Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, July 21, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-07-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-07-2014

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2014, PÀ®A 498(J), 504, 115, 307 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮°ÃvÁ UÀAqÀ £ÁUÉñÀ PÀÄA¨ÁgÀ. ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î gÀªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr EnÖzÀ 500/- gÀÆ ºÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉ¼ÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î EvÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ RZÀÄð ªÀiÁr ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ  vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «oÀ® vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà ¸Á: £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À°î EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ F ¨sÉÆøÀqÁ ZÉÆâUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ ºÉZÀÄÑ §A¢zÉ ºÀt PÀÆqÀÄ CAzÀgÉ E¯Áè CAvÁ¼É EªÀ½UÉ ©qÀ¨ÉÃqÁ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ®Äè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr C°èAzÀ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¨sÁªÀ ºÉýzÀAvÉ ¨sÉÆøÀqÀ ZÉÆâ ºÀt PÀÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤Ãr ªÀÄ£ÉAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ¥ÀrvÀgÀ aÃnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀA¢nÖzÀ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ¥ÉÆlÖtzÀ PÀrجÄAzÀ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-07-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2014, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ¼À¸ÀzÁ¼É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: EAZÀÄgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå: «dAiÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¹UÉ ªÉÄÃvÉæ PÁA¥ÉèPïì£À°è MAzÀÄ CAUÀr ¨ÁrUɬÄAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£Á®Ä ¨É¼ÉUÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ CAUÀr vÉUÉzÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß CAUÀr §AzÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 19-07-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß CAUÀr ±ÉÃlgÀ ªÀÄÄaÑ JgÀqÀÄ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÁqï ºÁQ ±ÉÃlgÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀgÉ ¦üÃmï ªÉÄÃ¯É JwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀVzÀÝ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EqÀĪÀ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è EnÖzÀÝ 1) UÉÆïïØ ¥sÁèöåPï QAUï ¸ÉÊeï 20 ¹UÀgÉÃl ¥ÁPÉÃl G¼Àî 4 ¨ÁPïì C.Q 6150/- gÀÆ., 2) UÉÆïïØ ¥sÁèöåPï ¸Áä¯ï ¸ÉÊeï 50 ¹UÀgÉÃl ¥ÁPÉÃl G¼Àî 1 ¨ÁPïì C.Q 5357/- gÀÆ., 3) ©æøÀÖ¯ï ¹UÀgÉÃl 1 ¨ÁPïìzÀ°è 50 ¥ÁPÉÃl EgÀĪÀ 2 ¨ÁPïìUÀ¼ÀÄ C.Q 8035/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 19,543/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ¹UÀgÉÃl ¨ÁPïìUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19, 20/07/2014 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09, 10-07-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmɬÄAzÀ ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀAiÉÆÃV PÀ½îªÀÄoÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå PÀ½îªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁ: ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 9-8-389 §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀzÀ vÀ£Àß ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ºÉÆAqÁ ±Á¬Ä£ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/eÉ-8286 £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ «ªÀgÀ ZÀ¹ì £ÀA. JªÀiï.J.4.eÉ.¹.36.¹.¹.©.8196805, EAf£ï £ÀA. eÉ.¹.36.J.2293320, ªÀiÁqÀ¯ï 2011, PÀ¥ÀÄà §tÚ G¼ÀîzÀÄ C.Q. 45,000/- gÀÆ. ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-07-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ UÀtQPÀÈvÀ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2014 gÀAzÀÄ gÀ« vÀAzÉ ®PÀëöät qÀĪÉÄä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆl® CAUÀrAiÀÄ° ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ f.J¸ï. ©gÁzÀgÀ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ®PÀëöät qÀĪÉÄä, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸ïn UÉÆAqÀ, ¸Á: C°AiÀÄA§gï EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ AiÀÄÄ.J¸ï 180 JA.J¯ï «¹ÌAiÀÄ (28) ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1680/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2014 gÀAzÀÄ ZÉÆAr UÁæªÀÄzÀ ZÀZÀð£À »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ f.¸ï. ©gÁzÁgï ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ZÉÆAr UÁæªÀÄzÀ ZÀZÀð£À »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀ« vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÉÄîzÉÆrØ, 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É, 3) NAPÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É, 4) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ zÉÆqÀتÀĤ, 5)  EgÀ¥ÀuÁß vÀAzÉ CuÉ¥Áà £ÉüÀUÉ J®ègÀÆ ¸Á: ZÉÆAr UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ  £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1900/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦æ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2014, PÀ®A 447, 427 L¦¹ :-
¤eÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÀð £ÀA. 44/C/E MlÄÖ «¹Ûtð 12 JPÀgÉ 15 UÀÄAmÉ EzÀÄÝ zÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà, ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉÆüÁgï (PÉ), vÁ & f ©ÃzÀgï gÀªÀgÀ  »¸Éì 01 JPÀgÉ 12 UÀÄAmÉ d«Ää£À ¨sÀÆ ªÀiÁ°PÀ¤zÀÄÝ, d«ÄãÀÄ PÀÆqÁ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 20-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 UÀAmÉAiÀÄ ªÉÃ¼É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ d«Ää£À GvÀÛgÀ ¢QÌUÉ EgÀĪÀ d«Ää£À ¸ÀªÉÃð £ÀA.44/1 ¨sÀÆ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ CuÁÚgÁªï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: PÉÆüÁgï (PÉ) EvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÀÝ d«Ää£À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ EzÀÝ ¨Éð PÀA§ ºÁUÀÆ vÀAwUÀ¼ÀÄ vÉÃUÉzÀÄPÁQ CAzÁdÄ 30 UÀÄAmÉ d«Ää£À°èzÀÝ PÀ©â£À ¨É¼É mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨É¼É £Á±À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀ§Äâ §¼É CAzÁdÄ gÀÆ¥Á¬Ä 60-70 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ UÀtQPÀÈvÀ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2014, PÀ®A PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1964 PÀ®A 192-J RArPÉ-5 ºÁUÀÄ 420 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
PÀ©ÃgÀªÁqÀ ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 32, 33, 23, 31/1, 14 ªÀÄvÀÄÛ 15 gÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) jAiÀiÁd PË£ïì®gï, 2) RĶðzÀ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĪÀÄvÁd C°, 3) ªÀÄPÀÆìzÀ C° vÀAzÉ G¸Áä£À C° ¸Á§, 4) ªÉĺÀ¥sÀÆd C° vÀAzÉ G¸Áä£À C°, 5) ªÀĸÀÆzÀ C° vÀAzÉ G¸Áä£À C° ¸Á§, 6) ªÀĪÀÄvÁd C° vÀAzÉ G¸Áä£À C° ¸Á§, 7) D¹Ã¥sï C° vÀAzÉ ªÀĪÀÄvÁd C°, 8) ¸ÀgÀ¥Áæd C° vÀAzÉ ªÀĪÀÄvÁd C°, 9) JA.r CºÀäzÀ C° vÀAzÉ JA.r, ªÀÄPÀÆìzÀ C°, 10) JA.r E£ÁAiÀÄvÀ C° vÀAzÉ JA.r ªÀÄPÀÆìzÀ C°, 11) JA.r. £À¹ÃgÀ C° vÀAzÉ JA.r, ªÀÄPÀÆìzÀ C°, 12) JA.r.¯ÁAiÀÄPÀ C° vÀAzÉ JA.r, ªÀÄPÀÆìzÀ C°, 13) JA.r.¸ÀeÁÓzÀ C° vÀAzÉ JA.r, ªÀÄPÀÆìzÀ C° J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ gÀa¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉÉ JA. UÀt¥Àw, PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ GvÀÛgÀ ¸Á: £ÀÆå DzÀÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥Àjò°¹ £ÉÆÃr ¢£ÁAPÀ 13-07-2014 gÀAzÀÄ £ÉÆÃnÃ¸ï ¤ÃrzÁUÀÆå AiÀiÁªÀÅzÉà GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀȶAiÉÄÃvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¨sÀÆ ¥ÀjªÀvÀð£É ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà §¼ÀPÉ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ£ÁzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-56 eÁw-®ªÀiÁt G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| PÁ¼À¥ÀÆgÀ vÁAqÁ FvÀ£À ಮಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ-1 gÁd¥Àà @ gÁdÄ vÀAzÉ ªÁZÀ¥Àà PÁgÀ¨Áj  ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನು ದಿನಾಲೂ ಕುಡಿಯುವುದು, ಇಸ್ಪಿಟ್, ಜೂಜಾಟ ಡುವುದು, ದುಡಿಯದೇ ದಿನಾಲೂ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನಿಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿ ನಂ- 2 ±ÁAw¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÁZÀ¥Àà PÁgÀ¨Áj ನೇದ್ದವಳು ಸಹಾ ನೀನು ಹಾಗೆ ಹಿಗೆ ಇದ್ದೆ ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳು ಬೆಸತ್ತು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೊದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತನ್ನ ಮಗಳ ಸಂಸಾರ ಕೆಡಬಾರದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬುದ್ದಿಮಾತು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ 11 ¢ವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ¢: 20-07-2014 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ  £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è   UÉÆÃgɨÁ¼À vÁAqÁ-1zÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಬಂದಿಯಲೇ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಾ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬಿಡಿಸಲು ಹೊದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೆದರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಆರೋಪಿ ನಂ- 3 ನೇದ್ದವನು ಬಿಡಬೇಡ ಅವಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡು ಏನು ಆದದ್ದು ಆಗಲಿ ಅಂತಾ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬಡಿದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ  ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/14 PÀ®A 498(J), 302, 109, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 19-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ : ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ,. MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á:C«ÄãÀUÀqÀ vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ²ªÀgÁd£ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ£À¥Àà FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦üüAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ  DvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À  PÀ®è£ÀÄß AiÀiÁPÉ QwÛ¢ÝÃj CAvÀ PÉýzÁUÀ, ªÀiÁ£À¥Àà£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀ®Äè QwÛzÁÝ£É ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÀ CAzÀÄ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ §AzÀªÀgÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä C¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ  PÀ®Äè QwÛzÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼ÀPÉÌ §A¢gÉãÀ¯Éà CAvÀ CAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ CªÁZÀå±ÀªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ CªÀgÀ°è DgÉÆæ gÀqÉØ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ ¸ÀgÀPÁj eÁ° PÀnÖUɬÄAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À §® ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ  M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ,  £ÀAvÀgÀ DvÀ£À CtÚ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸À°PɬÄAzÀ  ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ²ªÀgÁd£ÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è  CqÀØ §AzÁUÀ DvÀ¤UÉ  ªÀiÁ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CAV »rzÀÄ J¼ÀzÁr ºÉÆqÀzÀÄ zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 80/2014 PÀ®A:323.324.504.506 ¸À»vÀ 34,L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.07.2014 gÀAzÀÄ    122  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    23,700 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÉÛ.


Gulbarga District Reported Crimes

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 20-07-2014 ರಂದು 11-30 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಸೆಟರ್ ಮುರಿದು ಒಳಗೆಡೆ ಇರುವ ಝರಾಕ್ಸ ಯಂತ್ರ ಸ್ಟೆಷನರಿ  ಸಾಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 10,000/- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 24,000/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸಾತಪ್ಪ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಭಜಂತ್ರಿ ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ 59/1 ನ್ಯೂ ಘಾಟಗೇ ಲೇಔಟ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಂದೆ ಮಾಪು ಮಾಂಗ ಸಾ|| ಹೊದಲೂರ ತಾ|| ಆಳಂದ ಇವರ ಮಗನಾದ ಸುನೀಲ ಇತನು ಆಳಂದದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾನೆ, ದಿನಾಂಕ 20/07/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸುನೀಲ್ ಇತನು ನಮ್ಮೂರ ಪ್ರಶಾಂತ & ರಮೇಶ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೊದಲೂರದಿಂದ ಖಸಗಿ ಧಾಬಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ 32 ಇಜಿ 594 ನೇದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಬೈಕಿನ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದದರಿಂದ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಜವಳಗಾ & ಖಜೂರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ನಡುವೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿದೆ ಬೆಹೋಷ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಎಡಗೈ ಅಂಗೈಗೆ,ಎಡಗಡೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಶಾಂತನಿಗೆ ಎಡಗಡೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪೆಗೆ ಚರ್ಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದೆ, ಅಂತಾ ರಮೇಶನು ನಾಗನಾಥನ ಫೋನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಉಮರ್ಗಾ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೆವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಲು ವಾಹನದ ಸೌಕರ್ಯ ಇರದಿದ್ದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸುನೀಲ ಇತನು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನೇದನ್ನು ಅತಿವೇಗ & ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಹೊಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

Gulbarga District Reported Crimes

ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಗಂಡ ಸತೀಷ ಸಂಗಾಣಿ ಸಾ:ಮನೆ ನಂ 98 ಸರಸ್ವತಿ ಬ್ಲಾಕ ಆರ್.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಲೋನಿ ಇಲವಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಮೈಸೂರ ಹಾ:ವ:ಪ್ಲಾಟ ನಂ 81 ಗುರು ಕೃಪಾ ಜೈಯತಿರ್ಥ ನಗರ ಉದನೂರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರ ಮದುವೆಯು 02/02/2014 ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಕೋಠಾರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸತೀಷ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಸಂಗಾಣಿ ಸಾ:ಮಹಾಗಾಂವ ಹಾ:ವ ಮೈಸೂರ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರಿಂದ 17 ½ ತೋಲಿ ಬಂಗಾರ ಹಾಗು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೋಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗು ಗೃಹ ಉಪಯೋಗ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತನ್ನ ಗಂಡನು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ನಂತರ ಗಂಡ ಸತೀಷ ಮಾವ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಕುಸಮಾವತಿ ಇವರು ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲಾ ಹಾಗು ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದರೇ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಕಾರು ಬಂಗಲೇ ಕಟ್ಟಿಸಲು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ದಿನಾಲು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ತವರು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 06/07/2014 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 06:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇವರು ತಾನು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜಯತಿರ್ಥ ನಗರ ಸೋದರಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಹೋಗಬಹದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಕರೆಯಲು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಸಿಂದೆ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ 3/1 ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಮೀಲ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 20-07-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸಂಬಂದಧಿಯಾದ ಸಂಜಯ ಇತನನ್ನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಇಸಿ-3984 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಟಲದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವಾಗ ರಾವೂರ ಹೇರಟಿಜ ಎದುರಿನ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೊ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹ್ಯಾಡಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮುನ್ನಾ ಕುಮಾರ ಚೌದರಿ ತಂದೆ ಜಗದೀಶ ಚೌದರಿ ಇವರು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರದ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕಃ 20/07/2014 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 01:45 ಎ.ಎಂ. ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಹಾಸ್ಟಲಿನ ಜನರೇಟರ್ ಆಪರೇಟರ ಇವರು ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೇ, ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟಲಿನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಇತನು 02 ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಆತನ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸದರಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಮುನ್ನಾ ಕುಮಾರ ಚೌದರಿ ತಂದೆ ಜಗದೀಶ ಚೌದರಿ ಇತನ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಮುನ್ನಾ ಕುಮಾರ ಚೌದರಿ ಇತನ ಸಹೋದರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 09525414620 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಸದರಿಯವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಾನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹುಡುಗರ ಹಾಸ್ಟಲ್ ವಾರ್ಡನಾದ ಡಾಃ ಎಸ್. ಆರ್ ನಿಗ್ಗುಡಗಿ ತಂದೆ ರಾಜಕುಮಾರ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ  ಸಾ; ರಾಜನಾಳ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 19-07-2014 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಮಲಾಪೂರದಿಂದ ಟಂ,ಟಂ ನಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ , ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಉದಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಮಾಳಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಮಾಳಗೆ ಇವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು , ಈ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಶಿಲ್ಪಾಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಳೆಯ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಭ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತನು ನನಗೆ   ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡನಿಂದ ನನ ಎಡಬುಜದ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಗ ನನ್ನ ಕೈ ಮುರಿದಂತಾಗಿದ್ದು, ಈ ಜಗಳ ನೋಡಿ ಬಸವರಾಜ ಮಾಳಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಕವಿತಾ ಮಾಳಗೆ ಇವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇವನಿಗೆ ಬಿಡಬೇಡರಿ ಖಲಾಸ ಮಾಡ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವಿ ಅಂತ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಉದಯಕುಮಾರನು ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ತೊಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಕನೆ ಒದ್ದು ,ಲಕ್ಮಿಕಾಂತನು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ. ಹೆಚ್‌ಐಜಿ-25 ಹೌಸಿಂಗ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ. 19.07.2014 ರಂದು 8.00 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೊರ್ಟ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ. 20.07.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಾದ ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣಾ ರವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರದಿದೆ ಬಂದು ನೋಡರಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಲಮಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಬೆಡರೂಮಿನ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎರಡು ತೊಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಗೋದಿಮಣಿ ಸರ ಅ.ಕಿ|| 50,000/- ರೂ ನೆದ್ದನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.


PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2014 PÀ®A  341,  323,  354,  506  R/w  34 I.P.C. and  8,  10 Protection  of Children from Sexual Offences Act-2012:
¢£ÁAPÀ: 20-07-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁ¼ÁzÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀĸÀÄì: 17 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀ qÀVÎ, vÁ: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 20-07-2014 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÀw E§âgÀÆ PÀÆr £ÀgÀ¹AUÀgÁªï EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì C±ÉÆÃPÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C±ÉÆÃPÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÁzÀ 1] ºÀĸÉãÀ ªÀi˯Á vÀAzÉ ªÀÄvÀÄðeÁ¸Á§ 20 ªÀµÀð 2] ²gÁeï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ 20 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀ qÀVÎ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ C±ÉÆÃPÀ §gÀÄvÁÛ£É ¤ªÀÄäzÀÄ EzÉ vÀr CAvÁ ºÉý ºÀĸÉãÀ ªÀi˯Á EªÀ£ÀÄ £À£Àß UɼÀw EªÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤AwzÀÄÝ DUÀ CªÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr C°èAiÉÄà ºÀwÛgÀzÀ°è EzÀÝ C±ÉÆÃPÀ£À£ÀÄß PÀÆV PÀgÉ¢zÀÄÝ DUÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀßPÉÊ »rzÀÄ mÁæPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ PɼÀUÀqÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ DUÀ £À£Àß PÉÊ ©nÖzÀÝjAzÀ C°èAzÀ Nr §AzÉ£ÀÄ. DUÀ ºÀĸÉãÀªÀiË® FvÀ£ÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀÝ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. £ÁªÀÅ HgÉƼÀUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ZÉ£ÀߥÀà E§âgÀÆ ¸ÉÃj £À£Àß CtÚ£ÁzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÁªÀÅ CªÀgÀ mÁæ° UÁ°AiÀÄ ºÀªÁ vÀUÉzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁrzÉÝªÉ JAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É DgÉÆÃ¥À ªÀiÁr ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß CtÚ¤UÉ £ÀqÉzÀ WÀl£É §UÉÎ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ C±ÉÆÃPÀ FvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀgÉ K£Á¬ÄvÀÄ ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ £À©ü¸Á§ 32 ªÀµÀð EªÀgÀÄ WÀl£É £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀað¹ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ F zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2014 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21/07/2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 01:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà r. w¥ÉàñÀ vÀAzÉ r. ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄäPÁåA¥ï UÀAUÁªÀw vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 20-07-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ F ¢ªÀ¸À gÀ«ªÁgÀ EzÀÝ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 25 ªÀµÀð FvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀ¤UÉ ¸ÀuÁ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀAUÁªÀw-ºÀÄ®V ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV ¤ªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ JA¨ÁvÀ£ÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉßûvÀ ±ÀAPÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ §AqÉUÀ°è£À ºÀwÛgÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï qÁåªÉÄÃd DV ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gï PÉ.J-37/ J¸ï-8290 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ ¥Àj²Ã°£É¬ÄAzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÀÄ°V PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ UÀÄAqÀÄ PÀ°èUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À»A¨sÁUÀ PÀĽwzÀÝ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀĪÀzÁV w½zÀħA¢zÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ £À£Àß vÀªÀÄä ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£Éà PÁgÀt¤zÀÄÝ, ªÀiÁ£ÀågÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2014 PÀ®A. 78(6) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 20-07-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀgÀ¢, zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ 06 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÁånºÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: »gÉÃSÉÃqÀ, vÁ: UÀAUÁªÀw (2) UÁ¢°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà F½UÉÃgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁ: F½ÃUÉÃgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀÄqÀzÀÆgÀÄ, vÁ: UÀAUÁªÀw (3) ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÉÆgÀªÀgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁ: ¥Àj²µÀÖ eÁw, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ (4) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀÄqÀzÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw (5) CªÀiÁvÉ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät §ÆzÀUÀÄA¦, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀqÀQ, vÁ: UÀAUÁªÀw  (6) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀįÁè¥ÀÄgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀqÀQ, vÁ: UÀAUÁªÀw  ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ°è ¸ÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆý ¥ÀAzÁålzÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, D PÁ®PÉÌ C¢üPÁj ªÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,400-00 ºÁUÀÆ 19 ºÀÄAdUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.