Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 1, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

     ¢£ÁAPÀ: 29.11.2011 ªÀÄvÀÄÛ 30.11.2011 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ §Ä¢Ý¤ß ¸Á. ¨sÀVgÀxÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄqÀzÀ£Á¼À gÀ¸ÉÛ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ HgÁzÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀÄUÉ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ C°èAiÉÄà ªÀÄ®V ªÀÄgÉÆà ¢£À §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝ 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁUÀÄ EvÀgÉà MlÄÖ C.Q. 86,500/- ¨É¯É§¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279/11 PÀ®A. 457,380 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

¢£ÁAPÀ-30/11/2011 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ ¨ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄAiÀÄå 26 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¨ÉÆêÀÄä£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉÀAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¸ÀeÉÓAiÀÄ£ÀÄ vÀÆgÀÄvÀÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄAiÀÄå 27 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¨ÉÆêÀÄä£Á¼À §AzÀÄ «£ÀB PÁgÀt "J¯Éà ®AUÁ ¸ÀļÉîà ªÀÄUÀ£É ºÉÆgÀUÀqÉ ¸ÀeÉÓ vÀÆgÀ ¨ÉÃqÀ CAzÀ£ÀÄ, CzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀÆjzÀgÉ ¤£ÀUÉ vÉÆAzÀgÉ K£ÀÄ CAvÁ CAzÀªÀ£É ¯Éà ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄï eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2011 PÀ®A-324,504,506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 30.11.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ §ÆzÉ¥Àà,26ªÀµÀð,eÁ:F½UÉÃgÀ,¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ ºÁ:ªÀ: ¸ÀÄAPÉñÀégÁ¼À FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ eÁUÀzÀ°è PÀnÖ¹zÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå,45ªÀµÀð,eÁ:F½UÉÃgÀ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ zÀÆj£À C£ÀéAiÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2011 PÀ®A:-341,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:06.08.2011 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ªÉAPÀlªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á. ªÀĺÁ®Qëöä £ÀUÀgÀ PÀĪÀiÁgÀªÁr ºÉÊzÁæ¨Ázï FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj vÀļÀ¹ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 17 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ZÀAzÀæ§AqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà ªÀiÁvÁ ªÀiÁtÂPÉñÀéj D±ÀæªÀÄzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÁ¥À¸ï ¢£ÁAPÀ : 20.08.2011 gÀAzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV D±ÀæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. F §UÉÎ DgÉÆæ £ÀA. 1 ¥Àæ¨sÀÄ ¸Áé«Ä EªÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæ 2 SÁf¥ÀÆgÀzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä, gÁdÄ, ªÀÄ®è¥Àà, ©ÃºÁgÀ gÀAfvï PÀĪÀiÁgÀ, ²ªÀgÁªÀÄ ¸Á. ªÀiÁtÂPÉñÀéj D±ÀæªÀÄ ZÀAzÀæ§AqÀ gÀ¸ÉÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆgÀ ºÁQ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀªÀ §UÉÎ w½zÀÄ §gÀÄwÛ®è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÁAiÀĹì£À vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉƧ⠪ÀåQÛUÉ «¢ü ¤µÉÃzÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ £ÀqɸÀ®Ä zÀÄgÀªÀiÁUÀð ¥ÉæÃj¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹ J°èAiÉÆà CPÀæªÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ°è Ej¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À C£ÀéAiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 242/11 PÀ®A. 366[J], 342,323,506 gÉ/« 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ :-01-12-2011 gÀAzÀÄ §½UÉÎ 09;30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è gÁªÀÄ.gÀ»A PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÉÆÃ¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ:50 eÁ: ªÀÄĹèA G;ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: gÁªÀÄ gÀ»A PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ªÀiË®ªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ ¦AeÁgÀ ¸Á;ºÀnÖUÁæªÀÄ. EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ eÁUÀzÀ°è PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀ¨ÉÃrj JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ KPÁ KQ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀƽ¹ ºÁUÀÆ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽UÉ §rUÉÀUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁr¤AzÀ ºÀÆqÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2011 PÀ®A. 143.147.148.324.504. ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¢£ÁAPÀ:-28-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12;30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢ ²æòªÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀAiÀiÁ;32 G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;§AqÉèÁ«.vÁ;°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ C¥ÀºÀgÀtPÀÆ̼ÀUÁzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀAiÀiÁ;30 G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;§AqÉèÁ« FvÀ£ÀÄ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀ£ÀAd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ «Ä¤ ªÁ夣À°è §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÀÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ §®ªÀAvÀªÁV PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀĪÁå£À£À°è ºÁQPÀÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀzÁV SÁ¸ÀV zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA 159/2011 PÀ®A.341.342365. 506.¸À»vÀ 149 L.¦.¹.. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2011 gÀAzÀÄ 108 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,600/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ. ಬಸಯ್ಯ ತಂದೆ ಚನ್ನಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ವ: 28 ವರ್ಷ ಜಾ;ಜಂಗಮ ಉ: ಕ್ರೂಜರ್ ಜೀಪ್ ಚಾಲಕ ಸಾ||ಬಾಚನಾಳ ತಾ||ಜಿ||ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ; 30/11/2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ವೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅವಟಗಿ ಸಾ; ಬಾಚನಾಳ ರವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರೂಜರ್ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಚಂದನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮರಳಿ ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾವೇರಿ ಇವಳು ಈಗ ಸುಮಾರು 3 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇಂದುಮತಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಕೋಣೆಗಳು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಣೆ (ಹಾಲ್ ) ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇಂದುಮತಿ ಇವರು ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಾಲಿನ ಕೋಣೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ರೂಜರ್ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 11-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಚಿರಾಡುವ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ನಾನು ಕ್ರೂಜರ್ ಜೀಪಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲಮೇರಾದ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡೂವರೆ ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ನಗದು ಹಣ 6000/- ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟು ಸೀರೆಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 45000/- ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ; 149/2011 ಕಲಂ 457. 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ :

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 29/11/11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-31 ಮೊಬಾಯಿಲ್ ನಂ: 9972147983 ನೇದ್ದರಿಂದ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಾಜು ತಂದೆ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹುಗ್ಗಿ ಇತನು ನನ್ನ ಮೋಬೈಲ ನಂ 9739880440 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ ದಮ್ಮು ಇದ್ದರೇ ಹೆಂಡತ್ತಿ ತಾಳೆ ತೆಗೆದುಬಾ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ತಲವಾರ ಇವೆ. ನಿನಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡತ್ತಿನಿ ಬಾ ಅಂತಾ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪೋನನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 184/11 ಕಲಂ 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಆಬ್ದುಲ್ ಅಲೀಮ ತಂದೆ ಶೇಖ ಗುಡು ಸಾ; ಮನೆ ನಂ: 11-47 ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಗುಡಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಲಾಲಗೇರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನಗರದ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ಕಲದಿಂದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ರೋಡಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಅಟೋ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಬಿ 1224 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಪಲ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದು ಆತನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಟೊರಿಕ್ಷಾ ಬಿದ್ದು ನನಗೆ ತಾನು ಅಟೋ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 155/2011 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ನಾನು ಶರಣು ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಕೊಲ್ಲೂರ ದಿನಾಂಕ 30-11-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಗಂಗಾ ನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಟೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಕೂಡಿ ಹಾಗು ಅವನ ಗೆಳೆಯ ರವಿ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕೂಡಿ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 95/11 ಕಲಂ 341, 323, 324, 504 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲೆಂಡರಗಳು ಹಾಗು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಜಪ್ತಿ:

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಆರ್. ವಿ. ಸಾವಳಗಿ ಪಿ.ಐ. ಆರ್.ಸಿ.ಐ.ಬಿ. ಸಿಐಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೆ.ಆರ್ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ಸಿಲೆಂಡರಗಳಿಂದ ಅನಿಲ ತೆಗೆದು ಅಟೋಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಸಿಲೆಂಡರಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅನಿಲ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ದಾಳಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಪ್ರವೀಣಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ ವ || 24 ಸಾ|| ಜೆ.ಆರ್. ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಎಂಬಾತನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆತನಿಂದ ಎರಡು ಹೆಚ್. ಪಿ. ಸಿಲೆಂಡರಗಳು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಖಾಲಿ ಸಿಲೆಂಡರ್, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತೂಕದ ಯಂತ್ರ, 1 ಹೆಚ್.ಪಿ ಎಲೆಟ್ರೀಕಲ್ ಮೋಟಾರ್, 1 ನೊಕಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಎನ್.73 ಮೊಬಾಯಲ್,ನಗದು ಹಣ 3500=00 ರೂ.ಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 96/11 ಕಲಂ 3 L.P.G. RESTRICTION ON USE ORDER 1974 R/W 3 & 7 E.C. ACT ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶರಣರೆಡ್ಡಿ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 1-1495/59/1, ಗೊದುತಾಯಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವರುನನ್ನ ಮಗನಾದ ಶಿವರಾಜ ಇತನು ವಯಸ್ಸು 25 ವರ್ಷ ಇತನು ಎಸ್‌.ಬಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್‌ಸಿ 4ನೇ ಸೇಮ ಒದುತ್ತಿದ್ದು 4ನೇ ಸೇಮನಲ್ಲಿ ಅನುತಿರ್ಣನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 18/08/2011 ರಂದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊದವನು ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಇದುವರೆಗೂ ಅವನ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಆತನ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಧರಣ ಮೈಕಟ್ಟು, ಗೋದಿ ಬಣ್ಣದ ದುಂಡು ಮುಖ ಉದ್ದನೇಯ ಮುಗು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಟೀ-ಶರ್ಟ ಮತ್ತು ಜೀನ್ಸ ಪ್ಯಾಂಟ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 129/2011 ಕಲಂ ಹುಡುಗ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಾ ದೇಸಾಯಿ ಸಾ: ವಿ.ಪಿ.ಚೌಕ ಶಹಾಬಾದ ರವರು, 1985 ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಚೌದರಿ ಸಾ: ಶಹಾಬಾದ ಇವರ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ 10,000/- ರೂಪಾಯಿ ಕೈಗಡ ಅಂತಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ:23/5 ಅಳತೆ 1 ಎಕರೆ 3 ಗುಂಟೆಗೆ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಮೇಯಲ್ಲಿದ್ದದನ್ನು ಮಾರ್ಟಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಧಿನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಧಿನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 1996 ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಹೊಲವನ್ನು ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಚೌದರಿ ಇವರು ಕೈಗಡ ಹಣ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡದೇ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಅಪಡೇವಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮೊಟೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ಥಾನೆ. ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಚೌದರಿ ಇವರು ಪುನಂ ಸದರಿ ಹೊಲವನ್ನು ಜೆ.ಪಿ.ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಎಕರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 9 ಲಕ್ಷ ದಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ್ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 183/2011 ಕಲಂ: 423, 427, 506, 504, 418, 406, 420, 447, 465, 458, 417 ,ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಸಾ:ಭವಾನಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿನಾಂಕ 30-11-2011 ರಂದು ನಾಗೀಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ ಮರತನೂರ ಇತನು ತನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸಿಡಿ 100 ಕೆಎ 32 ಎಚ 4254 ನೇದ್ದು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹೊರಟಾಗ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕಿಡ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 360/2011 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-12-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà »AzÁ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV, ¸ÀzÀå: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĪÀÄvÁ EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 28-11-2011 gÀAzÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÉÆÖÃUÉ UÁ½ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖãÀ°èzÀÝ JuÉÚ ªÀĪÀÄvÁ EªÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É a«Ää ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ J¯Áè ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ, PÉÆqÀ¯Éà ªÀĪÀÄvÁ EªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀĪÀÄvÁ EªÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆä vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ±ÁAvÁ EªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÉÆä EªÀ¼À JqÀUÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ C²éä SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ (JAJ¸ï) zÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÉÆä EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 19-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ÁAvÁ UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ¸ÁUÀgÀ ¸Á: ²ªÀt EPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 353 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖç ¨Á¼Á oÁPÉæ gÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀA¨ÁgÀ gÀªÀjUÉ CªÀªÀiÁ¤¹ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¸ÀgÀPÁj §¸ÀìUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è §gÀzÀAvÉ «gÉÆâü¹ gÀ¸ÉÛ vÀqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ PÀ£ÁðlPÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£É £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw ¹¦¹ 1562 PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, EªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¥ÉÆð¸ï §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwzÁÝUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ GzÀVÃgÀ PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA JA.JZï-24/J-2487 £ÉzÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀ.gÀ.ªÉà PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ 10-15 d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ ¯ÁjUÉ £ÉÆÃr vÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀzÀj d£ÀjUÉ vÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ°èAiÀÄ M§â DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ ¸ÀzsÀå: ©zÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, £ÀªÀÄUÉ vÀqÉAiÀÄ®Ä §gÀÄwÛ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄðzÀÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ ±Àlð »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ, CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ, jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¥ÉÆ°Ã¸ï §AzÉÆç¸ÀÛ PÉî¸ÀzÀ°è CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2011 PÀ®A 406, 420, 448, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĸÁÛPÀ vÀAzÉ ¢;RIJðzÀ«ÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: RAqÀgÉ UÀ°è UÀAd ¨sÁ°Ì EvÀ£À vÀAzÉAiÀÄ CAUÀr £ÀA.4-3-42 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj CAUÀr ºÉƸÀzÁV PÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ 2002 £Éà ¸Á°£À°è 1,00,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀ°è CAUÀrAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EgÀĪÀ ¥Àæ¨sÀıÉnÖ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÁ¯É gÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr CªÀjAzÀ ¸ÀzÀj CAUÀr ºÉƸÀ PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV 6,00,000=00 gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj 6 ®PÀë ºÀtzÀ §zÀ¯ÁV ªÀÄgÀ½ 12,00,000=00 gÀÆ wgÀÄV PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸Éïï rÃqï ªÀÄgÀ½ CªÀjUÉ ¥ÀÄ£Àí ¸Éïï rÃqï ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ ¥Àæ¨sÀıÉnÖ ªÁ¯É gÀªÀgÀÄ §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 29-11-2011 gÀAzÀÄ PÀgÁj£À ¥ÀæPÁgÀ 12,00,000=00 gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj CAUÀr £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ¸Éïï rÃqï ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀıÉnÖ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÁ¯É ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) «±Àé£ÁxÀ, 2) ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÆ 3) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ PÉÆr ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ ºÀt 48,70,782=00 gÀÆ ºÀt PÉÆlÖgÉ ¸ÉÃ¯ï ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ E®è¢zÀÝ°è vÀĪÀÄPÉÆ zÉãÁ £À» ºÉÊ PÀgÀ£Á £À» ºÉÊ OgÀ JPï ¨ÁgÀ DAiÉÄvÉÆ RvÀªÀÄ PÀgÀzÉÃAUÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 221/2011 PÀ®A 547, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ vÉîAUÀ ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 30/11/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Q° gÁr¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÁzÀ Q° ZÁPÀÄ«¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 19,000/-, 2) MAzÀÄ UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ Q« ºÀÆ, 3) MAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÆV£À £Àw¤ »ÃUÉ MlÄÖ 24,000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¨ÉïɨÁ¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 427, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ & 3 D¥sï ¦.r.¦.¦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 30/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÉÆãÀPÁA§¼É, ¸Á: ºÀAUÀUÁð, vÁ: GzÀVÃgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JA.JZï-24/J-2487 £ÉzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ±Á°ªÁ£À ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï aîUÀ¼ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ¢AzÀ ©lÄÖ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr¤AzÀ GzÀVÃgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ 10-15 PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E°èUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, CªÀgÀ°èAiÀÄ M§â DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ 6 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¯ÁjUÉ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §®UÀqÉ UÁè¹UÉ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, C®èzÉ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ UÁè¸ÀÄUÀ½UÉ PÀ®Äè ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁ¤ UÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀzï vÀAzÉ «oÀ¯ï PÉzÁ¸É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁAUï, ¸Á: ¸ÀÄPÀÄtÂ, vÁ; GzÀVÃgï, f: ¯ÁvÀÆgï (JA.JZï.) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ gÉÆûzÁ¸ï ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌAzÀÄ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÀÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ£À zÀ±Àð£À ªÀÄÄV¹PÀÆAqÀÄ §gÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï JA 80 §eÁeï £ÀA JA.JZï-12/AiÀÄÄ-7823 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ vÁ£Áf vÀAzÉ ±ÀAPÀgï ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: qÉÆÃtUÁAªï (JA), vÁ: OgÁzï (©) EvÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgï ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀÅ DgÉÆævÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀzÀ PÀqÉUÉ PÀƽvÀÄPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ©ÃzÀgï - G¢ÎÃgï gÉÆÃqï ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ï wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À KqÀ¨sÁUÀPÉÌ EgÀĪÀ VqÀPÉÌ ºÉÆÃV rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ KqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÉÆAlPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JzÉUÉ £ÉÆêÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñï£À KqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ªÀÄÆVUÉ, Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, KqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀݼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ DgÉÆæ vÁ£Áf EvÀ¤UÉ §®UÉÊUÉ ¥ÉmÁÖV G©âgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2011 PÀ®A 174 s¹.DgÀ.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄÄvÀ, ¸Á: ¤uÁð EvÀ¤UÉ SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸Á® EzÀÄÝzÀÝjAzÀ EvÀ£À vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉ¼ÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw dAiÀÄ²æ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ E° ¸ÁAiÀÄĪÀ «µÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ JZÀÑgÀªÁV £ÉÆÃqÀ®Ä, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÃUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ, C°è£À ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÃUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30/11/2011 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæÃAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw dAiÀIJæ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DzÀ ¸Á®zÀ §UÉÎ aAw¹ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ¤d «gÀÄvÀÛzÉ, EPÉAiÀÄ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 30/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: §AqÁj, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ F ¢ªÀ¸ÀªÀÅ ¢£À ¥ÀwæPÉ vÀgÀ®Ä ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ CAUÀrUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¢£À ¥ÀwæPÉ vÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZÀ, £ÀA - 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁåAPÀgÀ £ÀA JªÀiï,ºÉZï-04/¹J-7775 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ dUÁ¹AUÀ vÀAzÉ £ÉAiÀiÁ¼À¹AUÀ ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÉÆÃgÀ (JªÀiï,J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀjAzÀ JqÀUÁ® PÀ¥ÀUÀAqÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಮಲಾಪುರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಸಾ: ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರವರು,ಎಂದಿನಂತೆ ನಾನು ದಿನಾಂಕ : 22-11-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಸೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬಂದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ನೀರಿನ ಮೋಟಾರ ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಲೊಬ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ದಾಗಿದ್ದು ಎಸ್ ಆರ್ ಸಂ- 6090467 ಎಚ ಪಿ 7.5 ಅದರ ಅಂದಾಜು 10 ಸಾವಿರ ರೊಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.