Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 9, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ 8-9-2015 ರಂದು 20-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾ¢ ಆನಂದ್ @ ಲಾಲು ತಂದೆ  ಶಿವಪ್ಪ ಮೊರ್ರಾ,  24 ವರ್ಷ, ಮಾದಿಗ     (ಎಸ್.ಸಿ), ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾಃ ಯದ್ಲಾಪೂರು ತಾ:ಜಿ:ಯಾದಗೀರ ಹಾ.ವ: ಮನನಂ.3-60/1, ಪೆದ್ರಿಪಾಡು ಗ್ರಾಮ, ಮದ್ದೂರು ಮಂಡಲಂ, ಮಹಿಬೂಬ್ ನಗರ  ಜಿಲ್ಲೆ ತೆಲಂಗಾಣ. ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ರಾಮುಲು @ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರು ರಾಯಚೂರುನ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಮಲ ಡೆಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಎಲುಬು ಕೀಲುಗಳ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಮೋಹನ್ ಈತನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದವರು ದಿನಾಂಕ 7-9-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದವರು ವಾಪಸು ಬಾರದೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು  ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದು ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 190/2015 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ 09-09-2015 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ eÁ°¨ÉAa ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ºÀnÖ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¹Ã¼ÀÄ PÁ®ÄªÉ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°1)£ÁUÀgÁd vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð,eÁw-£ÁAiÀÄPÀ,¸Á-PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 14 d£ÀgÀÄ PÀÆr 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß §½¹ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ »rzÀÄ ¹QÌ©¢Ý ªÀÄƪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlzÀ ºÀt 3530/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr  ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ «gÀÄzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:212/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿ: 9-9-2015 ರಂದು 14-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಮಲ್ ಚಂದ್ ಖಂಡೇವಾಲ್, ಮೋಕ್ಷಾ ಜೆವೆಲ್ಸ್ ನಂ.860, ಎಲ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾನಷನ್, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಾಪ್ ನಂ.14, ನಗರತ್ ಪೇಟೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-2 ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ತಾವು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 8-9-2015 ರಂದು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸೊಲ್ಲಾಪೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು [1985 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ] ಅಂ.ಕಿ.ರೂ.49,62,500/-ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 21,000/- ರೂ.ಗಳನ್ನು .ಎನ್.ಜಿ.ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನು, ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರುನಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಬಸ್ ನಂ.ಕೆ..36 ಎಫ್ 963 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರುಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೂಟ್ ಕೇಸನ್ನು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೀಟ್ ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲಗೇಜ್ ಇಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 9-9-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-00 ರಿಂದ 7-20 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ತನ್ನ ಸೂಟ್ ಕೇಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕಳುವಾದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು, ನಗದು ಹಣ, ಬಟ್ಟೆಬರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ, ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 191/2015 ಕಲಂ 379 .ಪಿ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09..09.2015 gÀAzÀÄ  35 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4500/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-09-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-09-2015

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA® 147/2015, PÀ®A 283, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-09-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ºÀÆUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, ¸Á: PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgÀ ºÀÆUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, ¸Á: PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÄgÀħSÉüÀV¬ÄAzÀ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨sÉÃnÖ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ PÀAUÀn UÁæªÀÄzÀ°è£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ EªÀ¼À §½ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/PÉ-2487 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄgÀħSÉüÀV¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛUÉ EªÀgÀÄ ¥ÀÆtå±ÀæªÀÄzÀ ¨ÉÆqÀð ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄ »A¢£À mÉÊgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ DVzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ªÀ»¹zÉà ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀ mÁæöå°UÉ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁtzÀ ºÁUÉ ¨ÉÃdªÁÝjvÀ£À¢AzÀ mÁæöå°AiÀÄÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà mÁæöå°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÁÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀvÀÛj¹zÀ ¨sÁj gÀPÁÛUÁAiÀÄ, UÀmÁAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÁÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-09-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2015, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 08-09-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: gÁd£Á¼À gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ UÉÆ«AzÀgÁªÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ zÀzÁÝ¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: gÁd£Á¼À gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgïzÀ°è qÁPÀÖgÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ¨sÉÊgÀªÁqÀV gÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ qÁPÀÖgÀ gÀªÀgÀÄ §gÉzÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁvÉæUÀ¼ÀÄ vÀgÀ®Ä ªÉÄÃrPÀ¯ïPÉ ºÉÆUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ PÀqɬÄAzÀ PÉ.E.©. gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/qÀ§Äè-4459 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉ£ÁgÀ ¨ÁåAPÀ PÀqɬÄAzÀ PÉ.E.©. PÀqÉUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀgÁªÀ zÀzÁÝ¥ÀÄgÉ gÀªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï zÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆUÀÄgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ PÀmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆð¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2015, PÀ®A 332, 333, 353, 308, 504, 506 L¦¹ :-          
ದಿನಾಂಕ 08-09-2015 ರಂದು ಕಾಶಿನಾಥ ಹೆಚ್.ಸಿ-688, ವೆಂಕಟ ಪಿಸಿ-1571 ಮತ್ತು ಜೀಪ ಚಾಲಕ  ಓಂಕಾರ ಎಪಿಸಿ-320 ಎಲ್ಲರು ಗುನ್ನೆ ನಂ-136/2015 ನೇದರ ತನೀಕೆ ಕುರಿತು ಭಾಲ್ಕಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡೆ ಇತನ ವಿರುದ್ಧ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಾಹಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೀದರ ರವರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಾಜೋಳಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜೈ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ ಧಾಬಾದಲ್ಲಿ ಊಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗನಾಥ ಗೌಡಗಾಂವೆ ಸಾ: ಮದಕಟ್ಟಿ ಇತನು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಾಶಿನಾಥ ರವರ ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ಬಂದು ಏ ಪೋಲಿಸ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಧಾಬಾದಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಕೇಸು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಈ ಧಾಬಾ ಚಾಲು ಇಟ್ಟಿದಿರಿ ನಿಮ್ಮಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಸ್ಪ್ರೇಟ್ ಬಾಟಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೆಂಕಟ ಪಿಸಿ-1571 ರವರರ ತೆಲೆ, ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು  ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ಹೋಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು, ಕೂಡಲೆ ಕಾಶಿನಾಥ ರವರು ಇನ್ನೂಳಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಹೋದಾಗ ಕಾಶಿನಾಥ ರವರಿಗೂ ಸಹ ಗಾಜಿನ ಸ್ಪ್ರೇಟ್ ಬಾಟಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಡಗಡೆ ತೆಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು, ಸದರಿ ರಾಜಪ್ಪಾನ ಧಾಭಾದ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ದಾಳಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಂದ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ವೈರತ್ವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಕುರಿತು ಹೋಗುವಾಗ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡಿ ಹೋಡೆದು ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ರಕ್ತಗಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ n.FgÀuÁÚ ¦.J¸ï.L RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆð¸À oÁuÉ ರವರು ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2015, PÀ®A 395 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-09-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zË®¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°ÃvÀ, ¸Á: vÀqÀ¥À½î UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: ªÀiÁgÀÄw ¨ËzÉ ¥sÁªÀÄð ºË¸À PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ gÁwæ CAzÁdÄ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä §rAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ ¨ÁV®Ä ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 6 d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¤AwzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀgÀªÁeÁ ®ªÀPÀgÀ PÁqÀAiÀįÁ J£Á PÁ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ eÉÆgÁV ajzÀÄÝ CzÀgÀ ±À§Ý PÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÉAqÀw ±ÉÆèsÁªÀw ºÁUÀÄ CvÉÛAiÀiÁzÀ ¨Á®ªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ AiÀiÁgÀÄ ¤ÃªÀÅ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢j CAvÀ CªÀjUÉ PÉüÀ®Ä CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ zsÀgÁgÉ CAvÀ CAzÁUÀ E£ÉÆߧâ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉAqÀwAiÀÄ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CvÉÛ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ vÉÆÃlzÀ PÀ©â£À°è Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀt vÉUÉzÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀ ºÀt EzÉ £Á£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §zÀÄPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CA¢zÀPÉÌ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬİèzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CªÀgÀ°è E£ÉÆߧâ£ÀÄ WÀgÀ ZÀPï PÀgÁªÀ CAvÀ CAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀĺÁqÀzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ¨Áånæ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ªÉÆèÉʯï C.Q 500/- gÀÆ ºÁUÀÄ eÉ©£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 50/- gÀÆ ºÀt PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ vÀÄeÁå dªÀ¼À C¸Éè¯É ¥ÉÊ¸É PÀÄoÀ oÉêÀ®Ä¸À CAvÀ ºÉý ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ eÉÆgÁV agÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¸ÉÊzÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà CªÀįÁ¥ÀÆgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw, CvÉÛ gÀªÀgÀÄ ¨Áånæ ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÉÆtÂvÀj AiÀĪÀůÁ®UÀ¯ÁåvÀ ¥À¼ÁgÉ ¥À¼Á CAvÀ CAzÁUÀ D 6 d£À zÀgÉÆÃqÉ PÉÆÃgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2015, PÀ®A  392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-09-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C²é¤ @ ¸ÉÆãÀÄ UÀAqÀ CAPÀıÀ Z˪Áít ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ gÁeÁ¨Á¬Ä E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©Ãj(©) ²ªÁgÀzÀ°è£À vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 245 £ÉÃzÀgÀ°è G¢ÝãÀ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ±ÉrØ£À ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÄÝ, CvÉÛ 200 ¦ümï zÀÆgÀzÀ°è G¢Ý£À §½î PÉÆAiÀÄ®Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÉrØ£À zÀQëtzÀ PÀqɬÄAzÀ 4 d£ÀgÀÄ ¥ÁåAl ±Àlð ºÁQPÉÆAqÀ CAzÁdÄ 30 jAzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀÄgÁpAiÀÄ°è vÀÄeÁ PÀqÉ PÁAiÀÄ PÁAiÀÄ DºÉ ¸ÀUÀ¼À PÁqÀÄ£À zÉ CAvÁ ºÉzÀj¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÀAiÀÄ ©zÀÄÝ vÀ£Àß PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ 4 UÁæA.£À ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ 5 UÁæA.£À Q«AiÀÄ°è£À ºÀÆUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ±ÉrØ£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÀ©â£À ºÉÆ®zÀ°è NrºÉÆÃzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CvÉÛAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ ªÀiÁªÀ¤UÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀiÁªÀ ºÀaÑPÀªÀÄäoÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®¸ÀzÁ¼À UÁæªÀĸÀÜjUÉ w½¹zÀgÀÄ, CªÀÀgÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ°è£À ºÀÆUÀ¼À C.Q 25,000/- gÀÆ . DUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 08/09/2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಸೈಯ್ಯದ ತಾಜ ಈತನು ಹಿರೊಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೇಂಡರ್ ಮೋ.ಸೈ ನಂಃ ಕೆಎ 32 ಡಬ್ಲ್ಯೂ 7996 ನೇದ್ದು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಸೈಯ್ಯದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಈತನು ಕುಳಿತು ಕಲಬುರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಹುಮ್ನಾಬಾದ ಕಲಬುರಗಿ ರೋಡಿನ ಅವರಾದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಆಲಗೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲೀಸ್ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೇ ಎಪಿ 12 ಪಿ 1415 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ & ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೈಯ್ಯದ ತಾಜ & ಸೈಯ್ಯದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಪಘಾತವಾದ ನಂತರ ಚಾಲಕ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲಿನಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.