Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, April 10, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಸೊಮಶೇಖರ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲ್ಲೂರ ಸಾಸೊಮನಾಥ ಹಳ್ಳಿ ಹಾವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಕ ಜೇವರ್ಗಿರವರು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಕೋಕಾಟೆ, ಹಾಗೂ ಹಂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗಮ್ಮ ಹೋಸಮನಿ, ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಜನಿವಾರ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 09/04/2012 ರಂದು ಟಂ ಟಂ ವಾಹನ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಎ-2929 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಕಾಟೆ ಇತನು ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಿಪ್ಪರಗಿಯಿಂದ ಹಂದನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮರಿಗೆ ಜನಿವಾರ-ಹಂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೋಡಿನ ರಾಸಣಗಿ ಕ್ರಾಸ ಸಮೀಪ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಟಂ ಟಂ ಚಾಲಕ ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಕಾಟೆ ಇತನು ತನ್ನ ಟಂಟಂ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಹೊಡೆದ್ದಿದರಿಂದ ಟಂಟಂ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಗಾಯಾಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಅಂಬುಲೇನ್ಸ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಇವಳು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಆದ ಗಾಯಾದಿಂದ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:43/2012 ಕಲಂ 279, 337, 338 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಅಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-


 

¢£ÁAPÀ 10-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 04-00 UÀA. AiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- §¼Áîj gÁdå ºÉzÁÝj £ÀAB 19 gÀ°è zÀqÉøÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ CA§Ä¯É£ïì £ÀAB PÉJ-05/¹-8689 ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢AzÀ §¼Áîj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ C±ÉÆÃPÀ °AiÀįÁåAqï ¯Áj £ÀAB J¦ 29/nJ-1348 ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV CA§Ä¯É£ïì£À°è ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÁÌV ªÀÄÈvÀ ¤AUÀ¥Àà£À ±ÀªÀzÉÆA¢UÉ ªÀÄÈvÀ£À 18 d£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀgÀ ¥ÉÊQ 11 d£ÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ 7 d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀ£ÀÄß aQvÉìUÁV §¼Áîj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¸À¯ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ 11 d£ÀgÀ ªÀÄÈvÀzÉúÀUÀ¼À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉëUÁV PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwªÉ.

1] ¸Á§ªÀÄä UÀA/ ¹zÀÝ¥Àà ªÀ/ 45 ªÀµÀð ¸Á/ CwÛPÀÄt f¯Éè : AiÀiÁzÀVj.

2] ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀ/ 48 ªÀµÀð ¸Á/ CwÛPÀÄt f¯Éè : AiÀiÁzÀVj.

3] PÀªÀÄ®ªÀÄä ªÀ/ 30 ªÀµÀð. ¸Á/ CwÛPÀÄt f¯Éè : AiÀiÁzÀVj.

4] «dAiÀÄ ªÀ/ 25 ªÀµÀð ¸Á/ CwÛPÀÄt f¯Éè : AiÀiÁzÀVj.

5] ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀ/ 25 ªÀµÀð. ¸Á/ CwÛPÀÄt f¯Éè : AiÀiÁzÀVj.

6] ªÀÄ®è¥Àà ªÀ/ 26 ªÀµÀð. ¸Á/ CwÛPÀÄt f¯Éè : AiÀiÁzÀVj.

7] ¹zÀÝ¥Àà ªÀ/ 22 ªÀµÀð. ¸Á/ CwÛPÀÄt f¯Éè : AiÀiÁzÀVj.

8] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ/ 2 ªÀµÀð. ¸Á/ CwÛPÀÄt f¯Éè : AiÀiÁzÀVj.

9] MAzÀÄ ºÉtÄÚ PÀƸÀÄ ªÀ/ 8 wAUÀ¼ÀÄ ¸Á/ CwÛPÀÄt f¯Éè : AiÀiÁzÀVj.

10] MAzÀÄ UÀAqÀÄ PÀƸÀÄ ªÀ/ 3 wAUÀ¼ÀÄ. ¸Á/ CwÛPÀÄt f¯Éè : AiÀiÁzÀVj.

11] MAzÀÄ ºÉtÄÚ PÀƸÀÄ ªÀ/ 3 wAUÀ¼ÀÄ ¸Á/ CwÛPÀÄt f¯Éè : AiÀiÁzÀVj.


 

WÀl£ÉAiÀÄ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ.

1] ¤AUÀªÀÄä UÀA/ ¤AUÀ¥Àà ªÀ/ 45 ªÀµÀð ¸Á/ CwÛPÀÄt f¯Éè : AiÀiÁzÀVj.

2] UÀAUÀªÀÄä ªÀ/ 25 ¸Á/ CwÛPÀÄt f¯Éè : AiÀiÁzÀVj.

3] PÁªÀÄ¥Àà ªÀ/ 6 ªÀµÀð ¸Á/ CwÛPÀÄt f¯Éè : AiÀiÁzÀVj.

4] «ÄãÁ ªÀ/ 3 ªÀµÀð ¸Á/ CwÛPÀÄt f¯Éè : AiÀiÁzÀVj.

5] ®°vÀªÀÄä ªÀ/ 15 ªÀµÀð ¸Á/ CwÛPÀÄt f¯Éè : AiÀiÁzÀVj.

6] ªÀÄAdÄ ªÀ/ 25 ªÀµÀð ¸Á/ CwÛPÀÄt f¯Éè : AiÀiÁzÀVj.

7] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ/ 25 ªÀµÀð ¸Á/ CwÛPÀÄt f¯Éè : AiÀiÁzÀVj.


 

     C. £ÀAB 2 ªÀÄvÀÄÛ 5 gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ¤AUÀªÀÄä UÀA/ ¤AUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÉÆPÀzÀݪÉÄ £ÀAB 99/2012 PÀ®A B 279, 337, 338, 304[J] L¦¹ gÀ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥ÉưøÀ ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. ©.J¸ï. ©¸À£À½î gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ½UÉ vÀ¤SÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.


 

azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 38, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀzÀPÁÌV ¢£ÁAPÀ: 05-04-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀĪÁUÀ C°èUÉ §AzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà, EªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CAV »rzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀÄå¯Áè UÀÄ¢Ý £ÁªÀÅ ¤ÃgÀÄ ©nÖ®è CAvÁ HgÀ°è C¥À¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà EªÀvÀÄÛ ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà eÁw: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: Q¯ÁgÀºÀnÖs ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà eÁw: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®PÉÃgÁ PÀÆqÀ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2012 gÀAzÀÄ azÁ£ÀAzÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/12 PÀ®A. 341, 504, 506, 323, ¸À»vÀ 34 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 09-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¼À¥Àà, 35 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £É®Äè ºÀÄ°è£À §tªÉ ºÁQzÀÄÝ DPÀ¹äPÀªÁV §t«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁzÀÄ ºÉÆÃzÀ PÉ.E.©. ¯ÉÊ£ï ªÉÊgï ºÀjzÀÄ £É®Äè ºÀÄ°è£À §t«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃV gÀÆ. 25,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ £É®Äè ºÀÄ®Äè ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃV £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁætºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀ¢®è. ±ÉÃRgÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA: 04/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


 

¢£ÁAPÀ:-9-4-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄAd½îPÁåA¦£À°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¸ÁzÀÄ ªÉñÀzÁj UÀAqÀ¸ÀÄ ±ÀªÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 55 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CwÃAiÀiÁzÀ ªÀÄzÀå¥Á£ï ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆ gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀÄgÁp ªÀ: 40 ªÀµÀð, eÁ: PÀëwæÃAiÀiÁ G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAd½îPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA: 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: eÁVÃgÀ£ÀA¢ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÀÄ®è¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÀÄUÀ£À ¥ÀjÃPÉë ¸À®ÄªÁV ¢£ÁAPÀ: 09-04-12 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ gÉÆÃqÀ®§AqÁPÉÌ ºÉÆÃV gÉÆÃqÀ®§AqÁ PÁåA¥ï §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ ºÀÄ®è¥Àà ¥É£ï vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV D PÀqÉ gÀ¸ÉÛ zÁn ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ §¸ï £ÀA PÉ.J-36-J¥sï-884 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®ªÉÆtPÉʬÄAzÀ ªÀÄÄAUÉʪÀgÉUÉ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ, §®vÀÄnUÉ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/12 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd §¥ÀÆàgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 20 eÁ: ºÀÆUÁgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛPÉÆAqÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ¢AzÀ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹ÌqïDV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊUÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¥ÀæeÉÕvÀ¦à ©¢ÝgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ PÀAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ f, gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 32 eÁ: PÀªÀÄä ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 08/04/2012 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ D¯ÉÆÌÃqï ªÀÄvÀÄÛ CjPÉÃgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É zÉÆqÀØ ªÉAPÉÆç vÀAzÉ wªÀÄätÚ 35 ªÀµÀð eÁ-PÀÄA¨ÁgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-D¯ÉÆÌÃqï ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ PÀÄA¨ÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzÀªÁV dUÀ¼À EzÀÄÝ CªÀgÉ®ègÀÆ CzÉà «µÀAiÀĪÁV zÉÆqÀØ ªÉAPÉÆç£À ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©nÖzÀÝjAzÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄìÄwÛzÀÝjAzÀ zÉÆqÀØ ªÉAPÉÆç£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ C zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄ®Æ ºÉÆzÁUÀ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀ®Ä DUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA-29/2012 PÀ®A-427,323,341,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 09.04.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁgÀzÀ ¤ÃgÀÄ PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® PÀÄlÄA§zÀªÀgÉ®è ¸ÉÃj 10-12 d£ÀgÀÄ gÁd®§AqÁ UÁæ¢AzÀ dÆPÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°AzÀ vÀÄAUÁ¨sÀzÁæ £ÀrAiÀÄ CZÉUÉ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £À¢AiÀÄ°è vÉ¥ÀàzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ©üêÀÄgÁAiÀÄ£À ºÉAqÀw ±ÀgÀgÀtªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¨Á¸ÀÌgï ºÁUÀÆ CªÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪÀÄUÀ AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄzÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ FgÀªÀÄä ºÁUÀÆ CPÉAiÀÄ CtÚ «ÃgÉñÀ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉ¥ÀàzÀ°è ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ ¸À§â°vÀAzÉ SÁQ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ DPÀqÉ zÀAqÉUÉ ºÉÆgÀl£ÀÄ vÉ¥Àà ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÉÆÃgÁV UÁ½ ©nÖvÀÄÛ £À¢ £ÀqÀÄªÉ vÉ¥Àà ºÉÆÃzÁUÀ UÁ½ E£ÀÆß eÉÆÃgÁV ©¹zÀÝjAzÀ £ÉÆÃqÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è vÉ¥ÀàªÀÅ §ÄqÀªÉÄïÁV ©zÁÝUÀ £ÁªÉ®ègÀÆ ºÁUÉAiÉÄà £À¢AiÀÄ°è Nr ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J®ègÀÆ zÀAqÉUÉ §A¢zÀÄÝ CzÀgÉ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¨Á¸ÀÌgÀ£ÀÄ ¹UÀ°®è.ºÀUÉAiÉÄà ºÀÄqÀÄPÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CzÀgÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 03/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 09-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï r¥ÉÆà JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ZÀAzÀ£ï ºÁqïðªÉÃgï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÁ.¸ÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä QæµÁÚgÉrØ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ £ÀgÀ¸ÀUÀtÚ£ÀªÀgÀÄ , ªÀAiÀÄ: 60ªÀ, eÁ: gÉrØ , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . CªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.675/- , ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ±ÉõÀAiÀÄå±ÉnÖ vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå±ÉnÖ , ¸Á: DzÀ±ÀðPÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ (¥ÀgÁj)£ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.76/2012 PÀ®A.78(3)PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ:-09/04/2012 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ¦¹-453 gÀªÀgÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÉ,E,© ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ CAzÁgÀ §ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆdmÁªÁq°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L. eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV «±Áé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀA¥ÀtÚ PÉÆqÉPÀ¯ï 25 ªÀµÀð ¸Á: eÁ®ºÀ½î ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ: ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÁ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå-30/2012 PÀ®A- 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

²æêÀÄw. VÃvÁ UÀAqÀ ¨Á§tÚ, 30 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: KUÀ£ÀÆgÀÄ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ 2 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 13 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¹ÃgÉ GlÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C®äjAiÀÄ°èzÀÝ 170 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ ºÀt 60,000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ zÁR¯ÁvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¹zÁUÀ ªÁ¥Á¸ï §gÀĪÁUÉÎ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 7.04.2012 gÀªÀÄzÀÄ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀįÉèñÀ¥Àà ¸Á: «ÄnÖ ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj §AUÁgÀ zÀÄqÀÄØ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ CAvÁ PÉýzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 09.04.2012 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀtÚ, 60 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: KUÀ£ÀÆgÀÄ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2012 PÀ®A: 380, 504, 506 ¸À»vÀ 34 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.04.2012 gÀAzÀÄ 129 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಸಿಂಗ ತಂದೆ ಗಂಗಾ ಸಿಂಗ ಸಾ ಬಸರಾಲಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೊರಕಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಜಾರಖಂಡ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 09/04/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎನ್ ಎಸ ಎಲ್ ಸುಗರ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆ ಎ 32 ,ಟಿ -1374-1375 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಬಳಿರಾಮ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ನೊರಟಿ ಇವನು ತನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಗಾ ತಂದೆ ಸೌದಾಗರ ಇತನಿಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಹಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಗಾ ಸೌದಾಗರ ಇತನು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:28/12 ಕಲಂ 279, 304 ( ಎ) ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಂ 187 ಐ ಎಮ ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.