Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 17, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17/06/2010

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2010 gÀAzÀÄ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÀt EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁAeÁæ vÉÆÃgÉAiÀÄ°è CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ: 25-30 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¤Ãj£À°è ¨ÉÆgÀ¯ÁV ©¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀÄ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀ jwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 15/06/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ AiÉÆÃUÉñÀ @ ¦AlÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħ, ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ E¯Ád PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀ¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛ£É E¯Ád PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁðPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: UÀr UËAqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄúÉvÁ§¸Á§ vÀAzÉ £À£ÉÆߢݣÀ ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ²æêÀiÁ½ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀiÁ¼ÀaªÀäuÉà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ²æêÀiÁ½ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è JªÉÄä ©lÄÖ ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀvÉUÉAiÀÄĪÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 504, 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ dUÀzÉë UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀªÀ¢ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÉƽ, ¸Á: »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁ vÀªÀ¢ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ KPÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÀt ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JzÉ ¨É£ÀÄß PÉÊUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 504, 307 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹¯ÁVvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 16-06-2010 gÀAzÀÄ 0445 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ WÁlÄgÀzÁ¸À gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: QgÀUÀÄtªÁr EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉAPÀl E§âgÀÄ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-25/PÉ-9541 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ QgÀUÀÄtªÁrUÉ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥ï-263 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆVUÉ, §®PÀ¥Á¼À, PÀtÄÚ, PÉÊ-PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ §ÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀÛzÀÝ ¥ÀæPÁ±À¤UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ, ¸ÀzÀå ¹JA.¹. PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÁPÀìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-28/¹-3827 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¥Àwß ²ªÀ°Ã¯Á ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹zÁݲæà eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ-£Ë¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ©½ CA¨Á¹qÁgï PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Àwß ²ªÀ°Ã¯Á EªÀgÀ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjÃUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹zÁݲæÃAiÀÄ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆJ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱À«ÄêÀÄ ¸ÀįÁÛ£Á UÀAqÀ JªÀiï.J. R°Ã¯ï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: C§Ä® ¥sÉÊd¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀQè£ï CºÀäzï ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è C§ÄÝ¯ï ¥sÉÊd zÀUÁð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÀ PÁ®PÉÌ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/3552 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ & ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀVΣÀ°è CmÉÆÃ¥À°ÖAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ d£ÀjUÀÆ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉÆà J©â¹ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 183/2010 PÀ®A 20 (©) J£ï.r.¦.J¸ï :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2010 gÀAzÀÄ M§â ªÀåQÛ UÁAeÁ vÀÄA©zÀ UÉÆt a®ªÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À.Dgï.AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ EªÀjvÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA-09 ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɹ, ¹§âA¢ eÉÆÃvÉ ºÉÆÃV DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¯Áè±Á vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£ï±Á ¥sÀQÌgÀ (E£ÁªÀÄzÁgÀ) ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀiÁ¸ÀĪÀiï ¥Á±Á PÁ®Æ¤ ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 25 PÉf UÁAeÁ C.Q-50,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C°ªÀiï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĵÁPÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÉÆýªÁqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ D¹¥sï vÀAzÉ JªÀiï.J ¸À°ªÀiï ¸Á: ©Ã© UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¹ArPÉmï ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¸Á¬Ä ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄAzÀUÀqÉ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥ï £ÀA: PÉJ-32/J-5405 ºÉÆUÀÄwvÀÄÛ. »A¢¤AzÀ DgÉÆæ C¦à DmÉÆà £ÀA: PÉJ-39/6282 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¢PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥ï £ÀA-PÉJ-32/J-5405 £ÉÃzÀPÉÌ §®¨sÁUÀzÀ°è rQÌ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆ ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® ªÉÆüÀPÁ®Ä, §®UÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ D¶¥sï¤UÉ LqÀUÉÊAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁÝgÉÆÃqÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£À ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà ±ÉÃgÉPÀgÀ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß ºÀt PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ PÉÆÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ §®gÉmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 15/6/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà £ÁUÀ®UÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà D¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉé£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA 9342881777 C.Q. 500=00 zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀÆgÀªÉƺÀªÀÄäzÀ vÀAzÉ ªÀÄfÃgÀ«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀĢãÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/3031 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉƺÀªÀÄäzÀ §ÄgÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ eÁ¥sÀgÀ«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, EvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÀªÀÄoÁuÁPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀĽvÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ L¸À¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2010 PÀ®A 20 (©) J£ï.r.¦.J¸ï. DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-6-2010 gÀAzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃr£À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ aîzÀ°è UÁAeÁ ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÁ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C.zÀįÁj ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ JJ¸ïL gÀªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ºÀįɥÁà eÉÆåò, ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 5 PÉ.f UÁAeÁ C.Q. 2500/- gÀÆ. d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©.PÉ.±ÀAPÀgÀ RAqÉ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: PÉʯÁ±À ªÉÆÃl¸Àð JzÀÄgÀÄ UÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ §¸À줯ÁÝt ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ GqÀĦ PÁgÀAvÀ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA PÉJ-17/Dgï-4830 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ ºÉÆmÉ®zÀ°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÁ¥À¸À §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£À DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ gÁd²æà ¦ü°èAUï ¸ÉÖõÀ£ïzÀ°è ¸Éïïì PÀèPÀð CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd @ §¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Àà 34 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.06.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉάÄAzÀ 20.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APïUÉ DUÀ«Ä¹zÀ UÁæºÀPÀjUÉ MAzÀÄ °Ãlgï rÃd¯ïUÉ gÀÆ:40.16 gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß gÀÆ:45.50 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ ºÁQ gÀÆ:5700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ ©¯ï §ÄPï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀjUÉ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀªÉ¸ÀV ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ±ÉnÖ ªÀiÁå£ÉÃdgï gÁd²æà ¦ü°èAUï ¸ÉÖõÀ£ï ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:16.06.2010 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà £ÁUÀgÁ¼À ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼À vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ 709 mÁmÁ¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ.36,6631 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ¹Ì -ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¨ÉÊ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛzÁlÄwÛzÀÝ ¨Á®Q ±ÁAvÁ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ¨ÁUÀ®ªÁqÀ 14 ªÀµÀð EªÀ¼À §®UÁ® ¥ÁzÀzÀªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ UÁ° ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨Á®Q ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ

    C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj¤°è¹, PɼÀUÉ E½zÀÄ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è AiÀĪÀÄÄ£À¥ÀàÀ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ¸Á: ¨ÉÊ®UÀÄqÀØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¯Áj¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:16.06.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄƸÀÆ¥sï vÀAzÉ C§Æ§PÀgï ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀ£ÀÄ PÁgÀĸÀASÉå: PÉJ.36, JA.5938 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ«vÁ¼À-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀ«vÁ¼ÀUÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ UÁ½ªÀiÁgɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36, 9371 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå £ÀÄUÀqÉÆÃt ¸Á: UÉÆ®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ zÉêÀgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 10 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆ®¢¤ß EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄƸÀÆ¥sï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:15.06.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ drAiÀÄ¥Àà 19 ªÀµÀð ¸Á:¸ÀAPÀ£Á¼ï, vÁ:UÀAUÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀ¼À£ÀÄß PÁgÀlV ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:16.06.2010 gÀAzÀÄ 04.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á:¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:15.06.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁªÀÄtÚ PÀA¥ÀgÀrØ 65 ªÀµÀð ¸Á:vÀÄ«ðºÁ¼ï EªÀ£ÀÄ 6 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÆvÀ櫸Àdð£É vÉÆAzÀgɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉzÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ DzÉ¥Àà ¢£ÁAPÀ:16.06.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:17.03.2010 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:18.03.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð¨sÁ¸ÀÌgï gÁªï J¯ï.L.¹.KeÉAmïgÀªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°£À ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¨ÉqïgÀƪÀiï£À°èzÀÝ ¸ÀÆmïPÉøï£À°ènÖzÀÝ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ vÁ½AiÀÄZÉÊ£ï C.Q.gÀÆ:45,000/- CzÀgÀ°èzÀÝ 3 J¯ïL¹ ¨ÁAqïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåAmï ¥ÁPÉÃmï£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:20,000/-MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÉÆà ªÉƨÉʯï¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ ZÁdðgï C.Q.gÀÆ:6,000/-»ÃUÉ MlÄÖ :71,000/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¹ÃvÁgÁªÀiï ¢£ÁAPÀ:18.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, ²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ ¨Á.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ªÉÊ.J¸ï.KUÀ£ÀUËqÀgï ¹¦L £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛPÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀV, ¢£ÁAPÀ:16.06.2010 gÀAzÀÄ VqÀØ @ VqÀØAiÀÄå @ ªÀiÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà @ UÀAUÁgÁªÀÄ 55 ªÀµÀð, ¸Á:¨ÉƪÀÄä£Á¼À, f¯Áè:AiÀiÁzÀVj EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:45,000/- ªÀiË®åzÀ 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ vÁ½, C.Q.gÀÆ:15,000/-ªÀiË®åzÀ 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ, C.Q.gÀÆ:7,500/-ªÀiË®åzÀ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆïÉUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 45 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æà SÁ¹ÃA ¥ÀmÉî vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ¥ÀmÉî ¸Á: CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV vÁ: eÉêÀVð gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÁºÉç¥ÀmÉî vÀAzÉ SÁ¹ÃA ¥ÀmÉî SÁf ªÀ: 30 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß 1.¸ÉÊAiÀÄzï ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¸ÉÊ¥Á£À¸Á§ D®UÀÆgÀ 2.¸ÉÊzÀĸÁ§ vÀAzÉ ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ D®UÀÆgÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ ¸Á: vÀªÀÄzÉÆrØ ºÉgÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¥Á®Ä §gÀ°¯Áè CAvÁ CzÉ MAzÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 12-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmɬÄAzÀ ¢. 16-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ 1.PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ, ¸Á|| ¸ÀAfêÀ£ÀUÀgÀ, 2.±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÉÃAzÀæ ¸Á|| £ÁUÀ£ÀºÀ½î UÀÄ®§UÁð, 3.vÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀj±ÀÑAzÀæ, ¸Á|| ¦ü®Ögï ¨Éqï D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ ¨ÁQ EgÀĪÀ 34 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ªÉƺÀäzÀ gÀ¦üÃPï vÀAzÉ ±ÉÃR ºÀĸÉÊ£À gÁªÀÇgÀPÀgï ¸Á: ¨sÀAPÀÆgÀ vÁ: avÁÛ¥sÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß »gÉÆ ºÀÄAqÁ £ÀA: PÉ.J-32/ PÀÆå-2356 £ÉÃzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J¸À©JZï. ¨ÁåAPÀ JzÀÄjUÉ ¥ÁQðAUÀ ªÀiÁr ¨ÁåAQ£À M¼ÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ ¤AwgÀĪÀ ªÀĺÉÃAzÀæ fÃ¥sÀ £ÀA: PÉ.J-33/JªÀiï.201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ rQÌ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ £À£ÀUÉ C.Q. 10,000/- gÀÆ¥Á¬ÄµÀÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ ¤°è¹zÀ ¥ÁQðAUÀ £À°è G½zÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ.1. »gÉÆà ºÀÄAqÁ ¥Áå±À£À £ÀA:PÉ.J-33/ºÉZï.1173. 2. ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA; PÉ.J-32/J¸ï.7574, 3. ºÀÄAqÁ ±ÉÊ£À £ÀA: PÉ.J-32. «. 3958 4. »gÉÆ ºÀÄAqÁ ¸ÉàÃAqÀgï PÉ.J-32 qÀ§Æè- 4996 5. §eÁd JPÀì.¹.r.£ÀA:PÉ.J-32. AiÀÄÄ-2887 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ½UÉ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.