Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 3, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03/08/2010
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ 31-07-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ F±ÀégÀ vÀAzÉ vÀgÀÄPÁgÁªÀÄ gÁAiÀÄ¥À½î ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ «ÄãÁQë @ ªÀĤÃPÁ vÀAzÉ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð EPÉAiÀÄÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÀgÉAmï ¨ÉÆÃqÀð ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV PÀgÉAmï vÀUÀÄ° ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/08/10 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ zsÀªÀÄðuÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, 2) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ zsÀªÀÄðuÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ¨sÁVgÀy UÀAqÀ £ÁUÀuÁÚ zsÀªÀÄðuÉ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀjUÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ J¯ÁèzÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁÀV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÀ¢zÀÝgÉÀ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ E DåPïÖ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/08/10 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà FgÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀj§âgÀÆ C£À¢üPÀæªÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸À.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 16 AiÀÄÄ.J¸À. «¹Ì ¨Ál® C.Q 608/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 3 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Qà 300/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/08/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EAZÀÆgÉ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¯ÁzÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ EAZÀÆgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÄ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¯ÁzÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ°è JPÉ §gÀÄwÛzÀÝj CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/08/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ EAZÀÆgÉ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¯ÁzÁ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß JPÉ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EAZÀÆgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÄ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¯ÁzÁ EªÀjUÉ PÉýzÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2010 PÀ®A 447, 427, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉÃnÖ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ElUÁ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) FgÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, 2) §¸À¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, 3) UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸À¥Áà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ElUÁ EªÀgÉ®ègÀÆ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀgÉAmï PÀmï ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀgÉAmï ªÉÊgï PÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ GªÀiÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀªÀÄð ¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ®R£À vÀAzÉ gÁd¥Áà GªÀiÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄzsÁå£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÉzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 226/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ wxÀð¥Áà PÀĪÀÄä£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 47ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ, EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄeÉÃAiÀÄ EvÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄ®Ä PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA PÉJ-38/eÉ-125 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀvÀÄÛªÁUÀ ¸ÀzÀj §¸ï£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄĸÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ gÀ©ªÉƢݣÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¤®ðPÀëöå¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À vÉÆÃqÉUÉ §¸ï£À mÉÊAiÀÄgÀ ºÀwÛzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2010 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ K°d¨ÉÃvï UÀAqÀ qÁå¤¯ï ¹gÀUÉ£ÀªÀgÀÄ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ 5 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ qÁ夯ï vÀAzÉ vÀÄUÀ¥Àà Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁV MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ºÉwÛgÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆæ UÀAqÀ CªÁUÀ CªÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖUÉ Hl ºÁPÀzÀ PÁgÀt gÁwæ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ qÁå¤¯ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁåPÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ F±ÀégÀAiÀiÁå PÁlPÀªÀÄä ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-09/J«í-1925 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÉºÀgÀÄ ¸ÉÖrAiÀÄA ¢AzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸Á¬Ä ¥sÁå©æÃPïì ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-5469 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÁAiÀÄ. ¦. ¹AUï vÀAzÉ gÁd¥Á®¹AUï ¸Á: KgÀ¥sÉÆøÀð ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/08/2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-38/eÉ-8096 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £À«Ã£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁ ªÀAiÀļÀ 16 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ£À qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃeï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ Q±À£À¯Á¯ï ¥ÁAqÉ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 25 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ C£ÉÆåãÀ¢AzÀ EzÀÄÝ E¢ÃUÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®èªÉAzÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÁ¬Ä & ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ »A¸É ¤Ãr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:02.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ §Ar¸ÀÄAPÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 55 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½ CAV, ©½ zsÉÆÃvÀgÀ zsÀj¹zÀÄÝ, CAzsÁdÄ 5'-5" JvÀÛgÀ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚzÀªÀ¤zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà ©½ «Ä²ævÀ PÀÆzÀ®Ä EzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÀÄzÀæ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:02.08.2010 gÀAzÀÄ 07.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ fÃ¥ÀĸÀASÉå:PÉJ.19, JA.3327 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ®Æ£Á ¸ÀASÉå:PÉJ.36, ºÉZï.1384 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ®Æ£Á ¸ÀªÁgÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ 37 ªÀµÀð ¸Á:d¯Á®£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹, NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀæPÁ±À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁªÀıÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:02.08.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀįÉèò vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á:¨ÉÆüÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á:¨ÉÆüÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ EªÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è zÁj E®è E°èAiÀiÁPÉ §A¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ²ªÀgÁd£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À ªÀÄUÀ ªÀĺÁzÉêÀ¤UÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛPÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:02.08.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ G¥À¼À¥Àà, ²ªÀgÁd vÀAzÉ G¥À¼À¥Àà & G¥À¼À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉÆüÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ zÁj «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀįÉèò vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà EªÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛPÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀįÉèñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:02.08.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà & °AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: PÀqÀ¢¤ß EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉUÁæªÀÄzÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà EªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ °AUÀ¥Àà£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ DAd£ÉÃAiÀÄ, ¥ÀÄvÀæ CªÀÄgÉñÀ ¤UÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ °AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ£ÀSÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ. ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: CªÀgÁzÀ(©) vÁ: f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÃgÀ PÀnAUÀ ¸À®Æ£À CAUÀrAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ PÀnAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄAqÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ zÁr ªÀiÁqÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ F ªÉÆzÀ®Ä 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ PÀnAUÀ ªÀiÁr¹PÉÆArgÀĪÀ ºÀt PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è D ºÀt PÀÆr PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ £À£ÀUÉ ºÀt PÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ CAzÀÄ vÉQÌ PÀĹÛUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. DUÀ C¯Éèà EzÀÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÉ UÀÄAqÀ¥Àà£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÀwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃqÀ E°èAzÀ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ DvÀ¤UÉ ºÉÆgÀUÀqÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £À£Àß PÀÄwÛUÉUÉ ZÀÄZÀÑ®Ä §AzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉƼÀÄî wgÀÄVzÁUÀ CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ºÀwÛ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ºÀnÖ ¸Á; AiÀiÁvÀ£ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð vÉUÉzÀÄ PÁ²£ÁxÀ £ÀqÀÄ«£ÀªÀĤ EvÀ£À vÁ¨ÁPÉÌ PÉÆqÀĪÁUÀ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ PÀjÃAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà E§âgÀÄ ªÀÄUÀ£É CtÚ-vÀªÀÄäA¢jUÉ PÉüÀ¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£É ªÀiÁjAiÀiÁ AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§zÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÉPÉÌ PÀ¹Û ªÀiÁr £ÉîPÉÌ PÉÃqÀ«zÁUÀ PÀjÃAiÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄ®è¥Áà @ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ CqÉØ, DvÀ£À ºÉAqÀw PÀ«vÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ zÉñÀªÀÄÄR, DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀÄzsÁ @ ¦æAiÀÄ®vÁ, ºÁUÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄÄzÁÝ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀªÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà PÁgÀ £ÀA. PÉJ:39, JA:1010 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ 02-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ¥ÀgÀªÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÀÄ®§UÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ J£ïºÉZï 218 gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀnzÀÄÝ. PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ zÁn ©üêÀÄ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÁB L£Á¥ÀÆgÀ vÀ£Àß L±Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ UÀÆqÀì mÉA¥ÀÆ £ÀA. J¦:23, qÀ§Æè:3063 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÁrAiÀÄ°èzÀÝ J®èjUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :QªÀÅqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆPÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è 3£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ DPÁ±À vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á|| ªÀÄÆUÀ£ÀÆgÀ vÁ|| ¸ÉÃqÀA, ºÁ|| ªÀ|| QªÀÅqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆPÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯É UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ ªÀÄÆPÀ ªÀÄvÀÄÛ QªÀÅqÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 31-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®«¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. DvÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ²æêÀÄw «ÄãÁPÀëªÀÄä ¥Ánïï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ QªÀÅqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆPÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯É UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Gulbarga Dist Reported

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ ºÉÆqɧqÉ ¥ÀæPÀgÀt

¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð vÉUÉzÀÄ PÁ²£ÁxÀ £ÀqÀÄ«£ÀªÀĤ EvÀ£À vÁ¨ÁPÉÌ PÉÆqÀĪÁUÀ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ PÀjÃAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà E§âgÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉüÀ¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£É ªÀiÁjAiÀiÁ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÀåZÀÒ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà PÁgÀ £ÀA. PÉJ:39, JA:1010 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀªÀÄð¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨sÁ°ÌUÉ PÀqÉUɺÉÆgÀmÁUÀ UÀÄ®§UÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ J£ïºÉZï 218 gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ zÁn ©üêÀÄ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÁB L£Á¥ÀÆgÀ vÀ£Àß L±Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ UÀÆqÀì mÉA¥ÀÆ £ÀA. J¦:23, qÀ§Æè:3063 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁjUÉ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÀªÀgÀ §® ªÉÆüÀPÁ°UÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ CªÀgÁzÀ(©)¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÃgÀ PÀnAUÀ ¸À®Æ£À CAUÀrAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ PÀnAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ zÁr ªÀiÁqÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä PÀnAUÀ ªÀiÁr¹PÉÆArgÀĪÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ. DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Àà «£ÁBPÁgÀt eÉUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ EjzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. £ÀA. 213/2010 PÀ®A 110 (E)(f) ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 02-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀįÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ «£ÁPÁgÀt ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ D jÃw ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Àj C¯Áè JAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. £ÀA. 63/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 355, ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 02-08-10 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¥Àà C©âUÉÃj ¸Á: AiÀÄgɺÀAa£Á¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ D£ÀAzÀ¥Àà ¸ÉÆgÀlÆgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀÛgÁV ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ PÁrð£À ¸À®ÄªÁV ¢£ÁAPÀ 01-08-2010 gÀAzÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ¤UÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ, ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÁ CAvÁ J®ègÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ WÀl£É £ÉÆÃr ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦gÁå¢üzÁgÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ £ÀqÀÄªÉ §AzÁå¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §r¢zÀÄÝ DUÀ PÀÆrzÀ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ CªÀjUÉ ºÉzÀj UÀzÀUÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ EAzÀÄ HjUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÉÛ ºÉÆr §r ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¦gÁå¢ü PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. £ÀA. 16/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 01-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀħ¸À¥Àà FvÀ¤UÉ §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÉÆÃ«Ä gÉÆÃUÀ (PÁªÀÄtÂ) «zÀÄÝ, EzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ DUÁUÀ PÉÊ, PÁ®Ä, ªÀÄÄR ¨ÁvÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀÅ. EzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÉÆÃ«Ä (PÁªÀÄtÂ) gÉÆÃUÀzÀ ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. £ÀA. 40/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ. 01-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܤzÀÄÝ, ºÀÄ°V UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄÄ,r.Dgï zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.