Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 28, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-06-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 2806-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/06/2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±ÉÃ¥Áà vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Áà UÁzÀUÉ,  ªÀAiÀÄ : 60 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á|| UÉÆâüû¥ÁàUÁð EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ºÀÄZÉÑ, ªÀAiÀÄ : 39 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®vÀ£À, ¸Á|| ¹zÉÝñÀégÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 105 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀĪÀwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¹r®Ä UÀÄqÀÄUÀÄ eÉÆÃgÁV §gÀÄwÛzÀÄÝ MªÉÄä¯É ¹r°£À ±ÀPÉ  ªÀÄÈvÀÀ¤UÉ §rzÀjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.  JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊdgÀ PÉ®¸À ¸Á|| eÁAw EªÀgÀÄ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQ¤AzÀ zÀä ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ SÁvɬÄAzÀ 12 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ qÁ|| CªÀÄgÀ JgÉÆüÀîPÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉʱÁå ¨ÁåAQ£À°èzÀÝ CªÀgÀ SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁ ¢AzÀ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåV£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ, ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁåAPÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ HlzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ EzÉ £ÀAvÀgÀ §¤ßj CAvÁ w½¹zÀPÉÌ C°èAzÀ §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUÀ£ÀÄß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌAiÀÄ°èAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄgÀ©ü ¹n PÉç¯ï PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ C°è ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÁ®Ä eÁj ZÀ¥Àà° GaÑzÀ PÁgÀt §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUÀ°èzÀÝ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌAiÀÄ°è ElÄÖ ZÀ¥Àà° ºÁQPÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌAiÀÄ°è EnÖzÀÝ §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUÀzÀ°èzÀÝ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß »A¨sÁ°¸ÀÄvÁÛ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÄÝ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛ C ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛzÀ PÉÆqÀ¯É ¸ÀzÀj E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUÀzÀ°èzÀÝ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 30-32 ªÀµÀð, GzÀÝ CAzÁdÄ 5’6”, PÀ¥ÀÄà ©¼ÀÄ¥ÀÄ §tÚzÀ ZÀPïì ºÁ¥sï ±Àmïð zsÀj¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2012 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¸ÉÆ®¥ÀÆgÉ 30 ªÀµÀð ¸Á/ ªÀqÀUÁAvÀ (zÉñÀªÀÄÄR) vÁ|| OgÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß oÉïÁ §ArAiÀÄÄ UÀÄA¥Á gÉÆÃr£À ±ÉÃlPÀgÀ PÁA¥ÉèÃPÀì PÉ.E.©. PÀbÉÃj JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ±ÉAUÁ PÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-32/«í-6189 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ oÉïÁ §ArUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄî ¨sÁUÀPÉÌ, vÉÆqÉUÀ½UÉ G©âzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀÄgÉøÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2012 PÀ®A 279. 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/12 gÀAzÀÄ 1910 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «eÉAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉA¨É¼Éè ¸Á|| ¸ÀÄAzÁ¼À EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ OgÁ¢UÉ §AzÀÄ DmÉÆà ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄªÀÄzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ. §®UÁ® »A§rAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁzÀ SÁeÁ PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃrUÉ ºÀwÛPÉÆArgÀĪÀ MAzÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹¸À®Ä JªÀiï.r. ªÀfÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÁÛ£ï ºÁUÀÆ 4 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ MlÄÖ ºÀt 6645/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 5 ªÉÆèÉʯï C.Q. 3500/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ 10,145/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2012 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃRgÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ : 17 ªÀµÀð ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä 2 £Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸À¥ÀÛVj ¸ÀÆÌ® PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉƤAiÀÄ ¸ÉAlæ¯ï ¸ÀÆÌ® PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ.38-ºÉzï/8282 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀjAzÀ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtÄ @ ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, PÀÄgÀħ, ªÁZÀªÀiÁå£À PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀgÀqÀV. vÁ: f¯Éè UÀħUÁð. ºÁ° ªÁ¸À ²ªÀ £ÀUÀgÀ (zÀQët) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ²ªÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ JnJªÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃqÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁlÄwÛzÁÝUÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-3957 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ Q«UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2012 PÀ®A 302, 304(©), 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2012  gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ fUÉð ¸Á|| ªÀÄgÀR® EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ÃªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ¸ÉÆgÀ½î EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 2,50,000/-¸Á«gÀ gÀÆ, 25 UÁæA §AUÁgÀ E¤ßvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÉÃj 30,000/- gÀÆ GqÀÄUÉÆÃgÉAiÀiÁV PÉÆnÖzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ ªÀÄvÉÛ 20,000/-¸Á«gÀ gÀÆ PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É ªÀÄvÉÛ EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ ±ÀgÀtªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ²ÃªÀ°Ã¯Á EªÀ½UÉ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀÄgÀĦAiÀiÁV¢Ý JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ §UÉÎ ¦Ãr¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr £ÉÃtÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  Raichur District Reported Crimes


                               
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÉÄñÀ¥Àà ªÀAiÀÄ-26ªÀµÀð eÁwB ªÀiÁ¢UÀ GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ  FvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.80gÀ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ PÉÆÃj,ºÁUÀÆ 5 d£ÀgÀÄ  vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀA¥À¸ÉlÖ ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß EnÖzÀÄÝ °AUÀ¥Àà£ÀÄ  CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ CªÀgÀÄUÀ½UÉ  w½¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ¢.26-06-2012 gÀAzÀÄ °AUÀ¥Àà£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ 6 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀgÀ°è PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ   PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2012 PÀ®AB 143,147,148,324,323,504,506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà PÉƼÀ¨Á® ªÀAiÀÄ-45 eÁw- £ÁAiÀÄPÀ G- PÀÆ° ¸Á|| CqÀ«¨Á« FPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà , ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ,±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¨Á®£ÀUËqÀ, ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, zÀÄgÀÄUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ£ÀUËqÀ, ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà J¯ÁègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á|| CqÀ«¨Á « EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ºÉƸÀ ºÉÆ®zÀ PÀ§ÓUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ªÉʪÀÄ£À¹zÀÄÝ 27-06-12gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ CqÀ«¨Á« UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉƸÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄîÌAqÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉêÀªÀÄä½UÉ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆtPÁ°£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ £ÀAvÀgÀ G½zÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ F¸ÀÆ¼É ¬ÄAzÀ¯Éà dUÀ¼À CAvÁ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fªÀAvÀªÁV ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2012 PÀ®A. 143,147,148,504,324,506 ¸À»vÀ 149 L ¦.¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                     ¢£ÁAPÀ:- 27-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ²æà UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ: gÀÄzÀæ¥Àà, 48ªÀµÀð, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ºÀÆ«£ÀqÀV FPÉAiÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ: PÀȵÀÚ¥Àà, ºÁUÀÆ E£ÉÆßÃ§â  PÀÆr §AzÀÄ  ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è C£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ºÉÆqÉ UÁAiÀÄUÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2012 PÀ®A, 504,354,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_[ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ:]
                   gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¨Á§Ä, ªÀÄÄzÁß¼À, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀĽ vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUɪÁr f¯Áè: ©eÁ¥ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ ¨Á§Ä vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄÄzÁß¼À, 40 ªÀµÀð, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ªÁðºÀPÀ ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ
FvÀ£À£ÀÄß FUÉÎ 13 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ zÀıÀÑl PÀ°vÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ  DPÉAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄÄqÀ®V PÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 16-06-2012 gÀAzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ®V PÁåA¦UÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2012 PÀ®A. 323,324,504,506,498(J), gÉ/« 149 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ:19-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ : f.UÉÆÃ¥Á®gÉrØ vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ gÉrØ G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄ£ÀA:9-19-22 ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ gÁeÉÃAzÀæ UÀAd ¥Áèmï £ÀA:05 £ÉÃzÀÝgÀ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-36 PÉ-8459 ZÉ¹ì £ÀA:03PÉ16J¥sï14236 C.Q.gÀÆ.25000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ºÁUÀÄ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÀÆr ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 27.06.2012 gÀAzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2012 PÀ®A:379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ-25/06/2012 gÀAzÄ 1530 UÀAmÉUÉ ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¹gÀªÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è PÉ,J-36 Dgï-6899 ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÁëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄĤ¥Àw zÉÆqÀØ ªÀĤ 32 ªÀµÀð eÁ-ZɮĪÁ¢ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-dA§®¢¤ß vÁ-ªÀiÁ¤é  FvÀ£ÀÄ £ÀqÀ¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-36 PÉ-637 ¸Éà®AqÀgï ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁd£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉÃlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ §® PÁ°UÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ DVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jêÀiïì D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì[M.¦.r] D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVÉzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ-26/06/2012 gÀAzÀÄ 1725 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁÀjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà PÀqɪÀĤ37 ªÀµÀð eÁ-ZɮĪÁ¢ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-dA§®¢¤ß vÁ-ªÀiÁ¤é gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA-56/2012 PÀ®A-279.304[J] L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L,JA,« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ:27-06-2012 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdĨÁgï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄð£À DzÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ:38 eÁ:G¥ÁàgÀ G:CQÌ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀiÁgÀÄw UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ  ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1) ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ĺÀt gÀÆ.350/-2)MAzÀÄ ªÀiÁåPïì ªÉƨÉʯï C.Q.500/-2) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ E¯Áè .3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè  EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ   DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  70/2012 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                       ¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ 4-15 ¦.JA.PÉÌ PÉ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À ¸ÀtÚ ºÀªÀÄAvÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ ¸ÁªÁðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà±ÉnÖ 50ªÀµÀð,ªÉʱÀågÀÄ, ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁBPÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ £À¹Ã§zÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 600/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ  §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß CªÀÄgÉñÀ ¸ÁB PÁgÀlV FvÀ¤UÉ  PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2012 PÀ®A. 78 (111)s PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
         vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ  «gÉñÀ vÀAzÉ gÁZÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀ: 24, eÁ:°AUÁAiÀÄvï, G: ¥Á£ï±Á¥ï PÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ  gÀÆ 1-00PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2100/-, ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ . ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß  ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀ: 29, ¸Á: ºÀnÖ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ (§ÄQÌ) EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ÀoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2012 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
             ¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ 1) DmÉÆà wªÀÄä¥Àà, 2) wªÀÄä¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ 3) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, J®ègÀÆ eÁ-PÀÄA¨ÁgÀ, EªÀgÀÄ ©üêÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ UÉÆëAzÁ¸À, 51 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¯ÁzÁ¸Àj, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ¤AzÀ n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©üêÀiÁAd£ÉÃAiÀÄå gÀªÀgÀÄ  vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä CfÓAiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ MvÉÛ ºÁQzÀ CªÀ¢ü ªÀÄÄV¢zÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄvÁåPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÁªÀÅ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÉÝêÀ¯Éà zÁ¸ÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁw JwÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹ ¨ÉÃqÀPÉÆAqÀÄ w£ÉÆßà F zÁ¸ÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£À£ÀÄß VqÀPÉÌ PÀnÖ ºÁPÀgÀ¯Éà CAvÁ »rzÀÄ J¼ÉzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2012 PÀ®A. 447, 323, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2012 gÀAzÀÄ   186 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  28900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                                                                        

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ ತಂದೆ ದಿಂಗಬರ ರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ   ವ:20  ಉ: ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ  ಸಾ; ಮನೆ ನಂ 10-598  ವಿನೋಭಾ ಬಾವೆ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 26-06-12 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ   1-30 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಇಎ 953 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಗೋವಾ ಹೊಟೇಲ ದಿಂದ ಆನಂದ ಹೊಟೇಲ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎನ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಬಿ 3054 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ  ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರಿನಿಂದ ಅವಿನಾಶ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಸಮೇತ   ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 68/2012  ಕಲಂ: 279,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ sಸಂ:187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.