Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 25, 2015

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ: 23/12/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ: UÀÄAqÀAiÀÄå, 35ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ: ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §AzÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ®è ¤ÃgÀÄ ©nÖzÉÝªÉ ºÉÆ®zÀ°è §gÀ¨ÉÃqÁ ªÀiÁåj »rzÀÄ ¨Á CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæ gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ: ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå ¤A¨ÉÃgÀ, ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ  EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ `` ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ, C®èzÉ PÉʬÄrzÀÄ J¼ÉzÁr  CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:  279/2015 PÀ®A.323, 504, 506, 354 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ದಿನಾಂಕ 25-12-2015 ರಂದು 13-30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಬೂದೆಪ್ಪ ತಂಧೆ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಕಂಬಳ್ಳಿಯವರು ವಯಸ್ಸು 38 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕುರುಬರು :ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ:ಬಾಗಲವಾಡ ತಾ:ಮಾನವಿ EªÀgÀÄ ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:24-12-2015ರಂದು 22-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 23-00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ  ಇರುವ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿನ ಬೋರ್ಡ (ಭಾವಚಿತ್ರ) ಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಂಕೊಬ ತಂದೆ ಫಕೀರಯ್ಯ ದೋತ್ತರಬಂಡಿ ವಯಸ್ಸು 33 ವರ್ಷ ಜಾ:ನಾಯಕ ಸಾ: ಬಾಗಲವಾಡ ತಾ: ಮಾನವಿ  FvÀ£ÀÄ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಹೆಂಡೆಯಿಂದ ಭಾವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮತಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ:134/2015 ಕಲಂ, 295 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ 24-12-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-45 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮಾತ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರೀಲಿಜಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸಎಂಬ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು  ನೋಡಲು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಆದೇಶ ತಂದೆ ಅಮರೇಶ ವಯಸ್ಸು 21 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ನಾಯಕ್ ಉ: ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ : 6 ನೇ ವಾರ್ಡ ಸಿರವಾರ ತಾ : ಮಾನವಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಗೆಳಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿರವಾರದ ವಡ್ಡರ ಹನುಮಂತನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1) ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸವಾರೆಪ್ಪ ವಯಸ್ಸು 22 ವರ್ಷ 2) ಬ್ಲೇಡ್ ರಾಮು ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ವಯಸ್ಸು 23 ವರ್ಷ, 3) ಕಂಟ್ಯಾ ವಯಸ್ಸು 20 ವರ್ಷ  4) ರಾಮು ತಂದೆ ಕರೆಯಪ್ಪ ವಯಸ್ಸು 21 ವರ್ಷ 5) ಬೊಮ್ಮ ತಂದೆ ಜಾಟಗಲ್ ಭೀಮಣ್ಣ 25 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾರು ಜಾತಿ ಮಾದಿಗರು ಸಾ:ಸಿರವಾರ ಹೊರಟಿದ್ದು ಅವರ ಬಾಜಿನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮತ್ತು ಆತನ ಗೆಳೆಯರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಲು ತುಳಿದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದವರೇ ಜಗಳ ತೆಗದು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬೊಂಬು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಿಗೆ  ತಲೆಗೆ, ಹೊಡದು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£ÉߣÀA;259/2015 ಕಲಂ: 143. 147. 148. 323.324 .326. 504 .506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
 
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.12.2015 gÀAzÀÄ 62 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,500-/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-12-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-12-2015

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2015, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¦ÃgÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨Á宺À½î(PÉ) gÀªÀgÀ UÀAqÀ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ¢£Á®Æ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 24-12-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «ÄÃgÁUÀAd ²ªÁgÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É n¥ÀàgÀ £ÀA. J¦-18/n-1845 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ºÀįɥÁà ¸Á: ªÀiÁºÁgÁd ªÁr ©ÃzÀgÀ f¯Éè EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2015, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 24-12-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಿಷ್ಟಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಪಾಮು, ವಯ: 75 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಪದ್ಮಸಾಲಿ, ಸಾ: ಗುರುವಾರಪೇಟ ಪೂನಾ (ಎಂಎಸ್‌), ಮೋಬೈಲ್ ನಂ. 09763338913 ರವರು ಹೈದ್ರಾಬಾದದಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ 1) ಸುಷಿಲಾ 65 ವರ್ಷ, 2) ಸೊಸೆ ಅರುಂಧತಿ ಗಂಡ ಸುದರ್ಶನ 40 ವರ್ಷ, 3) ಮಗಳು ಶಾರದಾ ಗಂಡ ಭಾನುದಾಸ ಚಿಂದಮ 45 ವರ್ಷ, 4) ತಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ ಪಾಮು 68 ವರ್ಷ, 5) ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಸರೋಜನಾ 60 ವರ್ಷ, 6) ತಮ್ಮನ ಮಗ ರಾಕೇಶ 37 ವರ್ಷ, 7) ತಮ್ಮನ ಮಗಳು ಸುವರ್ಣ ಗಂಡ ನರೇಶ ಗುಂಟೆ 40 ವರ್ಷ ಸಾ: ಸಾಯನ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ 8) ತಮ್ಮನ ಮೊಮ್ಮಗ ಆಯುಶ ತಂದೆ ರಾಕೇಶ ಪಾಮು 3 ವರ್ಷ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕಾರ ನಂ. ಎಂಎಚ್‌-12/ಎಲ್‌ಪಿ-9920 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೈದ್ರಾಬಾದದಿಂದ ಮರಳಿ ಪೂನಾಕ್ಕೆ ರಾ.ಹೆ ನಂ. 09 ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿ ಕಾರನ್ನು ತಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ರಾಕೇಶ ಈತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ಸದರಿ ರಾಕೇಶನು ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ ಮಾಡದೇ ರಾ.ಹೆ ನಂ. 09 ರ ಮುಡಬಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಡೆ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೆಂಡತಿ ಸುಷಿಲಾಳಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎರಡು ಮೊಣಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಅವಳು ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಸೊಸೆ ಅರುಂಧತಿಗೆ ನಡು ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎಡಗಡೆ ಎದೆಗೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಮಗಳು ಶಾರಾದಾಳಿಗೆ ಬಲ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಕೈ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ, ತಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶನಿಗೆ ಎಡ ಕಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿ ಕೈ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಸರೋಜನಾಳಿಗೆ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲ ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಕಾಲು ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ, ತಮ್ಮನ ಮಗಳಾದ ಸುವರ್ಣಳಿಗೆ ಬಲ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದ್ದು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಕಾರ ಚಾಲಕ ರಾಕೇಶ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ ಆಯುಶ ರವರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದ 108 ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಬುಲೆನ್ಸದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ತಮ್ಮನ ಮಗಳಾದ ಸುವರ್ಣಾ ಇವಲಳಿಗಾದ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2015, PÀ®A 20(©) 2 J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24-12-2015 gÀAzÀÄ dªÀÄV¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §¹ì£À°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ §¸ÀégÁd ¥sÀįÁj ¦J¸ÀL ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ dUÀ£ÁxÀgÉrØ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ OgÁzÀ(©) gÀªÀjUÉ oÁuÉUÉ PÀgɬĹ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÉÆgÀ½îà vÁAqÁ ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ªÀÄzÀå dªÀÄV ¸ÉÆgÀ½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §¹ì£À zÁj PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ dªÀÄV PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ J£ï.E.PÉ.Dgï.n ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-615 £ÉÃzÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀ DgÉÆæ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: dA§V EvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ PÉA¥ÀħtÚzÀ aîzÀ°è MlÄÖ 2 ¥ÉÃ¥Àj£À ¥ÁPÉÃlUÀ¼À°è JgÀqÉgÀqÀÄ PÉf AiÀĵÀÄÖ UÁAeÁ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAeÁ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°UÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2015,PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ r.±ÁAvÀgÁd vÀAzÉ qÉëqÀ zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ vÀ£Àß PÁªÁ¸ÁQ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZÀ1163, ªÀiÁqÀ® 1999, ZÉ¹ì £ÀA. r.r.J¥sï.©.E.ºÉZï.11816, EAf£À £ÀA. r.r.JªÀiï.©.E.ºÉZï.11925 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ 11 £Éà PÁæ¸À£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 27-10-2015 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß PÁªÁ¸ÁQ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® C.Q 20,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-12-2015 gÀAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 304/2015 PÀ®A  279,337,338  L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 24/12/2015 gÀAzÀÄ 5 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ªÀÄzÀĪɬÄzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ lA.lA. CmÉÆà £ÀA PÉ.J-33-J-4809 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå AiÀÄgÀUÉÆüÀ-£Á®ªÁgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ lA.lA.CmÉÆà £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ  C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß E§âjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DzÀ §UÉΠ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2015 PÀ®A 323,324,326,504,506, L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ 24/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¨Á®ZÀr FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ K ¸ÀƼÉ, gÀAr  £À£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ ¤Ã£ÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÉ¯É PÉr¹ CªÀ½UÉ ºÉÆ®¸ÀÄ ZÉl PÀ°¹¢Ýà ¸ÀƼÉ, CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ zÀgÀzÀgÀ£É ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQ PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ.. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä ©r¸À®Ä §AzÀgÀÄ ©qÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ PÉÆqÀ° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ £À£Àß vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ PÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀĪÁUÀ PÉÊ CqÀØ M¬ÄÝzÀÝjAzÀ £À£Àß JqÀ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ jAUï ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ¥Àà UÀƼÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÖPÉÆArzÁݼÉAzÀÄ, EzÀPÉÌ®è ¤Ã£É PÁgÀt  CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 260/2015 PÀ®A:379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(3)(4) 22 JªÀiïJªÀiïDgï r DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:24/12/2015 gÀAzÀÄ 08.30 J.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉ D¯ÁݼÀ ºÀ¼ÀîPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr  03 mÁåPÀÖgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  D¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ªÀiÁrzÁUÀ mÁåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ ZÁ®PÀgÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ.¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw (JªÀiï.r.¦)¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ D¯ÁݼÀ ºÀ¼Àî¢AzÀÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀUÀ¼ÀÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.mÁåPÀÖgÀUÀ¼ÀÀÀ°è MlÄÖ 4500=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À MlÄÖ CAzÁdÄ 06 WÀ£À «ÄÃlgï ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊPÀÆArzÀÄÝ CzÉ.