Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, November 22, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ: 21-11-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 28, eÁw: dAUÀªÀÄ G: SÁ¸ÀV ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀiÁ«£À¨Á« ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉ.J-36-2805 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁ«£À¨Á«¬ÄAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆjUÉ §gÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ½î °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¥À°ÖAiÀiÁV¹zÀÝjAzÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¹Ãn£À°è PÀĽwzÀÝ F±À¥Àà FvÀ¤UÉ ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®¸ÉÆAlzÀ PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV »AzÉ JqÀ¨É¤ßUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀiÁVzÀÄÝ ±ÀgÀtªÀÄä FPÉUÉ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀÄgÀAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 271/11 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

FUÉÎ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzsÀ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ UËqÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DvÀ£À vÀªÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr QæPÉmï Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ 1) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀA§tÚ 2) ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 3) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, 4) ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà, 5) PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà J®ègÀÆ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Á¬ÄªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F «µÀAiÀÄPÉÌ Hj£À d£ÀgÀÄ §UɺÀj¹zÀÝjAzÀ CµÀÖPÉÌ ¸ÀĪÀÄä£ÁV CªÀgÀÄ CA¢¤AzÀ ªÉʪÀÄ£À¹ìlÄÖ EAzÀÄ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üAiÉÆA¢UÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆjUÉ §A¢zÀÄÝ CzÉà §¹ì£À°è ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀªÀgÀÄ ¸ÀºÁ §AzÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ nPÉmï£À ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÀAqÀPÀÖgï ºÀwÛgÀºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ zÉÆA© gÀa¹PÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ eÁw¤AzÀ£ÉªÀiÁr ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«AiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¦à¹PÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è JqÀ¥ÀPÉÌAiÀÄ PɼÀUÉ ºÉÆmÉÖUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ gÀªÀj PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 272/11 PÀ®A. 143, 147, 148, 504, 323, 324, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 7(1)(r) ¦.¹.Dgï PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 21-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå, 35 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ, G-PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á:UÉÆãÀªÁgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj DmÉÆà £ÀA. PÉJ-36/7578 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À®è§AqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¹zÁæªÀÄ¥ÀÆgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ PÉÊ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ÀÄì £ÀA. PÉJ-36/J¥sï-680 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀgÉrØ vÀAzÉ ºÉêÀÄgÉrØ, 26 ªÀµÀð, eÁ-gÉrØ, ¸Á:EAUÀ¼ÀºÀ½î, vÁ:ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆÃUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ FvÀ£À ¸ÉÆAlPÉÌ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥À M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ dA§AiÀÄå FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÄð£À ºÀ®ÄèUÀ¼À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ©üêÀÄtÚ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ºÀuÉUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÉë¥ÀÄvÀæ¤UÉ JqÀUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉUÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÀgÀ¹AºÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ 20-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄZÀÑ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÁÛ PÉAUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ²æñÉÊ® vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸Á: E§âgÀÆ zÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä zÀ£À PÀÄjUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ E®è £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉà PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 383/2011 PÀ®A.324,504 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


²æÃUÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ , ªÀµÀð: 28 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-11-2011 gÀAzÀÄ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ,ºÁUÀÆ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV AiÀıÀ¹é¤ PÁqÀð J¯ÁèjUÀÆ ªÀiÁr¹PÉÆnÖ¢Ýj £À£ÀUÉPÉ ªÀiÁr¹PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉýzÀPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ AiÀıÀ¹é¤ PÁqÀð ªÀiÁr¹PÉÆqÀĪÀÅ¢®èè CAvÁ CAzÀªÀgÉà PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ,§®UÉÊ JqÀUÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À°è PÀÆrºÁQ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ UÀÄgÀÄgÁd gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2011 PÀ®A: 323,324.342.504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 22/11/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0945 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÀ¥ÀUÀ¯ï ¸À«ÄÃ¥À ºÀÄ°UÉ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀtÚ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà ªÀAiÀÄ:60ªÀµÀð eÁ:°AUÁ¬Ävï G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀÄrð UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ DAf£É¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀqÀØgï D¥É DmÉÆãÀA:PÉJ-36/J-821 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:PÀÄrð vÁ:ªÀiÁ£À« Itn D¥É DmÉÆãÀA:PÉJ-36/J-821 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÀÄrð¬ÄAzÀ ªÀiÁ£À«UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ CAeÉãÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ¥ÀUÀ¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÉÆÃqï ºÀA¥ïì £À°è CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÀÄ°UÉ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/11 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 ªÉÆÃ.ªÁ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

¢£ÁAPÀ 22-11-2011 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ V¯Éè¸ÀÆUÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀð ¸ÀA. 38 §¸Àì £ÀA. PÉJ-36/J¥sï-812 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¤ªÁð»¸À¯ÁVzÀÝ ¦ügÁå¢ PÉ.CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, 30 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ, G-PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ZÁ®PÀ/¤ªÀðºÀPÀ, r. £ÀA.-655, 2£Éà WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ r¥ÉÆÃ, ¸Á: ªÀqÀªÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ V¯Éè¸ÀÆUÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÄnÖ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ£À §¸ï ¥Á¸ï ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä CzÀÄ £ÀPÀ° CAvÁ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀÝjAzÀ ²æà ±ÁåªÀÄgÁªï ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ §¸Àì ¥Á¸À£ÀÄß ºÉÆð¹ £ÉÆÃrzÀÄÝ, EzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÃf£À ¦.AiÀÄÄ.¹ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ «zÁåyðAiÀiÁzÀ r.gÀ«vÉÃd EªÀ¤UÉ ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÁR¯ÁwAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¸ï£À°ègÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæªÀÅ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÁAvÀgÁd vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà, 16 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-J¸ï.PÉ.E.J¸ï PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÀæxÀªÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁåyð, ¸Á:vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ CAvÁ w½¹, vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁzÀ gÀ«vÉÃd£À C¸À° ¥Á¸À£ÀÄß ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁr¹ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¹ CAn¹ £ÀAvÀgÀ ¯Áå«Ä£ÉõÀ£ï ªÀiÁr¹gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ C¸À° §¸ï ¥Á¹£À ºÀÄqÀÄUÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß CAn¹ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀzÀÄ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 206/2011 PÀ®A. 419 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

DgÉÆævÀ£ÀÄ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ vÀļÀeÁgÁªï ªÀ: 31, eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 33-ºÉZï.9026 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «ÃgÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ-UÁA¢ü£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀgÀlÆj ¸ÀÄgÉÃAzÀægÁªï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹ÌqÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀĸÀ£ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.11.2011 gÀAzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2011 PÀ®A; 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2011 gÀAzÀÄ 216 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 55700/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


  

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪ್ರೀತಮ ಮೇಹತಾ ಸಾ|| ಎಸ್.ಆರ್.ಎನ್ ಮೇಹತಾ ಸ್ಕೂಲ ಮೇಹತಾ ಕಂಪೌಂಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಎಸ್.ಆರ್.ಎನ್ ಮೇಹತಾ ಸ್ಕೂಲದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 21.11.2011 ರಂದು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೀಸನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೂ. 1,70000/-ರೂ ಗಳು ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ರೂಮಿನ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆನೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರೂ ರೂಮಿನ ಕಿಲಿ ಮುರಿದು ಟೇಬಲ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿಟ್ಟದ್ದ 1,70,000-00 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 200/11 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಮಕಬೂಲ್ ತಂದೆ ನದೀಮ ಸಾಬ ಭಾಗವಾನ್ ಸಾ: ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಆಳಂದ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ದಿನಾಲು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಬಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆವು.ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 21/11/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಬಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಸ್ಸಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಬೀಗ್ ಮುರಿದು ಟಿವಿ ಅ||ಕಿ|| 3000=00 ಮತ್ತು ಡಿವಿಡಿ ಅ||ಕಿ|| 1000=00 ರೂ ಳದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 274/2011 ಕಲಂ 454, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 22-11-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-11-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 230/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà PÉÆêÀiÁgÀ±ÉÃnÖ
ªÀAiÀÄ 46ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¥Áèl.£ÀA: 2 PÉʯÁ±À ¯ÉÃOl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ gÁwæ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ »A¢£À §A¢AiÀÄ°è£À UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉƨÉʯï, PÉÊUÀrAiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥É£ÀqÉæöʪïUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 1,64,888/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 208/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱À²PÀ¯Á UÀAqÀ zsÀƪÀÄ¥Àà £ÀqÀÄ«£À zÉÆqÀØgÀ, ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î vÁ: OgÁzÀ (©). ºÁ° ªÁ¸À D¦üøÀ ¥ÉÃl ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦).EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38 1779 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÁfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀgÀ¼ÀAiÀÄå ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß M«ÄäzÉƪÉÄäÃ¯É PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ CmÉÆÃjPÁë ¥À°ÖAiÀiÁV CmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉ¨ÉâgÀ½£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2011 PÀ®A 498(J), 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/11/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ bÁAiÀiÁ UÀAqÀ QñÀ£À PÀÄ®PÀtÂð,ªÀAiÀÄ : 21 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á ¤lÆÖgÀ(©), ¸ÀzÀå PÀtf EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ QñÀ£À vÀAzÉ §AqÀÄ¥ÀAxÀ PÀÄ®PÀtÂð, E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÄ ¸Á/ ¤lÆÖgÀ (©) J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ° »rzÀÄ fAeÁªÀÄĶתÀiÁr ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ²PÀëPÀ, ¸Áé«Ä, ¸Á ªÀÄÄQð vÁ OgÁzÀ EªÀgÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 38 J¯ï. 2993 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ GzÀVÃgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. JªÀiï.ºÉZï.26 qÀ§Æèöå 4692 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ. CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ.UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ¼À ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ JqÀªÉƼÀPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 180/2011 PÀ®A 498(J) eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ P˱À¯Áå UÀAqÀ zÉëAzÀæ @ zÉëzÁ¸À PÀÄgÀħSÉüÀUÉ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ zÉëAzÀæ @ zÉëzÁ¸À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EªÀjUÉ ªÉÊóµÀÚ« CAvÀ 11 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ½gÀÄvÁÛ¼É. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛ¯Áè, ºÁUÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀªÀÅ §gÀÄwÛ®è ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄwÛ¯Áè CAvÀ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ CzÉõÉÆÖà ¸À® ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ DzÀgÀÆ PÉ®ªÀÅ ¢£À FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÁUÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢£À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02/07/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1] zÉëAzÀæ @ zÉëzÁ¸À , 2] ªÀiÁªÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà, 3] CvÉÛ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà, £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ 4] ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà , 5] ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ KPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è¢Ý, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀjUÉ ºÉÆÃUÀÄ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛêÉ. CAvÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/2011, PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦J¸ïL ¦.Dgï.zsÀ¨Á° PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 1219, 1636, 1375, 1239 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÀÄA¢gÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÀªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1350 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ PÀmÁgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁåw PÀ§â°ÃUÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÉÆÃgÁå¼À UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©)JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÀwÛgÀ PÁl£ÀzÀ°è 180 JAJ¯ï£À 48 Bonnie Special Whisky ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀA¢zÀ §UÉÎ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj 180 JAJ¯ï£À 48 Bonnie Special Whisky ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1520 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.209/2011, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÀ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ¹AUÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ gÁoÉÆÃqÀ 47 ªÀµÀð G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸Á: ¹AzÀÆ® vÁAqÀ ¸ÀzÀå ¨ÁåAPÀ PÁ®Æ¤ PÀÄA§gÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆtÂðªÀiÁ eÉÆÃvÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ,25,DgÀ,4843 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©,«í,©,PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛ ¸ÉÊr¤AzÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ M§â DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA PÉJ,378JªÀiï,1788 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤PÁë÷̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/2011, PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ, eÁ: UÉÆAqÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: PËoÁ (©) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀUÉÎ 2)gÁeÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀUÉÎ E§âgÀÄ ¸Á: PËoÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ zÁj°è vÀqÉzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ F PÀqɬÄAzÀ KPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.95/21011, PÀ®A 279,338, L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁUËqÁ vÀAzÉ ¥ÉÆÃvÀUËqÁ ¸Á: vÀqÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ £ÁUÀÆgÀ JA UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.J¦ 23/J¹-9526 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆÃ¥ÉÆ UÀÆqÀì DmÉÆ £ÀA PÉ38/4789 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ §® ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄzsÀå ¨ÉÃgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÁ J¥sï.J.£ÀA 08/2011

¢£ÁAPÀ. 20-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀA/ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ. ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 35, eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. »gÉà PÁ¸À£ÀPÀAr. ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÉÆÃgÁV UÁ½ ©¹ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀzÀ PÀgÉAn ªÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌÃAzÀÄ vÁV CzÀjAzÀ ¨ÉAQ Qr §AzÀÄ PÀ©â£À UÀzÀÝUÉ ©zÀÄÝ, DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 JPÀgÉ PÀ§Äâ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁd 75000=00 gÀÆ. ®ÄPÁì£ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.109/11 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. AiÀiÁPÀÖ

¢£ÁAPÀ 21-11-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀļÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj, ¸Á : CgÀ¼ÀºÀ½î EvÀ£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ N.¹. £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.,1390=00, ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 22/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹

ºÀÄaÑÃgÀ¥Àà @ «gÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀiÁ®VwÛ ªÀAiÀÄ :25 ªÀµÀð eÁw :G¥ÁàgÀ ¸Á :»gÉãÀA¢ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ EwÛZÉUÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆAzÀUÉ dUÀ¼ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà ºÀtªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F§UÉÎ DvÀ¤UÉ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÀAzsÉ AiÀiÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÁUÀ CªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¤£Éß ¢ :20-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀAzÉ, vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¨É½UÉÎ F ¢ªÀ¸À ¢ :21-11-2011 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB dUÀ¼ÀªÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 09 :00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É aUÀÄ¥Éì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è£À ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/11, PÀ®A. 341, 354, 384, 392, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 31-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¥Àw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹Ã¤AiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ ¦æ¤ì¥À¯ï ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ EzÀÝ j¯ÁAiÀÄ£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÆr ¸ÀƼÉà ¤£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤AzÀ ¸Á®zÀ ºÀt J®èªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀ¸À¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ, E£ÀÄß MAzÀÄ ªÁgÀzÉƼÀUÉ ºÀt ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಸುಬಾಷ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣಾ ಸೂಗಮೊಳೆ ಸಾ: ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ರವರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೊಗಿ ಮೋಟಾರು ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಸವಂತರಾಯನ ಮಗನಾದ ಸುಧಾಕರನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಬಾವಿ ನೀರು ನೀನು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಅಂತಾ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ ಮೋಟಾರು ಬಂದ ಮಾಡಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪಾರಾವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಾಯನಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸುವಾಗ ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಬಸವಂತಪ್ಪ, ಸುಧಾಕರ ತಂದೆ ಬಸವಂತಪ್ಪ, ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಸೂಗಮೊಳೆ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 69/2011 ಕಲಂ 323, 324, 341. 504, 506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತರಾಯ ತಂದೆ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಸೂಗಮೂಳೆ ತನ ಸಾ; ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ರವರು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ತೋಡಿದ ಒಂದು ಬಾವಿ ಆ ಬಾವಿಯ ನೀರು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಪಾಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಾವಿಯ ನೀರಿನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮ ಸಂಗಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನೂಂದಿಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ . ದಿನಾಂಕ 21/11/2011 ರಂದು ಬೇಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಸುಧಾಕರ ,ದಯಾನಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊಗಿದ್ದೆವು ಸುಭಾಷ ಸುಗುಮೂಳೆ ಇತನು ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದು ಕರೇಂಟ ಮೋಟರ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದನು ಆಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ದಯಾನಂದನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಂಟ ಮೋಟರ್ ಬಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕತರಾರು ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 70/2011 ಕಲಂ 323,324,341, 504,506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಕರಿಬಸಪ್ಪಾ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಕರಿಬಸಪ್ಪಾ ಇತನು ದಿ:21/11/2011 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರೋಟಿ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದರು.ಮದ್ಯಾಹ್ನ 13:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದಾಗ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಕಿಯ ಪೈಕಿ ಅರುಣಕುಮಾರ ಕುಂಬಾರ ಇತನು ಪಾರ್ವತಿ ಇವಳ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನು ಕಂಡು ಫೋನ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಕರಿಬಸಪ್ಪಾ ಇತನಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಬಸಣ್ಣ ಗೌವಳಿ ಇವರ ಹೋಲದ ಬಂದಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ್ಳು ಹುಣಚಪ್ಪಾ ಪಡಶೇಟ್ಟಿ .ಶರಣಪ್ಪಾ ಕಣ್ಣೂರ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕರಿಬಸಪ್ಪನು ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧ್ಧದಿಂದ ಹೋಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ತಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಯಾರೊ ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧ್ಧ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೋಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಗೋಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 209/2011 ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಾಬು ಹಳ್ಳಿ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶಿವಯೋಗಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಮತ್ತು ಮಗಳಾದ ನೀಲಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಅಮೋಗಿ ಕೂಡಿ ತೊನಸಳ್ಳಿ [ಎಸ್‌] ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಬಾಬುಹಳ್ಳಿ ಇವನು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡು ಅಂತಾ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ತಕರಾರು ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಶಿವಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ನೀಲಮ್ಮಾ ಇವರು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಭು ಇತನು ಶಿವಯೋಗಿಗೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಒದ್ದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಪಡಿಸಿದನು.. ನಿಲಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಡ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ತ್ತು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 176/2011 ಕಲಂ ನಂ: 323 324 504 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಬಾಬು ಹಳ್ಳಿ ವ:32 ಜಾ:ಹರಿಜನ ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ತೊನಸಳ್ಳಿ [ಎಸ್‌] ರವರು ನಾನು ದಿ:21/11/11 ರಂದು 7.30 ಪಿಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಮ್ಮ ಶಿವಯೋಗಿ ತಂಗಿ ನೀಲಮ್ಮಾ ರವರು ಕೂಡಿ ‘ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 177/2011 ಕಲಂ:323 324 504 ಸಂ:34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.