Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, October 14, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-10-2017


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-10-2017

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA. 110/2017, PÀ®A. 279, 304(J) eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 13-10-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಂಡೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಮೊಜಸ್ ಹೆಡೆನೊರ ವಯ: 61 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕ್ರಿಶ್ಚನ, ಸಾ: ಮಾಳೆಗಾಂವ, ಸದ್ಯ: ನಾವದಗೇರಿ ಬೀದರ ರವರ ಗಂಡನಾದ ಮೋಜೆಸ್ ತಂದೆ ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ ಹೆಡೆನೋರ, ವಯ: 70 ವರ್ಷ ಇವರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ಬೀದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜನವಾಡಾ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವದಗೇರಿ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೀದರ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಜನವಾಡಾ ರೋಡ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಫ್-943 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಬಸ್ಸ ಹಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಡೆದು ಮೆದುಳು ಹೊರ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂ. 184/2017, ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 12-10-2017 ರಂದು 2330 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 13-10-2017 ರಂದು 0500 ಗಂಟೆಯ  ಮಧ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗೊಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸಾಯಿರೆಡ್ಡಿ ತಿರುಪತಿ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ರೆಡ್ಡಿ, ಸಾ: ಕೂಡಂಬಲ ರವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬಯಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗ ಕೊಯಿದುಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಆಳು ಮಗ ತಮ್ಮೂರ ಶಿವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸದರಿ ಎತ್ತುಗಳಾದ 1) ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡಿನ 4 ವರ್ಷದ ಎತ್ತು ಅ.ಕಿ 22,500/- ರೂ., 2) ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡಿನ 3 ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳದ ಎತ್ತು ಅ.ಕಿ 22,500/- ರೂ., ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 45,000/- ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಬಯಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಸದರಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮೌಖಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA. 256/2017, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀƨÁ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ UÀuÉñÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À gÀªÀgÀÄ CAzÁdÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ 22,500/- MAzÀgÀAvÉ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ½AzÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 12-10-2017 gÀAzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV JvÀÄÛUÀ½AzÀ ºÉÆ®zÀ°è MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ PÉÆlÖUÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ zÀ£ÀUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀnÖ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 13-10-2017 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè, £ÀAvÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀÄvÁÛ ªÀÄÄvÁÛ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹UÀ°¯Áè, AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-10-2017 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmɬÄAzÀ 13-10-2017 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖzÀ PÉÆlÖVAiÀÄ°èzÀÝ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 45,000/- gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA. 257/2017, PÀ®A. 498(J), 323, 506 dMvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÉõÁä UÀAqÀ ²æÃ¥Á® ²ªÀ¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°èAiÀÄ ªÉÄÃWÀgÁd EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æÃ¥Á® EªÀgÉÆA¢UÉ PÉÆlÄÖ FUÀ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè ºÁUÉ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À eÉÆvÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æÃ¥Á® vÀAzÉ ªÉÄÃWÀgÁd (UÀAqÀ), 2) ¸Àa£À vÀAzÉ ªÉÄÃWÀgÁd (ªÉÄÊzÀÄ£À), 3) ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉÄÃWÀgÁd (CvÉÛ) J®ègÀÆ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ FPÉAiÀÄÄ ªÀģɩlÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è PÉêÀ® EªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À D¹ÛUÉ ºÁUÀÆ £ËPÀj £ÉÆÃr §A¢gÀÄvÁÛ¼É JµÀÄÖ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÖgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ¢¯Áè EªÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁQ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 09-10-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAzÀgÀÆ PÀÆqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬Ä ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, DUÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ DAiÀÄð ¸Á: ²ÃªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 13-10-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA. 36/2017, PÀ®A. 376, 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄzÀå ¸ÀtÚ «µÀAiÀÄPÁÌV dUÀ¼ÀªÁVzÀÝjAzÀ UÀAqÀ EA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©lÄÖ vÀ£Àß JgÀqÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, vÀ£Àß G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À°è ªÉÃlgÀ PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÃlgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è E£ÀÄß PÉ®ªÉǧâgÀÄ ªÉÃlgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À oÁPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÃlgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DUÀ E§âjUÀÆ ¥ÀjZÀAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DvÀ£ÀÄ DªÁUÁªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, EzÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr F jÃw ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Àj E®è CAvÀ DvÀ¤UÉ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀ« EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DªÁUÁªÁUÀ DvÀ£À §mÉÖ, ¨sÁAqÉ, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12-10-2017 gÀAzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: §°AiÀiÁ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ (AiÀÄÄ.¦), ¸ÀzÀå: Jgï ¥sÉÆøÀð ºÉÆqÀ ¸ÀªÀðAmï ªÀ¸Àw UÀȺÀ £ÀA. ¦.ºÉZï-8/12 ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¨sÉnÖAiÀiÁV w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ £Á¼É ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À EzÉ ¨Á CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 13-10-2017 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ gÀ« EvÀ£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ©ÃzÀgÀzÀ Jgï ¥sÉÆøÀð £ÀÆå ¸ÀªÉðAmï PÁélgÀì £ÀA. ¦ºÉZï-8/12 ²ªÀ £ÀUÀgÀ £ÉÃzÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è AiÀiÁgÀÄ E¢ÝgÀĪÀ¢®è, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÀ« ªÀiÁvÀæ M§â£É EzÀÝ£ÀÄ, DUÀ gÀ« EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄ PÀÆqÀ®Ä ºÉý, ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄѪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ KPÉ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄZÀÄÑwÛ ªÀÄÄZÀѨÉÃqÀ CAvÀ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄaÑ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¨ÉrØ£À ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è 2 ¸À® d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ F «µÀAiÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÁzÁgÀÆ ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÀgÉ fêÀAvÀ EqÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃgÁqÀĪÁUÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è AiÀiÁgÀÄ E¢ÝgÀĪÀ¢®è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA. 198/2017, PÀ®A. 288, 289, 304 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-10-2017 gÀAzÀÄ PÀgÉ ªÀÄÄASÁvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ d¹ì ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ «£ÀìAlgÁd£ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÝgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÉÃvÀèºÉêÀÄ PÁ¯ÉƤ Qæ¸ÉÆÖÃ¥sÀgÀ (§¤ß) gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝ£ÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÀÄÝ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀzÀjAzÀ ªÉÊzÀågÀÄ ªÀÄgÀuÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr ªÀÄÈvÀÛzÉúÀ M¦à¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CAvÀåQæAiÉÄà ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ£À ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ JªÀÄ.JªÀiï.¹ UËæAqÀ£À°è DlªÁr £ÁªÉïÁè ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÉÃvÀèºÉêÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ Qæ¸ÉÆÖÃ¥sÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß £Á¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ ¤AwzÀÄÝ £Á¬Ä ¨ÉÆUÀ¼ÀÄvÁÛ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É JgÀUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ Qæ¸ÉÆÖÃ¥sÀgÀ¤UÉ £Á¬Ä PÀZÀÑ®Ä §gÀÄwÛzÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉƽî CAzÀgÉ PÀZÀÄѪÀÅ¢¯Áè ¤ÃªÀÅ ºÉÆÃV CAvÀ CAzÀ £ÀAvÀgÀ £Á¬Ä ¨ÉÆUÀ¼ÀÄvÁÛ DvÀ¤AzÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁUÀ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è NrzÁUÀ a£ÀìAlgÁd C¯Éèà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ PÀqÉUÉ £Á¬ÄAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä Nr DAiÀÄvÀ¦à ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, Qæ¸ÉÆÃ¥sÀgÀ£À CeÁUÀÄgÀÄPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ¢AzÀ £Á¬Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà ¸ÀzÀj ¨Á« EzÀÄÝ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛPÀgÀÄ F ¨Á«UÉ Væî ºÁPÀzÉà ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À vÉÆÃjgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 13-10-2017 ರಂದು ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಂಬಂಧ 1) ಶಾಂತಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಣ್ಣ ಡೆಂಘಿ 2) ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಣ್ಣ ಡೆಂಘಿ 3) ರಾಜು ತಂದೆ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಡೆಂಘಿ 4) ಪ್ರಭು @ ಪರಮಾನಂದ ತಂದೆ ಶಿನಗಪ್ಪ ಗೌನಳ್ಳಿ  5) ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌನಳ್ಳಿ ಸಾಃ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ತಾ.ಜಿಃ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಶಾಮರಾಯ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಒಡೆಯವರ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಜಗಳ ಬೀಡಿ ಸಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತ ರೇಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಮಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು , ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ ಜೀವದ ಭೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ುನ ತಂದೆ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಸಾಃ ಮೇಳಕುಂದಾ(ಬಿ) ತಾ.ಜಿಃ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 13-10-2017 ರಂದು ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಂಬಂಧ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಒಡೆಯರ ಸಂಗಡ 07 ಜನರು ಸಾಃ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಳಕುಂದಾ(ಬಿ) ರವರು  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ  ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಉದನೂರ ಸಾಃ ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 12-10-2017 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218ರ ಶಹಾಭಾದ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ರೊಡಿನ ಮೇಲೆ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-32 ಪಿ-06/86 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು  ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತ ನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಮದು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-28 ಇಎನ್-4146 ನೆದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾಶನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೊಲ್ಲಾಳಪ್ಪ ಸಾಃ ಯಂಕಂಚಿ ತಾಃ ಸಿಂದಗಿ ಜಿಃ ವಿಂಯಜಪೂರ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.