Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 10, 2011

Raichur District Reported Crimes
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
¢£ÁAPÀ 09.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 17.15 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀgÀÄ ºÀwÛ ©ÃdªÀ£ÀÄß vÁªÉà ¸ÀévÀB ¨É¼ÉzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÀA±ÉÆâüvÀ ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼ÀÄ CAvÁ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥Àæw ¥ÁQÃl£À ªÉÄÃ¯É CAUÀè¨ÁµÉAiÀÄ°è "PÁl£ï ºÉÊ©æqï PÁl£ï " JA§ vÀ¯É §gÀºÀ EgÀĪÀ ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢ªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, 36 ªÀµÀð, eÁw : §°d, G : MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §AiÀÄ®ÄUÀÄqÀØ, vÁ: UÀzÁݯï, (J.¦) 2) wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà PÀ§UÀAl, 53 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: §AiÀÄ®ÄUÀÄqÀØ vÁ: UÀzÁݯï (J.¦) ¸À¢æ DgÉÆævÀgÀÄ ¥Àæw ¥ÁQÃlÄ 450 UÁæA vÀÆPÀªÀżÀîzÀÝ£ÀÄß gÀÆ 450/- AiÀÄAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°ègÀĪÀ 1) ºÉÊ©æqÀ ºÀwÛ ©ÃdzÀ 51 ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£À£ÀÄ CA.Q. gÀÆ 22950/- 2) RįÁè ©ÃdUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 2 UÉÆÃt aîUÀ¼À°è 62 PÉ.f. vÀÆPÀ CA.Q.gÀÆ. 62000/- 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 58000/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ 84950/- ¨É¯ÉAiÀĵÀÄÖ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2011 PÀ®A 420 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 07.07.2011gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 01.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ aAZÀgÀQ UÁæzÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖzÀ PÉA¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©¼ÀÄ ªÀÄIJævÀ ºÉÆÃj C.Q.gÀÆ.30,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ©aÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 08.08.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÉÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ «ÃgÉñÀ ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀ ¨sÁgÀvï gÉÊ¸ï «Ä°è£À°è PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV CQÌ aîªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ CqÀØ ¤AwzÀÝjAzÀ ¸Àj CAvÁ zÀ©âzÀPÉÌ E§âjUÀÆ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 09.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ ¥ÀÄ£ÀB DgÉÆæ 1 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ gÀWÀÄ,GªÉÄñÀ ºÁUÀÆ ªÀįÉèñÀ ¸Á: ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AiÀiÁvÀ¯Á§zÀ°ègÀĪÀ F±À¥Àà ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉqÀzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr §Ar UÀÄl¢AzÀ §®Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
¢£ÁAPÀ :09.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæà 8.00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀi˯Á©üà ¸Á: AiÀÄÄ ªÀÄļÀÆîgÀÄ FPÉUÉ CzÉà DgÉÆævÀgÁzÀ ±Áå«Äzï ¸Á§ E£ÉÆߧâ N¯É¸Á¨ï EªÀgÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁrzÀ §UÉÎ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


¢£ÁAPÀ: 10.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉÎ 07.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉñÀ ¸Á; vÀÀqÀPÀ¯ï FvÀ£ÉÆA¢UÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ §ZÀÑ® ªÉÆÃjAiÀÄ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀ¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
¢£ÁAPÀ: 09.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ ¸Á; PÀgÀqÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ CªÀÄgÉñÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆèÉÊ°UÉ ¥sÉÆÃ£ï §A¢zÀÄÝ UÁrAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¤°è¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁDUÀUÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁUÀV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁrAiÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
¢£ÁAPÀ: 08.07.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ ±ÀAPÀæUËqÀ ¸Á: ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ qÀÆån ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÁ gÀÄzÀæ¥Àà ¥ÀnÖÃzï FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄzÁ£À ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÁ PÉüÀzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
¢£ÁAPÀ: 10.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉÎ 07.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á;vÀqÀPÀ¯ï FvÀ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ azÁ£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ §ZÀÑ® ªÉÆÃjAiÀÄ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ PÀ«vÁÀ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
¢£ÁAPÀ: 09.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁUÀV ªÀiÁ£À¹PÀªÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ ¥ÁåAn¤AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀiÁ£À¥Àà ¸Á: UËqÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
ªÀÄÄ®èzÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁqÀVj FPÉAiÀÄAiÀÄ FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁqÀVj UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ 4 d£ÀgÀÄ ¥sÀÄDð¢UÉ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ,2 JPÀgÉ ºÉÆ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 07.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ CzÉ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ÷EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 08.07.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀtÂAiÀÄ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Àà ¨sÀzÀævÁ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ EªÀgÀ C¢Ã£ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ©.J¸ï. ¥Ánïï FvÀ£ÀÄ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄêÉÆà PÉÆr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¥sÀÄAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ: 09.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ -¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁåA¦£À ºÀwÛgÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C§Äݯï UÀ¤ ¸Á: ªÀÄ»§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ©ææfUÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀiÁæ£À vÀAzÉ zÁªÀÅzÀ¸Á§ 19 ªÀµÀð ¸Á¼À ªÀÄ»§Æ§ PÀ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÁÛ UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
¢£ÁAPÀ:09.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 04.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£À«- ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥ÉzÀÝzÀÆgÀ£Á¯Á UÁæªÀÄzÀ ±ÉÃPï ªÀÄ»§Æ§ ¸ÀĨsÁ¤ FvÀ£ÀÄ vÀ£À߯ÁjAiÀÄ°è gÀhÄgÁPïì ¥ÉÃ¥Àgï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀÆAiÀÄð £ÁgÁAiÀÄt gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¯Áj QèãÀgï ±ÉÃPï PÀjêÀÄįÁè FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¢PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ 10.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃ.gÁA¥ÀÆgÀÄ dAPÀë£À-¹gÀÄUÀÄ¥Àà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ PÉ.JE.©. ¸ÉÖõÀ£ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ JA.Cgï.PÉ. ¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt ¸Á; ²æÃ¥ÀÆgÀA dAPÀë£ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÁQAUï ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ «£ÁAiÀÄPÀPÀĪÀÄgï ºÉZï.©. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà mÁåPïì £ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¤¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ JA.Cgï.PÉ ¸ÀvÀå ªÀÄÆwð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¢PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ 10.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CgÀV£À ªÀÄgÀ PÁåA¦£À ºÀwÛgÀ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV mÁåAPÀgï ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄ®èAiÀĤUÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¸Á;ªÀ®ÌA¢¤ß EªÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¢PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÁR¯ÁzÀ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ


¢£ÁAPÀ 09.07.2011gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L vÀÄ«ðºÁ¼À ,¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ GªÀÄ®Æn UÁæªÀÄzÀ°è ±ÀAPÀæ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ CazÀgï-§ºÁgïC£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8,200/ gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


¢£ÁAPÀ 09.07.2011gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 4.15 UÀAmÉUÉ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L , ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄgÉrØ vÀAzÉ gÉqÉØ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ CAzÀgï- §ºÁgï C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1050/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2011 gÀAzÀÄ 116 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr :21,800- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-07-2011

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 279, 337, 38, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 09-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ PÁ®Ä ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸ÁvÉÆý EvÀ£ÀÄ eÁ¥sÀgï±Á, ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ ¸Á: ¸ÁvÉÆý EªÀgÉ®ègÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è DmÉÆà £ÀA J¦-23/«-6255 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£À߽à PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA J¦-13/JA-8666 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ gɪÀuÁÚ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, eÁ¥ÀgÀ±Á EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÉÊ ºÉ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Áà EªÀjUÉ §®PÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ EªÀjUÉ JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® PÀt£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/2011 gÀAzÀÄ ±ÁºÁ ºÀĸÉãÀ UÀ°èAiÀÄ°è feÁ ªÀiÁvÁ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ±ÁºÀ ºÀĸÉãÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄUÀ ¸À¯Áä£À EvÀ£ÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÉƸÀzÀÄ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸ÀPÀÌgÀ¨Á« ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: PÁ½ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸À¯Áä£À EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-07-11 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ C©üµÉÃPÀ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà PÀgÀAeÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ J©â¸À®Ä ªÀÄÈvÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä §rzÁUÀ J¼À°®è £ÀAvÀgÀ vÀUÀr£À ªÉÄïÁÒªÀtÂAiÀÄ bÀvÀÄÛ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¥ÀæPÁ±À E£ÀvÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÝ£ÀÄ, EvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-07-2011 gÀAzÀÄ j¯ÉÊAiÀÄ£Àì ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ©zÀÝ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ aQvÉìAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 09-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0710 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ¸ÁªÀÄĪÉî ¹ºÀZï¹ 846 ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ರಮೀತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಚವ್ಹಾಣ ಸ|| ಮಲಘಾಣ ತಾಂಡಾ ರವರ ರವರು ನಾಣು ಮತ್ತು ಮೃತ್ತ ಸುಧಾಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶ್ಯಾಮರಾವ ಹಡಪದ ಮತ್ತು ಹಾಗು ಇನ್ನೂ ತಾಂಡಾದ ಕೆಲವು ಜನರು ಭೀಮಾಶಂಕರ ಗುತ್ತೆದಾರ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ: ಕಎ 32 ಟಿ- 5277 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಲಗುರ್ತಿ ದಾಟಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ರವಿ ಇತನು ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮಲೇ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿದರಿಂದ ರೊಡಿನ ಎಡ ಬಾಜು ತೆಗ್ಗೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಸುಧಾಕುಮಾರ ಇತನ ತೆಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಎದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ರಕ್ತಗಾಯ ಗುಪ್ತಗಾಯ ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ ತಂದೆ ಬಲಬೀಮರಾವ ಆಲಬಾಳ ಸಾ:ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಕ ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ನಾನು ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ಯ ಕಾರ ನಂ: ಕೆಎ 04 ಎಮ್.ಎಫ್ 2562 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿಗೆ ಬರುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ 9-15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೊಟಾರ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಆರ್ 1485 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಗೆ ಬಂದು ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕೈ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗಾಯಾಳುಗೆ 108 ಅಂಬ್ಯುಲೇನ್ಸ್ ಕರೆಯಿಸಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಸದರಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮಾನಭಂಗ ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಲಿಂಗರಾಜ್ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಬಿರಾದಾರ್ ಸಾ|| ಶರಣ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸರೋಜಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕಟಿಗೆ ಹೋಗಲು ಗೋವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರಿನ ಚೌದರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಫೈನಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶರಣು ಹಾಗು ಶಿವಕುಮಾರ ಗೊಟೂರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡ 5 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಹೆಂಡತಿ ಸರೋಜಾ ಇವಳಿಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಈತನು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ 5 ಜನರು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಕಾಲಿನಿಂದ ಮೈಗೆ ಒದ್ದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಚೌಕ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಆಸೀಫ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಖಲಿಮುದ್ದಿನ ವಯಃ 16 ವರ್ಷ ಸಾಃ ಪಾರಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೌಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಿಯು @ ರಿಜಾಜ, ಫೈಯಾಜ, ಅಜ್ಜು ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹುಡಗರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಿ ಅಂತ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ :

ಚೌಕ ಠಾಣೆ : ಕು|| ಮಹಮದ ತಬರೇಝ ತಂದೆ ಮಹಮದ ನಜರೋದ್ದಿನ ಅಡ್ಡೆವಾಲೆ ಸಾ|| ಖೂನಿ ಅಲಾವಾ ಮೋಮಿನಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನ್ನು @ ಅನ್ವರ ತಂದೆ ಮಹಮದ ಯೂಸುಪ್ ಖುರೇಸಿ ಇತನು ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಯಾಕೆ ತಿರುಗಾಡುವದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ನ ಮತ್ತು ತಂದೆಯವರ ಹತ್ತಿದ್ದ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದರು . ಪುನಾಃ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಮಹಮದ ಆರೀಪ್ , ಮಹಮದ ಅಷರ್, ಮತ್ತು ನೂರ ನಾವೇಲ್ಲರೂ ಆಯುಭ ಹೊಟೆಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಅನ್ವರ ಇತನು ಬಂದನವೇ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಂಗಿ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಂದ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆನೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದನ್ನು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.