Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 6, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2016  PÀ®A  279,  337, 338 L¦¹  ¸ÀA.187 L.JA.« DåPïÖ:- ¢£ÁAPÀ 05/07/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 J.JA. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA.PÉJ-33,J-0504 £ÉzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä ªÀAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀPÁÌV AiÀÄqÀؽî UÁæªÀÄ¢AzÀ ©üêÀÄ£À½îUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÉå DmÉÆêÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹Ìqï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, UÀzÀÝzÀ PɼÀUÉ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ºÀuÉUÉ, §®UÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ, ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ EzÀÝ AiÀįÁè°AUÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ ªÀÄÆV£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀUÁvÀ¥Àr¹ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁۣɠ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ §UÉΠ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2016 PÀ®A 447, 341, 323, 324, 354, 307, 504, 506 ¸ÀA. 34;- ¢£ÁAPÀ 05/07/2016 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ D±À£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ  vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.102 gÀ°è ºÉÆ® ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉ±À ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼É dUÀ¼ÀzÀ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄUÉ MAzÀÄ JPÀgÉ ºÉÆ® PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁåZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÝ®èzÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ«zÀݪÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀzÀ agÀAfë £ÀUÀgÀzÀ PÉ.f.L.r PÀZÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ PÀqÉAiÀĪÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉƦvÀgÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ  ZÀÄZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CqÀØ §AzÀ dmÉÖ¥Àà  vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà  ªÉÄʯÁj ¸Á; ©ÃªÀÄ£À½î FvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2016 PÀ®A 323,324,504,506,354(©) ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ: 04/07/2016 gÀAzÀÄ 6.00 ¦.JªÀiïPÉÌ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ £Á£ÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀw gÀ¸ÀÆ®©, ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ»§Æ§ PÀÆr JA¢£ÀAvÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄįÁè FvÀ¤UÉ PÉý £ÀªÀÄUÉ ¹UÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥Á®Ä ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ºÁUÀÆ PÉ£Á® zÀArUÉ EgÀĪÀ 12 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ¸ÀªÀÄ£ÁV ¥Á®Ä ªÀiÁqÀ®Ä PÉýzÁUÀ DUÀ ¯Á®¸Á§ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉÆ® PÉÆqÀĪÀ¢®è K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ªÀiÁrPÉƽî FUÁUÀ¯É PÉÆlÄÖ ªÀÄÄV¹©nÖzÉ CAvÀ ªÁ¢¹zÀ£ÀÄ DUÀ £ÁªÀÅ E§âgÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäjzÀÄÝ J¯Áè D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß E§âgÀÆ PÀÆrAiÉÄà RjâªÀiÁrgÀÄvÉÛÃªÉ K£É ¥Á¯ÁzÀgÀÆ E§âjUÀÆ ¸ÀªÀÄ£ÁV DUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ J¯É ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÀÆ«Ä PÉÆqÀĪÀ¢®è K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ªÀiÁrPÉƽî CAvÀ CAzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÉÆqÀ°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß ºÉAqÀw gÀ¸ÀÆ®© dUÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ C°èAiÉÄà ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¯Á®¸Á§ FvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ªÀÄįÁè, C¸ÁèA vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ªÀÄįÁè EªÀgÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  PÉÊ »rzÀÄ dUÁÎr ¹ÃgÉ »rzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr E°èUÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©nÖë E£ÉÆߪÉÄä D¹Û PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ DUÀ C°èAiÉÄà zÁjAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ zÁªÀ®¸Á§ ªÀÄįÁè, ¨sÁµÁ¸Á§ ªÀÄįÁè, ¤AUÀ¥Àà CjPÉÃj, ±ÀgÀtUËqÀ ºÀZÀgÉrØ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ¤£Éß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹ G¥ÀZÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ°è zÉʪÀzÀªÀjUÉ «ZÁj¹ FUÀ vÀqÀªÀiÁr §AzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr £À£ÀUÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2016 PÀ®A 323,324,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 04-07-2016 gÀAzÀÄ 6 ¦.JAPÉÌ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ zÀ£ÀUÀ¼À PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV C°è zÀ£ÀzÀ ºÉArPÀ¸ÀªÀ£ÀÄß §½zÀÄ E£ÉßãÀÄ PÉÊ vÉƼÉzÀÄ PÉƼÀî¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è DUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ §ÄqÉظÁ§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄįÁè, ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ¸À°A @ gÀ¦ÃPï vÀAzÉ §ÄqÉظÁ§ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ¯Éà ªÀÄĸÁÛöå zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ E°è AiÀiÁPÉ PÀlÖwÛj ªÀÄPÀ̼Éà F ºÉÆ®zÀ°è ¤£ÀßzÉãÀÄ. ¥Á® EzÉà F ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¹¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ £À£ÀUÉ MªÉÄäÃ¯É J®ègÀÆ PÀÆr vÉPÉÌPÀĹÛUÉ ©zÀÄÝgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛj CAvÀ CAzÁUÀ DUÀ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä¥ÀàAzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ J®ègÀÆ £À£ÀUÉ MªÉÄäÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. DUÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ £À£ÀUÉ §ÄqÉظÁ§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄįÁè EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÉÆrØUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÀuÉÚ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀƪÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¸ÁºÀÄPÁgÀ, £ÀfÃgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹ ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆߪÉÄä F ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖzÀgÉà HgÀ°è ¨Á¼Éé ªÀiÁqÀ°PÉÌ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ £ÀªÀÄUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ £À£ÀUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2016 PÀ®A 323.324.354.504.506. ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 05/07/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀA¨sÀÄgÁªÀ ºÉZÀ.¹.66 gÀªÀgÀÄ f.f.ºÉZÀ.PÀ®§ÄjV¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹.ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ C¸ÀàvÉæUÀ ¨ÉÃn UÁAiÀļÀÄ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà £ÁmÉÃPÁgÀ ¸Á|| ¨Éë£ÀºÀ½î (eÉ) vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £ÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CtÚvÀªÀÄäQÃAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 04/07/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä CtÚ vÀªÀÄäQÃAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀtÚ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÁmÉÃPÁgÀ DvÀ£À vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ¸Á§tÚ, ªÀiÁ¼À¥Àà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ  ºÀvÀÛgÀ §AzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £À£Àß ºÉAqÀw ZÀAzÀªÀÄä½UÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2016 PÀ®A 323.324.354.504.506.¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.                                  
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2016 PÀ®A 324.354.504.506. ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 05/07/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ¸ÀtÚ CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħgÀÄ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¨Éë£ÀºÀ½î (eÉ) vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁrzÀ  Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £ÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CtÚ vÀªÀÄäQÃAiÀĪÀgÁzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ EªÀjUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀªÀÄä Hj£À »jAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ E§âjUÀÆ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ CµÉÖPÉÌ ¸ÀĪÀiÁä£ÁVzÉÝêÀÅ. ¤£Éß  ¢£ÁAPÀ 04/07/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÁnÃPÁgÀ, ¸Á§tÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÁgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä CtÚ vÀªÀÄäQÃAiÀÄ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ, DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà £ÁnÃPÁgÀ, ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ »A¢£À dUÀ¼À zÉéõÀ¢AzÀ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä eÁUÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ KPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÀªÀgÉà §¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸Á§tÚ¤UÉ mÉÆAPÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ©üêÀÄgÁAiÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà¤UÉ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä vÀªÀÄäA¢AiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CAiÀÄå¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ §®UÁ°UÉ MzÀÄÝ vÀ£Àß PÉʬİèzÀÝ MAzÀÄ »rUÀ°è¤AzÀ JqÀUÁ°£À ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä ©r¹®Ä §AzÁUÀ CPÉUÉ CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎrzÀ£ÀÄ, £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ £ÀªÀÄä NuÉAiÀÄ ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ £ÁnÃPÁgÀ, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ, EªÀgÉïÁègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. dUÀ¼À ©r¹zÀ £ÀAvÀgÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ DvÀ£À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸ÉÃj  J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉà ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.