ತಂದೆ ಕಾಶು 3.ರೇಣುಕಾ ತಂದೆ ಮೋನು ಜಾ: ಲಂಬಾಣಿ 4. ಅಂಬು ತಂದೆ ಕಾಶು ಸಾ: ಎಲ್ಲರು ಗಂಗೂ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಂದಾಪೂರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಗಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಗೃಹಿಣಿ ಸಾವು :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ
ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಸಾ: ಶರಣ ಶಿರಸಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವಳು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥವಸ್ಥಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 17-9-11 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸ್ಟೋದ ಬೆಂಕಿ ಅವಳು ತೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಎದೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಅವಳನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ, ಗುಣ ಮುಖ ಹೊಂದದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 29-9-11 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ್ತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ಮೂಲಗೆ ಸಾ: ಅಂಕಲಗಾ ತಾ: ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Thursday, September 29, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

     ²æêÀÄw ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ ¢,ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄB48 ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB aAZÉÆÃr vÁBzÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀĪÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀªÀÄä vÀAzÉ ¢. ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¢. ªÀÄ°èPÁdÄð£À£À JgÀqÀ£Éà ºÉAqÀwAiÀiÁVzÀÄÝ, ¢. ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ §zÀÄQzÁÝUÀ ¥ÀzÀݪÀÄä½UÉ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄPÁÌV CAvÁ PÀ«vÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 342/J £ÉÃzÀÝgÀ°è 8 JPÀgÉ 2 UÀÄAmÉ ºÉÆ® ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ ¢,ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄB48 ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB aAZÉÆÃr vÁBzÉêÀzÀÄUÀð, ¹.ºÉZï.¸Áéw UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄð¨Á§Ä ªÀAiÀÄB27 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À UÀAUÁ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À PÀ«vÁ¼À ºÁUÀÆ ¹.ºÉZï.«dAiÀÄ UÀAqÀ gÁªÀÄQæµÀÚ ªÀAiÀÄB23 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB UÀAUÁ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥ÀzÀݪÀÄä¼ÀÄ ¹.ºÉZï.¸Áéw UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄð¨Á§Ä ªÀAiÀÄB27 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À UÀAUÁ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À PÀ«vÁ¼À ºÁUÀÆ ¹.ºÉZï.«dAiÀÄ UÀAqÀ gÁªÀÄQæµÀÚ ªÀAiÀÄB23 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB UÀAUÁ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À PÀ«vÁ¼À gÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 08-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ºÉÆ®zÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ«vÁ¼À¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 26-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ªÀÄw ±ÀgÀtªÀÄäUÀAqÀ:¹zÀÝtÚ ÁgÀrØ,ªÀAiÀÄ:36,eÁw:°AUÁAiÀÄvï,ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á:CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV
±ÀAPÀæªÀÄäUÀAqÀ;ªÀÄ®è£ÀUËqÀ,§¸ÀªÀgÁdvÀAzÉ;ªÀÄ®è£ÀUËqÀ, ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ; §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: ºÉÆ£ÀߥÀà
gÀªÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀÄAmÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ±ÀgÀtªÀÄä¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ KPÉ ºÉÆÃrAiÀÄÄwÛ¢ÝgÀ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀÀgÉ®ègÀÆ DªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÀgÀtªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2011 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À 7£Éà ªÉÄʯïPÁåA¥ïzÀ zsÀ£ÀgÁeï vÀAzÉ ¸ÀvÀåA FvÀ£ÀÄ«£ÁBPÁgÀt ±Á¯É PÀqÉUÉ vÀgÀUÀw £ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃrzÀPÉÌ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà ±ÉlÖgï ¥Àæ¨sÁj ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É 7£Éà ªÉÄʯïPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÁUÀ ¢:28-9-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ zsÀ£ÀgÁeï EªÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ M¼ÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà ±ÉlÖgï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 24-09-2011 gÀAzÀÄ gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ; ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÁVÃgïeÁqÀ®¢¤ßAiÀÄ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°è 6 £Éà vÀgÀUÀw ªÁå¸ÁAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà UÁæªÀÄzÀ Dr£ÀzÉÆrØ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ: ¤AUÀ¥Àà, 20ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ
¤ÃgÀÄ JgÀZÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ: 27-09-2011 gÀAzÀÄ eÁVgÀ eÁqÀ®¢¤ßAiÀÄ ºÁ¸ÉÖ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉPÉAzÀÄ ¹gÀªÁgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ Dr£ÀzÉÆrØ ªÉAPÀmÉñÀ FvÀ£ÀÄ
C°è PÀAqÁUÀ gÁªÀÄAiÀÄå£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ w½¹zÀÝjAzÀ Dr£ÀzÉÆrØ ªÉAPÀmÉñÀ£À£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ PÀgÉzÀÄ M¬Ä¢zÀÝjAzÀ ¹gÀªÁgÀzÀ oÁuÁ¢üPÁj¼ÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ
¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¹zÀÝjAzÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

²æêÀÄw ªÀĪÀÄvÁ @ UÉæù UÀAqÀ CªÀÄgÉÃ±ï ªÀiÁ¢UÀ , ªÀAiÀÄ:24ªÀ, G: ªÀÄ£ÀUÉ®¸À , ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ C±Àävï ¥sÉÊ£À£ïì£À°è JgÉqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ 18000/- ¸Á«gÀ gÀÆ. ¸Á® UÀÄA¦£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ , CzÀgÀ°è E£ÀÆß 400/- gÀÆ PÀlÄÖªÀ¢zÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÁgÀUÀ¼À »AzÉ C²ävï ¥sÉÊ£Á£ïì ¦üïïØ D¦ü¸Àgï UÉÆëAzÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¸Á® PÀlÄÖªÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¢£ÁAPÀ 25-09-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ªÀĪÀÄvÁ @ UÉæù EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ UÉÆëAzÀ¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ ªÀĪÀÄvÁ½UÉ vÁªÀÅ ¥sÉÊ£Á£ïì¢AzÀ PÉÆlÖ UÀÄA¦£À ¸Á®zÀ G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀlÖ®Ä MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr AiÀiÁgÀ PÀÆqÀ£Àß ºÀr¹PÉÆAqÁzÀÆæ ¸Á® PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ EAvÀºÀ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉjUÉ ¸Á® PÉÆlÄÖ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÉÝÃªÉ CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ªÀĪÀÄvÁ @ UÉæù gÀªÀjUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 10 ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¹ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¸ÀAPÀlªÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀĪÀÄvÁ EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 28-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀqÀØzÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ, 55 ªÀµÀð, eÁ-F½UÉÃgÀ, ¸Á:©.ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀÄ
EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¤AwzÁÝUÀ ±ÀgÀ§AiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå, 40 ªÀµÀð, eÁ-PÀ¨ÉâÃgï, G-«Ää£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ©.ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀÄ CªÀ¤UÉ G¢æ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ «Ää£À ºÀt gÀÆ.60/- UÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ºÀt PÉüÉÆâPÉÌ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ zsÉÊAiÀÄð¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ MAzÀÄ PÉÆqÀ°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀgÀ§AiÀÄå£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ±ÀgÀ§AiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è
UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.09.2011 gÀAzÀÄ 56 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-09-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-9-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ CgÀÄuÁ UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: d£ÀªÁqÁ, ¸ÀzÀå: U˽ªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ EªÀ¼ÀÄ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÃAl¯ï ªÉÄðAzÀ vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ ªÉÄðAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ qÀ§â¢AzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ PɼÀUÀqÉ GjAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁå¸À ºÀwÛ ªÉÄÊ J¯Áè ¨ÉAQÌ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: GZÁÑ, vÁ: ¨sÁ°Ì, EvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/9/11 gÀAzÀÄ DgÉÆæ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: amÁÖ [PÉ] EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÆÃdªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: amÁÖ [PÉ], EªÀgÀ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ±É²PÁAvÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀPÉÌ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è J°èAzÀ PÉÆqÀ° CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-09-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ E¨Áæ»A SÁ£À vÀAzÉ E¸ÀÄ¥sÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°A ºÀÀgÉvÁd UÀ°è EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ 1) MAzÀÄ »ÃgÉƺÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï (¤Ã° PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ) gÉf¸ÀÖgï £ÀA JA.ºÉZï-44/E-1448, EAf£ï £ÀA J¸ï-297¹.JA3f©f, ZÀ¹ì £ÀA 96619J¥sï00717, C.Q 15,000/- EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ 2) MAzÀÄ ¸ÀÄdÄQ ¦üAiÀÄgÉÆ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ gÉf¸ÀÖgï £ÀA PÉJ-39/E-5553, EAf£ï £ÀA JA1004JA002412, ZÀ¹ì £ÀA JA1002J¥sï000634 C.Q 18,000/- EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ«£ÀªÀÅ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.J¸ï. UÀnÖ ¹.¦.L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À vÁ¨ÉAiÀÄ°èzÀÝ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2011 PÀ®A 323, 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät d£ÀV¥À½î ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ, EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¤Ãj£À £À°è¤AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ °AUÀ¥Áà d£ÀV¥À½î ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀ¼ÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÆqÀ vÉUÉzÀÄ vÁ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ E§âgÀ ªÀÄzÀå vÀPÀgÁgÀÄ DV DgÉÆævÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/09/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ dªÀÄV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ dªÀÄV PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J-38/3734 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀiÁå ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (J£ï), EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ £ÀfÃgÀ«ÄÃAiÀiÁå EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉçƧµÁºÀ vÀAzÉ ªÀÄ®AUÀµÁºÀÀ zÀªÉÃð±À ¸Á: eÉÆÃd£Á gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2011 PÀ®A DºÁgÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ vÀqÉUÀlÄÖªÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ-1954 PÀ®A 16, eÉÆvÉ 272 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ZÀ¥Áw ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, G: ®Qëöä-¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ gÀªÁ EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ® ªÀiÁ°PÀ ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 2] ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ZÀ¥Áw ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ®Qëöä-¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ gÀªÁ EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ, ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀj§âgÀÆ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EAqÀ¹ÖçAiÀįï KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ®Qëöä-¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ gÀªÁ EAqÀ¹ÖçAiÀÄ°è CQÌ MqÉzÀÄ gÀªÁzÀAvÉ ªÀiÁr CzÀgÀ°è PÉëÄPÀ¯ï ¨Égɹ UÉÆâügÀªÁ PÁtĪÀAvÉ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß UÉÆâü gÀªÁzÀ°è PÀ®¨ÉjPÉ ªÀiÁr vÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ ¨ÁåV£À°è vÀÄA© ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á°ªÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÁ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀÄ°èzÀÝ gÀªÁ vÀAiÀiÁågÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ «ÄµÀ£ï ºÁUÀÄ EvÁå¢ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ಐದು ಜನರ ಬಂಧನ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ 28-09-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಕ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಂಚರು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ 1.ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ 2.ರಾಜಣ್ಣಾ ಬಿರೆದಾರ 3.ಇಮಾಮೋದ್ದಿನ್ 4.ರಾಜಣ್ಣಾ ಚಳಕಾಪೂರ 5.ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಮಗಾರರತವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರಿಂದ 2050-00 ರೂ. ಗಳ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಜಾನೆ ಸಾ;ಸಿಂದಗಿ (ಬಿ) ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ. 28-9-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊಲದ ಕೆಳಗಿನ ಬದುವಿನ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲ ಪಾಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಗುಡು ತಂದೆ ಅಜ್ಜು @ ಅಜೀಜ ಇತನು ತಮ್ಮ ದನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದನು ಆಗ ನಾನು ಕರೆದು ಗುಡು ಇತನಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಿ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಅಂದುದಕ್ಕೆ ಸದರ ಗುಡು ಇತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ತಕರಾರು ಆಗಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಹೊಲೆ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ಮಾಡುತಿಯಾ ಎಂದು ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು 1.ಗುಡು ತಂದೆ ಅಜ್ಜು @ ಅಜೀಜ ಕಡಗಂಚಿ , 2.ಮಹಿಬೂಬ ತಂದೆ ಅಜ್ಜು @ ಅಜೀಜ ಕಡಗಂಚಿ ,3.ರಫೀಕ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಡಬರಾಬಾದ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರಣಾಂತಿ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ವಾಡಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಗೌಸ ತಂದೆ ಹಾಜಿ ಕರೀಮ ಸಾ: ಬಿರ್ಲಾ ಏರಿಯಾ ವಾಡಿ ಇವರು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಮೊದಲು 1.ಶಬ್ಬಿರ ತಂದೆ ನಾಸೀರ ಖಾನ 2.ಶಮಶೀರ ತಂದೆ ನಾಸೀರ ಖಾನ 3.ಬಾಬಾ ಪಟೇಲ ಸಾ: ಎಲ್ಲರು ವಾಡಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟನಲ್ಲಿ ಕೇಸ ನಡೆದಿದ್ದು ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 28-09-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವಿ:ನಾ ಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Wednesday, September 28, 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಂಧನ :-
ಕಮಲಾಪುರ ಠಾಣೆ : ಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಕ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪಾ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ಸಾಃ ಜೀವಣಗಿ, ರಾಜಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಬಿರೆದಾರ ಸಾಃ ಬೇಲೂರ(ಕೆ), ಇಮಾಮೋದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ದಂಡೋತಿ ಸಾಃಕಲಗುರ್ತಿ, ರಾಜಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಚಳಕಾಪೂರ ಸಾಃ ಭೂಂಯಾರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಅವ್ವಣ್ಣಾ ಸಮಗಾರ ಸಾಃ ಜೀವಣಗಿ ತಾಃಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿನಾಥ ಬಿ.ಪಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಂಧಿತರಿಂದ ಒಟ್ಟು 2050-00 ರೂ. ಗಳು ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:   .  

dĮĪÀÄUÉÃj vÁAqÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÀAUÁå £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ CzÉ vÁAqÁzÀ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀįÁå £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð : ®ªÀiÁt FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ J©â¹ £À£Àß ºÀwÛgÀ ¨Á CAvÁ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÁUÀ CzÀPÉÌ DPÉAiÀÄÄ ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ §gÀĪÀ¢¯Áè K£À¯Éà ¸ÉÆÃ¼É CAvÁ PɼÀUÉ PÉqÀ« JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ JzÉUÉ ºÀÆqÉzÁUÀ DPÉ PÀƸÀjPÉÆAqÀÄ JzÀÄÝ MzÀgÁqÀ®Ä CzÉà vÁAqÁzÀ gÁeÁ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÀAUÁå £ÁAiÀÄPÀ ®ªÀiÁt EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ EªÀ¼ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ PÉÊÀ¬ÄAzÀ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁUÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢: 27-09-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ²æà ZÉ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ gÀªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ §AzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉʯÉéøÉÖñÀ£ïzÀ°è mÉæãï E½zÀÄ eÉeÉ ªÀÈvÀÛzÀ°è EzÀÝ ®Qëöä ¨Ágï ªÀÄvÀÄÛ gɸÉÆÖÃgÉAmïzÀ°è ºÉÆÃV M¼ÀUÀqÉ §®¨ÁdÄ EzÀÝ 4 £Éà mÉç¯ïUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 180 JAJ¯ï£À Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì vÀj¹PÉÆAqÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÉÝ£ÀÄ. vÀ£Àß mÉç¯ïªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¥ÉèÃmï£À°è §fÓ, zÁ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¤A¨É ºÀtÂÚ ºÉÆüÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. vÀ£Àß »AzÉ EzÀÝ mÉç¯ïUÉ £Á®ÄÌ d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÀĽwzÀÄÝ CªÀgÀ°è £ÁUÀgÁd JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤A¨É ºÀtÚ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¤A¨É ºÀtÄÚ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè £À£ÀUÉ ¨ÉÃPÀÄ ¤£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÉ vÀj¹PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ D £Á®ÄÌ d£À "¨Éà ¯ËqÉÃPÉà ¨Á¯ï, ªÀiÁQ ZÉÆÃzï ¨ÉÊ£ï ZÉÆÃzï, ZÀÆvɪÀiÁPÉà ¯ËqÉÃ" CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀgÀÄ. ¤A¨Éâ ºÀtÄÚ ¤£ÀUÉ PÉÆqÀzÉà vÀ¥ÁàVzÉ CAvÁ CAzÉ£ÀÄ. DUÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr £À£Àß §®UÀtÂÚUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÉ£ÀÄ. G½zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ £À£Àß HgÀÄPÉÆî£ÀÄß CqÀØPÀnÖzÁUÀ D ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ°è M§â£ÀÄ £À£Àß HgÀÄPÉÆî£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß »AzɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ CAvÁ¢£ÁAPÀ: 28.09.2011 gÀAzÀÄ ²æà ZÉ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ 50 ªÀµÀð, eÁ-dAUÀªÀÄ, G-¤ªÀÈvÀÛ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ, ¸Á-ªÉÄ£À £ÀA 12-06-497/2 ZÀAzÀæ§AqÁ gÉÆÃqï J¯ï©J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 23-09-2011 gÀAzÀÄ PÀÄAn ¢Ar£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ ¸Á£À¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ FgÀªÀÄä vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà, ªÀ:18, ªÀqÀØgÀ, EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É FgÀªÀÄä¼À vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀĤ DvÀ£À ºÉAqÀw CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄdUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ §qÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr JwÛ £É®PÉÌ MUÉzÀÄ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁjM¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ CAvÁ FgÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄ°AzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ dÄmï ªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© ¸À¨ï ¸ÉÖµÀ£ï ºÀwÛgÀ, £ÁUÉñÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÀ, 32ªÀµÀð,eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: ¢éwAiÀÄ zÀeÉðAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, §AqÉñÀ vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà, 20ªÀµÀð,eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À.3) ²ªÀ±ÀARgÀ vÀAzÉ: ²ªÀgÁd, 20ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á: eÁVÃgï eÁqÀ®¢¤ß. gÀªÀgÀÄ PÀÆr ²æà ¹zÀÝAiÀÄå ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ 3 ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ©¹AiÀÄÆlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹QÌ©¢ÝzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀݲæà ªÀÄw ¦.¥ÁªÀðvÀªÀÄä ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ ²æà ¹zÀÝAiÀÄå ºÀªÁ¯ÁÝgï ¨Á®PÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯É CgÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ s¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ - PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj , ªÀAiÀÄ:51ªÀ, eÁ:G¥Áàgï , G: ºÉÆÃmÉ¯ï ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 2) §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀÄAvÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:32ªÀ, eÁ: ªÁ°äÃQ G: mÉîgï PÉ®¸À , ¸Á: f£ÁߥÀÄgÀ , vÁ: ªÀiÁ£À«.(¥ÀgÁj) wgÀÄ¥Àw ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.810/- , ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ , ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2011 gÀAzÀÄ 116 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

Gulbarga District Reported Crime


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ:
28-09-2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೇಟ ಅಫಜಲಪೂರ ಮೇನ ರೋಡನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಮಲ್ಲು @ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬೀರಣ್ಣ ಪುಜಾರಿ ಈತನಿಗೆ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಎಸ್ 2678 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅಫಜಲಪೂರ ರೋಡಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ರಾಂಗ ಸೈಡಿನಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈತನಿಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೋಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 28-09-2011

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ gÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÉrØ, 29 ªÀµÀð, ¥ÉưøÀ PÁ£Àìmɧ® ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ (©) vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38J¯ï0016 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀ C£ÁìgÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ. £ÀUÀgÀzÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ-UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁA¥ÀÄgÉ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ, ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀ ªÉƼÀPÁ® ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄð£À ºÀ®Äè C®ÄUÁqÀÄwÛzÉ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A§¢ PÀĽvÀ C£ÁìgÀ EªÀgÀ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÁUÀÆ JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð G.PÀÆ° ¸Á|| PËoÁ (PÉ) EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀÝ PÉA¥ÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄrªÁ¼À 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á|| E§âgÀÄ PËoÁ (PÉ) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁr vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJ®ªÀÄä UÀAqÀ ªÉÊfãÁxÀ dªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉî¸À ¸Á: ¸ÀAUÀ¼ÀÆV EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ EªÀ½UÉ ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 8-10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ ¨ÉýîUÉ 0630 UÀAmÉUÉ DtzÀÆgÀªÁr ²ªÁgÀzÀ°èzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀUËqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆÃArgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà gÉÆ»¯É ªÀAiÀÄ :35 ªÀµÀð, eÁw :PÀ§â°UÀ, G :MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¸À¸ÁÛ¥sÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ n.«.J¸ï. JPÀì® ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥sÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ §¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÁªÀ¼ÀUÀAiÀiÁå ¸ÁgÀAUÀªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð, G:¥ÉÆÃqÀð PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï- 23, J£ï- 1177 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà vÉÆÃAqÁgÉ ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸À«vÁ UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ºÀtUÉ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/09/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ feÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G: ªÀÄ£ÉÃPÉî¸À ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½î ¸ÀzsÀå OgÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á®Ä ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð G: ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½î ¸ÀzsÀå OgÁzÀ EªÀgÀÄ qÉÆÃtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀð«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄUÀ¼ÁV PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1430 UÀAmÉUÉ ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀPÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ MAiÀÄÄÝ C°èAzÀ GzÀVÃgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2011 PÀ®A 32,37 PÉ.E JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 27/09/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀ£ÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj DUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÉA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ZÀ£Áå @ ZÀ¤ß¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà MqÀØgÀ ªÀAiÀÄ- 25 ªÀµÀð eÁ MqÀØgÀ ¸Á|| MqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 10 °ÃlgÀ ¸ÉA¢ C.Q.100=00 gÀÆ MAzÀÄ »vÁÛ¼É ºÁAqÀ C.Q 300=00 d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ಏಳು ಜನರ ಬಂಧನ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ.27-09-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಳಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವಾರ ಟೇಲರ ಇವರ ಹೊಲ ದ ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯ ದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ದೈವಲೀಲೆ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೇಲಾದಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ 1.ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಚಿಕೋಣಿ ಸಾ;ಬ್ಯಾಂಕ ಕಾಲೂನಿ ಗಂಜ ಗುಲಬರ್ಗಾ 2.ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ವೇಷಣ್ಣಾ ಚಲಗೇರಿ ಸಾ;ಮಾಕಾ ಲೇಔಟ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡಗುಲಬರ್ಗಾ 3.ಶ್ರೀಶೈಲ್ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಯಿಕೊಡಿ ಸಾ;ಮನಂ.116 ಸಿಐಬಿ.ಕಾಲೋನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 4.ಭೀಮಶ್ಯಾ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಸಿಂಧೆ ಸಾ; ಅಶೋಕ ನಗರ ಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ 5.ರಮೇಶ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ನಿಂಬಾಳ ಸಾ; ಉಪಳಾಂವ ತಾ: ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 6.ಅಣವೀರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಣ್ಣಾ ನಂದಿಕೂರ ಸಾ;ಉಪಳಾಂವ ತಾ: ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 7.ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣಾ ಟೆಂಗಳಿ ಸಾ; ಉಪಳಾಂವ ತಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಿಡಿದು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 6035/- ರೂಗಳು ಹಾಗೂ 4 ಮೋಬೈಲ ಪೋನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮಧುಕರ ತಂದೆ ಅಂಬಾಜಿ ಬಂದಿಚೌಡೆ ಸಾ: ಜಂಬಗಾ (ಕೆ) ತಾ: ಆಳಂದ ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 27-09-11 ರಂದು ದಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ ಹತ್ತಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ 3 ಜನ ಅಪರಿಚಿತರು 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಹಿಂದಿನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ 10000/- ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ: 27-9-2011 ರಂದು   ನಗರದ ಜಗತ .ಸರ್ಕಲ್  ದಿಂದ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. ಸರ್ಕಲ್ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟೌನ ಹಾಲ ಕ್ರಾಸ್  ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ  ಒಂದು ಅಟೊರೀಕ್ಷಾ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಬಿ 409 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಜಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಪಲ್ಟಿಮಾಡಿ  ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು  ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ  ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಸಾ: ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಸಿಂದಗಿ     ಇವರಿಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ.ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Tuesday, September 27, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À C£ÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ
C£ÀªÁgÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà FPÉAiÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀÄ 71 gÀ°è
¢£ÁAPÀ:-27-7-2011 gÀAzÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ºÀjd£À £ÉÃzÀݪÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ©. zÉêÀgÁeï ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð UÀÄvÉÛzÁgÀgÀÄ , ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï 9(J) PÁ®ÄªÉ £Á§zÀA PÁ®ÄªÉ 4 £Éà ¥ÁåPÉÃeï D¯ÉÆÌÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÁ;- zÉêÀzÀÄUÀð f;- gÁAiÀiÁZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ±ÉÃAUÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAwAiÀÄ ¨É¼É¢zÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß AiÀÄAvÀæUÀ½AzÀ £Á±À ¥Àr¹ ¨É¼É ¨ÁgÀzÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV §AzÀÄ PÁªÀiÁUÁj ªÀiÁr £ÀµÀÖ ªÀiÁr ªÉƸÀUÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ vÁAiÀĪÀÄä¼À£ÀÄß ¸Á¬Ä¸À®Æ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ £ÀµÀÖ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¤ÃrgÀĪÀ¢®è £ÀµÀÖ¥ÀjºÁgÀ PÉüÀ®Æ ºÉÆzÁUÀ vÁAiÀĪÀÄä½UÉÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤zÉÃð²vÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 25-09-11 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 50ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ 36gÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°è DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è vÉîÄvÀÛ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §Æ¢ªÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ZÉÊ£À £ÀA.847gÀ ºÀwÛgÀ ¢:26-09-2011 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA.PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ JA.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J.E. vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ 36gÀ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ 3£Éà ºÀAvÀzÀ ¤Ãj£À ¤ªÀðºÀuÉ G¸ÀÄÛªÁj, ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ G¥À «¨sÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ  vÁ®ÆQ£À FZÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 16, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ 24-09-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À ºÀnÖAiÀÄ°è PÀ¸À §½zÀÄ §gÀ®Ä HgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £ÁUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ ºÀnÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¨Á«AiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV eÁj©¢ÝgÀĪÀ¼ÉÆà CxÀªÁ ¨ÉÃgÉãÀÄ WÀl£É dgÀÄVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: FZÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TÃvÀ ¦AiÀiÁðzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ªÉÄâQ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ «gÉñÀ ªÀqÀØgÀÄ 30 ªÀµÀð FPÉUÉ FUÉÎ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ. MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »A¢¤AzÀ ªÉÄâQ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ. zÀÄgÀÄUÀªÀÄä¼À UÀAqÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀÄ 35 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| UÀÄAd½î FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 wAUÀ½AzÀ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÉÎ 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ HjUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉUɨÁgÀzÉ C®è°è wgÀÄUÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26-09-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 27-09-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆägÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è «µÀ PÀÄrzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 25-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ªÀÄw D¹ÃAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£ï UÀAqÀ: C§Äݯï gÀ¹Ãzï ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¸ÀgÉÆÃf¤ Nt zÉêÀzÀÄUÀðFPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ
C§Äݯï gÀ¹Ãzï vÀAzÉ: ªÀĺɧƨï¸Á¨ï @ JPÁâ¯ï¸Á§,
ªÀÄ»§Æ§¸Á¨ï @ JPÁ⮸Á¨ï, gÀºÉªÀiÁ£ï© UÀAqÀ: ªÀÄ»§Æ§¸Á¨ï @ JPÁ⮸Á¨ï, E¨Áæ»A vÀAzÉ; ªÀÄ»§Æ§¸Á¨ï @ JPÁ⮸Á¨ï , £Á¹Ãgï vÀAzÉ: ªÀÄ»§Æ§¸Á¨ï @ JPÁ⮸Á¨ï ºÁUÀÆ C§Äݯï RAiÀÄƪÀiï vÀAzÉ: ªÀÄ»§Æ§¸Á¨ï @ JPÁ⮸Á¨ï J®ègÀÆ ¸Á: ªÀĺÀªÀÄä¢AiÀÄ ªÀĹÃzï ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ
gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¹ÃAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£ï FPÉUÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨sÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ C¹ÃAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£ï FPÉAiÀÄÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄätÚ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgï G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¥À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄDgÉÆævÀ£À wªÀÄätÚ ªÀqÀØgï ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï«gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÉøÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸À vÉUÀzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 26-09-11 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉøÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸À vÉUÀzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢:26-09-2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÉÄAqïì ¸ÀÆÌ¯ï »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï §ºÁgï JA§ £À¹Ã¨ïzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV 1)«gÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 24ªÀµÀð eÁ: PÉÆgÀªÀgÀÄ G: PÀÆ° ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ.2) UÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà 50ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: ºÀaUÀ PÀA¥À¤ £ËPÀgÀ n.£ÀA: 413 ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ.3)PÀÄ¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà 55ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ° ¸Á: PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ. ¹QÌzÀÄÝ CªÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 580/- gÀÆ. 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ.MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÀÄƨÉʯï CQgÉÆ: 500/- MAzÀÄ ¥sÁ«Äð ªÀÄƨÉʯï CQgÉÆ: 500/- UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.09.2011 gÀAzÀÄ 139 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

Gulbarga District Reported Crimes

ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ಮೂರು ಜನರ ಬಂಧನ :

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 26-09-2011 ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶಹಾಜಿಲಾನಿ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಸದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಸಿಂಹ ಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ಬ್ಯಾನರ ತೋರಿಸಿ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಎ ಉಪವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ತಮ್ಮ ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪಿಐ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ ಬಸವರಾಜ ತೇಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರಾಘವೆಂದ್ರ ನಗರ ಹಾಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ 1.ಸದ್ದಾಮತ ತಂದೆ ಪಾಶಾಮಿಯಾ ಪಟೇಲ ಸಾ|| ಹಿರಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 2. ಖಲೀಲ ತಂದೆ ಖಾಜಾಮಿಯಾ ಖುದಾವನ ಸಾ|| ಖದೀರ ಚೌಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ 3. ಖಾಜಾ ಮೈನೋದ್ದೀನ ತಂದೆ ಖುದಾಬಕ್ಸ ಬಂಬಾಯಿ ಮಿಟಾಯಿ ಸಾ|| ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ 3 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ನಗದು ಹಣ 7600/-ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಆನೆ ಕುದುರೆ ಸಿಂಹ ಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾನರ, 7 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಘವೆಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ: 26-09-2011 ರಂದು ಸಂಪತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಿಪ್ಪನವರ ಶಾ: ಹಾಗರಗಾ ಇವರಿಗೆ ಆರಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಂಬರಾಯ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಪ್ಯಾಸೇಂಜರ ರೇಲ್ವೆನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಾವಳಗಿ ಸ್ಠೇಷನದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹುಣಸಿ ಹಡಗಿಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹುಣಸಿ ಹಡಗಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಫೊಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ-32 ವ್ಹಿ- 6591 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ವಾಹವನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ, ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ನನ್ನ ಎಡಗಡೆ ತೆಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎಡ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ, ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :

ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀಮತಿ ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾವ ನಾರಾಯಣಪೂರೆ ಸಾ: ಬೆಕೋಟಾ ಪುನರ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಮಲಾಪೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 26-09-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ತರೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 9400/- ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಾದ ಶ್ರೀ, ದಾನಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಳ್ಳರು ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಘಾರದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಒಟ್ಟು 21800=00 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಂಆಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಸುಭಾಸ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣಾ ತಿಪ್ಪಿಮನಿ ಸಾ:ಶಂಕರವಾಡಿ ಶಾಹಾಬಾದ ರವರು ದಿನಾಂಕ 26-09-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾಜು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇನ್ನೂ 5 ಜನರು ಸಾ:ಎಲ್ಲರೂ ಶಂಕರವಾಡಿ ಕುಡಿಕೊಂಡು ಮಗನಾದ ನಾಗರಾಜ ಇವನನ್ನು ಶಂಕರ ಇವನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ಸಂಗಡ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಶಂಕರ ಇತನು ನಿನ್ನ ಮಗ ನಾಗರಾಜ ಇವನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಭಂಕೂರದಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಎದೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತ ಗಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 27-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-09-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 26-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ CAwªÀÄ QæÃAiÉÄ PÀÄjvÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢, ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÉ 30-35 d£ÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ EªÀgÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-38/962 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉƤßPÉÃj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è mÉA¥ÉÆà ¤°è¹ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ d£ÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àðd£É ªÀiÁqÀ®Ä E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ-28/J-7021 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢A¢ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ mÉA¥ÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ mÉA¥ÉÆà ¥À°Ö ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ 31 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ²ªÀgÁeï vÀAzÉ ºÁªÀVgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ @ ²ªÀgÁeï vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¸ÁAUÀªÉ EªÀgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 25/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤vÁ @ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ²ªÁf gÁAiÀÄ½î ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ gÁAiÀÄ¥À¼Éî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ 3 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ EªÀjUÉ 2 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ªÀgÉUÉ N¢zÀÄÝ, 4 ªÀµÀðzÀ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄÈvÀ£ÀÄ n.¹. ºÁUÀÄ CAPÀ¥ÀnÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦.JªÀiï.Dgï.L. AiÉÆÃd£É Cr ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EArAiÀiÁ ¨ÁåAPÀ£À°è 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á¯Á ¥ÀqÉzÀÄ CzÀgÀ°è 13,000/- gÀÆ vÀÄA©zÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ n.¹. CAPÀ¥ÀnÖ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁQ ºÀt vÀÄA©zÀÝ°è PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀtzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ DUÀ¢zÀÝPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ DV ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §ºÀ¼À ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀÄ ¨ÁQ £À¤ßAzÀ PÉÆqÀ°PÉÌ DUÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¨Á«AiÀÄ°è EzÀÝ ¤Ãj£À°è ºÉÆÃV fÃVzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ »AzÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£À ¸Á«£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «Ä¤ §¸À £ÀA PÉJ-38/4201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® CAqÀgÀ ©æÃqÀÓ£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ f.J£À.r PÁ¯ÉÃd PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-4440 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnÖzÀÝ ªÀÄÈvÀ UÀįÁªÀÄ DªÉÄÃgÀ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ ¸ÀvÁÛgÀ, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ¹èÃ¥À DV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ EªÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À vɯÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÁºÀ£À ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÀįÁªÀÄ DªÉÄÃgÀ EªÀ£À vÉ¯É NqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ UÀįÁªÀÄ ¥sÉʸÀgÀ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ UÀ¥sÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2011 PÀ®A 380 L¦¹ :-

DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ®Qëöä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄA¨ÁgªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ªÀÄzÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÉAzÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22-09-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°è£À §AUÁgÀ ¥Àj²Ã°¸À®Ä C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ 25 UÁæA £ÉÃzÀÄ C.Q 45,000=00 gÀÆ EgÀ°®è, ¸Àzj ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀ ®Qëöä EvÀ¼É PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ C£ÀĪÀiÁ£À EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃSï ªÀÄUÀÄݪÀiï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÉÊzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃVð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¯ÉÊPÀĢݣï vÀAzÉ ±ÉÃSï ªÀÄUÀzÀĪÀiï ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉÆÃVð EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ ¤Aw¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯ÉÊPÀĢݣï vÀAzÉ ±ÉÃSï ªÀÄUÀzÀĪÀiï ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃVð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÉÃSï ªÀÄUÀÄݪÀiï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÉÊzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉÆÃVð EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤Ã£ÀÄ F zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÝgÀÄ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ & 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ zÀįÁj ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉãÉAzÀgÉ, UÁA¢üUÀAd J¦JA¹ PÀbÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ E§âgÀÆ d£ÀgÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉʪÀżÀî aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¨Áwä EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è J¦JA¹ PÀbÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ºÉƤßPÉÃj, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ, 2) ¸Á®ªÀÄ£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ¹AzÉÆî EªÀj§âgÀÆ UÁA¢üÃUÀAd ¤Ãj£À mÁåAQ£À ºÀwÛgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÀÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ 1100=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 05 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.