Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, October 4, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-10-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04-10-2012

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÃzÀ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¨Á®ZÀAzÀæ ºÁ®±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ²ªÁgÀzÀ FgÀ¥Áà gÁªÀÄUÀÄAr EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-9192 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃmÁð (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ GµÁzÉë UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃmÁð (©) EPÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ, §®UÁ® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÀ½îSÉÃqÀ (©) D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ GªÀÄUÁð D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà GµÁzÉë EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: vÁzÀ¯Á¥ÀÆgÀÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÁªÀÅzï EvÀ£À mÁæöåPÀÖgï £ÀA J¦-23/E-8019 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀĤ® EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï £À°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ »rvÀ vÀ¦à ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ ¥À°à ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ¸ÀĤ® EvÀ£À ªÉÄʪÉÄ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀĤ® EvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉUÉ vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀĤ® EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¸ÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-10-2012 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA-9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ PÁ±É¥Áà FgÀrØ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÀlPÀgÀ mÁæªÉïïì £ÀA PÉJ-56/642 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ ¸Á: ¤uÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß £ÀlPÀgï mÁæªÉïïì£ÀÄß ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÉ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊrUÉ ºÉÆÃV gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ gÉÆÃr£À JqÀ §¢¬ÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzï ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§ ZÀAqÀQªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAUÀ®V EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ºÀuÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §® PÁ°£À PÀ¥ÀàUÀAqÀzÀ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁvgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 232/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 02-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ: ®PÀëöät eÁzsÀªï vÀAzÉ ²ªÁf eÁzsÀªï, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ªÀÈwÛ: qÁPÀÖgï, f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgï, ¸Á: qÁ: a®ègÀV gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ, ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð¯ï, ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §eÁeï ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-3523 gÀ°è D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð¯ï §½¬ÄgÀĪÀ qÁ: a®ègÀV ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁA¥ËAqï ºÉÆgÀUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤°è¹ ºÉÆÃzÀ §eÁeï ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ, 1) §eÁeï ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-3523, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JAr 2rºÉzïrºÉZïgÀhÄqïgÀhÄqɸï¹rCD06779, 3) EAf£ï £ÀA. rºÀZïeÉ©J¸ïr02023, 4) ªÀiÁqÀ¯ï-2009, 5) §tÚ PÀ¥ÀÄà PÀ®gï, 6) C. Q. 40,000/-gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  


C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

         ªÀÄÈvÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 03-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀÄUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 04-10-2012 gÀAzÀÄ 7-15 J.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®Qëöä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, 28 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 35/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

         03-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ²æà EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ: ºÀĸÉãÀ¸Á§, 25ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ, 1) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ: ¤AUÀ¥Àà 2) ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ: ¤AUÀ¥Àà 3) ªÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr C°èUÉ §AzÀÄÀ DvÀ£À  vÀAzÉAiÀÄÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ¥Áèl£Àß®èzÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¥Áèl£ÀÄß vÀ£Àß PÀ¨ÁÓzÀ°èlÄÖPÉÆArzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆqÀĪÀAvÉ DvÀ£ÀÄ  PÉýzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ `K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ ' ¤ªÀÄä vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ JgÀqÀÄ ¥ÁèlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÁÝ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ MAzÀÄ ¥Áèl£ÀµÀÄÖ eÁUÀ ©lÄÖPÉÆrj CAvÁ PÉüÀÄwÛAiÉÄãÀ¯É, CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, G½zÀªÀgÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý, J®ègÀÆ ¸ÉÃj fêÀ¸À»vÀ G½Ã¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2012 PÀ®A, 504,323,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

         ¢£ÁAPÀ: 03-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀÄPÉÆà ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï , ªÀAiÀÄ: 28ªÀ,eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¨ÉÃPÀjAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á: J¸ï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ¨Áålj UÁågÉÃeï nÃ¥ÀÄ«£ÉÆA¢UÉ zÀUÁðzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄĤÃgï gÉVÓ£ï mÉîgï ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV zÀUÁðzÀ §UÉÎ K£ÀÄ UÉÆwÛ®è AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛÃAiÉįÉà CAvÁ CA¢zÀÄÝ , DvÀ£ÀÄ  £À£ÀUÉ w½zÀµÀÄÖ ªÀiÁvÁrzÉÝÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ  ¹nÖUÉzÀÄÝ ®AUÁ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ zÉÆqÀØ ¸ÉÖ¥Àègï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ JqÀUÀqÉ MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.    UÀÄ£Éß £ÀA.224/2012 PÀ®A:504 , 324 , 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ: 03.10.2012gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ®  4.30 UÀAmÉUÉ ºÀÄt¹ºÁ¼À ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è   ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÁgï - §ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ¦.J¸ï.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ªÉÄð£ÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ4,700/- gÀÆ; ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 
                  ¢£ÁAPÀ:03-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04.00 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¹¤ªÀiÁ mÁQÃeï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è   1)E¨Áæ»A ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï D° ªÀAiÀÄ:48 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÀ.a.UÀ.PÀA¥À¤AiÀÄ ¥ÉÊ¥À ¦ülÖgï ¸Á: eÁ«ÄÃAiÀÄ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢ ºÁUÀÆ  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ  C°èUÉ ºÉÆÃV  zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, CªÀ¤AzÀ 1) ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ĺÀt gÀÆ.665/-2) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè 3) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ E¯Áè .EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2012 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ 02-10-2012 gÀAzÀÄ 01-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 30 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ©üêÀÄgÁd PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄÄ©üêÀÄgÁd PÁåA¥À£À°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁUÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ©üêÀÄgÁd PÁåA¥À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ  ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.10.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 286/2012 PÀ®A. 354,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 13/09/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ°è oÁuÉìÄAzÀ 26 Q.«Ä zÀQëtPÉÌÉÌ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå UÉeÉÓ¨sÁ« 25 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÀ®UÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è   PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ  ]¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà 50 ªÀµÀð 2] ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð 3] ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄAiÀÄ 25 ªÀµÀð4] ªÀÄAUÀªÀÄä vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå 20 ªÀµÀð 5] ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà 45 ªÀµÀð6] CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ÷¥Àà 30 ªÀµÀð7] UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà 23 ªÀµÀð J¯ÁègÀÄ ¸Á_UÀ®UÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀzÀ eÁ«Ä£À£ÀÄß   vÉÆÃqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ,EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr «ZÁgÀ¹zÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ ©Ãr¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À  ºÉAqÀwUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ £É®PÉÌ §Vι PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ SÁ¹V ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÀASÉå-19/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.10.2012 gÀAzÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2012 PÀ®A-143.147.447.323.354.504.506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-
    
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.10.2012 gÀAzÀÄ  70 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  11,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.