Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28-07-2011


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ : 26/07/2011 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀ¼À 1) ¹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ zsÀ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) eÉÆåw E§âgÀÄ ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀĪÁV vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 399, 402 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄgÀ¨sÁUÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAZÀÄ ºÁQ ¤AwzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ°è E§âgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ®°è Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ G½zÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁw J¸ï.¹. ºÀjd£À ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ 2) DPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¨sÁ«zÉÆrØ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, eÁw J¸ï,¹, ºÀjd£À, ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ 3) gÁºÀÄ® vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð, ¸Á: gÉÃPÀļÀV vÁ: ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 4) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà zÁªÀtUÉgÉ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1) MAzÀÄ ªÉÄÃt¹£À SÁgÀzÀ ¥ÀÄr 2) MAzÀÄ 22 Cr GzÀÝzÀ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀÎ 3) MAzÀÄ 9 1/2 EAZÀ GzÀÝzÀ PÀ©âtzÀ ZÁPÀÄ 4) MAzÀÄ 12 1/2 EAZÀ GzÀÝzÀ ZÁPÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2011 PÀ®A 143, 148, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 27-07-2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ CPÁÛgÀ vÀAzÉ C£ÀégÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ 26 ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ 1]ªÀÄÆ©£À @ nAPÀÄ 2] C¸ÀèA ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±Á ºÁUÀÆ 7-8 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄPÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀiÁzÀ C£ÀégÀ SÁ£À EªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 27-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JAr C¸ÁèA vÀAzÉ PÉʸÀgÀ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀAiÀÄ : 18 ¸Á: ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä a¢æ EªÀgÀ qÉæöʪÀgïUÉ DgÉÆæ 1] C£ÀégÀ SÁ£À 2] CPÀÛgÀ SÁ£À 3] ¸ÉÊ¥sÉÆâݣÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 J¯ÁègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ZÁj¸À®Ä DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÁqÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2011 PÀ®A 304(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 27-07-2011 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¨ÁRgÀC° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÁzÀPÀ C° ªÀAiÀÄ 45 ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°A ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀäzÀ ©¸Á® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÁzÀPÀ C° ªÀAiÀÄ 35 ¸Á: ªÀĤAiÀÄgÀ vÁ°A ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ £ÀA¢ ¹¯ÉAqÀgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ vÀUÀqÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É Jj ©zÀÄÝzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV vÀAzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀPÉÌ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ©¸Á® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÁzÀPÀ C° ªÀAiÀÄ 35 ¸Á: ªÀĤAiÀÄgÀ vÁ°A ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ºÀUÀÎ CxÀªÁ JuÉ MzÀV¸ÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 447, 427 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-07-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀ¥Áà vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ ©gÁzÀgÀæ ªÀAiÀÄ: 73 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¤ªÀÈvÀ ¦.L ¸Á: CPÀÌ ªÀiÁºÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆîªÀÅ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 287 £ÉÃzÀgÀ°è 25 JPÀÌgÉ 2 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19/07/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ FgÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ UÀqÀAvÉ ¸Á: ºÀ¼ÉA§gÀ EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ °TvÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆîzÀ°è CwÛ PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆîPÉÌ ºÁQzÀ £Á®ÄÌ vÀAw ¨ÉðAiÀÄ ¹ªÉÄÃAl PÀA§UÀ£ÀÄß GzÉñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200/- gÀÆ £ÀµÀÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ zÀÄqÀÄPÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 26, 27/07/2011 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÀAzÀÄPÀ£À°èzÀÝ 2 UÁæA. N¯É 5 UÁæA. §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄPÁ, ¨É½îAiÀÄ PÀqÀUÀ, ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ 2 UÁæA, 1 UÁæA. §AUÁgÀzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ, 5 UÁæA. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 15,500/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ. ¸ÉÃj MlÄÖ 20,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2011 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð eÁåw ®A¨Át G: «zsÁåyð ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) vÁAqÁ vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 26, 27/07/2011 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ C¯Áäj MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 10 UÁæA. §AUÁgÀzÀ £ÉPÉèøï, 5 UÁæA. §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ GAUÀÄgÀ ºÁUÀÆ 5 UÁæA. §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄPÁ »ÃUÉ MlÄÖ 20,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 143,147,435,504 ,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 26-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸Á̦üðAiÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ 38 JA 1879 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ®V PÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-07-2011 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀÆ©£À ºÁUÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ C Q 10000=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ EArPÁ PÁj£À°è Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è. CAvÀ ¦¸ÀÆÛ¯ï vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2011 120(©),415,416,420, 463,464 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1964 PÀ®A 192 (J) :-

¢£ÁAPÀ 06-11-2004 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ¸Á PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ alÖ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë ²æà CºÀäzÀ¸Á§ vÀAzÉ CA§gÀįÁè ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁðzÀ²ÃAiÀiÁzÀ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀÄgÉÆûvÀ gÀªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 300 301, ªÀÄvÀÄÛ 302 gÀ°è MAzÀÄ JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ ¸ÀPÁðj ¨sÀÆ«Ä MvÀÄÛªÀj ªÀiÁr QæAiÀÄnªÀ JdÄåPÉñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁjmɧ¯ï læ¸ÀÖ (j) gÀªÀgÀÄ eÁÕ£À¨sÁgÀw ¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï PÀlÖqÀ PÀnÖ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ ²¸Éð vÀºÀ²¯ÁÝgÀgÀÄ vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Áà £ÁAiÀÄPÀÄgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â®UÉÃgÀ G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ C¥Àja ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉUÉ ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Àà£À §® ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ §® PÀuÉÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄïÁâUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV JgÀqÀÄ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ §ÄgÀÄUÀ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ⠪ÀÄUÀ£ÁzÀ UÉÆëAzÀ EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆߧ⠪ÀÄUÀ£ÁzÀ QÚµÀÚ¥Áá EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀå¢üPÁjgÀªÀgÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀiÁr ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸À®ºÉ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁUÀ PÁqÀªÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ 1-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ aQvÉì PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁå÷íºÀßzÀ 2-20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Àà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 16.07.2011 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¤w£ï vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÁå¥ÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¨É¼ÀV£À 10.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉJ 36 PÉ 1614 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉqï ¥ÉÆøïÖ D¦üù£À ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀV£À 10.45 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÁqÀ EgÀ°°è E°èAiÀĪÀgÀUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV UÁr ¹QÌ®è vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ C.Q.gÀÆ: 30,000/- CUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt

DgÉÆæ ¸À®«£ï UÁå©æ¯ï ¸Á: zÉêÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ²æà gÁªÀiï aÃmïì PÀA¥À¤¥ÀæªÉÃmï °«ÄmÉqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è jPÀªÀj C¹¸ÉÖAmï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 4.05.09 gÀAzÀÄ JA.r. E¸Áä¬Ä¯ï EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E£ÀÄìgÉ£ïì PÀAw£À ºÀt 20.000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¹Ã¢ £ÀA: 3270595 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É CªÀÄgÉñÀ ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E£ÀÄìgÉ£ïì PÀAw£À ºÀt 20.000/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¹Ã¢ £ÀA: 3270598 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E£ÀÄìgÉ£ïì PÀAw£À ºÀt 20.000/-gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¹Ã¢ £ÀA: 3270599 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É »ÃUÉJ MlÄÖ 60.000/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀA¥À¤UÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ PÀA¥À¤UÉ £ÀA©PÉ zÉÆæÃd ªÀÄvÀÄÛ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¤AUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 27.07.2011 gÁwæ 21.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄåzÀ ¥sÁgÀÆSï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ZÁAzÀ ¥ÁµÁ, ªÀÄĹèA, G: ªÉÄøÀ£ï,¸Á; ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27.07.2011 gÀAzÀÄ dªÀÄ䮪ÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, ºÀĸÉãÀ© FPÉAiÀÄÄ E¯ÁåPÉ PÀĽvÀÄPÉÆAr¢Ý E°è ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ DZÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ ¤£ÀUÉ £ÁaPÉAiÀiÁUÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ D ±À§Ý PÉý DPÉAiÀÄ UÀAqÀ UÀÆqÀÄ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÀlÄÖUÉƽ¹ ¤£ÀߣÀÄß PÀ¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÀ¯É ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ¥Éưøï
oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 27.07.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ J. £ÁUÀgÁd ¨Á§Ä vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå G; G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸Á; ¨ÁUÀ®PÉÆÃl EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÀA. PÉJ-29/JªÀiï-5105 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAeï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¹UÀß¯ï ©zÀÝjAzÀ vÀ£Àß PÁgÀ ¤°è¹PÉÆArzÁÝUÀ , ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÀA. J.¦.26/nn-9459 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ PÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À §®¨ÁdÄ ¥ÀÆwðAiÀiÁV dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ºÀjd£À ¸Á: eÁ®ºÀ½î FvÀ£ÀÄ UÉÆëAzÀ¥À°èUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß CPÀPÀÌ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8.30 UÀAmÉUÉ EgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAz¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£ÀÄ ºÀt PÉýzÀgÉ PÉÆÃqÀĪÀ¢®è CAvÁ CAwAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ªÀiË£ÉñÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 26.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀªÀÄvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ fãÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆzÀ°è©¢ÝzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄ« ºÉÆqÉzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ: 27.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ fãÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ gÁªÀÄvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©¢zÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ wgÀÄ«zÀÝgÀ »£ÉßïÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸ÀªÀgÁd £ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

. ¢£ÁAPÀ 27.7.2011 gÀAzÀÄ 3.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á;ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà(ªÀÄÈvÀ) vÀAzÉ wªÀÄätÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀ; 60ªÀµÀð,eÁ; £ÁAiÀÄPï ¸Á; ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ §Ä¢Ý¤ßUÉ §A¢zÀÄÝ ,ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §Ä¢Ý¤ß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀÄ¢¯Áè. ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27.07.2011 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß vÀAzÉ ¨ÁÀ«AiÀÄ°è vÉîÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2011 gÀAzÀÄ 179 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 31,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆ ತಡೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ :

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ. ಎಮ್.ಬಿ.ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಆಧಾರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಜೋನಲ್ ನಂ 1 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಶ್ರೀ. ಶರಣಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಎಂಬುವರು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಾರದ ಜನರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಆಧಾರ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರುವದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಸದರಿಯವನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತಾನು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರುವದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾನು ಆಧಾರ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿರುವದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆಧಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಯಾವುದೆ ಅರ್ಜಿಯು ನೊಂದಣಿ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ , ಇವರು ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ದಿನಾಲು ಇದೆ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಸುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಂದಿ ಜಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ :
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ
: ದಿನಾಂಕ: 28-7-11 ರಂದು  ಮುಂಜಾನೆ ಬಸವ ನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸೆಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಬಾಬುಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ|| ಬಸವನಗರ ಸೇಡಂ ರವರು ಅಕ್ರಮ ಸೆಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ 150 ಲೀಟರ ಸೆಂದಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ
:
ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಾಹಾದೇವಪ್ಪ ಹರಸೂರ ಸಾ: ಆಲಗೂಡ ಗ್ರಾಮ ರವರು ನಾವು 4 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರರಿದ್ದು, ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಿ 4 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 25,000/-ರೂಯಪಾಯಿಗಳು ಇತ್ತು ಆ ಹಣ ಎಲ್ಲಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮ & ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅವ್ಯಾಚ್ಛವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ: ಸಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ ಕಲಗುರ್ತಿ ಸಾ|| ಮಳಖೇಡ ರವರು ನಾನು ರಜನಿಕಾಂತ, ಶಶಿಕಲಾ, ಮಾಣಿಕಮ್ಮ  ಇವರೊಂದಿಗೆ ಶಿವಭದ್ರಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ   ಗೌತಮ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ, ಗೈಬಣ್ಣ ಕಾಳಿಂಗ ಸುಭಾಸ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ, ಪಾರಮ್ಮ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಮಳಖೇಡ ರವರು   ಕುಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿನಾಕಾರಣ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಿಂಗಮಾರಿ ಸಾ|| ಮಳಖೇಡ ತಾ|| ಸೇಡಂ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ   ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮತ್ತು ಮಹಾಂತೇಶ, ಮಾರುತಿ, ದೇವಿಂದ್ರ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಿವರಾಯ, ರಾಮು, ಶಿವಭದ್ರಮ್ಮ, ಸರಡಗಿ ರವರು ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಮಳಖೇಡ ರವರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿನಾಕಾರಣ ಆವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ನಿಂಬರಗಿ ಸಾ|| ಗೌರ (ಬಿ) ಹಾ|| ವ|| ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ನನಗೆ ಶರಣು ದೆಗಿನಾಳ ಈತನು ವಿನಾಯಕ ಹೋಟಲಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಕರೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ವಿನಾಯಕ ಹೋಟಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಶರಣು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅಗರಖೇಡ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಭೀಮಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಗೆ ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತನಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ಕೊಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇರುತ್ತವೆ. ಎ ಟಿ ಎಂ ಇದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಎ.ಟಿ.ಎಂ. ಶರಣು ದೆಗಿನಾಳ ಈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿ. ಸಿಂದಗಿ, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರೋಡಿಗೆ ಹೊರಟು ಸಿಂದಗಿಯಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರ ಕಾರ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿತು. ಶರಣು ಮತ್ತು ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಸಿಂದಗಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದಿನಾಂಕ 27/7/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯುನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಎ.ಟಿ.ಎಂ. ದಿಂದ 20,000=00 ರೂ. ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶರಣು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತೆಕಡರ ಸಾ|| ಬಸವ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ   ನಾನು ದಿನಾಂಕ 27/07/2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೆ ಇರುವ ಶರಣಬಸಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ರೇಣುಕಾ ಅವರ ತಾಯಿ ವಿಠಾಬಾಯಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಮ್ಮ  ಹುಡುಗಿಗೆ ನೋಡಿ ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹುಡಗಿಗೆ ಚುಡಾಯಿಸಿ ಹುಡಗಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಅನ್ವರ ಸಾ|| ಬಸವ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 27/07/2011 ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಶರಣು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇತನು ಬಂದವನೇ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರೇಣುಕಾ ಇವಳಿಗೂ ಸಹ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.