Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 21, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-12-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-12-2016

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 20/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀÄt UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: UÉÆgÀ£À½î gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: UÉÆgÀ£À½î EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, UÀAqÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝjAzÀ UÀAqÀ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©lÄÖ §ºÀ¼À ¤±ÀÛPÀ£ÁVzÀÝ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 18-12-2016 gÀAzÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ M§â£É EzÀÝ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ 20-12-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀĺÁgÁµÀÖç¢AzÀ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁuÁ°®è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÁzÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ ºÁUÉ ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ »vÀÛ®°è ºÀÄtZÉ VqÀ ªÀÄgÀPÉÌ MAzÀÄ ªÉÊgÀ¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¤±ÀÛPÀ£ÁVzÀÝ PÁgÀt vÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 22/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಯ: 48 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಸಂದ್ರಾಳ ರವರ ಗಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯುವ ಕುರಿತು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ಕೈಸಾಲ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯದ ಕಾರಣ ಕೈ ಸಾಲ ತಂದಿದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿರಿಸಲೆಂದು ದಿನಾಲು ಗುಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು  ಅವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೆಳೆದು ಸಾಲ ತಿರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಸಾಲದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ನಿಡಗುಂದೆ ಸಾ: ಸಂದ್ರಾಳ ರವರು ಕೈಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತಿರಿಸುವುದು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸಗೊಂಡು ದನಗಳು ಕಟ್ಟುವ ಹಿತ್ತಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ತಗಡದ ಕೆಳಗಿರುವ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 321/2016, PÀ®A 143, 147, 148, 307, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà §vÀ° ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£ï ºÀwÛgÀ ¦æÃw ¸ÁUÀgÀ ¨ÁgÀ & gɸÉÆÖÃgÉAl CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀlÖtzÀ ²ªÁf vÀAzÉ gÀ« eÁ£À«ÃgÀ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «£ÁB PÁgÀt vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÀÄPÀÌmÉ PÀÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉzÀj¹ ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¤ÃªÀÅ »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj E¯Áè CAvÀ ºÉýzÀgÉ DvÀ£ÀÄ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É CmÁæ¹n PÉøï PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉzÀj ªÁå¥ÁgÀ ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ ¸ÀĪÀÄä£Éà EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 20-12-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ¦æÃw ¸ÁUÀgÀ ¨ÁgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ gÀ« eÁ£À«ÃgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉ 7-8 d£ÀgÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¥sÀÄPÀÌmÉÖ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ ²ªÁf FvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛÛ£É, G½zÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ ©qÀ¨ÉÃqÀ FvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrAiÉÄà ©qÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CzÀgÀ°è£À M§â ªÀåQÛ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CzÀgÀ°èzÀÝ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀåQÛ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è£À §rUÉ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÆ PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¥ÀÄ£ÀB ²ªÁf FvÀ£ÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ ¤Ã£ÀÄ E£Àæß ¸ÀwÛ¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄ£ÀB ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ C¯Éèà EzÀÝ ¨Áj£À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ dUÀ¢Ã±À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉƼÀîzÉà EzÀÝgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2016, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 19-12-2016 ರಂದು ಬೀದರ ನಗರದ ನಯಾ ಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 1 ರೂ ಗೆ 80 ರೂ ನೀಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಮಟಕಾ ಎಂಬ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಖಾಜಾಹುಸೇನ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮಾರ್ಕೇಟ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಬೀದರ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ನಯಾ ಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಆರೋಪಿ ಆಬೇದ ತಂದೆ ಸಿರಾಜ ವಯ: 20 ವರ್ಷ,  ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ರಾವ ತಾಲೀಮ ಬೀದರ ಇತನು ನಯಾ ಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವನ ವಶದಿಂದ 1) ನಗದು ಹಣ 22,000/- ರೂ., 2) ಮೈಕ್ರೊಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೋಬೈಲಗಳು ಅ.ಕಿ 3000/- ರೂ., ಹಾಗೂ 3) 10 ಮಟಕಾ ಚಿಟಿಗಳು ನೇದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಆತನು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಶಹಜೀಪ ಮೋಬೈಲ್ ನಂ. 07702032912 ರವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು, ನಂತರ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/2016, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-12-2016 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ©¢æ PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃV C°è MAzÀÄ ¤Ãj£À mÁQAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÉʸÀ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ©¢æ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 3500/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀߣÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2016, PÀ®A 403, 406, 408, 409 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 01-04-2010 ರಿಂದ 30-11-2011 ರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ವಸಂತ ತಂದೆ ಖಂಡೋಳರಾವ ವಯ 40 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಈ ಮೊದಲಿನ ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್ ಸೆಕ್ಟ್ರೆಟರಿ ಹೊಳಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಇತನು ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ ಬ್ಯಾಂಕ ಹೋಳಸಮುದ್ರದ 13,36,779/- ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ, ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಎಸಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ದಿನಾಂಕ 20-12-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸ್ವರಾಜ ತಂದೆ ಧನರಾಜ ಉದಗಿರೆ ವಯ 40 ವರ್ಷ, ಉ: ಸಿಇಓ ಪಿ.ಕೆಪಿ.ಎಸ ಹೋಳಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ರವರು ಇಂಗ್ಲೀಷನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2016, PÀ®A ªÀåQÛ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 18-12-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀiÁð¯Á UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ VgÀUÀAmÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°vÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¹ÃvÁ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃæ¥Áà VgÀUÀAmÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¹vÁ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á£ÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ w½¹ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀAqÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©Ã½ §tÚzÀ ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAl EgÀÄvÀÛzÉ, ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÀÛ£É JAzÀÄ w½¹ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, UÀAqÀ¤UÉ PÀ£ÀßqÀ, »A¢ & ªÀÄgÁp ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ , CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9902813174 EzÀÄÝ CzÀÄ ¹éZï D¥sï DVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áå£ÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä J°èAiÀÄÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20-12-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2016, PÀ®A 269, 270, 278, 290, 336, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 7, 8, 15 ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÁAiÉÄÝ 1986 :-
ದಿನಾಂಕ 20-12-20165 ರಂದು ಬಗದಲ ಸೀಮಾದ ಪಾಶಾ  ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊನ್ನಡ್ಡಿ, ಬಗದಲ ತಾಂಡಾ, ಚಟನಳ್ಳಿ ಹಾಗು ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ವಾಸವಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಭಾದಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಒಡ್ಡಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಸೊಂಕು ತಗುಲುವ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರಗಳ ಎಲಬುಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಚನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಡಾಲ್ಡಾದಂತಹ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶದ ಪದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಟೂಥಪೆಸ್ಟ್, ಸಾಬೂನು ಇತ್ಯಾದಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕ್ಷತಿ, ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಹಾಗು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರಾಮಪ್ಪಾ ವಿ.ಸಾವಳಗಿ ಸಿಪಿಐ ಬೀದರ ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ರತ್ತ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಪಿಐ ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ªÀĺÀäzï «ÄgÁd vÀAzÉ C§Äݯï CfÃeï ±ÉÃSï, ¸Á: ©¸Éä, & f: OgÀAUÁ¨ÁzÀ gÁdå ©ºÁgÀ, 2) ªÀĺÀäzï PÀ°ÃªÀiï vÀAzÉ d«ÄgÉÆ¢Ý£ï ±ÉÃSï, ¸Á: ©¸Éä, & f: OgÀAUÁ¨ÁzÀ gÁdå ©ºÁgÀ, 3) C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥ï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆ¢£ï qÁPÀļÀV, ¸Á: §UÀzÀ® ಇವರಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿತರಾದ 4) ¥Á±Á vÀAzÉ C§Äݯï gÀeÁPï RÄgÉö, 2) SÁzÀgÀ vÀAzÉ C§Äݯï gÀeÁPï RÄgÉö, 3) E¨Áæ»A vÀAzÉ C§Äݯï gÀeÁPï RÄgÉö ಇವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಮೆ ಕೈಗೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.