Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 7, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
              ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀ: 25, £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ £ÁUÀªÀÄä¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj , PÀÄAl ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¨sÁªÀ£ÀªÀgÁVzÀÄÝ DPÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼ÀÀ »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 4-6 ¢ªÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ PÀ½¹zÀÄÝ, DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:-25-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀÀgÉ®ègÀÆ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÁ CAzÀgÉ AiÀiÁPÉà §A¢¢Ý ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 07.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 156/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                   D±Á©Ã UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï ¨Á§gï , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: EPÁæ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . FPÉAiÀÄÄ ¸ÉÊAiÀÄåzï¨Á§gï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ºÀ«ÄÃzï¸Á¨ï,39ªÀ,¥ÀAPÀÑgï±Á¥ï ¸Á:vÁªÀgÀUÉÃgÁ ºÁ.ªÀ: PÉ.ºÀAa£Á¼ïPÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ , CvÉÛ , ªÀiÁªÀ , ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀgÀÄ£ÀgÀÄ ¸ÉÃj DPÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀ¢®è zsÀjzÀæªÀÄÄAqÉ CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ:26-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ DPÉUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀA.453/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.278/2012 , PÀ®A.498(J) , 448 , 323 , 504 , 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:_
:            ¢£ÁAPÀ:06-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀļÀĹ gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ £Á¹Ãgï vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉÃ£ï §Ä¯ÉègÉÆà ¦PïC¥ï UÁr £ÀA.PÉJ-37/J -175 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §Ä¯ÉègÉÆà ¦PïC¥ï UÁr £ÀA.PÉJ-37/J-175 £ÉÃzÀÝgÀ°è «ÃgÁgÉrØ @ gÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà , ªÀAiÀÄ:33ªÀ, eÁ:£ÁAiÀÄPï , G:PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ , vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉVΣÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ ¦PïC¥ï UÁrAiÀÄ ZÉ¹ì ªÀÄÄjzÀÄ UÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ vÉVΣÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦PïC¥ï UÁrAiÀÄ ZÉ¹ì ªÀÄÄj¢zÀÄÝ , ªÀÄÄA¢£À §A¥Àgï ¨ÉAqÁV dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/2012 PÀ®A. 279 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
               ¸ÀÄzsÁPÀgÀgÉrØ vÀAzÉ wªÀÄägÉrØ, 20 ªÀµÀð, gÉrØ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ZÀ£Àß½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨sÀvÀÛzÀ ºÉÆ®PÉÌ zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ PÉÆAiÀÄå®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀ ¥ÀÄjvÀ ºÁªÀÅ ªÀÄÈvÀ£À §®UÁ®Ä Qð£À ªÉÄîÄUÀqÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄUÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ UÉÆÃgɨÁ¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉtªÀ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA:  45/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 06-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 07-12-12 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼ÀUÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ wªÀÄätÚ ¨sÀdAwæ, 30ªÀµÀð, PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB UÉÆÃgɨÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ »A¢£À ©zÀj£À vÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ QAr ºÁQ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹, CrUÉ PÉÆuÉAiÀÄ°è Qð ºÁQ EnÖzÀÝ 2 PÀ©âlzÀ ¥ÉnÖUÉ(læAPÀ)UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉUÀ¼À PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß gÁr¤AzÀ ºÉ©â ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqÉ ©¸ÁQ ZɯÁè ¦¯Éè ªÀiÁr 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 10,000-00 2) 1 vÉÆ° §AUÁgÀzÀ nPÁªÀÄtÂ, UÀÄAqÀÄ, ¨ÉAqÉÆð, C.Q.gÀÆ.8,000-00 3) 10 vÉÆ° ¨É½îAiÀÄ PÁ®ÄZÉÊ£À, GqÀÄzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ °AUÀzÀPÁ¬Ä C.Q. gÀÆ.3,000-00 »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q. gÀÆ. 21,000-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  353/2012 PÀ®A. 457,380 L¦¹¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 6-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ZÀ£ÀߥÀàUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥ÀàUËqÀ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆvÀðPÀÄAzÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ªÉÄÃ¯É DAd£À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á:PÉÆvÀðPÀÄAzÁ FvÀ£ÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄäªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁr¹zÀ PÉÆ¯É PÉøÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß vÀªÀÄä£À ºÁUÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀºÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  126/2012 PÀ®A: 341 504 506 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  07.12.2012 gÀAzÀÄ 170 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  35,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-12-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-12-2012

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 134/2012 PÀ®A: 143,147,148,324,354,504,448,eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
ದಿನಾಂಕ 06-12-2012  ರಂದು 1000 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà C°ªÉÆâݣÀ vÀAzÉ PÀjªÉÆâݣÀ 65 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ eÁåw ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄ PÉÆlÖ ಸಾರಂಶªÉ£ÉAzÀgÉ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಮಾ ಮಸಿದಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಸರಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಶಾದಿ ಖಾನ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಸುರು ಮಾಡಿರುತ್ತೆವೆ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1)ಎಂಡಿ ಅಂಜತ್ 2) ಎಂಡಿ ಮೈಜೋದ್ದಿನ 3) ನೀಸಾರ ಅಹ್ಮದ 4) ಸಕೀಲ ಅಹ್ಮದ 5) ಏಕ್ಬಾಲ ಅಹ್ಮದ 6) ಖಾಜಾಮೀಯ್ಯಾ 7) ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಸೀದಿಯಾ ¯ÉPÀÌZÁgÀ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದರು CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಬುದುವಾರ ಮಸೀದಿಯ ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ  ಅಂತಾ ಸದರಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿzÀ£ÀÄ  ದಿನಾಂಕ 5-12-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಂದಾಜು 2130 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ 7 ಜನರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಾದರ ಚೊದ ಸಾಲೆ ಮಜೀದ ಹಿಸ್ಸಾಬ ಕ್ಯಾಂವು ನಹಿದೆರೈ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಎಂ.ಡಿ ಅಮಜತ ಇತನು ಕೈಯಿಂದ ಕುತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಡೆದನು ನಿಸಾರ ಅಹ್ಮದ ಇತನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು ಶಕೀಲ ಅಹ್ಮದ ಇತನು ಸಹ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು ಎಕಬಾಲ ಅಹ್ಮದ ಇವನು ಸಹ ಕೈಯಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಖಾಜಾ ಇವನು ಸಹ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಹೆಂಡತಿAiÀÄÄ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಎಕಬಾಲ ಇತನು ಕುತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಇವನು ಹೊಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಮಜತ ಇತನು ಎದಡಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದುತ್ತಾನೆ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಹಣ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಾಳಿ ಬಿದ್ದಿದು ಯಾರೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿರತ್ತಾರೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA: 09/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 06/12/12 gÀAzÀÄ 1125 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ zÁåqÉ 56 ªÀµÀð ¸Á:OgÁzÀ EªÀgÀ DgÉÆÃUÀå ¸ÀjAiÀiÁV E®èzÀ PÁgÀt C£ÁgÉÆåÃUÀå ºÉÆA¢zÀjAzÀ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É aQvÉì PÀÄjAiÀÄÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ zÁåqÉ ªÀAiÀÄ 18 eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G «zÁåyÃð ¸Á : OgÁzÀ AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 20/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¸Á»Ã§Ä EvÀ£ÀÄ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ UÁzÀUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è MPÀÌ®vÀ£À PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ËPÀj EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ : 02/12/2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ UÉÃlgÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÁUÀ ¸Á»Ã§Ä EvÀ¤UÉ §®UÁ® »ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁrzÀgÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt ¢:05/12/2012 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 189/2012 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹ :-
¢:06/12/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR CºÀäzÀ, 45 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀÄÄ£À PÉ®¸À ¸Á/ UÉÆïÉR£Á ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ªÀiÁåQì £ÀA. PÉ.J 28/3525 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁåQìPÁå§ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÁªÀĪÉïï EvÀ£ÀÄ 0915 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA: 12/2012 PÀ®A: 174 ¹Dg惡:-
¦üAiÀiÁð¢ ಗುರುಬಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಬೆಳಮಂಬಗಿ ಇವಳ ಅಕ್ಕ ªÀÄÈvÀ ಕಾಶಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಅಂಬರಾಯ ವಯ: 60 ವರ್ಷ ಸಾ:ಎಕ್ಕಲೂರ ಇವಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆವಾಗ ಅವಾಗ ಕೆಮ್ಮ ದಮ್ಮು ಏಳುತ್ತಿದ್ದು ಏಷ್ಟೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು ಕಡಿಮೆ ಯಾಗದ ಕಾರಣ ಕಾಸಮ್ಮಾ ಇವಳು ಕೆಮ್ಮ ದಮ್ಮಿನ ಬೇನೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ತನ್ನ ಮನಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 05-12-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2100 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಔಷಧ ಸೇವಿಸಿ ಭೆಹೋಸ ಆಗಿದ್ದು ಅವಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಸದರಿಯವಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿಯುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 06-12-2012 ರಂದು 0500 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ್ತಪಟ್ಟಿರುತಾಳೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 99/2012 PÀ®A: 509,306,109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÁzÀĸÁºÉ§ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ E¸Áä¬Ä® ºÀĸÉìöʤ ªÀ: 56 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¥ÁvÁ¼À£ÀUÀj UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï zÀÄzÁð£Á vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ zÁzÀÄ ¸ÁºÉ§ ªÀ; 24 ªÀµÀð EªÀ½UÉ DgÉÆæ £ÀA 1 ¨Á¹zÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ QgÀÄPÀƼÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ £ÀA 1 EªÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯É ªÀÄzÀÄªÉ DV E§âgÀÄ ºÉAqÀA¢gÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 06/12/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄævÀ ¸ÉʬÄzÁ zÀÄzÁð£Á EªÀ¼ÀÄ NtÂAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀiÁ£À ªÀÄAiÀiÁðzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£ÀªÉÄÃ¯É zÀĵÀàjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/12/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÁUÀ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ 0840 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄævÀ¼ÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä DgÉÆæ ¨Á¹zÀ vÀAzÉ RAiÀÄĪÀÄ EªÀ£À QgÀÄPÀƼÀ ºÁUÀÄ DgÉÆæ RAiÀÄĪÀÄ E§âgÀÄ ¸Á: C§ÄÝ¯ï ¥sÉÊeï zÁUÁð ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ DgÉÆæ RAiÀÄĪÀÄ EªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ. ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2012, PÀ®A:78(3) PÉ.¦. CPïÖ

¢£ÁAPÀ: 06-12-2012 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA. PÉÌ ¦.J¸ï.L oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄAqÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ, dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä  §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ MAzÀÄ N.¹. ¥ÀnÖ, ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1560=00 gÀÆ, UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwÛzÀÄÝ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/12 PÀ®A, 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 06-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄUËqÀ ºÁUÀÆ «ÄÃgÁ¸Á§£À£ÀÄß vÀªÀÄä n.«.J¸ï.¸ÁÖgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/J¯ï-2411 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀjºÁ¼À-¸ÉÆêÀĸÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸ÀjºÁ¼À UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ UËj¥ÀÄgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ MªÀÄä¯Éà §®UÀqÉ ¹ÌÃqï DV £É®PÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ «ÄÃgÁ¸Á§¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2012 PÀ®A. 197, 198, 420, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 06-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-10 UÀAmÉUÉ PÉÆlð PÀvÀðªÀåzÀ ¹¦¹-385 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ ¸ÀA.193/12 £ÉÃzÀÝPÉÌ ®UÀwÛ¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ü ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ UÀ«¹zÀÞ¥Àà ¹AzÉÆÃV ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¼ÀªÀAr ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 340/D PÉëÃvÀæzÀ 8 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢üAiÀÄ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ¹AzÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¹AzÉÆÃV EªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢üzÁgÀ½UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁr¹PÉÆlÖªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 268/2012 PÀ®A 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 06-12-2012 gÀAzÀÄ 09-00 J.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀAeÁ£À© ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ Hj£À EvÀgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ Q¯ÉÆð¸ÀÌgï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ¥ÁèlUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ lAlA £ÀA. PÉ.J-37/1839 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ºÉƸÀ¥ÉmÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÁ¼ÉªÀÄä£À UÀÄrØ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ lAlA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä E½zÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J-34/J-491 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ lAlA ªÁºÀ£ÀPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÀAeÁt©, PÀjAiÀĪÀé, £ÀÆgÀÄeÁ, ºÀÄ°UɪÀÄä EªÀjUÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 186/2012 PÀ®A: 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 28-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmɬÄAzÀ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ J£ï.ºÉZÀ. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ºÀÆUÁgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37J¯ï.-7392 PÀ¥ÀÄà §tÚ CA:Q: 40,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ [1] UÉÆÃ¥Á¯ï vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¸Á §¸ÀªÁ [2] UÀuÉñÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¯ï §¸ÀªÁ ¸Á: E§âgÀÆ UÀzÀUÀ-¨ÉÃlUÉÃj E§âgÀÆ ºÁ:ªÀ: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgÀt F jÃw PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ನಾನು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಪಂಚಯ್ಯ ರಾಜನಳ್ಳಿ ಹಾಗು 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಚಿಂಚನಸೂರ ಇತನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಗಿರುತ್ತೆನೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಶ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಂತೆಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಚನ್ನಾಗಿದ್ದೆವು, ನಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದಾಗ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು.ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನಾಂಕ:06-12-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇತನು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಇತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಪಂಚಯ್ಯ ರಾಜನಳ್ಳಿ ವ|| 35, ಸಾ|| ಜಾ|| ಜಂಗಮ, ಉ|| ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾ|| ಮಾನೆ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ, ಲಾಲಗೇರಿ ಮಜ್ಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಎ.ಎಸ.ಐ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳೀಕೆ ನೀಡಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:92/2012 ಕಲಂ 307 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:05-12-2012 ರಂದು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜವಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ಇತನ ಸಂಗಡ ರಾಘು ತಂದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸೇಡಂ ಇವರು ಟಿವಿಎಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ.-28/ಎಲ್-4909 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರಾದ ನರೇಶ ತಂದೆ ಜನಾರ್ಧನ ರಜಪೂತ, ಹಾಗೂ ರಘುವೀರಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ರತನಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ ಸಾ||ಬಂಬುಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವರು ಸೇಡಂ ದಿಂದ ಶಹಾಬಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರುಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಶಹಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ರಘುವೀರಸಿಂಗ್  ಇತನು ನಾನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಶಹಾಬಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಸೇಡಂಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ-ಸೇಡಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹೋರವಲಯದ ದಾನಿ ಬಾಬಿ ಲೇಔಟ್ ಹತ್ತಿರ ಸಂತೋಷ ಇತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೂಜರ್ ನಂ-ಕೆಎ-36/ಎಮ್-6279 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸೇಡಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಂತೋಷ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದನು. ನಾವು ಅಪಘಾತವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಇತನಿಗೆ ನೋಡಲು ಎದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎರಡೂ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದಗಾಯ ಎಡಚಪ್ಪೆಗೆಎಡಗೈ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಎರಡೂ ಮೊಳಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತರಚಿದಗಾಯಎಡಮೊಳಕೈಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯತಲೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಘುವಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.ಅದೇ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಕುಮಾರನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸೋಲಾಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:06-12-2012 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಕ್ರೂಜರ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀ. ಬಲರಾಮಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಭವಾನಿಸಿಂಗ್ ತಿವಾರಿ ಸಾ:ಔರಾದ ಬಿಹಾ|||| ಬ್ರಹ್ಮಣಗಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:240/2012 ಕಲಂ,279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.