Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 18, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 18/11/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-11-2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.197/2010, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ 17/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13.30 UÀAmÉUÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è gÁ.ºÉ. £ÀA. 09gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà ZÀ¥Àà¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ½î UÁæªÀÄ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æAiÀiÁAPÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ZÀ¥Àà¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ lÆå±À£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä ºÉÆmÉ®PÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ©üêÀıÁ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà AiÀiÁgÁ ¸Á: zÁ¸ÀgÀªÁr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æÃAiÀiÁAPÀ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÀ¯É MqÉzÀÄ ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°èAiÀÄ PÀ¼ÀÄîUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25, ©-9490 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉà PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2010, PÀ®A 41(r), 102 ¹DgÀ¦¹ eÉÆvÉ 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/11/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ «ÃgÉÃAzÀæ J£ï. ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÀÛ JzÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ PÉʯÁ±À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï, ¸Á: n.ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §eÁd r¸À̪ÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï (£ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ) £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÁV ºÁUÀÆ F ªÉÆzÀ®Ä PÀÆqÁ AiÀiÁzÀVj f¯Éè¬ÄAzÀ PÀÆqÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ §A¢gÀĪÀzÁV w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀ£À ªÀµÀzÀ°è EzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Zɹ¸ï £ÀA. MD2DSDXZZNAB55887 EAf£ï £ÀA.DXEBNB57528 £ÉÃzÀÄÝ CAzÁdÄ QêÀÄvÀÄÛ `.40,000/- UÀ¼ÀzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/11/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¥ÀįÁè ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î ºÁUÀÆ ªÉÆ£ÀߪÀiÁä vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ 3 d£ÀgÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÉæ ºÉÆÃUÀwÛzÁUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà qÉƽî DmÉÆà £ÀA PÉ.J.32/J 9182 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î EvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀ ªÉÆ£ÀߪÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ 3 d£ÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀzÁ UÁAiÀiÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/11/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧æºÁägÀrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÀrØ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: gÀrØ ¸Á: ©ÃgÀ£À½î vÁ: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV zÀ±Àð£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgï £À°è §gÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁªÁVzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁªÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 4 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÀzÁ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2010 PÀ®A 468, 471, 420 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/11/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ£Àå ¹. EªÀiÁå£ÀĪɯï vÀAzÉ zÉêÀzÁ¸À vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, UÉÆÃgÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 130/D gÀ°èAiÀÄ 1 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ¨ÉÃAzÉæ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgÀaAZÉÆý vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¸ÀļÀÄî zÁR¯É ¸Àȶֹ d«Ää£À°è DPÀæªÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, eÉÆvÉUÉ ¸ÀzÀj d«Ää£À §UÉÎ J.¹. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ £ÀqÁªÀ½ ¥Àæw ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj d«Ää£À DPÀæªÀÄ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ DzÉñÀ ¥ÀvÀæzÀ ¥Àæw eÉÆvÉUÉ ®UÀwÛ¹ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, gÁeïªÀĺÀäzï vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï 24 ªÀµÀð SÁfPÉ®¸ÀEªÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:22.02.2010 gÀAzÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ xÁuÉf¯ÉèAiÀÄ G¯Áè¸À£ÀUÀgÀzÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ ©¯Áð ªÀÄA¢gÀgÀ¸ÉÛ ªÁlgï mÁåAPï ºÀwÛgÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄÆ®vÀ: ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ºÀgÀß½î UÁæªÀÄzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄĹèÃA ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV, 4 wAUÀ¼ÀĪÀgÉUÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀwßUÉ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ ªÀiÁ£À«vÁ®ÆQUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.08.2010 gÀAzÀÄ D±Á© JA§ AiÀÄĪÀwAiÉÆA¢UÉ 2£Éà ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:02.10.2010 gÀAzÀÄ ªÉÆzÀ®£É ¥ÀwßAiÀÄÄ ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwAiÀÄ 7 d£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹, CªÀ½UÉ vÀ¯ÁSï PÉüÀ®Ä w½¹zÀÝPÉÌ 8 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸Á°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:17.11.2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:17.11.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ¸Á:UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Áà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ïzÀ PÉE© ¸ÉÖõÀ£ï ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ EArPÉÃlgïUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉ ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.37,4608 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ JA.PÀȵÀÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà 30 ªÀµÀð, ¸Á:¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AwzÀÝ ¯ÁjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ²æäªÁ¸À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:17.11.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆãÁégï UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà & zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPï EªÀgÀÄ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÁåPÉ CqÀØ §gÀÄwÛà CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ zÉêÀ¥Àà£À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:17.11.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ¸Á:UÉÆãÁégï UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ, UÉÆãÁégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛ¥ÀPÀÌzÀ°è §»zÉÃðµÉUÉ PÀĽwzÁÝUÀ CzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ PÀĽw¢Ý d£ÀgÀÄ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EvÀgÉ £Á®ÄÌd£ÀgÀħAzÀÄ PÉʬÄAzÀ,ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:17.11.2010 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ K¸À¥Àà vÀAzÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀAiÀÄå, ¸ÀÄAzÀgï gÁeï vÀAzÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄgÀæ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ UÀlÄÖ £ÀgÀ¸ÀtÚ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ªÀÄvÀÄÛ wPÀÌAiÀÄå ºÁUÀÆ £ÁUÀgÉrØ EªÀgÀÄ dUÀ¼Á ©r¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV JAzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹ ªÁ¥Á¸ï ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ K¸À¥Àà, ¸ÀÄAzÀgïgÁeï ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ wªÀÄä¥Àà¤UÉ ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼Á DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, wªÀÄä¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âjUÉ PÉʬÄAzÀ, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ wªÀÄä¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:16.11.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà ¸Á:zÀqÉøÀÆÎgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ªÀįÉèñÀ EªÀgÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ¸ÀA§A¢ü zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ dqÉ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »jAiÀÄjUÉ ©lÄÖPÉÆlÖ D¹ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÀÆ CzsÀð¨sÁUÀ PÉÆrj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÉêÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:17.11.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃt oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.11.2010 gÀAzÀÄ 00.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀqÉøÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀÄ«£À ±ÀAPÀæAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ 6 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà,. f¯Á¤ vÀAzÉ zÁzÁ¸Á§, AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, R°Ã¯ï¸Á§ vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á¨ï, CArUÀ¥sÀÆgï¸Á§ vÀAzÉ CAr SÁeÁ¸Á§, C§Äݯï¸Á§ vÀAzÉ C«ÄãÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌ¥Àà, J®ègÀÆ ¸Á:£À¸Áè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:3000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀªÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV, PÀÄ¥ÀÄ ºÀĸÉãï vÀAzÉ PÀÄ¥ÀÄ ªÀiÁ¸ÀƪÀĸÁ§, ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ¸ÀƪÀĸÁ§, ªÀÄ®è vÀAzÉ PÀÄgÀÄqÀ§¸À¥Àà, ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀPÉÃf ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀPÉÃf ªÀÄ®è¥Àà JAzÀÄ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ 13 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.11.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀA¥À£Á¼ï UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ£ÀUËqÀ ¸Á:UÀdð£Á¼ï, ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ ¸Á:bÀvÀæ, AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ¸Á:vÀªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ, vÀªÀÄätÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¸Á:Q¯ÁgÀºÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ £ÀjAiÀÄ¥Àà ¸Á:vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:568/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.11.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 24.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄAd½îPÁåA¥ï£À°è E¹àÃmï dÆeÁl zÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¸Á:7ªÉÄʯïPÁåA¥ï, £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á:UÀÄAd½îPÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà ºÀ½î ¸Á:vÀÄ«ðºÁ¼ï EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀĺÀt:1081/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà DªÀAlV ¸Á|| DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ CA§jõÀ L.n.L «zÁåyð EvÀ£ÀÄ PÁ¯ÉÃd¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ ElÄÖ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£Á; ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆr CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.