Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 23, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 23-05-2009


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-05-2009

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/09 PÀ®A 143, 504, 427, 435, eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 ¦.r.¦.¦. PÁAiÉÄÝ 1984 :-

¢£ÁAPÀ 22-05-2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAlUÉ ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÉgÉ ¢£ÁAPÀ 22-05-2009 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£É ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀ°PÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ªÁqÀð £ÀA§gÀ 3 gÀ°è£À n.¹. ¸ÀÄlÄÖ 8 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ UÀw¹zÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÉƸÀ n.¹. D¼ÀªÀqÀ¹®èªÉAzÀÄ PÀÆV, ¤ªÀÄä UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ°è£À RÄað, mÉç®UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ UÉÆvÁÛUÀÄwÛzÉAzÀÄ PÀbÀÃjAiÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ°èzÀ PÀÄaðUÀ¼ÀÄ, lÆå§ ¯ÉêlUÀ¼ÀÄ, mÉç® UÁè¸À MqÉzÀÄ, ¥Áè¹ÖPÀ PÀÄað ªÀÄvÀÄÛ «®í PÀÄaðUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQzÀÝgÀÄ. F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß 10-45 UÀAmɬÄAzÀ (ªÀÄÄAeÁ£É) DVgÀÄvÉÛzÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. F jÃwAiÀiÁV DPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CzsÀåPÀëjUÉ, G¥ÁzsÀåPÀëjUÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹gÀÄvÉÛãÉ. ºÁUÀÄ zÀĵÀPÀÈvÀªÀ£ÀÄß EzÉà UÁæªÀÄzÀ°è£À UÁæªÀĸÀÜgÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà §qÀPÉ 2)±ÀgÀt¥Áà ¸ÉÆãÁgÀ, 3) ¸ÉÊzÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Áà @ ªÀÄqÉÆüÀ¥Áà ,4) gÀªÉÄñÀ EgÀ¨Á¬Ä, ±ÀAPÀæ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ §¸ÀªÀgÁd ©®PÀ¯ÉPÀÖgÀ w½¸ÀÄgÀvÁgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/5/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÀUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀiÁzÀ ²æà PÉÃgÉ¥Áà vÀAzÉ PÁ¼É¥Áà gÁZÀ¥ÁàUÉÆqÀUÁAªÀ ªÀAiÀÄ-80 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À eÁ-ºÀjd£À ¸Á-EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀ£Àß ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ ¥À«vÁæ JA§ÄªÀªÀ½UÉ PÀ¥À¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±ÉÃuÁÚ JA§ÄªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EªÀjUÉ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 22/5/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¥À«vÁæ EªÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀÄPÀ̪ÀiÁä EªÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ £À£ÀUÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ JqÀPÉÌ ªÉƼÀPÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-05-2009 gÀAzÀÄ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ£À°è ¦üAiÀiÁð¢ f.ºÀjPÀȵÀÚ vÀAzÉ f.¦.wgÀÄ¥Àw ªÀAiÀÄ:39ªÀµÀð G:J¯ï.L.¹¨ÁæAZï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.8-10-1/J-76 gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ 0000-0300 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÉåzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQAiÀÄ°ènÖzÀ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀiÁqÉ¯ï £ÀA.6233 C.Q: 8000/-gÀÆ. ºÁUÀÄ MAzÀÄ PÁå¹AiÉÆà PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ C.Q:10,000/- NlÄÖ 18,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22-05-2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ £ÀA§®ºÀðªÁzÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄgÉUÉ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄAiÀÄÆgÁ §jÃzÀ ±Á» ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉʵÀÚ« ¸Áj ¸ÉAlgï CAUÀr (±Élgï ªÀÄÄaÑzÀÄÝ ) JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 4 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr gÀÆ. 7010/- ºÁUÀÄ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ C¤Ã®, zsÀ£ÀgÁd, D£ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/05/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£Áf gÀªÀgÀ vÀAzÉ ²æà Q±À£ÀgÁªÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¸ÀAUÉä ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð EªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ºÉÆqÉzÀ ¥ÉnÖUÉ CªÀgÀ ªÉÄîÄÛnUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-05-09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¥ÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÁUÀªÀiÁgÉ gÀªÀgÀÄ ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄlÄA§zÀ eÉÆvÉ PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ Q±À£À PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½zÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PɽzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉUÉ PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :¢ 22-05-09 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ vÁ: eÉêÀVð EªÀgÉÆA¢UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ 1. ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 2. AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà 3. EgÀUÀAmÉ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà 4. ¤l¯ÁPÀë vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÆgÀ vÁ: eÉêÀVð EªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ ¨ÁAzÁgÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀZÀå ±À§zÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢ 21-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ²æà §¸À¥Àà vÀA. ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà PÁA§¼É ¸Á: ElUÁ vÁ: eÉêÀVð EªÀgÀÄ §»zÉÃð±ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EªÀgÀ£ÀÄß CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¨Á§ÄgÁAiÀÄ vÀA. ¥Àæ¨sÀÄ UÉƧÄâgÀ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢ 22-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA. §¸ÀtÚ ªÀÄ£ÀÄßgÀ ¸Á: ¸ÉÆ£Àß vÁ: eÉêÀVð EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA. ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: ªÉÆÃgÀlV vÁ; ¹AzÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 32 Dgï 79 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £É¯ÉÆÃV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ UÁAiÀĺÉÆA¢zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¹r®Ä ©zÀÄÝ UÀÄr¸À®Ä §¸Àä ºÉÆÃj ¸ÁªÀÅ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢ 21-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÉð £ÀA 99 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀnÖgÀĪÀ UÀÄr¸À°UÉ ¹r®Ä ©zÀÄÝ UÀÄr¸À°£À°è PÀnÖgÀÄ ºÉÆÃjªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÉƧâgÀ ºÁUÀÄ UÀÄr¸À®Ä ¸ÀÄlÄÖ CAzÁd 50,000/- gÀÆ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀÄPÀÄÛªÀÄ¥ÀmÉî ºÉƸÀªÀĤ EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ±ÀgÀuÉà UËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 37, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀQî ¸Á|| DgÁ¼À, vÁ|| UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉJ-37/PÀÆå-3199 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqï PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¹.©.¸ÀPÀð¯ï PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-37/J¯ï-1436 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÁ£ÀÆ ¸ÀºÁ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À JqÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄïÉ, JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ºÁUÀÄ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ, ¦.J¸ï.L-2 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, ªÀAiÀÄ: 40, ªÉÆÃ.¸ÉÊ.¸ÀªÁgÀ, ¸Á|| «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁAqÁ, UÀAUÁªÀw EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÁAiÀÄð ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 158/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:22-5-09 gÀAzÀÄ 1-25 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¹.ºÉZï.¹-142, J¸ï.ºÉZï.M. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À PÀÆqÀ¯Éà f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁªÀÄ¥Àà UÀAqÀÄr, ¸Á:ºÀnÖ, ªÀ:65ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 2-00 ¦JAzÀªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-50 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÁ£ÀÄ ©Ãd vÀgÀ®Ä dªÁºÀgÀ gÉÆÃr£À ±ÁAw ¹ÃqïìzÀ°è Rjâ¹, HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀgÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÉÎ CmÉÆà £ÀA:PÉJ;22/2390 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆÃó ¸Á:PÉÆ¥Àà¼À J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉƪÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ CeÁzï ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ §®UÁ® ªÀÄÄAUÁ°UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.L.PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀºÀgÀt & §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2009 PÀ®A 376, 366(J), 109 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀiÁ¹äÃ£ï ©Ã vÀAzÉ gÀeÁPï C°, ªÀAiÀĸÀÄì 14 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: «£ÉÆèsÀ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzï C° ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ 9 £Éà vÀgÀUÀw GwÛÃtð£ÁVgÀÄvÉÛãÉ. FUÉÎ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀÄ FvÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß »A¨Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ, £Á£ÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀqÉ §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä PÀÄ®UÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¥ÀÄàªÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀÄwÛgÀ°¯Áè. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ:-17-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ HgÀ°èzÁÝUÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgï EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ "¤£Àß ºÀwÛgÀ ¸Àé®à ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ HgÁZÉUÉ ¨Á" CAvÁ ºÉý ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ HgÁZÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ (1) ¸ÉÆêÀıÉÃRgï£À ¸ÀAUÀqÀ DvÀ£À vÀAzÉ (2) ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁlÆgÉ¥Àà, vÁ¬Ä (3) ZÀAzÀæªÀÄä ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ (4) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄrªÁ¼Àgï, (5) ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, (6) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ J®ègÀÆ ¸Á: «£ÉÆèsÀ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ (7) ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á: £ÁUÀ£ÀºÀ½î, (8) £ÁUÀgÁd (§Æ±Áå) ¸Á: aPÀÌdAvÀPÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÄÝ, ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀݪÀgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ¤UÉ £À£ÀߣÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß C°èAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁëzÀ°è PÀA¦èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ¹gÀUÀÄ¥ÀàPÉÌ §¹ì£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è EzÉݪÀÅ. C°è ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß §¯ÁvÁÌgÀªÁV ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀzÉà ªÁ¥À¸ï gÁwæ UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è £À£ÀߣÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÁ¨sÀjAiÀiÁV £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ C° EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀjUÉ £ÀqÉzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²Ã®ªÀAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwUÉ PÀgɬĹ CªÀgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁr, £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV F zÀÆgÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹, £ÀAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.