Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-11-2010
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/11/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀwxÀð¥Áà ©ÃgÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ Q° ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¨É½UÉÎ £ÉÆqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢ C®è°è ºÀÄqÀPÁr £ÉÆqÀ¯ÁV ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ «ZÁj¸À®Æ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ EzÀÄÝ, ZÉ¹ì £ÀA 04H16F08239, EAf£À £ÀA 04H15E08516 EgÀÄvÀÛzÉ, C.Q ` 35,000/- ¸Á«gÀ EgÀÄvÀÛzÉ, EzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÁwæ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 215/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-25/11/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À OµÀzsÀ CAUÀr vÉgÉzÀÄ 1) CªÁAl 500 JA.J¯ï-20 C.Q. ` 32,500/-, 2) CªÁAl 200 JA.J¯ï-50 ` 32,500/-, 3) ¥sÉêÀÄ 500 JA.J¯ï-2 °ÃlgÀ ` 56,000/- , 4) ¥sÉêÀÄ 100 JA.J¯ï-2 °ÃlgÀ C.Q. ` 56,000/- 5) ¥ÉÆÃPÉèãÀ 100 UÁæA 20 C.Q. ` 28,000/- , 6) ¨É£ÀjhÄgÀ 100 UÁæA. 20 C.Q. ` 14,000/- »ÃUÉ MlÄÖ ` 2,19,000/- zÀµÀÄÖ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÄÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ dUÀvÁ¥À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: d£Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ PÀȵÁÚ @ ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ²AzÉ ¸Á: d£Á¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ ` 500/- PÉÊPÀqÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ PÉÆnÖzÀ PÉÊPÀqÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆîz°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀȵÁÚ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¨ÉãÀß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÀÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ.¸ÀÄeÁvÁ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¨sÁUÁ¢ PÀÄlÄA§zÀªÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ 2) ¸ÀAVÃvÁ E§âgÀÄ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄïÉAiÉÄà PÉøÀ ªÀiÁrgÀÄwÛÃj CAvÀ CAzÀÄ DgÉÆæ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°è£À §vÁ¬Ä vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ PÀaÑgÀÄvÁÛ¼É ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 25.11.,2010 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±À²ªÀĺÀ¯ï ªÀÈvÀÛ¢AzÀ gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖÃóµÀ£ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ZÀZÀð ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀªÁgÉ¥Àà ¸Á: °AUÀ£ÀSÁ£ï zÉÆrØ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 36 n-8811 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnÖzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¸Á:¨ÉÃgÀÆ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 25.11.2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ZÁ®PÀ ®wÃ¥À vÀAzÉ ±ÉÃSïSÁ£ï ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¥ÉÆÃvÁß¼ï FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 01/r-8855 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¢AzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁåAPÀgï £ÀA§gÀ PÉJ 28/J 5189 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ À QèãÀgÀUÀ¼ÁzÀ C«ÄÃzï ªÀÄvÀÄÛ eÁQÃgï EªÀgÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C«ÄÃzï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

¢£ÁAPÀ 25.11.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0900 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ UÀÄAmÁgÁ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²æà ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¸ÀAiÀÄå ,£ÁAiÀÄPÀ ,¸Á: ªÀĸÀgÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ J 36.f-8239 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ZÉ£ÀߥÀà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À ¥ÀAzÁå£À UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ£ÀªÀÄAvÀ, ¥ÀÆeÁj, 26 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, PÀÆ° PÉ®¸À FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀܤzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 11.09.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ¦üÃmï JvÀÛgÀ«zÀÄÝ, vɼÀî£ÉÃAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ, §®PÀtÂÚ£À°è H§Ä ©zÀÄÝ GAmÁVgÀĪÀ ©½ PÀ¯É EzÀÄÝ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½AiÀÄ ±ÀlðªÀÄ ©½AiÀÄ §tÚzÀ ®ÄAV ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÉÆîĪÀÄÄR«zÀÄÝ, UÉÆâ ªÉÄʧtÚ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÉÊQÛAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½îà ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà , £ÀªÀ°, 35 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ CA§ªÀÄäUÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ÷¼À£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV , FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄgÀ½ HjUÉ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 21.11.2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ     ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        ¢£ÁAPÀ 25.11.2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĹÌAiÀÄ C±ÉÆÃPÀ ²¯Á±Á¸À£ÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀªÀÄzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ¸Á: ªÀÄ¹Ì FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 36/9216 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÉÆqÀØ PÀAPÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 3 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ d£ÀgÀ ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÁzÀ ²æà GzÀAiÀÄgÀ« gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 24.11.2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ UÉÆøÀ¯É¥Àà ºÀjd£À,65 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄlÆÖgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlÆÖgÀÄ vÁAqÁzÀ ªÀÄÄPÀÌtÚ£À ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ZÁzÀgÀ J¼ÉzÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ JqÀUÀqÉAiÀÄ ZÀ¥ÉàUÀ w«zÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÉ£ÀߥÀà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                     

    °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À FZÀ£Á¼À UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw UÀzÀݪÀé UÀAqÀ ¢.PÀÆqÉè¥Àà ¥ÀÆeÁj PÀÄgÀħgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä D¹ÛAiÀÄ ¥Á°£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ, F »£À߯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 17.11.2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ zÁj ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á: FZ£Á¼À FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr , £ÁUÀªÀÄä½UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ , fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ²æêÀÄw UÉzÉݪÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 23.11.2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¸Á®UÀÄAzÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÀ§Æ§Ä¸Á¨ï ªÀÄAwæ EªÀgÀ UÉÆÃqÁ£ï ºwÛgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C§Äݯï UÀ¥ÀÆgÀ vÀAzÉ SÁzÀgï ¸Á§ ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 K-6218 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ JªÉÄäUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ²æà UÉøÀÄzÁgÁd EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 25.11.2010 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À ªÀiÁ£À¸ÀUÀ¯ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ZɮĪÁ¢ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è UÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ PÀÄgÀħgÀ ¸Á: AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À ºÁUÀÄ EvÀgÉà 18 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÆý ¥ÀAzÀåzÀ dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÁ ¦,J¸ï, L gÀªÀgÁzÀ ²æà ¥ÀÄ®èAiÀÄå gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ:½ ªÀiÁr ,»rzÀÄ PÉÆý dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 3025/-, LzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 5,100/- , 14 ºÀÄAdUÀ¼À ªÀiÁgÁl¢AzÀ §AzÀ ºÀt 8000/- gÀÆ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á|| £ÀÆå gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ C¯ÁägÁzÀ°ègÀĪÀ §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ N¯É 4 eÉÆvÉ MlÄÖ 17 UÁæA, ¨É½îAiÀÄ vÁlÄ , vÀA©UÉ , PÀÄAPÀÄA ¥ÀAZÀ¥Á¼À, UÁè¸À, ¤Ã¯ÁAd¯Á, DgÀw vÀmÉÖ »ÃUÉ J®è ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 2-1/2 PÉ.f. MlÄÖ CAzÁdÄ ` 80,000/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀîªÀÅ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2500/- »ÃUÉ MlÄÖ ` 1,37,500/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀîªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.